Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 19/2018 - 26. 6. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Přehled realizovaných aktivit s tchajwanskými partnery za 2017/18 a návrh nových záměrů pro rok 2018
3 Poskytnutí členského příspěvku/dotace Spolku BISON - Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s.
4 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – služby TCK“ – části 3, 4
5 Smlouva o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví
6 NIX.ZD II. - partnerská smlouva
7 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality v roce 2018
8 Jmenování odborné komise dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení do vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018
9 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina
10 Změna termínu realizace projektu „Standard ICT 2017“ a návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
11 Věcný dar a peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
12 Věcné dary a peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
13 Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
14 Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
15 Vyřazení majetku Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
16 Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
17 Změna usnesení 0706/13/2018/RK ze dne 24. 4. 2018 a souhlas s bezúplatným převodem majetku
18 Návrh na zařazení žadatele do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
19 Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu "Další profesní rozvoj radiologických asistentů ve zdravotnických zařízeních"
20 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – květen 2018
21 Návrh na vyřazení majetku kraje, náhrady škody
22 Smlouva nájemní – parkování v objektu Věžní
23 Ustanovení strategického týmu v rámci implementace Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025
24 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
25 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
26 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
27 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
28 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
29 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
30 Návrh na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
31 Souhlas s uzavřením čtyř dodatků ke smlouvám o výpůjčce a smlouvy o výpůjčce exponátů - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
32 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“
33 Cyklodopravní kampaň a soutěž Do práce na kole 2018 – poskytnutí věcného daru
34 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - projektová žádost Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
35 Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/360 Třebíč - Štěpánovice
36 Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba
37 Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
38 Návrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 a seznamu jmenovitých akcí na opravu škod po zimě KSÚSV na rok 2018
39 Veřejná zakázka na služby: II/405 Brtnice - obchvat, PD
40 Nařízení rady kraje č. x/2018, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
41 Veřejná zakázka na služby: II/405 Zašovice - obchvat, PD
42 Veřejná zakázka na služby: II/152 Slavětice - obchvat, PD
43 Uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Věžná na Moravě
44 Majetkoprávní vypořádání stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792
45 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Brtnice“ – darování pozemků městu Brtnice
46 Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, změna usnesení 1940/35/2017/RK
47 Přijetí daru v k. ú. Chlumětín
48 Jmenování pracovní skupiny - finanční a provozní záležitosti spojené s realizací novostavby budovy Krajské knihovny Vysočiny
49 Návrh na rozhodnutí o změně usnesení zastupitelstva kraje v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
50 Přijetí daru v k. ú. Skřinářov
51 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Bedřichov u Jihlavy
52 Návrh na změnu usnesení 0591/11/2018/RK
53 Změna usnesení 1041/17/2018/RK
54 Darování pozemku v k. ú. Rybné
55 Výkup pozemků v k. ú Tunochody a obci Číhošť
56 Investiční záměr - Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn.-por. a neuro. oddělení a návrh zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví
57 Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
58 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
59 Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
60 Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na stavební práce akce "Domov Kopretina Černovice - havárie, oprava výtahu"
61 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, uzavření smlouvy umožňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina
62 Uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní - k.ú. Světlá nad Sázavou
63 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Košetice
64 Návrh na zařazení nové akce "Domov Jeřabina Pelhřimov - objekt volnočasových aktivit" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci
65 Informace k projektu "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 1" a podání žádosti o podporu projektu "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2" do Výzvy č. 82 IROP
66 Podání žádostí o podporu projektů "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci", "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov IV." do Výzev č. 81 a č. 82 IROP
67 "Domov pro seniory Havlíčkův Brod- přístavba" - podání třetí průběžné zprávy se žádostí o platbu
68 Návrh na úpravu čerpání fondu investic u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 za odvětví sociální péče
69 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na projekt „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“
70 Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na období 2019 – 2021
71 Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
72 Jmenování ředitelky/ředitele Základní školy a Praktické školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod
73 Jmenování ředitelky/ředitele Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326
74 Hmotná zainteresovanost ředitelů – vyčíslení odměn za rok 2017 ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina, návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
75 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
76 Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodní a technické obory – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
77 Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež – schválení navržených podpor – rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
78 Poskytnutí prostředků na pokrytí nákladů spojených se sloučením dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
79 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropského vzdělávacího projektu realizovaného Hodinou H, z. s.
80 Změna závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic slučovaných organizací v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu – návrh na provedení rozpočtového opatření
81 Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
82 Podpora pořádání sportovních mistrovství – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
83 Změna závazných ukazatelů u Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
84 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
85 Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
86 Projekt „Postav si svůj náklaďák“
87 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“
88 Návrh na poskytnutí finančních darů v rámci soutěže Vesnice roku 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
89 Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
90 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou – průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
91 Kotlíkové dotace II – Sazebník finančních oprav
92 Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
93 Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II” – podání 5. žádosti o platbu
94 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“
95 Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
96 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
97 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - zpracování studie „Historie bramborářství na Vysočině“.
99upr1 Poskytnutí prostředků na pokrytí nákladů spojených se sloučením dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz