Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 19/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 19/2019, které se konalo ve dnech 11. a 12. 6. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 18/2019

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 11. 6. 2019.  

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Fischerové.

Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:

73. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění „Datový sklad“

74. Návrh na poskytnutí věcného daru prezidentovi České republiky

75. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro druhé kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI

Rada kraje návrh zařazení akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 18/2019
73.  Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění „Datový sklad“
02.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
03.  Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
05.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
06.  Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT - uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace
04.  Memorandum o spolupráci v rámci realizace projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina
07.  Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2019
08.  Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
09.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
10.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
12.  FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
13.  FOND VYSOČINY – dotace organizaci z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019
11.  FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
14.  Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství, stanovení platu
15.  Odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
16.  Hmotná zainteresovanost ředitelů – vyčíslení odměn za rok 2018 ředitelkám/ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
17.  Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v roce 2019
18.  Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
19.  Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
20.  Finanční plán Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na rok 2019
21.  Věcné dary, peněžní účelový dar a nadační příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
22.  Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
23.  Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
24.  Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
25.  Souhlas s výpůjčkou pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
26.  Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
27.  Změna termínu realizace projektu „Standard ICT 2018“
28.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání konference: Dětská skeletální traumatologie
29.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
30.  Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
31.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Mezinárodnímu centru slovanské hudby Brno, o.p.s.
74.  Návrh na poskytnutí věcného daru prezidentovi České republiky
32.  "Vozidla pro zajištění pracovní mobility" výběr nejvýhodnější nabídky
33.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
34.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí vratky finančních prostředků od partnera projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“
35.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně
36.  Rozšíření aktivit projektu „Učit se společně, růst individuálně“ – Dodatek č. 1 Dohody o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů z projektu
37.  Závěrečná Zpráva o realizaci č. 6 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV.
38.  Sublicenční smlouva pro zřízení a provozování základního Family Pointu v Třebíči
39.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace
40.  Návrh veřejné zakázky na dodávku gastro vybavení pro Ústav sociální péče Nové Syrovice
41.  Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
42.  Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
43.  Memorandum o vzájemné spolupráci na záměru „Zázemí poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře“
44.  "Projekt Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic" – Závěrečná monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
45.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
46.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
47.  Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
48.  Hmotná zainteresovanost ředitelů – vyčíslení odměn za rok 2018 ředitelům/ředitelkám příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
49.  Jmenování členů výběrové komise pro výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
50.  Uzavření dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, stavba: "II/353 Nové Veselí - obchvat"
51.  Návrh na změnu č. 1 přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
52.  Žádost o dotaci na realizaci projektu EDUBIM
53.  Pověření zadavatele k provádění úkonů v zadávacím řízení pro úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru majetkového
54.  Budoucí převzetí úseku silnice I/34 do vlastnictví Kraje Vysočina
55.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
57.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
56.  Změna usnesení 0662/12/2019/RK ze dne 16. 4. 2019
72.  Návrh na změnu usnesení 1340/40/2017/RK ve znění usnesení 1588/24/2018/RK
58.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce"
59.  Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě“
60.  Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Josef Dobiáš (1888-1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
61.  Projekt RUMOBIL – Zpráva o průběhu projektu č. 6 a finanční zpráva č. 4
62.  Monitorovací zpráva v rámci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“
63.  Změna Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR k projektu “Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
64.  FOND VYSOČINY – žádost o změnu projektu
65.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
66.  Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
67.  Návrh na rozhodnutí o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku
68.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
69.  Návrh na poskytnutí finančních darů v rámci soutěže Vesnice roku 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
70.  Projektové žádosti „EVL Havranka – asanační opatření“ a „PR Havranka – asanační opatření“ – 31. a 130. výzva OPŽP 2014-2020
71.  Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“
75.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro druhé kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI
76.  Rozprava členů rady

Usnesení 1028/19/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 11. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

  

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 18/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.


73. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění „Datový sklad“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1029/19/2019/RK

Neveřejný materiál:

Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně.

termín: 30. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-73, RK-19-2019-73pr01.pdf, RK-19-2019-73pr02.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02, 03, 05, 06 v bloku.

K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


02. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

Usnesení 1030/19/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením řidičského trenažeru AT-99VRT/2M, inventární číslo 2-298, rok pořízení 2004, pořizovací cena 291 550 Kč, zůstatková cena 0 Kč, způsobem navrženým Střední školou řemesel a služeb Moravské Budějovice dle materiálu RK-19-2019-02.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2019), Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-02


03. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů

Usnesení 1031/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-19-2019-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-03, RK-19-2019-03pr01.xls


05. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019

Usnesení 1032/19/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2019 dle materiálů RK-19-2019-05, př. 1, RK-19-2019-05, př. 2 a RK-19-2019-05, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, Střední škola stavební Jihlava (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-05, RK-19-2019-05pr01.xls, RK-19-2019-05pr02.xls, RK-19-2019-05pr03.xls


06. Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT - uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace

Usnesení 1033/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-19-2019-06, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-06, RK-19-2019-06pr01.doc, RK-19-2019-06pr02.pdf, RK-19-2019-06pr03.pdf


04. Memorandum o spolupráci v rámci realizace projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh uzavření Memoranda o spolupráci v rámci realizace projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1034/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Memorandum o spolupráci KAP a MAP v rámci realizace projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina dle materiálu RK-19-2019-04, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-04, RK-19-2019-04pr01.docx


07. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem přidělení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny pro rok 2019. Z jednání se omluvil P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1035/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-19-2019-07, př. 3

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-07, RK-19-2019-07pr01.doc, RK-19-2019-07pr02.docx, RK-19-2019-07pr03.doc


08. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1036/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 40 000 Kč při současném snížení § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže o částku 40 000 Kč;
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání organizaci Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO 72052414 ve výši 200 000 Kč na náklady spojené s realizací a slavnostním vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2019;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-19-2019-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-08, RK-19-2019-08pr01.pdf


09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh přijetí účelových prostředků z MMR na realizaci projektu příspěvkové organizace kraje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a jejich zprostředkování této organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1037/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 115 040,70 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 2 435 669,59 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 2 550 710,29 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 115 040,70 Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 2 435 669,59 Kč Střední odborné škole Nové Město na Moravě na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2019), Odbor ekonomický (31. 7. 2019), Střední odborná škola Nové Město na Moravě (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-09


10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s žádostmi škol zřizovaných Krajem Vysočina o navýšení příspěvku na provoz. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1038/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3121 – Gymnázia o částku 95 810 Kč, § 3122 – Střední odborné školy o částku 80 000 Kč a § 3127 – Střední školy o částku 235 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 410 810 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435, o částku 95 810 Kč na úhradu zvýšených nákladů na plyn a elektrickou energii v nové přístavbě budovy dle materiálu RK-19-2019-10;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 o částku 80 000 Kč na úhradu pokuty dle materiálu RK-19-2019-10;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Střední škole stavební Třebíč, IČO 60418451 o částku 235 000 Kč na úhradu zvýšených provozních nákladů v nové školní kuchyni, tělocvičnách a na úhradu kybernetické bezpečnosti dle materiálu RK-19-2019-10.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Gymnázium Třebíč, Střední škola stavební Třebíč, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-10


12. FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje ke schválení návrhy podpor z programu Účast na mistrovství Evropy a světa 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1039/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-12, RK-19-2019-12pr01.pdf, RK-19-2019-12pr02.pdf, RK-19-2019-12pr03.pdf, RK-19-2019-12pr04.pdf


13. FOND VYSOČINY – dotace organizaci z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o návrhu poskytnutí dotace z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1040/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

neposkytnout dotaci z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 v celkové výši 40 000 Kč organizaci Tělovýchovná jednota JISKRA Havlíčkův Brod z.s.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-13, RK-19-2019-13pr01.pdf, RK-19-2019-13pr02.pdf


11. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí podpor z programu Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1041/19/2019/RK

Rada kraje

rozhoduje

 • poskytnout dotace z programu Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2019 subjektům, na projekty a ve výši dle materiálu RK-19-2019-11, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálů RK-19-2019-11, př. 2, RK-19-2019-11, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-11, RK-19-2019-11pr01.pdf, RK-19-2019-11pr02.pdf, RK-19-2019-11pr03.pdf


14. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství, stanovení platu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, seznámili radu kraje s výsledky hodnocení ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem na úseku školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1042/19/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-14, RK-19-2019-14pr01.xls, RK-19-2019-14pr02.pdf, RK-19-2019-14pr03.pdf, RK-19-2019-14pr04.pdf, RK-19-2019-14pr05.pdf, RK-19-2019-14pr06.pdf, RK-19-2019-14pr07.pdf, RK-19-2019-14pr08.pdf, RK-19-2019-14pr09.pdf, RK-19-2019-14pr10.pdf, RK-19-2019-14pr11.pdf, RK-19-2019-14pr12.pdf, RK-19-2019-14pr13.pdf, RK-19-2019-14pr14.pdf, RK-19-2019-14pr15.pdf, RK-19-2019-14pr16.pdf, RK-19-2019-14pr17.pdf, RK-19-2019-14pr18.pdf, RK-19-2019-14pr19.pdf, RK-19-2019-14pr20.pdf, RK-19-2019-14pr21.pdf, RK-19-2019-14pr22.pdf, RK-19-2019-14pr23.pdf, RK-19-2019-14pr24.pdf, RK-19-2019-14pr25.pdf, RK-19-2019-14pr26.pdf, RK-19-2019-14pr27.pdf, RK-19-2019-14pr28.pdf, RK-19-2019-14pr29.pdf, RK-19-2019-14pr30.pdf, RK-19-2019-14pr31.pdf, RK-19-2019-14pr32.pdf, RK-19-2019-14pr33.pdf, RK-19-2019-14pr34.pdf, RK-19-2019-14pr35.pdf, RK-19-2019-14pr36.pdf, RK-19-2019-14pr37.pdf, RK-19-2019-14pr38.doc, RK-19-2019-14pr39.xls, RK-19-2019-14pr40.doc, RK-19-2019-14pr41.xls


15. Odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádali radu kraje o stanovení odměn ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1043/19/2019/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134 a § 113 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-19-2019-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019), Oddělení řízení lidských zdrojů (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-15, RK-19-2019-15pr01.xls, RK-19-2019-15pr02.xls


16. Hmotná zainteresovanost ředitelů – vyčíslení odměn za rok 2018 ředitelkám/ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložily radě kraje návrh poskytnutí odměn za plnění ekonomických a obecných ukazatelů a za splnění osobního úkolu dle systému odměňování ředitelů zdravotnických příspěvkových organizací na rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1044/19/2019/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134 a § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví, dle materiálu RK-19-2019-16, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 6. 2019), Oddělení řízení lidských zdrojů (28. 6. 2019), ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (28. 6. 2019)

termín: 28. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-16, RK-19-2019-16pr01.xls, RK-19-2019-16pr02.docx


17. Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v roce 2019

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložily radě kraje ke schválení systém odměňování ředitelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1045/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

systém odměňování ředitelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-19-2019-17, př. 1;

ukládá

ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina plnit a předkládat zpracované osobní cíle (úkoly) způsobem a v termínech stanovených materiálem RK-19-2019-17, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (30. 6. 2020), ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-17, RK-19-2019-17pr01.xls

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 18, 19 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


18. Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

Usnesení 1046/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího nepotřebného majetku do vlastnictví kraje:

 • EKG monitor Propaq, inventární číslo 006-000-005-000, r. v. 1997, pořizovací cena 266 700,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:

 • EKG monitor Propaq, inventární číslo 006-000-005-000, r. v. 1997, pořizovací cena 266 700,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 7. 2019), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-18


19. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

Usnesení 1047/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví kraje:

 • Negatoskop, r. v. 2000, inventární číslo 002-000-001-381, pořizovací cena (PC) 105 080,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Zařízení videoendoskopické, r. v. 1996, inv. č. 002-000-002-215, PC 30 004,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Zdroj světla k cystoskopu Olympus, r. v. 1994, inv. č. 002-000-000-640, PC 69 625,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stůl operační BMT300, r. v. 1994, inv. č. 002-000-000-517, PC 1 145 765,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stůl operační BMT300, r. v. 1994, inv. č. 002-000-000-566, PC 917 694,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Chladnička Hoover, r. v. 1994, inv. č. 002-000-000-713, PC 10 260,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a následnou odbornou ekologickou likvidací:

 • Negatoskop, r. v. 2000, inventární číslo 002-000-001-381, pořizovací cena (PC) 105 080,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Zařízení videoendoskopické, r. v. 1996, inv. č. 002-000-002-215, PC 30 004,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Zdroj světla k cystoskopu Olympus, r. v. 1994, inv. č. 002-000-000-640, PC 69 625,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stůl operační BMT300, r. v. 1994, inv. č. 002-000-000-517, PC 1 145 765,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stůl operační BMT300, r. v. 1994, inv. č. 002-000-000-566, PC 917 694,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Chladnička Hoover, r. v. 1994, inv. č. 002-000-000-713, PC 10 260,- Kč, ZC 0,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 7. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-19


20. Finanční plán Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na rok 2019

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem finančního plánu Nemocnice Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1048/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočet (plán výnosů a nákladů) Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, na rok 2019 dle materiálu RK-19-2019-20, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán, investiční plán, plán oprav a závazné ukazatele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na rok 2019 dle materiálu RK-19-2019-20, př. 1;
 • převod prostředků rezervního fondu do fondu investic u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-19-2019-20, př. 1 a jejich profinancování;

zmocňuje

ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace: 

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • fond investic použít k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který organizace používá pro svou činnost;

stanoví

závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ na rok 2019 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, a to stanoveným objemem těchto prostředků dle materiálu RK-19-2019-20, př. 1;

ukládá

 • vedoucí odboru zdravotnictví a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrh Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, k řešení havarijních situací vzniklých na majetku;
 • řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit na odbor zdravotnictví zaktualizovaný rozpočet a plány na rok 2019, ve kterých budou promítnuta veškerá rozpočtová opatření schválená orgány kraje včetně nezbytných příloh na základě výsledků hospodaření za 1. pololetí 2019 v termínu do 30. 8. 2019. 

Součástí předložených materiálů budou detailní komentáře k výsledku hospodaření za 1. pololetí 2019 o zrealizovaných finančních a provozních opatřeních za toto období pro dosažení vyrovnaného hospodaření a plánovaných opatřeních na 2. pololetí roku 2019.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-20, RK-19-2019-20pr01.XLSX, RK-19-2019-20pr02.doc, RK-19-2019-20pr03.doc, RK-19-2019-20pr04.doc

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 21 - 23 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


21. Věcné dary, peněžní účelový dar a nadační příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1049/19/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv a smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-19-2019-21, př. 1, RK-19-2019-21, př. 2, RK-19-2019-21, př. 3, RK-19-2019-21, př. 4 a RK-19-2019-21, př. 5.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (21. 6. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (21. 6. 2019)

termín: 21. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-21, RK-19-2019-21pr01.pdf, RK-19-2019-21pr02.pdf, RK-19-2019-21pr03.pdf, RK-19-2019-21pr04.pdf, RK-19-2019-21pr05.pdf


22. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1050/19/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-19-2019-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (21. 6. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (21. 6. 2019)

termín: 21. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-22, RK-19-2019-22pr01.docx


23. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1051/19/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-19-2019-23, př. 1, RK-19-2019-23, př. 2 a RK-19-2019-23, př. 3.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (21. 6. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (21. 6. 2019)

termín: 21. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-23, RK-19-2019-23pr01.docx, RK-19-2019-23pr02.pdf, RK-19-2019-23pr03.docx


24. Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu uzavření Dodatku Smlouvy o revolvingovém úvěru MONETA Money Bank, a.s., pro Nemocnici Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1052/19/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 11 Smlouvy o revolvingovém úvěru MONETA Money Bank, a.s., pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-19-2019-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (7. 8. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (7. 8. 2019)

termín: 7. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-24, RK-19-2019-24pr01.pdf


25. Souhlas s výpůjčkou pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s žádostí Nemocnice Nové Město na Moravě o udělení souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy o výpůjčce elektroforetického analyzátoru. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1053/19/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce s vítězným uchazečem pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-19-2019-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 7. 2019), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-25, RK-19-2019-25pr01.docx, RK-19-2019-25pr02.doc, RK-19-2019-25pr03.doc


26. Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh zařazení žadatelky, která splňuje podmínky stanovené pravidly pro zařazení do stipendijního programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1054/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-19-2019-26, př. 1;
 • o zařazení žadatelky do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkou.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-26, RK-19-2019-26pr01.doc, RK-19-2019-26pr02.pdf, RK-19-2019-26pr03.xls


27. Změna termínu realizace projektu „Standard ICT 2018“

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení upravená pravidla pro poskytnutí dotace k projektu „Standard ICT 2018“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1055/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

upravená pravidla pro poskytnutí dotace k projektu „Standard ICT 2018“ dle materiálu RK-19-2019-27, př. 1;

ukládá

ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina postupovat při realizaci projektu „Standard ICT 2018“ v souladu s upravenými pravidly pro poskytnutí dotace dle materiálu RK-19-2019-27, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-27, RK-19-2019-27pr01.doc


28. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání konference: Dětská skeletální traumatologie

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1056/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 40 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 40 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 40 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním konference: Dětská skeletální traumatologie;

ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 31. 7. 2019.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 7. 2019), Odbor ekonomický (31. 7. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-28, RK-19-2019-28pr01.pdf, RK-19-2019-28pr02.pdf, RK-19-2019-28pr03.docx


29. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem přijetí dotace z Ministerstva zdravotnictví, určené pro nemocnice zřizované krajem, které získaly rezidenční místo v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1057/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 3 789 375 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u: 
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 719 580 Kč
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 306 718 Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 503 077 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 900 000 Kč
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 360 000 Kč

  určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-19-2019-29, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (11. 6. 2019), Odbor ekonomický (11. 6. 2019), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (11. 6. 2019)

termín: 11. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-29, RK-19-2019-29pr01.xls


30. Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1058/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, ve výši 195 670 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 181 150 Kč určenou pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 181 150 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného, placeného Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací o částku 14 520 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (11. 6. 2019), Odbor ekonomický (11. 6. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (11. 6. 2019)

termín: 11. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-30


31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Mezinárodnímu centru slovanské hudby Brno, o.p.s.

J. Běhounek předložil radě kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí finančního daru Mezinárodnímu centru slovanské hudby Brno, o.p.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1059/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 100 000 Kč, Mezinárodnímu centru slovanské hudby Brno, o.p.s., Polní 6, 639 00 Brno, IČO: 262 35 064, dle materiálu RK-19-2019-31, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti j.n. o  částku 100 000 Kč při současném zvýšení § 3312 - Hudební činnost o částku 100 000 Kč dle materiálů RK-19-2019-31, RK-19-2019-31, př. 1, RK-19-2019-31, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (28. 6. 2019), Odbor ekonomický (28. 6. 2019)

termín: 28. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-31, RK-19-2019-31pr01.pdf, RK-19-2019-31pr02.doc


74. Návrh na poskytnutí věcného daru prezidentovi České republiky

J. Běhounek seznámil radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí věcného daru prezidentovi České republiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1060/19/2019/RK

Neveřejný materiál:

Jedná se o dar pro prezidenta republiky - ze společenských a protokolárních důvodů není vhodné, aby byl materiál veřejný.

termín: 27. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-74


32. "Vozidla pro zajištění pracovní mobility" výběr nejvýhodnější nabídky

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1061/19/2019/RK

Neveřejný materiál:

V případě hodnocení veřejné zakázky elektronickou aukcí je rozhodnutí o zadání zakázky neveřejné z důvodu, že po oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům běží lhůta 15ti dnů na podání námitek proti průběhu elektronické aukce a rozhodnutí o zadání veřejné zakázky. Do uplynutí této lhůty nemusí být rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky konečné a elektronická aukce by mohla být opakovaná. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit. Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně. Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně.

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-32, RK-19-2019-32pr01.pdf, RK-19-2019-32pr02.pdf, RK-19-2019-32pr03.pdf


33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje ke schválení úpravu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci a vyúčtování poskytnutých služeb touto organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1062/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 183 303 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 183 303 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-19-2019-33, př. 6;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 183 303 Kč z důvodu administrace projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-19-2019-33, př. 6;

ukládá

uložit odboru analýz a podpory řízení, odboru dopravy a silničního hospodářství a ředitelům příspěvkových organizací dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-19-2019-33, př. 6 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu  radě kraje k  informaci;

bere na vědomí

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2025), Domov Háj, příspěvková organizace (31. 12. 2021), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2025), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019), Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, Krajská knihovna Vysočiny (31. 12. 2019), Krajská knihovna Vysočiny (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2025

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-33, RK-19-2019-33pr01.docx, RK-19-2019-33pr02.docx, RK-19-2019-33pr03.docx, RK-19-2019-33pr04.docx, RK-19-2019-33pr05.docx, RK-19-2019-33pr06.xlsx, RK-19-2019-33pr07.pdf, RK-19-2019-33pr08.docx


34. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí vratky finančních prostředků od partnera projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o předloženém návrhu přijetí vratky finančních prostředků od partnera projektu určené na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1063/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vratku finančních prostředků od partnera projektu ve výši 100 000,00 Kč určenou na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-34, RK-19-2019-34pr01.xls


35. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje ke schválení návrh navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1064/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 49 359,45 Kč dle materiálu RK-19-2019-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2019), Odbor ekonomický (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-35, RK-19-2019-35pr01.xls


36. Rozšíření aktivit projektu „Učit se společně, růst individuálně“ – Dodatek č. 1 Dohody o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů z projektu

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnutí o uzavření dodatku Dohody o poskytnutí příspěvku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1065/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky č. 1 Dohod o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů v rámci projektu „Učit se společně, růst individuálně“ dle materiálu RK-19-2019-36, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-36, RK-19-2019-36pr01.docx, RK-19-2019-36pr02.pdf


37. Závěrečná Zpráva o realizaci č. 6 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV.

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje ke schválení výše uvedenou Závěrečnou zprávu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1066/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Závěrečnou Zprávu o realizaci č. 6 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV. dle materiálu RK-19-2019-37, př. 1 a žádost o platbu dle materiálu RK-19-2019-37, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-37, RK-19-2019-37pr01.pdf, RK-19-2019-37pr02.pdf


38. Sublicenční smlouva pro zřízení a provozování základního Family Pointu v Třebíči

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o předloženém návrhu uzavření sublicenční smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1067/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít sublicenční smlouvu za účelem zřízení a provozování základního Family Pointu v Třebíči dle materiálů RK-19-2019-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-38, RK-19-2019-38pr01.doc


39. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s předloženým návrhem vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1068/19/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku konvektomat Retigo, inventární číslo DHM 22000116, rok pořízení 2007, pořizovací cena 229  845 Kč, zůstatková cena k 31.  5.  2019 ve výši 16  847 Kč a jeho prodejem Horáckému fotbalovému klubu Třebíč, z. s., Janáčkovo stromořadí 158/7, Jejkov, 674 01 Třebíč, IČO 43371736 za cenu 5  000 Kč.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-39


40. Návrh veřejné zakázky na dodávku gastro vybavení pro Ústav sociální péče Nové Syrovice

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje návrh zadání veřejné zakázky "Dodávka gastro vybavení pro Ústav sociální péče Nové Syrovice". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1069/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky "Dodávka gastro vybavení pro Ústav sociální péče Nové Syrovice" formou zjednodušeného podlimitního řízení v  souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-19-2019-40, př. 1;

jmenuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky "Dodávka gastro vybavení pro Ústav sociální péče Nové Syrovice" hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-19-2019-40, př. 2;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Dodávka gastro vybavení pro Ústav sociální péče Nové Syrovice“ jsou zaměstnanci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku dodávky „Dodávka gastro vybavení pro Ústav sociální péče Nové Syrovice“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky a  v termínech stanovených zákonem, dle materiálu RK-19-2019-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-40, RK-19-2019-40pr01.zip, RK-19-2019-40pr02.doc

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 41, 42 v bloku.

K předkládaným bodům odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


41. Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Usnesení 1070/19/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 dle materiálu RK-19-2019-41, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (18. 6. 2019), Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (1. 7. 2019)

termín: 1. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-41, RK-19-2019-41pr01.doc, RK-19-2019-41pr02.pdf


42. Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Usnesení 1071/19/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 4 dle materiálu RK-19-2019-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (18. 6. 2019), Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-42, RK-19-2019-42pr01.pdf, RK-19-2019-42pr02.pdf


43. Memorandum o vzájemné spolupráci na záměru „Zázemí poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře“

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, informovali radu kraje o předloženém návrhu uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1072/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci na záměru „Zázemí poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře“ dle materiálu RK-19-2019-43, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-43, RK-19-2019-43pr01.doc

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 44 - 46 v bloku.

K předkládaným bodům odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


44. "Projekt Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic" – Závěrečná monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Usnesení 1073/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic dle materiálů RK-19-2019-44, př. 1, RK-19-2019-44, př. 2 a RK-19-2019-44, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-19-2019-44, př. 1, RK-19-2019-44, př. 2 a RK-19-2019-44, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (28. 6. 2019)

termín: 28. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-44, RK-19-2019-44pr01.pdf, RK-19-2019-44pr02.pdf, RK-19-2019-44pr03.pdf


45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci

Usnesení 1074/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34070) rozpočtu kraje na rok 2019 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci v rámci programu „Kulturní aktivity, Podpora tradiční lidové kultury – kategorie B“ na realizaci projektu „Prezentace a dokumentace tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina“, ve výši 56 665 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o  částku 56 665 Kč určenou na realizaci projektu „Prezentace a dokumentace tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-45


46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Usnesení 1075/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34070) rozpočtu kraje na rok 2019 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na realizaci projektu „neperiodická publikace Josef Honys“ ve  výši 130 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě o částku 130 000 Kč určenou na realizaci projektu „neperiodická publikace Josef Honys“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-46


47. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, seznámili radu kraje s výsledky hodnocení ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem na úseku kultury a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1076/19/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

výsledky hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů RK-19-2019-47, př. 1, RK-19-2019-47, př. 2, RK-19-2019-47, př. 3, RK-19-2019-47, př. 4, RK-19-2019-47, př. 5, RK-19-2019-47, př. 6, RK-19-2019-47, př. 7, RK-19-2019-47, př. 8, RK-19-2019-47, př. 9 RK-19-2019-47, př. 10;

stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-19-2019-47, př. 13.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2019), Oddělení řízení lidských zdrojů (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-47, RK-19-2019-47pr01.pdf, RK-19-2019-47pr02.pdf, RK-19-2019-47pr03.pdf, RK-19-2019-47pr04.pdf, RK-19-2019-47pr05.pdf, RK-19-2019-47pr06.pdf, RK-19-2019-47pr07.pdf, RK-19-2019-47pr08.pdf, RK-19-2019-47pr09.pdf, RK-19-2019-47pr10.pdf, RK-19-2019-47pr11.xls, RK-19-2019-47pr12.xls, RK-19-2019-47pr13.doc


48. Hmotná zainteresovanost ředitelů – vyčíslení odměn za rok 2018 ředitelům/ředitelkám příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádali radu kraje o stanovení odměn ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1077/19/2019/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134a a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-19-2019-48, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2019), Oddělení řízení lidských zdrojů (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-48, RK-19-2019-48pr01.xls


49. Jmenování členů výběrové komise pro výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádaly radu kraje o jmenování výběrové komise pro výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1078/19/2019/RK

Rada kraje
jmenuje

výběrovou komisi pro výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-19-2019-49, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 8. 2019), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-49, RK-19-2019-49pr01.doc


50. Uzavření dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, stavba: "II/353 Nové Veselí - obchvat"

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozhodnutí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1079/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o uzavření dohody  o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, stavba "II/353 Nové Veselí - obchvat" pro stavební objekt SO 451 Přeložka sdělovacích kabelů v ZÚ a SO 452 Přeložka sdělovacích kabelů v km 3,200 dle materiálu RK-19-2019-50, př. 1.  

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-50, RK-19-2019-50pr01.docx


51. Návrh na změnu č. 1 přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení úpravu jmenovitých akcí zařazených do kapitoly Doprava schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1080/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

úpravu jmenovitých akcí kapitoly Doprava, přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-19-2019-51, př. 2;

bere na vědomí

aktualizovanou přílohu D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů realizované Krajskou správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-19-2019-51, př. 3.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-51, RK-19-2019-51pr01.pdf, RK-19-2019-51pr02.pdf, RK-19-2019-51pr03.pdf


52. Žádost o dotaci na realizaci projektu EDUBIM

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem prohlášení skutečností při předložení žádosti o dotaci projektu „EDUBIM“ do Fondu malých projektů, který je součástí operačního programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014 – 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1081/19/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace obsažené v materiálech RK-19-2019-52, př. 1, RK-19-2019-52, př. 2 a  RK-19-2019-52, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-19-2019-52, př. 1, RK-19-2019-52, př. 2 a RK-19-2019-52, př. 3.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (26. 6. 2019), Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (26. 6. 2019)

termín: 26. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-52, RK-19-2019-52pr01.pdf, RK-19-2019-52pr02.pdf, RK-19-2019-52pr03.pdf


53. Pověření zadavatele k provádění úkonů v zadávacím řízení pro úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru majetkového

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu pověření úředníků majetkového odboru  k provádění úkonů jménem zadavatele Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1082/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

pověřit úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru majetkového, Ing. Josefa Mejzlíka a Ing. Josefa Pelikána k provádění úkonů jménem zadavatele Kraje Vysočina v rozsahu: 

 • otevírání nabídek a posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v gesci odboru majetkového;
 • otevírání nabídek v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadávaných v gesci odboru majetkového.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 6. 2019)

termín: 11. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-53


54. Budoucí převzetí úseku silnice I/34 do vlastnictví Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření smluvního závazku budoucího převzetí stavby pozemní komunikace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1083/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o budoucí darovací smlouvě v souvislosti s budoucí změnou třídy silnice dle materiálů RK-19-2019-54, př. 1 a RK-19-2019-54, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-54, RK-19-2019-54pr01.docx, RK-19-2019-54pr02.pdf, RK-19-2019-54pr03.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 55, 57 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


55. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 1084/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-19-2019-55, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-19-2019-55, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 9. 2019)

termín: 27. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-55, RK-19-2019-55pr01.xls


57. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1085/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-19-2019-57, př. 1 a RK-19-2019-57, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-57, RK-19-2019-57pr01.xlsx, RK-19-2019-57pr02.xlsx

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 56, 72 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


56. Změna usnesení 0662/12/2019/RK ze dne 16. 4. 2019

Usnesení 1086/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0662/12/2019/RK tak, že v materiálu RK-12-2019-29, př. 1 se ruší smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 6.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-56


72. Návrh na změnu usnesení 1340/40/2017/RK ve znění usnesení 1588/24/2018/RK

Usnesení 1087/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 1340/40/2017/RK ve znění usnesení 1588/24/2018/RK tak, že termín plnění usnesení se mění na 31. 12. 2019.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-72


58. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1088/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Transformace domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-19-2019-58, př. 1 a dle Protokolů o posouzení splnění podmínek účasti  dle materiálu RK-19-2019-58, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 620 28 081 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (14. 6. 2019)

termín: 14. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-58, RK-19-2019-58pr01.pdf, RK-19-2019-58pr02.pdf


59. Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložili radě kraje návrh zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1089/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zahájení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-19-2019-59, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-19-2019-59, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2019), Odbor majetkový (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-59, RK-19-2019-59pr01.doc, RK-19-2019-59pr02.doc


60. Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Josef Dobiáš (1888-1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotace Masarykovu ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., na realizaci projektu „Josef Dobiáš (1888-1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1090/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci Masarykovu ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., se sídlem Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8, IČO 67985921, na realizaci akce „Josef Dobiáš (1888-1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin“ ve výši 100 000 Kč dle materiálu RK-19-2019-60, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-19-2019-60, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-60, RK-19-2019-60pr01.pdf, RK-19-2019-60pr02.doc

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 61 - 63 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


61. Projekt RUMOBIL – Zpráva o průběhu projektu č. 6 a finanční zpráva č. 4

Usnesení 1091/19/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve zprávě o průběhu projektu č. 6 a finanční zprávě č. 4 dle materiálu RK-19-2019-61, př. 1;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit zprávu o průběhu projektu č. 6 a finanční zprávu č. 4 orgánu kontroly 1. stupně.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (15. 6. 2019)

termín: 15. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-61, RK-19-2019-61pr01.pdf, RK-19-2019-61pr02.doc


62. Monitorovací zpráva v rámci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“

Usnesení 1092/19/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-19-2019-62, př. 1 a RK-19-2019-62, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-19-2019-62, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-62, RK-19-2019-62pr01.pdf, RK-19-2019-62pr02.pdf


63. Změna Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR k projektu “Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

Usnesení 1093/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z EFRR dle materiálu RK-19-2019-63, př. 1 včetně její přílohy uvedené v materiálu RK-19-2019-63, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (15. 7. 2019)

termín: 15. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-63, RK-19-2019-63pr01.pdf, RK-19-2019-63pr02.pdf


64. FOND VYSOČINY – žádost o změnu projektu

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o žádosti o změnu projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny - grantový program Rozvoj podnikatelů 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1094/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02564.0109 dle materiálu RK-19-2019-64, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-64, RK-19-2019-64pr01.pdf, RK-19-2019-64pr02.doc, RK-19-2019-64pr03.pdf

  

J. Běhounek navrhl projednání bodů 65, 66 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

V průběhu jednání odešla J. Fialová.


65. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 1095/19/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-19-2019-65, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-65, RK-19-2019-65pr01.pdf, RK-19-2019-65pr02.pdf


66. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 1096/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-19-2019-66, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-66, RK-19-2019-66pr01.pdf, RK-19-2019-66pr02.pdf, RK-19-2019-66pr03.pdf


67. Návrh na rozhodnutí o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1097/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku „Centrum popularizace vědy Vysočina“ a jeho vyřazení z účetní evidence v hodnotě 8 287 268,60 Kč;
 • neuplatnit právo na náhradu škody ve výši 8 287 268,60 Kč;

schvaluje

převod konečného zůstatku ve výši 0,02 Kč na zvláštním účtu „CPVV“ do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-67


68. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1098/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 27 058,92 Kč (1 050,22 €).

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (11. 6. 2019), Odbor ekonomický (11. 6. 2019)

termín: 11. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-68


69. Návrh na poskytnutí finančních darů v rámci soutěže Vesnice roku 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh poskytnutí finančních darů oceněným v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1099/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary obcím z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši a struktuře dle materiálu RK-19-2019-69, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-19-2019-69, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-69, RK-19-2019-69pr01.xls, RK-19-2019-69pr02.pdf, RK-19-2019-69pr03.doc


70. Projektové žádosti „EVL Havranka – asanační opatření“ a „PR Havranka – asanační opatření“ – 31. a 130. výzva OPŽP 2014-2020

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložily radě kraje ke schválení výše uvedené projektové žádosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1100/19/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-19-2019-70, př. 4, RK-19-2019-70, př. 5 a RK-19-2019-70, př. 6;

rozhoduje

předložit projektové žádosti dle materiálu RK-19-2019-70, př. 1 do 31. výzvy a RK-19-2019-70, př. 2 do 130. výzvy Operačního programu Životní prostředí.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-70, RK-19-2019-70pr01.pdf, RK-19-2019-70pr02.pdf, RK-19-2019-70pr03.doc, RK-19-2019-70pr04.doc, RK-19-2019-70pr05.doc, RK-19-2019-70pr06.doc


71. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámily radu kraje s předloženým návrhem rozhodnutí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1101/19/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-19-2019-71, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v materiálu RK-19-2019-71, př. 2 – Závazné podmínky AOPK ČR k projektu „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (11. 6. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (11. 6. 2019)

termín: 11. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-71, RK-19-2019-71pr01.pdf, RK-19-2019-71pr02.pdf

 

J. Běhounek zasedání rady kraje přerušil z důvodu nezbytného dopracování materiálu odboru sociálních věcí - Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro druhé kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI.

 

J. Běhounek zahájil pokračování jednání rady kraje č. 19/2019 dne 12. 6. 2019.

Přítomno 9 členů rady.


75. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro druhé kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s předloženým návrhem Zásad. Rada kraje přijala hlasováním per rollam návrh usnesení.

Usnesení 1102/19/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI dle materiálu RK-19-2019-75, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2019-75, RK-19-2019-75pr01.doc


76. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

  

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 19/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 2. 7. 2019, v 8:00 hod. 

 

  

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman Kraje Vysočina 

 

  

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Bc. Martin Hyský                                       …..………………………………….……

  

 

 

Ing. Jan Hyliš                                                   …..………………………………….……

 

  

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 19/2019 ve dnech 11. a 12. 6. 2019. 

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 14. 6. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz