Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 19/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 19/2018, které se konalo dne 26. 6. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 18/2018

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 26. 6. 2018.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost V. Novotného.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 18/2018
02.  Přehled realizovaných aktivit s tchajwanskými partnery za 2017/18 a návrh nových záměrů pro rok 2018
03.  Poskytnutí členského příspěvku/dotace Spolku BISON - Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s.
04.  Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – služby TCK“ – části 3, 4
05.  Smlouva o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví
06.  NIX.ZD II. - partnerská smlouva
07.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality v roce 2018
08.  Jmenování odborné komise dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení do vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018
09.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina
10.  Změna termínu realizace projektu „Standard ICT 2017“ a návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
11.  Věcný dar a peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
12.  Věcné dary a peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
13.  Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
14.  Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
15.  Vyřazení majetku Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
16.  Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
17.  Změna usnesení 0706/13/2018/RK ze dne 24. 4. 2018 a souhlas s bezúplatným převodem majetku
18.  Návrh na zařazení žadatele do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
19.  Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu "Další profesní rozvoj radiologických asistentů ve zdravotnických zařízeních"
20.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – květen 2018
21.  Návrh na vyřazení majetku kraje, náhrady škody
22.  Smlouva nájemní – parkování v objektu Věžní
23.  Ustanovení strategického týmu v rámci implementace Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025
24.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
25.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
26.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
27.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
28.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
29.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
30.  Návrh na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
31.  Souhlas s uzavřením čtyř dodatků ke smlouvám o výpůjčce a smlouvy o výpůjčce exponátů - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
32.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“
33.  Cyklodopravní kampaň a soutěž Do práce na kole 2018 – poskytnutí věcného daru
34.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - projektová žádost Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
35.  Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/360 Třebíč - Štěpánovice
36.  Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba
37.  Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
38.  Návrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 a seznamu jmenovitých akcí na opravu škod po zimě KSÚSV na rok 2018
39.  Veřejná zakázka na služby: II/405 Brtnice - obchvat, PD
40.  Nařízení rady kraje č. 1/2018, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
41.  Veřejná zakázka na služby: II/405 Zašovice - obchvat, PD
42.  Veřejná zakázka na služby: II/152 Slavětice - obchvat, PD
43.  Uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Věžná na Moravě
44.  Majetkoprávní vypořádání stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792
45.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Brtnice“ – darování pozemků městu Brtnice
46.  Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, změna usnesení 1940/35/2017/RK
47.  Přijetí daru v k. ú. Chlumětín
48.  Jmenování pracovní skupiny - finanční a provozní záležitosti spojené s realizací novostavby budovy Krajské knihovny Vysočiny
49.  Návrh na rozhodnutí o změně usnesení zastupitelstva kraje v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
50.  Přijetí daru v k. ú. Skřinářov
51.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Bedřichov u Jihlavy
54.  Darování pozemku v k. ú. Rybné
55.  Výkup pozemků v k. ú Tunochody a obci Číhošť
58.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
60.  Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na stavební práce akce "Domov Kopretina Černovice - havárie, oprava výtahu"
61.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, uzavření smlouvy umožňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina
62.  Uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní - k.ú. Světlá nad Sázavou
52.  Návrh na změnu usnesení 0591/11/2018/RK
53.  Změna usnesení 1041/17/2018/RK
56.  Investiční záměr - Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn.-por. a neuro. oddělení a návrh zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví
57.  Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
59.  Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
63.  Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Košetice
64.  Návrh na zařazení nové akce "Domov Jeřabina Pelhřimov - objekt volnočasových aktivit" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci
65.  Informace k projektu "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 1" a podání žádosti o podporu projektu "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2" do Výzvy č. 82 IROP
66.  Podání žádostí o podporu projektů "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci", "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov IV." do Výzev č. 81 a č. 82 IROP
67.  "Domov pro seniory Havlíčkův Brod- přístavba" - podání třetí průběžné zprávy se žádostí o platbu
68.  Návrh na úpravu čerpání fondu investic u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 za odvětví sociální péče
69.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na projekt „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“
70.  Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na období 2019 – 2021
71.  Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
72.  Jmenování ředitelky/ředitele Základní školy a Praktické školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod
73.  Jmenování ředitelky/ředitele Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326
74.  Hmotná zainteresovanost ředitelů – vyčíslení odměn za rok 2017 ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina, návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
75.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
76.  Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodní a technické obory – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
77.  Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež – schválení navržených podpor – rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
78.  Poskytnutí prostředků na pokrytí nákladů spojených se sloučením dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
79.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropského vzdělávacího projektu realizovaného Hodinou H, z. s.
80.  Změna závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic slučovaných organizací v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu – návrh na provedení rozpočtového opatření
81.  Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
82.  Podpora pořádání sportovních mistrovství – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
83.  Změna závazných ukazatelů u Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
84.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
85.  Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
86.  Projekt „Postav si svůj náklaďák“
87.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“
88.  Návrh na poskytnutí finančních darů v rámci soutěže Vesnice roku 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
89.  Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
90.  Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou – průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
91.  Kotlíkové dotace II – Sazebník finančních oprav
92.  Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
93.  Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II” – podání 5. žádosti o platbu
94.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“
95.  Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
96.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
97.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - zpracování studie „Historie bramborářství na Vysočině“.
98.  Rozprava členů rady

Usnesení 1150/19/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 26. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


K zápisu ze zasedání rady kraje č. 18/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Přehled realizovaných aktivit s tchajwanskými partnery za 2017/18 a návrh nových záměrů pro rok 2018

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí přehled o aktivitách Kraje Vysočina a tchajwanských partnerů. Projednávání se zúčastnila K. Jiráková, úřednice odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1151/19/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

realizované aktivity s tchajwanskými partnery v období 2017/18;

ukládá

odboru informatiky pokračovat v přípravě projektových záměrů specifikovaných v popisu problému.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-02


03. Poskytnutí členského příspěvku/dotace Spolku BISON - Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s.

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o předloženém materiálu.  Projednávání se zúčastnila K. Jiráková, úřednice odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1152/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s. (zkráceně BISON, z. s.) dotaci na rok 2018 ve výši 100 tis. Kč za podmínek stanovených v materiálu RK-19-2018-03, př. 1, a to jako členský příspěvek.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-03, RK-19-2018-03pr01.doc


04. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – služby TCK“ – části 3, 4

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s výsledky výběrového řízení a s doporučením hodnotící komise zadat tuto veřejnou zakázku vybraným uchazečům. Projednávání se zúčastnila K. Jiráková, úřednice odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1153/19/2018/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo nespravedlivě způsobit podstatnou újmu (ekonomickou i neekonomickou) jiné osobě (právnické i fyzické) a ohrozit její oprávněné zájmy.

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-04, RK-19-2018-04pr01.docx, RK-19-2018-04pr02.zip, RK-19-2018-04pr03.docx


05. Smlouva o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje návrh uzavřít smlouvu o spolupráci.  Projednávání se zúčastnila K. Jiráková, úřednice odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1154/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o provozu informačního systému Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví dle materiálu RK-19-2018-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (1. 7. 2018)

termín: 1. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-05, RK-19-2018-05pr01.doc, RK-19-2018-05pr02.pdf


06. NIX.ZD II. - partnerská smlouva

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o návrhu schválit smlouvu o partnerství pro realizaci daného projektu. Projednávání se zúčastnila K. Jiráková, úřednice odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1155/19/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

smlouvu o partnerství pro realizaci projektu NIX-ZD.CZ II – Zavedení přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví v České republice – ePreskripce a eDispenzace dle dle materiálu RK-19-2018-06, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (1. 7. 2018)

termín: 1. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-06, RK-19-2018-06pr01.doc


07. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality v roce 2018

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Informatika. Projednávání se zúčastnily K. Jiráková, úřednice odboru informatiky, I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1156/19/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Informatika, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku) o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra celkem ve výši 129 000 Kč určené na realizaci projektu „Výzkum“ v roce 2018 dle materiálu RK-19-2018-07, př. 1 a na realizaci projektu „Mezinárodní konference“ dle materiálu RK-19-2018-07, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika spočívající ve zvýšení § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku o částku 75 000 Kč při současném snížení § 3636 – Územní rozvoj o částku 75 000 Kč na financování vlastního podílu kraje na realizaci projektů.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 12. 2018)

termín: 30. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-07, RK-19-2018-07pr01.pdf, RK-19-2018-07pr02.pdf


08. Jmenování odborné komise dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení do vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh jmenovat odbornou komisi na posuzování žádostí obcí o dotaci na technické zařízení do vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1157/19/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

odbornou komisi dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení do vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 ve složení:

 • Předseda – Mgr. Tomáš Martinec, předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina;
 • Člen – Ing. Bc. Pavel Dvořák, Krajský úřad Kraje Vysočina;
 • Člen – plk. Ing. Libor Hanuška, HZS Kraje Vysočina;
 • Člen – mjr. Ing. Vladimír Pecka, HZS Kraje Vysočina;
 • Člen – Jan Slámečka, starosta KSH SDH Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (16. 9. 2018)

termín: 16. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-08


09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s žádostí Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina o poskytnutí finančního daru na zajištění II. ročníku soutěže. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1158/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 30 000 Kč Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, Ke Skalce 4960/32, 586 04 Jihlava, IČ: 70885184, dle materiálu RK-19-2018-09, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost o částku 30 000 Kč  při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 ‑ Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 30 000 Kč.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (26. 6. 2018), Odbor ekonomický (26. 6. 2018)

termín: 26. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-09, RK-19-2018-09pr01.doc, RK-19-2018-09pr02.doc


10. Změna termínu realizace projektu „Standard ICT 2017“ a návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1159/19/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • upravená pravidla pro poskytnutí dotace k projektu „Standard ICT 2017“ dle materiálu RK-19-2018-10, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku  182 243 Kč při současném snížení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 182 243 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 182 243 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 182 243 Kč, na krytí provozních výdajů projektu „Standard ICT 2017“;
ukládá

ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina postupovat při realizaci projektu „Standard ICT 2017“ v souladu s upravenými pravidly pro poskytnutí dotace dle materiálu RK-19-2018-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 8. 2018), Odbor ekonomický (31. 8. 2018), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-10, RK-19-2018-10pr01.doc, RK-19-2018-10pr02.pdf


K bodům 11 - 13, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


11. Věcný dar a peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1160/19/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-19-2018-11, př. 1, RK-19-2018-11, př. 2, RK-19-2018-11, př. 3, RK-19-2018-11, př. 4 a RK-19-2018-11, př. 5.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (6. 7. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (6. 7. 2018)

termín: 6. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-11, RK-19-2018-11pr01.pdf, RK-19-2018-11pr02.pdf, RK-19-2018-11pr03.pdf, RK-19-2018-11pr04.pdf, RK-19-2018-11pr05.pdf


12. Věcné dary a peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1161/19/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-19-2018-12, př. 1, RK-19-2018-12, př. 2 a RK-19-2018-12, př. 3.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (6. 7. 2018), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (6. 7. 2018)

termín: 6. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-12, RK-19-2018-12pr01.doc, RK-19-2018-12pr02.pdf, RK-19-2018-12pr03.pdf


13. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1162/19/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-19-2018-13, př. 1 a RK-19-2018-13, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (6. 7. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (6. 7. 2018)

termín: 6. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-13, RK-19-2018-13pr01.pdf, RK-19-2018-13pr02.docx


14. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh schválit realizaci nových investičních akcí shora uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1163/19/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-19-2018-14, př. 1 a RK-19-2018-14, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-14, RK-19-2018-14pr01.pdf, RK-19-2018-14pr02.pdf


K bodům 15, 16, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


15. Vyřazení majetku Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace

Usnesení 1164/19/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,    příspěvkové organizace:

 • Opel Astra Classic Caravan, inv. číslo 008-000-000-008, rok pořízení 2005, pořizovací cena 346 416 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 7. 2018), ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-15


16. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

Usnesení 1165/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-19-2018-16, př. 1 do vlastnictví kraje;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, způsoby uvedenými v materiálu RK-19-2018-16, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 7. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-16, RK-19-2018-16pr01.xls


17. Změna usnesení 0706/13/2018/RK ze dne 24. 4. 2018 a souhlas s bezúplatným převodem majetku

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu změnit usnesení 0706/13/2018/RK a souhlasit s bezúplatným převodem níže uvedeného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1166/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0706/13/2018/RK ze dne 24. dubna 2018 tak, že se materiál RK-13-2018-08, př. 1 nahrazuje materiálem RK-19-2018-17, př. 1;

souhlasí

s bezúplatným převodem následujícího majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč, příspěvkovou organizaci:

 • Inkubátor klinický Dräger Medical, rok pořízení 1996, pořizovací cena 296 254 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • Defibrilátor Nihon Kohden-Cardiolife, rok pořízení 2000, pořizovací cena 111 363 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • Kolonofibroskop Olympus, rok pořízení 1995, pořizovací cena 367 277 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 7. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 7. 2018), ředitel Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-17, RK-19-2018-17pr01.xls


18. Návrh na zařazení žadatele do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s žádostí studenta o zařazení do stipendijního programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1167/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • o splnění všech podmínek u dotčeného žadatele pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-19-2018-18, př. 1;
 • o zařazení žadatele do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelem.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 7. 2018), Odbor zdravotnictví (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-18, RK-19-2018-18pr01.doc, RK-19-2018-18pr02.pdf, RK-19-2018-18pr03.xls


19. Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu "Další profesní rozvoj radiologických asistentů ve zdravotnických zařízeních"

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1168/19/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu „Další profesní rozvoj radiologických asistentů ve zdravotnických zařízeních“ dle materiálu RK-19-2018-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-19, RK-19-2018-19pr01.pdf


20. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – květen 2018

M. Kukla sdělil radě kraje doplňující detaily k návrhu vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za období leden – květen 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1169/19/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – květen 2018 dle materiálu RK-19-2018-20, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (29. 6. 2018)

termín: 29. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-20, RK-19-2018-20pr01.xls


21. Návrh na vyřazení majetku kraje, náhrady škody

M. Kukla podal radě kraje doplňující komentář k návrhu vzít na vědomí Zápis č. 1/2018 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1170/19/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zápis č. 1/2018 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-19-2018-21, př. 1;

rozhoduje ukládá
 • oddělení hospodářské správy vyřadit majetek dle materiálu RK-19-2018-21, př. 1 z majetkové evidence;
 • odboru ekonomickému odepsat škody a pohledávky uvedené v materiálu RK-19-2018-21, př. 1 z účetnictví kraje.

odpovědnost: Oddělení hospodářské správy (31. 8. 2018), Odbor ekonomický (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-21, RK-19-2018-21pr01.pdf


22. Smlouva nájemní – parkování v objektu Věžní

I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, upřesnila radě kraje návrh uzavřít Nájemní smlouvu pro parkování vozidel v objektu Věžní na období od 1. července do 31. prosince 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1171/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Nájemní smlouvu dle materiálu RK-19-2018-22, př. 1.

odpovědnost: Oddělení hospodářské správy (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-22, RK-19-2018-22pr01.doc


23. Ustanovení strategického týmu v rámci implementace Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh schválit nominace členů strategického týmu v rámci implementace Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1172/19/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

nominace členů strategického týmu v rámci implementace Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025 dle materiálu RK-19-2018-23, př. 2;

ukládá

Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu povinnost v pravidelných ročních intervalech předkládat radě kraje pro informaci Roční zprávu o realizaci Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2026)

termín: 31. 12. 2026

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-23, RK-19-2018-23pr01.doc, RK-19-2018-23pr02.doc


K bodům 24 - 29, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Usnesení 1173/19/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34070) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury určené pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě v rámci programu „Kulturní aktivity - Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993)“ na realizaci projektu „Dobrých sto“ ve  výši 30 000 Kč a v rámci programu „Kulturní aktivity“ na realizaci projektu „Výstavní projekt Jan Antonín Venuto a jeho dílo v kontextu české veduty a krajinomalby“ ve výši 180 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na rok 2018 o celkovou částku 210 000 Kč určenou na realizaci projektu „Dobrých sto“ (částka 30  000 Kč) a projektu „Výstavní projekt Jan Antonín Venuto a jeho dílo v kontextu české veduty a krajinomalby“ (částka 180 000 Kč).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-24


25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerii v Novém Městě na Moravě

Usnesení 1174/19/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34070) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě v rámci programu „Kulturní aktivity - Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993)“ na realizaci projektu „Za svobodu!“, ve  výši 237 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na rok 2018 o  částku 237 000 Kč určenou na realizaci projektu „Za svobodu!“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-25


26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci

Usnesení 1175/19/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34070) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci v rámci programu „Kulturní aktivity - Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993)“ na realizaci projektu „Otakar Štáfl – čechoslovák a brodský patriot“ ve  výši 95 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na rok 2018 o  částku 95 000 Kč určenou na realizaci projektu „Otakar Štáfl – čechoslovák a brodský patriot“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-26


27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci

Usnesení 1176/19/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34070) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury určené pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci v rámci programu „Kulturní aktivity - Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993)“ na realizaci projektu „Sto let republiky – očekávání, naděje, skutečnost“ ve  výši 90 000 Kč a projektu „Edukační programy k historickým událostem let 1918 a 1968“ ve výši 55 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2018 o  celkovou částku 145 000 Kč určenou na realizaci projektu „Sto let republiky – očekávání, naděje, skutečnost“ (částka 90 000 Kč) a projektu „Edukační programy k historickým událostem let 1918 a 1968“ (částka 55 000 Kč).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-27


28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci

Usnesení 1177/19/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34070) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci v rámci programu „Kulturní aktivity - Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993)“ na realizaci projektu „Pelhřimov 19?8“ ve  výši 56 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na rok 2018 o  částku 56 000 Kč určenou na realizaci projektu „Pelhřimov 19?8“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-28


29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci

Usnesení 1178/19/2018/RK

schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34070) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci v rámci programu „Kulturní aktivity - Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993)“ na realizaci projektu „Vzduch je naše moře“, ve  výši 70 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2018 o  částku 70 000 Kč určenou na realizaci projektu „Vzduch je naše moře“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-29


30. Návrh na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1179/19/2018/RK

Rada kraje
ukládá

odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, se sídlem Komenského 1333/10, Jihlava, IČO 00094854, dle materiálu RK-19-2018-30, př. 2;

povoluje

na základě žádosti dle materiálu RK-19-2018-30, př. 1 prominout odvod za porušení rozpočtové kázně Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, se sídlem Komenského 1333/10, Jihlava, IČO 00094854, ve výši 62 500 Kč dle materiálu RK-19-2018-30, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 8. 2018), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-30, RK-19-2018-30pr01.pdf, RK-19-2018-30pr02.doc


31. Souhlas s uzavřením čtyř dodatků ke smlouvám o výpůjčce a smlouvy o výpůjčce exponátů - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením čtyř dodatků ke smlouvám o výpůjčce a smlouvy o výpůjčce exponátů za účelem výstavním. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1180/19/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (29. 6. 2018), Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-31, RK-19-2018-31pr01.doc, RK-19-2018-31pr02.pdf, RK-19-2018-31pr03.doc, RK-19-2018-31pr04.pdf, RK-19-2018-31pr05.doc, RK-19-2018-31pr06.pdf, RK-19-2018-31pr07.doc, RK-19-2018-31pr08.pdf, RK-19-2018-31pr09.doc


32. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací v rámci grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“ žadatelům. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1181/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2018-32, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli dle materiálu RK-19-2018-32, př. 5;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2018-32, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2018-32, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-19-2018-32, př. 6;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2018-32, př. 4.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-32, RK-19-2018-32pr01.pdf, RK-19-2018-32pr02.pdf, RK-19-2018-32pr03.pdf, RK-19-2018-32pr04.pdf, RK-19-2018-32pr05.pdf, RK-19-2018-32pr06.pdf


33. Cyklodopravní kampaň a soutěž Do práce na kole 2018 – poskytnutí věcného daru

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu poskytnout věcný dar vítězům soutěže „Do práce na kole 2018“ v jednotlivých účastnických městech Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1182/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar vítězům soutěže „Do práce na kole 2018“ v účastnických městech Jihlava, Žďár nad Sázavou a Třebíč dle materiálů RK-19-2018-33, př. 1, RK-19-2018-33, př. 2 a RK-19-2018-33, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-33, RK-19-2018-33pr01.doc, RK-19-2018-33pr02.doc, RK-19-2018-33pr03.doc, RK-19-2018-33pr04.pdf


34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - projektová žádost Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Projednávání se zúčastnily M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1183/19/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 ‑ Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 200 000 Kč, s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace na rok 2018 o částku 200 000 Kč určenou na pokrytí výdajů spojených s realizací projektu „Gastro100letí“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-34


K bodům 35, 36, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


35. Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/360 Třebíč - Štěpánovice

Usnesení 1184/19/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

přípravu žádosti o poskytnutí podpory projektu II/360 Třebíč - Štěpánovice dle materiálu RK-19-2018-35, př. 1 do Integrovaného regionálního operačního programu;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství připravit žádost o poskytnutí podpory projektu II/360 Třebíč - Štěpánovice do Integrovaného regionálního operačního programu dle materiálu RK-19-2018-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-35, RK-19-2018-35pr01.pdf


36. Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba

Usnesení 1185/19/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace obsažené v materiálu RK-19-2018-36, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-19-2018-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-36, RK-19-2018-36pr01.Pdf


37. Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1186/19/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-19-2018-37, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-37, RK-19-2018-37pr01.docx


38. Návrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 a seznamu jmenovitých akcí na opravu škod po zimě KSÚSV na rok 2018

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s navrhovanou změnou akcí zařazených v kapitole Doprava, Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 a seznamu jmenovitých akcí na opravu škod po zimě KSÚSV na rok 2018. V průběhu jednání odešel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1187/19/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • vyřazení, zařazení, úpravu názvů a staničení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálu RK-19-2018-38, př. 2;
 • vyřazení a zařazení jmenovitých akcí do seznamu akcí oprav škod po zimě realizovaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-19-2018-38, př. 4;
bere na vědomí
 • aktualizovanou přílohu D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů realizované Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-19-2018-38, př. 3;
 • aktualizovaný seznam jmenovitých akcí na zajištění oprav po zimě, který je přílohou RK-19-2018-38, př. 5.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-38, RK-19-2018-38pr01.pdf, RK-19-2018-38pr02.pdf, RK-19-2018-38pr03.pdf, RK-19-2018-38pr04.pdf, RK-19-2018-38pr05.pdf


39. Veřejná zakázka na služby: II/405 Brtnice - obchvat, PD

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o  zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. V průběhu jednání přišel P. Pacal. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 1188/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „II/405 Brtnice - obchvat, PD“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-19-2018-39, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-19-2018-39, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/405 Brtnice - obchvat, PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-19-2018-39, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (15. 9. 2018)

termín: 15. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-39, RK-19-2018-39pr01.pdf, RK-19-2018-39pr02.docx


40. Nařízení rady kraje č. 1/2018, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu vydat Nařízení Rady Kraje Vysočina, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina. V průběhu jednání odešel P. Pacal. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1189/19/2018/RK

Rada kraje
vydává

Nařízení Rady Kraje Vysočina č. 1/2018, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí dle materiálu RK-19-2018-40, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (26. 6. 2018)

termín: 26. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-40, RK-19-2018-40pr01.doc, RK-19-2018-40pr02.doc


41. Veřejná zakázka na služby: II/405 Zašovice - obchvat, PD

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o  zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. V průběhu jednání přišel P. Pacal. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 1190/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „II/405 Zašovice - obchvat, PD“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-19-2018-41, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-19-2018-41, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/405 Zašovice - obchvat, PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-19-2018-41, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (15. 9. 2018)

termín: 15. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-41, RK-19-2018-41pr01.pdf, RK-19-2018-41pr02.docx


42. Veřejná zakázka na služby: II/152 Slavětice - obchvat, PD

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o  zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 1191/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „II/152 Slavětice - obchvat, PD“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-19-2018-42, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-19-2018-42, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/152 Slavětice - obchvat, PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-19-2018-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (15. 9. 2018)

termín: 15. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-42, RK-19-2018-42pr01.pdf, RK-19-2018-42pr02.docx


43. Uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Věžná na Moravě

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu uzavřít nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Projednávání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1192/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, na straně budoucího povinného, Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, na straně budoucího oprávněného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450 na straně investora trojstrannou smlouvu nájemní  a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-19-2018-43, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-43, RK-19-2018-43pr01.pdf


K bodům 44 – 51, 54, 55, 58, 60 - 62, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


44. Majetkoprávní vypořádání stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792

Usnesení 1193/19/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina darem pozemky z vlastnictví obce Křoví se sídlem Křoví 32, PSČ 594 54, IČO 00545406 a města Velká Bíteš se sídlem Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, PSČ 595 01, IČO 00295647 v rozsahu materiálu RK-19-2018-44, př. 1;

rozhoduje

uzavřít mezi obcí Křoví se sídlem Křoví 32, PSČ 594 54, IČO 00545406 a městem Velká Bíteš se sídlem Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, PSČ 595 01, IČO 00295647 na straně povinných ze služebností a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebností smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu  provozování stavby „SO 302 – opevnění koryta Bílého potoka“ a s tím souvisejícím právu vstupování a vjíždění oprávněného ze služebnosti či jeho dodavatelů za účelem údržby a provádění oprav této stavby na pozemcích dle materiálu RK-19-2018-44, př. 2 v rozsahu dle geometrického plánu číslo 2546-6012/2017 v k.ú. Velká Bíteš a geometrického plánu číslo 424-6817/2017 v k.ú. Křoví bezúplatně, na dobu existence stavby.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-44, RK-19-2018-44pr01.doc, RK-19-2018-44pr02.doc, RK-19-2018-44pr03.pdf


45. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Brtnice“ – darování pozemků městu Brtnice

Usnesení 1194/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 2094/13 o výměře 104 m2 odděleného z par. č. 2094/1, pozemku par. č. 2094/14 o výměře 551 m2 odděleného z par. č. 2094/1, pozemku par. č. 2094/15 o výměře 155 m2 odděleného z par. č. 2094/1, pozemku par. č. 2094/16 o výměře 4 m2 odděleného z par. č. 2094/1 a pozemku par. č. 678/18 o výměře 567 m2 odděleného z par. č. 678/16 v katastrálním území Brtnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést pozemek par. č. 2094/13 o výměře 104 m2 oddělený z par. č. 2094/1, pozemek par. č. 2094/14 o výměře 551 m2 oddělený z par. č. 2094/1, pozemek par. č. 2094/15 o výměře 155 m2 oddělený z par. č. 2094/1, pozemek par. č. 2094/16 o výměře 4 m2 oddělený z par. č. 2094/1 a pozemek par. č. 678/18 o výměře 567 m2 oddělený z par. č. 678/16 v katastrálním území Brtnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-45


46. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, změna usnesení 1940/35/2017/RK

Usnesení 1195/19/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-46, RK-19-2018-46pr01.doc


47. Přijetí daru v k. ú. Chlumětín

Usnesení 1196/19/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 703/2 o výměře 2043 m2 v k. ú. a obci Chlumětín z vlastnictví obce Chlumětín do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-47, RK-19-2018-47pr01.pdf


48. Jmenování pracovní skupiny - finanční a provozní záležitosti spojené s realizací novostavby budovy Krajské knihovny Vysočiny

Usnesení 1197/19/2018/RK

Rada kraje
jmenuje

pracovní skupinu pro projednávání všech záležitostí spojených s financováním, provozem a užíváním nové budovy Krajské knihovny Vysočiny a parkovacího objektu se spoluinvestorem městem Havlíčkův Brod ve složení:

 • Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku;
 • Ing. Jana Fischerová, CSc., náměstkyně hejtmana  pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu a mezinárodních vztahů;
 • Ing. Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového;
 • Ing. Ladislav Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu;
 • Mgr. Karel Kotrba, MSc, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu;
 • Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový;
ukládá

Ing. Martinu Kuklovi a Ing. Janě Fischerové informovat o jednáních pracovních skupin vedení Kraje Vysočina.

odpovědnost: Ing. Martin Kukla, Ing. Jana Fischerová, CSc. (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-48, RK-19-2018-48pr01.pdf, RK-19-2018-48pr02.pdf


49. Návrh na rozhodnutí o změně usnesení zastupitelstva kraje v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“

Usnesení 1198/19/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit:

 • usnesení č. 0444/05/2016/ZK ze dne 13. 9. 2016, ve znění usnesení č. 0589/08/2016/ZK ze dne 20. 12. 2016, ve znění usnesení č. 0391/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017 tak, že do materiálu ZK-05-2016-65, př. 1 se vkládá text "pozemek ve vlastnictví obce Puklice v rozsahu dle materiálu ZK-05-2017-56, př. 1 bude nabyt z vlastnictví obce Puklice  do vlastnictví Kraje Vysočina úplatně za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2;
 • usnesení č. 0590/08/2016/ZK ze dne 20. 12. 2016, ve znění usnesení č. 0391/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017 tak, tak, že do materiálu ZK-08-2016-30, př. 1 se vkládá text "pozemky ve vlastnictví obce Puklice v rozsahu dle materiálu ZK-05-2017-56, př. 1 budou nabyty z vlastnictví obce Puklice  do vlastnictví Kraje Vysočina úplatně za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-49


50. Přijetí daru v k. ú. Skřinářov

Usnesení 1199/19/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 935/62 o výměře 2367 m2 v k. ú. a obci Skřinářov z vlastnictví obce Skřinářov do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-50, RK-19-2018-50pr01.pdf


51. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Bedřichov u Jihlavy

Usnesení 1200/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Statutárním městem Jihlava, jako povinným z věcného břemene a Krajem Vysočina, jako oprávněným z věcného břemene, bezúplatnou smlouvu o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a provozování stavby „SŠ PTA Jihlava – napojení areálu Školní na veřejnou kanalizaci“ na pozemcích par. č. 54/1, 54/3 a 362/50 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava dle materiálu RK-19-2018-51, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-51, RK-19-2018-51pr01.doc


54. Darování pozemku v k. ú. Rybné

Usnesení 1201/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 235/30 o výměře 8 m2 oddělený geometrickým plánem č. 163-31/2018 z pozemku par. č. 235/13 v k. ú. a obci Rybné z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rybné;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 235/30 o výměře 8 m2 oddělený geometrickým plánem č. 163-31/2018 z pozemku par. č. 235/13 v k. ú. a obci Rybné z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rybné.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-54, RK-19-2018-54pr01.pdf, RK-19-2018-54pr02.pdf


55. Výkup pozemků v k. ú Tunochody a obci Číhošť

Usnesení 1202/19/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-55, RK-19-2018-55pr01.pdf


58. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1203/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-19-2018-58, př. 1 a RK-19-2018-58, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-58, RK-19-2018-58pr01.xlsx, RK-19-2018-58pr02.xlsx


60. Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na stavební práce akce "Domov Kopretina Černovice - havárie, oprava výtahu"

Usnesení 1204/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci "Domov Kopretina Černovice - havárie, oprava výtahu" dodavateli KONE, a.s. , Evropská 423/178, Vokovice 160 00 Praha 6 za nabídnutou cenu 837 064 Kč bez DPH.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 7. 2018)

termín: 6. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-60, RK-19-2018-60pr01.pdf


61. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, uzavření smlouvy umožňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 1205/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-19-2018-61, př. 1;
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu o možnosti investora provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-19-2018-61, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-61, RK-19-2018-61pr01.xls


62. Uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní - k.ú. Světlá nad Sázavou

Usnesení 1206/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít  mezi Krajem Vysočina a společností GasNet, s.r.o.,Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní dle materiálu RK-19-2018-62, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-62, RK-19-2018-62pr01.docx


K bodům 52, 53, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


52. Návrh na změnu usnesení 0591/11/2018/RK

Usnesení 1207/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0591/11/2018/RK ze dne 3. 4. 2018 tak, že v materiálu RK-11-2018-44, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 26 nahrazuje materiálem RK-19-2018-52, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-52, RK-19-2018-52pr01.xlsx


53. Změna usnesení 1041/17/2018/RK

Usnesení 1208/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 1041/17/2018/RK ze dne 5. 6. 2018 tak, že v materiálu RK-17-2018-87, př. 1 se ruší smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pod pořadovými č. 2 a 17.

odpovědnost: Odbor majetkový (26. 6. 2018)

termín: 26. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-53, RK-19-2018-53pr01.pdf


56. Investiční záměr - Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn.-por. a neuro. oddělení a návrh zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu schválit shora uvedený investiční záměr a zařadit novou akci "Nemocnice Pelhřimov - Rozšíření urgentního příjmu" do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1209/19/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

investiční záměr "Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn.-por. a neuro. oddělení" dle materiálů RK-19-2018-56 a RK-19-2018-56, př. 1;

rozhoduje

zařadit akci "Nemocnice Pelhřimov - Rozšíření urgentního příjmu" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví;

ukládá
 • odboru majetkovému zahájit projektovou přípravu akcí "Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn.-por a neuro. oddělení" a "Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu";
 • odboru regionálního rozvoje prověřit možnost získání vnějších finančních zdrojů na spolufinancování akce "Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn.-por a neuro. oddělení";
 • odboru zdravotnictví pokračovat v jednání s Dieter Morszeck Stiftung o poskytnutí daru na dětské oddělení Nemocnice Pelhřimov.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-56, RK-19-2018-56pr01.pdf


57. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavřít Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1210/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-19-2018-57, př. 1upr1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-57, RK-19-2018-57pr01.doc


59. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí Gymnázia a Střední odborné školy Moravské Budějovice o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1211/19/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-19-2018-59, př. 1.

odpovědnost: Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 (30. 6. 2018), Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-59, RK-19-2018-59pr01.doc


63. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Košetice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje darovat pozemky v  k. ú. a obci Košetice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Košetice. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1212/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-19-2018-63, př. 1 do vlastnictví obce Košetice;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně povinného a obcí Košetice na straně oprávněného bezúplatnou smlouvu o  zřízení služebnosti spočívající v právu vstupu a vjezdu na části pozemků par. č. 2202/1 a par. č. 2238/3 v k. ú. a obci Košetice za účelem zřízení, provozování, údržby, oprav a rekonstrukce kanalizace v  rozsahu GP č. 561-3/2016;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky dle materiálu RK-19-2018-63, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Košetice;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-19-2018-63, př. 2upr1 z vlastnictví obce Košetice do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-63, RK-19-2018-63pr01.xls, RK-19-2018-63pr02.xls, RK-19-2018-63pr03.pdf


64. Návrh na zařazení nové akce "Domov Jeřabina Pelhřimov - objekt volnočasových aktivit" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí, sdělili radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Kolář, vedoucí odboru majetkového. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1213/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci "Domov Jeřabina Pelhřimov - objekt volnočasových aktivit" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-64, RK-19-2018-64pr01.pdf


65. Informace k projektu "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 1" a podání žádosti o podporu projektu "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2" do Výzvy č. 82 IROP

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o uvedeném projektu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1214/19/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o projektu "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 1" a jeho nezpůsobilosti k získání podpory v rámci IROP, Výzev 81 a 82;

ukládá

odboru sociálních věcí podání žádosti o podporu projektu "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2" dle materiálu RK-19-2018-65, př. 1 do Výzvy č. 82 Integrovaného regionálního operačního programu.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-65, RK-19-2018-65pr01.pdf


66. Podání žádostí o podporu projektů "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci", "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov IV." do Výzev č. 81 a č. 82 IROP

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu opětovně podat již schválené projektové žádosti do IROP. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1215/19/2018/RK

Rada kraje
ukládá

odboru sociálních věcí podání žádostí o podporu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov" do Výzvy č. 82 IROP a podání žádosti o podporu "Transformace Domova Kamélie Křižanov IV." do Výzvy č. 81 IROP.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-66


67. "Domov pro seniory Havlíčkův Brod- přístavba" - podání třetí průběžné zprávy se žádostí o platbu

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit Průběžnou zprávu a Žádost o platbu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1216/19/2018/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v Žádosti o platbu dle materiálu RK-19-2018-67, př. 2;

schvaluje

Průběžnou zprávu a Žádost o platbu dle materiálů RK-19-2018-67, př. 1 a RK-19-2018-67, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí podat Průběžnou zprávu a Žádost o platbu za sledované období dle materiálů RK-19-2018-67, př. 1 a RK-19-2018-67, př. 2, včetně dalších příloh požadovaných poskytovatelem dotace.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (4. 7. 2018)

termín: 4. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-67, RK-19-2018-67pr01.doc, RK-19-2018-67pr02.docx


68. Návrh na úpravu čerpání fondu investic u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 za odvětví sociální péče

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem schválit úpravu čerpání fondu investic u níže uvedených příspěvkových organizací kraje za odvětví sociální péče na rok 2018. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1217/19/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

použití fondu investic pro rok 2018 u Domova Lidmaň, příspěvkové organizace a Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-19-2018-68, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Domov Lidmaň, příspěvková organizace, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-68, RK-19-2018-68pr01.xls


69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na projekt „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1218/19/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 304 932,62 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 272 834,45 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 32 098,17 Kč) určenou pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 304 932,62 Kč u Domova Háj, příspěvkové organizace, na financování projektu „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (29. 6. 2018), Odbor ekonomický (29. 6. 2018), Domov Háj, příspěvková organizace (29. 6. 2018)

termín: 29. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-69, RK-19-2018-69pr01.pdf


70. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na období 2019 – 2021

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit střednědobé plány příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na období 2019 – 2021. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1219/19/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

střednědobé výhledy rozpočtů (plán nákladů a výnosů) na období 2019 - 2021 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví sociální péče dle materiálu RK-19-2018-70, př. 1;

bere na vědomí

položkové rozpisy akcí (investičních i neinvestičních), plány lidských zdrojů a plány rozvoje činností na období 2019 – 2021 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví sociální péče dle materiálu RK-19-2018-70, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-70, RK-19-2018-70pr01.pdf


71. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh stanovit odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací kraje na úseku sociálních služeb. Projednávání se zúčastnili R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí, I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1220/19/2018/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-19-2018-71, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2018), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-71, RK-19-2018-71pr01.xls


72. Jmenování ředitelky/ředitele Základní školy a Praktické školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu jmenovat ředitelku/ředitele Základní školy a Praktické školy, Havlíčkův Brod. Projednávání se zúčastnili I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1221/19/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-72, RK-19-2018-72pr01.doc, RK-19-2018-72pr02.pdf, RK-19-2018-72pr03.doc, RK-19-2018-72pr04.doc


73. Jmenování ředitelky/ředitele Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje se závěry konkurzní komise a předložil návrh na jmenování ředitelky/ředitele Základní školy Pelhřimov. Projednávání se zúčastnili I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1222/19/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-73, RK-19-2018-73pr01.doc, RK-19-2018-73pr02.pdf, RK-19-2018-73pr03.doc, RK-19-2018-73pr04.doc


74. Hmotná zainteresovanost ředitelů – vyčíslení odměn za rok 2017 ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina, návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1223/19/2018/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-74, RK-19-2018-74pr01.xls, RK-19-2018-74pr02.doc


75. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1224/19/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 151 804,80 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 1 040 964,14 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 1 192 768,94 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 151 804,80 Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 1 040 964,14 Kč Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-75


76. Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodní a technické obory – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1225/19/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na úhradu mzdových nákladů souvisejících s mimoškolní činností a vedením kroužků se zaměřením na přírodní a technické obory v celkové výši 248 624 Kč dle materiálu RK-19-2018-76, př. 2, tabulka č. 1;
rozhoduje

poskytnout finanční dar základním školám v celkové výši 51 000 Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3113 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00326) dle materiálu RK-19-2018-76, př. 2, tabulka č. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-19-2018-76, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-76, RK-19-2018-76pr01.xls, RK-19-2018-76pr02.xls, RK-19-2018-76pr03.doc


77. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež – schválení navržených podpor – rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o poskytnutí dotací  na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež žadatelům. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1226/19/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši 248 080 Kč na realizaci projektů v rámci programu „Podpora mládeže na krajské úrovni“;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže o částku 106 320 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 -  Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 106 320 Kč na zajištění podílu Kraje Vysočina na spolufinancování projektů v rámci programu „Podpora mládeže na krajské úrovni“;
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-77, RK-19-2018-77pr01.pdf, RK-19-2018-77pr02.pdf, RK-19-2018-77pr03.pdf


78. Poskytnutí prostředků na pokrytí nákladů spojených se sloučením dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1227/19/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 340 193 Kč při současném zvýšení § 3133 - Dětské domovy o částku 340 193 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" Dětskému domovu, Jemnice, Třešňová 748 o částku 340 193 Kč na pokrytí nákladů na dodávku ICT a služeb souvisejících se sloučením dětských domovů.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2018), Odbor ekonomický (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-78


79. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropského vzdělávacího projektu realizovaného Hodinou H, z. s.

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí Hodiny H, z. s., Pelhřimov, o dofinancování projektu s názvem „Vysočina Imprint“. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1228/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu dotaci Hodině H, z. s., se sídlem Hrnčířská 111, 393 01 Pelhřimov, IČO: 26552361, ve výši 25 000 Kč na dofinancování projektu „Vysočina Imprint“ dle materiálu RK-19-2018-79, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-19-2018-79, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-79, RK-19-2018-79pr01.pdf, RK-19-2018-79pr02.pdf


80. Změna závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic slučovaných organizací v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu – návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1229/19/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-19-2018-80, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2018), Odbor ekonomický (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-80, RK-19-2018-80pr01.xls


81. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotací na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1230/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-81, RK-19-2018-81pr01.pdf, RK-19-2018-81pr02.pdf, RK-19-2018-81pr03.pdf, RK-19-2018-81pr04.pdf, RK-19-2018-81pr05.xls


82. Podpora pořádání sportovních mistrovství – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotací na podporu pořádání Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1231/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 50 000 Kč zapsanému spolku TJ Žďár nad Sázavou z.s., se sídlem Jungmannova 1495/8, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 00547492 na podporu pořádání Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-19-2018-82, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-82, RK-19-2018-82pr01.pdf


83. Změna závazných ukazatelů u Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s úpravou čerpání fondu investic u Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1232/19/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3127 - Střední školy, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) o částku 1 300 000 Kč při současném zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) o částku 1 300 000 Kč;
 • zvýšení závazných ukazatelů "Příspěvek na provoz" o částku 1 300 000 Kč a "Odvod z fondu investic" o částku 1 300 000 Kč Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 na vybavení rekonstruovaného stravovacího provozu na pracovišti v ulici Školní;
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkové organizace na rok 2018 dle materiálu RK-19-2018-83, př. 2.

ukládá
 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 ve výši 1 300 000 Kč dle materiálu RK-19-2018-83;
 • řediteli Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 1 300 000 Kč;

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2018), Odbor ekonomický (31. 7. 2018), Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-83, RK-19-2018-83pr01.docx, RK-19-2018-83pr02.xls


84. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1233/19/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 – Střední odborné školy ve výši 222 911,20 Kč a § 3127 - Střední školy ve výši 1 088 314 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 1 311 225,20 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Žďár nad Sázavou, IČO 00637696 o částku 222 911,20 Kč; 
  • Obchodní akademii, Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 00836591 o částku 735 786,40 Kč;
  • Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí, IČO 48895377 o částku 352 527,60 Kč,

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-19-2018-84.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-84


85. Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh schválit střednědobé plány školských příspěvkových organizací na období 2019 – 2021. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1234/19/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů) školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-19-2018-85, př. 1;

bere na vědomí

ostatní části střednědobých plánů školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-19-2018-85, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-85, RK-19-2018-85pr01.pdf


86. Projekt „Postav si svůj náklaďák“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu uzavřít smlouvu o spolupráci v rámci projektu „Postav si svůj náklaďák“. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1235/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci v rámci projektu „Postav si svůj náklaďák“ dle materiálu RK-19-2018-86, př. 1;

rozhoduje

o bezúplatném převodu stavebnice nákladního automobilu Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, a to k datu protokolárního předání, a v termínech dle materiálu RK-19-2018-86, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-86, RK-19-2018-86pr01.doc, RK-19-2018-86pr02.doc


87. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1236/19/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 1 883 266,23 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-87


88. Návrh na poskytnutí finančních darů v rámci soutěže Vesnice roku 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o návrhu poskytnout finanční dary vítězům krajského kola soutěže Vesnice roku 2018. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1237/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary obcím z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu RK-19-2018-88, př. 1 ve výši a struktuře dle materiálu RK-19-2018-88, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-19-2018-88, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-88, RK-19-2018-88pr01.xls, RK-19-2018-88pr02.pdf, RK-19-2018-88pr03.doc


89. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, upřesnil radě kraje návrh uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1238/19/2018/RK

Neveřejný materiál:

Materiál je neveřejný z důvodů ochrany osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-89, RK-19-2018-89pr01.pdf, RK-19-2018-89pr02.pdf, RK-19-2018-89pr03.doc


90. Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou – průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o poskytnutí dotace na realizaci daného projektu. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1239/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., se sídlem Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, IČO 680 81 758, na realizaci akce „Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana“ ve výši 160 000 Kč dle materiálu RK-19-2018-90, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-19-2018-90, př. 2

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví o částku 160 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 160 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-90, RK-19-2018-90pr01.pdf, RK-19-2018-90pr02.doc


91. Kotlíkové dotace II – Sazebník finančních oprav

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu schválit sazebník finančních oprav v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1240/19/2018/RK

Neveřejný materiál:

Materiál a příloha č. 1 jsou neveřejné, neboť jejich zveřejnění by mohlo způsobit závažné komplikace u veřejnosti (neodůvodněné hromadné jednání jednotlivců v neprospěch veřejného zájmu či obecného prospěchu).

termín: 26. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-91, RK-19-2018-91pr01.doc


92. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1241/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-19-2018-92, př. 3, RK-19-2018-92, př. 8, RK-19-2018-92, př. 9 a RK-19-2018-92, př. 12.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 7. 2018)

termín: 30. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-92, RK-19-2018-92pr01.pdf, RK-19-2018-92pr02.pdf, RK-19-2018-92pr03.docx, RK-19-2018-92pr04.pdf, RK-19-2018-92pr05.pdf, RK-19-2018-92pr06.pdf, RK-19-2018-92pr07.pdf, RK-19-2018-92pr08.doc, RK-19-2018-92pr09.doc, RK-19-2018-92pr10.zip, RK-19-2018-92pr11.zip, RK-19-2018-92pr12.zip, RK-19-2018-92pr13.pdf


93. Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II” – podání 5. žádosti o platbu

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu daného projektu. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1242/19/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ dle materiálu RK-19-2018-93, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-19-2018-93, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-93, RK-19-2018-93pr01.pdf


94. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o shora uvedeném návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1243/19/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 1 279 300,80 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-94


95. Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II žadatelům. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1244/19/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 13/17 žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2018-95, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci dle materiálu RK-19-2018-95, př. 3;
 • neposkytnout dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnosti žadatele uvedeného v materiálu RK-19-2018-95, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2018), Odbor ekonomický (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-95, RK-19-2018-95pr01.pdf, RK-19-2018-95pr02.pdf, RK-19-2018-95pr03.zip


96. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje žádost o vyslovení souhlasu s převodem nemovité věci v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1245/19/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.0537 za podmínek uvedených v materiálu RK-19-2018-96, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-96, RK-19-2018-96pr01.pdf, RK-19-2018-96pr02.pdf


97. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - zpracování studie „Historie bramborářství na Vysočině“.

M. Hyský podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1246/19/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1019 – Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj o částku 196 020 Kč, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 196 020 Kč na zpracování studie „Historie bramborářství na Vysočině“.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 12. 2018)

termín: 30. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2018-97, RK-19-2018-97pr01.pdf, RK-19-2018-97pr02.pdf


98. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 19/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 17. 7. 2018, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Jana Fialová, MBA            ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Bc. Martin Hyský            …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 19/2018 dne 26. 6. 2018.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 27. 6. 2018.

 


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz