Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 19/2019 - 11. 6. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
3 Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
4 Memorandum o spolupráci v rámci realizace projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina
5 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
6 Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT - uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace
7 Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2019
8 Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
9 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
10 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
11 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
12 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
13 FOND VYSOČINY – dotace organizaci z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019
14 Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství, stanovení platu
15 Odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
16 Hmotná zainteresovanost ředitelů – vyčíslení odměn za rok 2018 ředitelkám/ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
17 Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v roce 2019
18 Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
19 Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
20 Finanční plán Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na rok 2019
21 Věcné dary, peněžní účelový dar a nadační příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
22 Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
23 Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
24 Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
25 Souhlas s výpůjčkou pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
26 Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
27 Změna termínu realizace projektu „Standard ICT 2018“
28 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání konference: Dětská skeletální traumatologie
29 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
30 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
31 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Mezinárodnímu centru slovanské hudby Brno, o.p.s.
32 "Vozidla pro zajištění pracovní mobility" výběr nejvýhodnější nabídky
33 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
34 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí vratky finančních prostředků od partnera projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“
35 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně
36 Rozšíření aktivit projektu „Učit se společně, růst individuálně“ – Dodatek č. 1 Dohody o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů z projektu
37 Závěrečná Zpráva o realizaci č. 6 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV.
38 Sublicenční smlouva pro zřízení a provozování základního Family Pointu v Třebíči
39 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace
40 Návrh veřejné zakázky na dodávku gastro vybavení pro Ústav sociální péče Nové Syrovice
41 Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
42 Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
43 Memorandum o vzájemné spolupráci na záměru „Zázemí poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře“
44 "Projekt Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic" – Závěrečná monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
45 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
46 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
47 Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
48 Hmotná zainteresovanost ředitelů – vyčíslení odměn za rok 2018 ředitelům/ředitelkám příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
49 Jmenování členů výběrové komise pro výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
50 Uzavření dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, stavba: "II/353 Nové Veselí - obchvat"
51 Návrh na změnu č. 1 přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
52 Žádost o dotaci na realizaci projektu EDUBIM
53 Pověření zadavatele k provádění úkonů v zadávacím řízení pro úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru majetkového
54 Budoucí převzetí úseku silnice I/34 do vlastnictví Kraje Vysočina
55 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
56 Změna usnesení 0662/12/2019/RK ze dne 16. 4. 2019
57 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
58 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce"
59 Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě“
60 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Josef Dobiáš (1888-1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
61 Projekt RUMOBIL – Zpráva o průběhu projektu č. 6 a finanční zpráva č. 4
62 Monitorovací zpráva v rámci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“
63 Změna Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR k projektu “Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
64 FOND VYSOČINY – žádost o změnu projektu
65 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
66 Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
67 Návrh na rozhodnutí o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku
68 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
69 Návrh na poskytnutí finančních darů v rámci soutěže Vesnice roku 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
70 Projektové žádosti „EVL Havranka – asanační opatření“ a „PR Havranka – asanační opatření“ – 31. a 130. výzva OPŽP 2014-2020
71 Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“
72 Návrh na změnu usnesení 1340/40/2017/RK ve znění usnesení 1588/24/2018/RK
73 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění „Datový sklad“
74 Návrh na poskytnutí věcného daru prezidentovi České republiky
75 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro druhé kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz