Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 19/2020 - 9. 6. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Vybavení pro termokamery
3 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“
4 Převod finanční prostředků za zajištění provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina
5 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2020 – část 5 (Servery)“
6 Informace o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (BISON z. s.) za IV. čtvrtletí 2019 a I. čtvrtletí 2020
7 Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
8 Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
9 Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
10 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
11 Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
12 Věcný dar, dotace a peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
13 Věcný dar pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
14 Souhlas s Nájemní smlouvou pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
15 Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
16 Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
17 Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
18 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice
18upr1 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice
19 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
20 Poskytnutí dotace na akci Připomínka Folkových prázdnin
21 Přihlášení investičních akcí do soutěže Stavba Vysočiny
22 Přijetí věcného daru od společnosti Prusa Research a. s.
23 Veřejná zakázka „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2021“
24 Veřejná zakázka „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2021“
25 Zpráva o veřejných zakázkách za období od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 a informace o elektronickém nákupním procesu Kraje Vysočina
26 Návrhy na vyřazení majetku kraje, náhrady škody
27 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Domova pro seniory Mitrov
28 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Kamélie Křižanov IV."
29 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí vratky finančních prostředků od partnera projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“
30 Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
31 Uzavření smluv s partnery v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V.“
32 6. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.
33 Veřejná zakázka na stavební práce: II/128 Lukavec - obchvat
34 Projekt "Postav si svůj náklaďák III"
35 Projektový záměr příspěvkové organizace do programu Erasmus+
36 Změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz u slučovaných organizací v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu – návrh na provedení rozpočtového opatření
37 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
38 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
39 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt „Krajský akční plán Kraje Vysočina“
40 Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
41 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020
42 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
43 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1
44 FOND VYSOČINY – „POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020“ - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
45 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
46 Darování pozemků v k.ú. Třebíč do vlastnictví města Třebíč
47 Uzavření nájemní smlouvy se Správou železnic, s. o. v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/360 Velké Meziříčí – křižovatka silnic II/360 a III/36054“
48 Dohoda o prostorovém uspořádání staveb v souvislosti s připravovanou stavbou: "VOŠ a SOŠ Žďár nad Sázavou - tělocvična"
49 Majetkoprávní příprava stavby „II/406 Dvorce- Telč, 3. stavba “, přeložka plynovodu, smlouva opravňující provést stavbu
50 Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
51 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu,
52 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
53 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Nevcehle
54 Stavební záměr Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie, v kapitole Nemovitý majetek, v příloze M2 - Zdravotnictví
55 Stavební záměr Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 - rekonstrukce domova mládeže, návrh na změnu názvu akce v kapitole Nemovitý majetek, v příloze M1
56 Hmotná zainteresovanost ředitelů – vyčíslení odměn za rok 2019 ředitelům/ředitelkám příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
57 Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na období let 2021–2023
58 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Horáckému folklornímu sdružení, z.s.
59 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, příspěvkové organizaci
60 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
61 Podmínky slevových voucherů
62 Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
63 Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
64 Žádost o individuální podporu - Výzkumné centrum OSIRIS
65 Cyber-Physical Factory
66 Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina - Havlíčkův Brod, Rovečné, Světlá nad Sázavou“
67 Smlouva o bezúplatném převodu zdravotnických prostředků a speciálního vybavení pro boj s onemocněním COVID-19
68 Návrh na změnu usnesení 0498/08/2020/RK, žádost o vyjádření k výstavbě přípojky tepla pro budovu Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, na ulici Kubešova
69 Projekt „Lůžkový hospic Mezi stromy“ - žádost o aktualizaci usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina ve věci spolufinancování lůžkového hospice

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz