Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 19/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 19/2020, které se konalo dne 9. 6. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 18/2020

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 9. 6. 2020.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:

67. Smlouva o bezúplatném převodu zdravotnických prostředků a speciálního vybavení pro boj s onemocněním COVID-19;

68. Návrh na změnu usnesení 0498/08/2020/RK, žádost o vyjádření k výstavbě přípojky tepla pro budovu Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, na ulici Kubešova;

69. Projekt „Lůžkový hospic Mezi stromy“ - žádost o aktualizaci usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina ve věci spolufinancování lůžkového hospice.

Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 18/2020
02.  Vybavení pro termokamery
03.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“
04.  Převod finanční prostředků za zajištění provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina
06.  Informace o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (BISON z. s.) za IV. čtvrtletí 2019 a I. čtvrtletí 2020
05.  Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2020 – část 5 (Servery)“
07.  Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
08.  Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
09.  Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
10.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
11.  Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
12.  Věcný dar, dotace a peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
13.  Věcný dar pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
14.  Souhlas s Nájemní smlouvou pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
15.  Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
16.  Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
17.  Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
18.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice
19.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
67.  Smlouva o bezúplatném převodu zdravotnických prostředků a speciálního vybavení pro boj s onemocněním COVID-19
69.  Projekt „Lůžkový hospic Mezi stromy“ - žádost o aktualizaci usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina ve věci spolufinancování lůžkového hospice
20.  Poskytnutí dotace na akci Připomínka Folkových prázdnin
21.  Přihlášení investičních akcí do soutěže Stavba Vysočiny
22.  Přijetí věcného daru od společnosti Prusa Research a. s.
23.  Veřejná zakázka „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2021“
24.  Veřejná zakázka „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2021“
25.  Zpráva o veřejných zakázkách za období od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 a informace o elektronickém nákupním procesu Kraje Vysočina
26.  Návrhy na vyřazení majetku kraje, náhrady škody
27.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Domova pro seniory Mitrov
28.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Kamélie Křižanov IV."
29.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí vratky finančních prostředků od partnera projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“
31.  Uzavření smluv s partnery v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V.“
32.  6. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.
30.  Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
33.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/128 Lukavec - obchvat
34.  Projekt "Postav si svůj náklaďák III"
35.  Projektový záměr příspěvkové organizace do programu Erasmus+
36.  Změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz u slučovaných organizací v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu – návrh na provedení rozpočtového opatření
37.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
38.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
39.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt „Krajský akční plán Kraje Vysočina“
40.  Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
41.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020
42.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
43.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1
44.  FOND VYSOČINY – „POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020“ - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
45.  FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
46.  Darování pozemků v k.ú. Třebíč do vlastnictví města Třebíč
47.  Uzavření nájemní smlouvy se Správou železnic, s. o. v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/360 Velké Meziříčí – křižovatka silnic II/360 a III/36054“
48.  Dohoda o prostorovém uspořádání staveb v souvislosti s připravovanou stavbou: "VOŠ a SOŠ Žďár nad Sázavou - tělocvična"
49.  Majetkoprávní příprava stavby „II/406 Dvorce- Telč, 3. stavba “, přeložka plynovodu, smlouva opravňující provést stavbu
50.  Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
51.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu,
52.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
53.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Nevcehle
54.  Stavební záměr Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie, v kapitole Nemovitý majetek, v příloze M2 - Zdravotnictví
55.  Stavební záměr Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 - rekonstrukce domova mládeže, návrh na změnu názvu akce v kapitole Nemovitý majetek, v příloze M1
68.  Návrh na změnu usnesení 0498/08/2020/RK, žádost o vyjádření k výstavbě přípojky tepla pro budovu Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, na ulici Kubešova
56.  Hmotná zainteresovanost ředitelů – vyčíslení odměn za rok 2019 ředitelům/ředitelkám příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
57.  Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na období let 2021–2023
58.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Horáckému folklornímu sdružení, z.s.
59.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, příspěvkové organizaci
60.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
61.  Podmínky slevových voucherů
62.  Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
63.  Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
64.  Žádost o individuální podporu - Výzkumné centrum OSIRIS
65.  Cyber-Physical Factory
66.  Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina - Havlíčkův Brod, Rovečné, Světlá nad Sázavou“
70.  Rozprava členů rady

Usnesení 1062/19/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 9. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 18/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Vybavení pro termokamery

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, zdůvodnil radě kraje úpravu návrhu usnesení. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1063/19/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

nákup PC pro provoz termokamer pro podporu prevence onemocnění COVID-19 v částce 426 tis. Kč.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-02

 

K navrhovaným bodům 03, 04, 06, odboru informatiky, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


03. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“

Usnesení 1064/19/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 331 092 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 185 897 Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 145 195 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku  185 897 Kč a "Investiční příspěvek" o částku 145 195 Kč u Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava na krytí výdajů spojených s financováním projektu „SŠPTA JI - IT Technologie 2020“ v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020".

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-03, RK-19-2020-03pr01.pdf


04. Převod finanční prostředků za zajištění provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina

Usnesení 1065/19/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

převod finančních prostředků v celkové výši 1 738 749,18 Kč ze zvláštního účtu ODBĚRY COVID-19 na základě Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina na jednotlivé nemocnice následovně:

 • Nemocnice Jihlava obdrží částku 1 022 846,62 Kč,
 • Nemocnice Havlíčkův Brod obdrží částku 302  571,44 Kč,
 • Nemocnice Nové Město na Moravě obdrží částku 124 927,44 Kč,
 • Nemocnice Třebíč obdrží částku 213 224,02 Kč,
 • Nemocnice Pelhřimov obdrží částku 75 179,66 Kč.

odpovědnost: Odbor informatiky (15. 6. 2020)

termín: 15. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-04, RK-19-2020-04pr01.xlsx


06. Informace o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (BISON z. s.) za IV. čtvrtletí 2019 a I. čtvrtletí 2020

Usnesení 1066/19/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (zkráceně BISON, z. s.) dle materiálu RK-19-2020-06, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-06, RK-19-2020-06pr01.doc


05. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2020 – část 5 (Servery)“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1067/19/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat dodavatele AUTOCONT a.s., IČ 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jako účastníka s nejvýhodnější nabídkou v rámci veřejné zakázky „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2020 – část 5 (Servery)“ k uzavření smlouvy;

ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací oznámit bez zbytečného odkladu výběr dodavatele všem účastníkům části 5 zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky a  provést úkony nutné k uzavření smlouvy.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 8. 2020), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-05, RK-19-2020-05pr01.docx, RK-19-2020-05pr02.docx, RK-19-2020-05pr03.docx


07. Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavřít smlouvu o poskytování stipendia. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1068/19/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-19-2020-07, př. 1;
 • o zařazení žadatelky do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkou.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2020), Odbor ekonomický (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-07, RK-19-2020-07pr01.doc, RK-19-2020-07pr02.pdf, RK-19-2020-07pr03.xls

 

K navrhovaným bodům 08, 09, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


08. Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

Usnesení 1069/19/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-19-2020-08, př. 1;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-19-2020-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (9. 6. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-08, RK-19-2020-08pr01.xls


09. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

Usnesení 1070/19/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku do vlastnictví kraje: 

 • Kapsle pro střevní biopsii, inv. č. 005-000-000-706, r. v. 1992, pořizovací cena (PC) 14 617,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Pumpa infuzní Medipo IT 1013-2, inv. č. 005-000-000-772, r. v. 1995, PC 64 491,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Pumpa infuzní Medipo IT 1013-2, inv. č. 005-000-000-775, r. v. 1995, PC 64 491,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Svítidlo operační Martin ML501/501ED, inv. č. 005-000-000-835, r. v. 1997, PC 363 148,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Gastrofibroskop Olympus GIF-E, inv. č. 005-000-000-942, r. v. 2001, PC 309 750,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Přístroj elektrokoagulační BTL-HFS 50, inv. č. 005-000-000-967, r. v. 2002, PC 65 275,35 Kč, ZC 0,- Kč;
 • EKG Schiller – Cardiovit AT-2 Plus Combo, inv. č. 005-000-000-983, r. v. 2003, PC 221 235,50 Kč, ZC 0,- Kč
 • Monitor hemodialyzační Fresenius 5008, inv. č. 005-000-000-252, r. v. 2006, PC 329 074,- Kč, ZC 37 833,- Kč;
 • Vybavení koupelen část B, inv. č. 005-000-002-489, r. v. 2011, PC 311 913,60 Kč, ZC 97 730,21 Kč;
 • Diskové pole část B, inv. č. 005-000-002-490, r. v. 2013, PC 715 425,- Kč, ZC 329 074,40 Kč;
 • TZ diskové pole (upgrade), inv. č. 005-000-001-827, r. v. 2015, PC 276 918,10 Kč, ZC 65 766,10 Kč;

souhlasí

 • s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace: 
 • Kapsle pro střevní biopsii, inv. č. 005-000-000-706, r. v. 1992, pořizovací cena (PC) 14 617,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Pumpa infuzní Medipo IT 1013-2, inv. č. 005-000-000-772, r. v. 1995, PC 64 491,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Pumpa infuzní Medipo IT 1013-2, inv. č. 005-000-000-775, r. v. 1995, PC 64 491,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Svítidlo operační Martin ML501/501ED, inv. č. 005-000-000-835, r. v. 1997, PC 363 148,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Gastrofibroskop Olympus GIF-E, inv. č. 005-000-000-942, r. v. 2001, PC 309 750,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Přístroj elektrokoagulační BTL-HFS 50, inv. č. 005-000-000-967, r. v. 2002, PC 65 275,35 Kč, ZC 0,- Kč;
 • EKG Schiller – Cardiovit AT-2 Plus Combo, inv. č. 005-000-000-983, r. v. 2003, PC 221 235,50 Kč, ZC 0,- Kč
 • Monitor hemodialyzační Fresenius 5008, inv. č. 005-000-000-252, r. v. 2006, PC 329 074,- Kč, ZC 37 833,- Kč; 
 • Vybavení koupelen část B, inv. č. 005-000-002-489, r. v. 2011, PC 311 913,60 Kč, ZC 97 730,21 Kč; 
 • s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, a následným prodejem, nebo v případě nezájmu ekologickou likvidací: 
 • Diskové pole část B, inv. č. 005-000-002-490, r. v. 2013, PC 715 425,- Kč, ZC 329 074,40 Kč; 
 • TZ diskové pole (upgrade), inv. č. 005-000-001-827, r. v. 2015, PC 276 918,10 Kč, ZC 65 766,10 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (9. 6. 2020), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-09

 

K navrhovaným bodům 10 – 13, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


10. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1071/19/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-19-2020-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (19. 6. 2020), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (19. 6. 2020)

termín: 19. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-10, RK-19-2020-10pr01.pdf


11. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1072/19/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-19-2020-11, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (19. 6. 2020), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (19. 6. 2020)

termín: 19. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-11, RK-19-2020-11pr01.pdf


12. Věcný dar, dotace a peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1073/19/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného daru, dotace a peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-19-2020-12, př. 1, RK-19-2020-12, př. 2, RK-19-2020-12, př. 3 a RK-19-2020-12, př. 4.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (19. 6. 2020), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (19. 6. 2020)

termín: 19. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-12, RK-19-2020-12pr01.pdf, RK-19-2020-12pr02.pdf, RK-19-2020-12pr03.pdf, RK-19-2020-12pr04.pdf


13. Věcný dar pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1074/19/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-19-2020-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (19. 6. 2020), ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace (19. 6. 2020)

termín: 19. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-13, RK-19-2020-13pr01.pdf


14. Souhlas s Nájemní smlouvou pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením Nájemní smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1075/19/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Nájemní smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-19-2020-14, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-14, RK-19-2020-14pr01.pdf

 

K navrhovaným bodům 15, 16, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


15. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

Usnesení 1076/19/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-19-2020-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (9. 6. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (9. 6. 2020)

termín: 9. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-15, RK-19-2020-15pr01.pdf


16. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

Usnesení 1077/19/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-19-2020-16, př. 1 a RK-19-2020-16, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (9. 6. 2020), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (9. 6. 2020)

termín: 9. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-16, RK-19-2020-16pr01.pdf, RK-19-2020-16pr02.xls


17. Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením Dodatku č. 12 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1078/19/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 12 Smlouvy o revolvingovém úvěru MONETA Money Bank, a.s., pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-19-2020-17, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (9. 6. 2020), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (6. 8. 2020)

termín: 6. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-17, RK-19-2020-17pr01.pdf


18. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1079/19/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 5213 – Krizová opatření o částku 287 600 Kč při současném snížení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 287 600 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 53 600 Kč,
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 147 600 Kč,
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 25 200 Kč,
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 16 800 Kč,
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 44 400 Kč,

 

       za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-18


19. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1080/19/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s obměnou ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace;

schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 599 700 Kč při současném snížení položky 5901- Nespecifikované rezervy o částku 599 700 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 599 700 Kč za účelem úhrady maximálně 30 % z předpokládaných výdajů spojených s pořízením nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci;

ukládá

řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví: 

 • žádost o poskytnutí investičního příspěvku na úhradu výdajů spojených s pořízením nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci ve výši 30% z předpokládané pořizovací ceny, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí;
 • žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s pořízením nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci ve výši 30% z předpokládané pořizovací ceny;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí 30 % z celkových výdajů spojených s pořízením nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci ve výši 599 700 Kč dle materiálu RK-19-2020-19, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 599 700 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 599 700 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s pořízením nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (8. 9. 2020), Odbor ekonomický (8. 9. 2020), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-19, RK-19-2020-19pr01.pdf, RK-19-2020-19pr02.docx, RK-19-2020-19pr03.pdf


67. Smlouva o bezúplatném převodu zdravotnických prostředků a speciálního vybavení pro boj s onemocněním COVID-19

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu uzavřít shora uvedenou smlouvu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1081/19/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu zdravotnických prostředků a speciálního vybavení pro boj s onemocněním COVID-19 dle materiálu RK-19-2020-67, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-67, RK-19-2020-67pr01.docx


69. Projekt „Lůžkový hospic Mezi stromy“ - žádost o aktualizaci usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina ve věci spolufinancování lůžkového hospice

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1082/19/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje v souladu s usnesením č. 0260/04/2019/ZK podpořit finanční spoluúčast na projektu výstavby lůžkového hospice částkou ve výši 20 209 tis. Kč, která odpovídá 30% nákladů projektu „Lůžkový hospic Mezi stromy“. Finanční prostředky budou uvolňovány dle skutečné realizace projektu. Požadavek na doložení zařazení finanční částky ve výši 20 209 tis. Kč do rozpočtu roku 2021 je v první polovině roku 2020, kdy ještě nebyla započata ani první jednání o rozpočtu na rok 2021, nereálný. Do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 bude částka zařazena.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-69, RK-19-2020-69pr01.pdf, RK-19-2020-69pr02.pdf, RK-19-2020-69pr03.pdf


20. Poskytnutí dotace na akci Připomínka Folkových prázdnin

J. Fischerová upřesnila radě kraje návrh poskytnout dotaci na pořádání uvedené akce Městskému kulturnímu středisku v Náměšti nad Oslavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1083/19/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury Městskému kulturnímu středisku v Náměšti nad Oslavou se sídlem Masarykovo nám. 100, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČO: 18127746 ve výši 30 000 Kč na pořádání akce Připomínka Folkových prázdnin dle materiálu RK-19-2020-20, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-19-2020-20, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-20, RK-19-2020-20pr01.pdf, RK-19-2020-20pr02.doc


21. Přihlášení investičních akcí do soutěže Stavba Vysočiny

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh schválit přihlášení investičních akcí do soutěže Stavba Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1084/19/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

přihlášení staveb dle materiálu RK-19-2020-21, př. 1 do soutěže Stavba Vysočiny 2019, kategorie A – Novostavby občanské vybavenosti, kategorie B – Rekonstrukce staveb občanské vybavenosti.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-21, RK-19-2020-21pr01.doc


22. Přijetí věcného daru od společnosti Prusa Research a. s.

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh rozhodnout o nabytí věcného daru od společnosti Prusa Research a. s. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1085/19/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nabýt movité věci na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-19-2020-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (26. 6. 2020)

termín: 26. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-22, RK-19-2020-22pr01.doc


23. Veřejná zakázka „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2021“

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1086/19/2020/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-23, RK-19-2020-23pr01.doc, RK-19-2020-23pr02.xlsx, RK-19-2020-23pr03.xls, RK-19-2020-23pr04.docx, RK-19-2020-23pr05.xlsx, RK-19-2020-23pr06.doc, RK-19-2020-23pr07.xlsx


24. Veřejná zakázka „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2021“

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1087/19/2020/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-24, RK-19-2020-24pr01.doc, RK-19-2020-24pr02.xlsx, RK-19-2020-24pr03.xls, RK-19-2020-24pr04.xls, RK-19-2020-24pr05.xls, RK-19-2020-24pr06.zip, RK-19-2020-24pr07.docx, RK-19-2020-24pr08.doc, RK-19-2020-24pr09.xlsx


25. Zpráva o veřejných zakázkách za období od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 a informace o elektronickém nákupním procesu Kraje Vysočina

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu o veřejných zakázkách za období od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1088/19/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 dle materiálu RK-19-2020-25, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 dle materiálu RK-19-2020-25, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci dynamických nákupních systémů v období od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 a informaci o skutečně uhrazených cenách dle materiálu RK-19-2020-25, př. 3;
 • informaci o průběhu realizace nákupů prostřednictvím Nákupního portálu Kraje Vysočina dle materiálu RK-19-2020-25, př. 4.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-25, RK-19-2020-25pr01.xls, RK-19-2020-25pr02.xls, RK-19-2020-25pr03.xls, RK-19-2020-25pr04.docx


26. Návrhy na vyřazení majetku kraje, náhrady škody

M. Kukla předložil radě kraje návrh vzít na vědomí zápis z jednání škodní a likvidační skupiny rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1089/19/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zápis č. 1/2020 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-19-2020-26, př. 1;

rozhoduje

ukládá

 • oddělení hospodářské správy vyřadit majetek dle materiálu RK-19-2020-26, př. 1 z majetkové evidence;
 • odboru ekonomickému odepsat škody uvedené v materiálu RK-19-2020-26, př. 1 z účetnictví kraje.

odpovědnost: Oddělení hospodářské správy (31. 7. 2020), Odbor ekonomický (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-26, RK-19-2020-26pr01.pdf


27. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Domova pro seniory Mitrov

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1090/19/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku:

 • Integrovaný komunikační systém 674-MediCall, rok pořízení 2002, pořizovací cena 557 206 Kč, zůstatková cena ve výši 1 Kč,
 • Pračka průmyslová, rok pořízení 2003, pořizovací cena 216 300 Kč, zůstatková cena ve výši 1 Kč,
 • Koupelnové zařízení Prelude (sprchovací panel a kabinka), rok pořízení 1999, pořizovací cena 328 917 Kč, zůstatková cena ve výši 0 Kč,

a jeho likvidací provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2020), Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-27

 

K navrhovaným bodům 28, 29, 31, 32, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


28. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Kamélie Křižanov IV."

Usnesení 1091/19/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2 570 393,70 Kč určenou na další financování projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (12. 6. 2020)

termín: 12. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-28


29. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí vratky finančních prostředků od partnera projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“

Usnesení 1092/19/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vratku finančních prostředků od partnera projektu ve výši 100 000,00 Kč určenou na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2020), Odbor ekonomický (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-29, RK-19-2020-29pr01.xls


31. Uzavření smluv s partnery v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V.“

Usnesení 1093/19/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít partnerské smlouvy s konkrétními partnery dle materiálu RK-19-2020-31, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-31, RK-19-2020-31pr01.pdf


32. 6. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.

Usnesení 1094/19/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-19-2020-32, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-19-2020-32, př. 2, za 6. etapu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (9. 6. 2020)

termín: 9. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-32, RK-19-2020-32pr01.pdf, RK-19-2020-32pr02.pdf


30. Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1095/19/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-19-2020-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (28. 2. 2020), Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-30, RK-19-2020-30pr01.docx


33. Veřejná zakázka na stavební práce: II/128 Lukavec - obchvat

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 1096/19/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „ II/128 Lukavec - obchvat" formou otevřeného nadlimitního řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-19-2020-33, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-19-2020-33, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/128 Lukavec - obchvat“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-19-2020-33, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-33, RK-19-2020-33pr01.pdf, RK-19-2020-33pr02.docx


34. Projekt "Postav si svůj náklaďák III"

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvu o spolupráci v rámci daného projektu. Projednávání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1097/19/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci v rámci projektu „Postav si svůj náklaďák III“ dle materiálu RK-19-2020-34, př. 1;

rozhoduje

o bezúplatném převodu sady dílů pro montáž víceúčelového vozu značky Mercedes-Benz a následně konečnou podobu zhotoveného víceúčelového vozu značky Mercedes-Benz Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, a to k datu protokolárního předání a v termínech dle materiálu RK-19-2020-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-34, RK-19-2020-34pr01.doc


35. Projektový záměr příspěvkové organizace do programu Erasmus+

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1098/19/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru „BADGE4V“ do stavu „zařazená akce“ organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace dle materiálu RK-19-2020-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-35, RK-19-2020-35pr01.pdf, RK-19-2020-35pr02.doc


36. Změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz u slučovaných organizací v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu – návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1099/19/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3127 - Střední školy o částku 368  500 Kč při současném snížení § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 368 500 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Třešť, IČO 48461636 o částku 368 500 Kč z důvodu sloučení organizací;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Základní škole speciální a Praktické škole Černovice, IČO 70842612 o částku 368 500 Kč z důvodu sloučení organizací.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2020), Odbor ekonomický (30. 6. 2020), Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť, Základní škola speciální a Praktická škola Černovice (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-36, RK-19-2020-36pr01.xls

 

V průběhu jednání odešel V. Novotný. K navrhovaným bodům 37 - 40, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů

Usnesení 1100/19/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3121 - Gymnázia, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 - Gymnázia) rozpočtu kraje o částku 140 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 140 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ o částku 140 000 Kč u Gymnázia Třebíč, IČO 60418435 na pokrytí zvýšených odpisů z nemovitého majetku dle materiálu RK-19-2020-37;

ukládá

 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435 ve výši 140 000 Kč dle materiálu RK-19-2020-37;
 • ředitelce Gymnázia Třebíč, IČO 60418435 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 140 000 Kč nejpozději v termínu do 31. 10. 2020.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Gymnázium Třebíč (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-37


38. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava

Usnesení 1101/19/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 50 000 Kč u Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992, na pokrytí nákladů spojených s realizací krajského kola soutěže Enersol.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2020), Odbor ekonomický (30. 6. 2020), Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-38, RK-19-2020-38pr01.pdf


39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt „Krajský akční plán Kraje Vysočina“

Usnesení 1102/19/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 2 850 000 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2020), Odbor ekonomický (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-39


40. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

Usnesení 1103/19/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání organizaci Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO 72052414 ve výši 200 000 Kč na náklady spojené s realizací a slavnostním vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny v roce 2020;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-19-2020-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-40, RK-19-2020-40pr01.pdf


41. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem souhlasit s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací za odvětví školství na rok 2020. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1104/19/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2020 dle materiálů RK-19-2020-41, př. 1, RK-19-2020-41, př. 2 a RK-19-2020-41, př. 3;
 • s použitím prostředků fondu investic a realizací vyjmenovaných investičních akcí dle materiálu RK-19-2020-41, které je z uvedených důvodů nutno realizovat bez zbytečného odkladu i při aktuálním pozastavení realizace všech investičních akcí uloženém usnesením rady kraje č. 0885/16/2020/RK.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou (31. 12. 2020), Gymnázium Žďár nad Sázavou (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-41, RK-19-2020-41pr01.xls, RK-19-2020-41pr02.xls, RK-19-2020-41pr03.xls


42. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu dané školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1105/19/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením univerzálního obráběcího stroje AThOS-FS - soustrojí frézky a malého soustruhu, inventární číslo 208, rok výroby 1993, pořizovací cena 449 278 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Hotelovou školou Světlá a Střední odbornou školou řemesel Velké Meziříčí.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2020), Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-42


43. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1106/19/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-19-2020-43, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-43, RK-19-2020-43pr01.doc


44. FOND VYSOČINY – „POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020“ - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1107/19/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02776.0005 na projekt dle materiálu RK-19-2020-44, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-44, RK-19-2020-44pr01.pdf, RK-19-2020-44pr02.pdf, RK-19-2020-44pr03.doc


45. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotace z daného programu žadateli na projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1108/19/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-19-2020-45, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-19-2020-45, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-45, RK-19-2020-45pr01.xls, RK-19-2020-45pr02.pdf

K navrhovaným bodům 46 – 53, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


46. Darování pozemků v k.ú. Třebíč do vlastnictví města Třebíč

Usnesení 1109/19/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 2389 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 m2 a par. č. 2576 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 133 m2 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 2389 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 m2 a par. č. 2576 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 133 m2 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-46, RK-19-2020-46pr01.pdf


47. Uzavření nájemní smlouvy se Správou železnic, s. o. v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/360 Velké Meziříčí – křižovatka silnic II/360 a III/36054“

Usnesení 1110/19/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vlastníkem Českou republikou, s právem hospodařit s majetkem státu pro státní organizaci s názvem Správa železnic, se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 709 94 234, na straně pronajímatele, smlouvu nájemní dle materiálu RK-19-2020-47, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-47, RK-19-2020-47pr01.docx, RK-19-2020-47pr02.pdf


48. Dohoda o prostorovém uspořádání staveb v souvislosti s připravovanou stavbou: "VOŠ a SOŠ Žďár nad Sázavou - tělocvična"

Usnesení 1111/19/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o prostorovém uspořádání staveb dle materiálu RK-19-2020-48, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-48, RK-19-2020-48pr01.doc, RK-19-2020-48pr02.pdf


49. Majetkoprávní příprava stavby „II/406 Dvorce- Telč, 3. stavba “, přeložka plynovodu, smlouva opravňující provést stavbu

Usnesení 1112/19/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi Krajem Vysočina jako vlastníkem pozemků a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle materiálu RK-19-2020-49, př. 1 pro stavbu plynárenského zařízení „Přeložka STL plynovodu a plynovodní přípojky na ulici Jihlavská a Kotnově v Telči“, číslo stavby: 8800095328“ v rámci stavby „II/406 Dvorce – Telč, 3. stavba“;
 • uzavřít smlouvu opravňující provést stavbu „II/406 Dvorce – Telč, 3. stavba“, s vlastníkem aktuálně evidovaným v katastru nemovitostí ke dni podpisu smlouvy na pozemcích v rozsahu dle materiálu RK-19-2020-49, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-49, RK-19-2020-49pr01.pdf, RK-19-2020-49pr02.XLS


50. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina

Usnesení 1113/19/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu parkovacího místa dle materiálů RK-19-2020-50, př. 1, RK-19-2020-50, př. 2, RK-19-2020-50, př. 3, RK-19-2020-50, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-50, RK-19-2020-50pr01.docx, RK-19-2020-50pr02.pdf, RK-19-2020-50pr03.pdf, RK-19-2020-50pr04.pdf


51. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu,

Usnesení 1114/19/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-19-2020-51, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-19-2020-51, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-51, RK-19-2020-51pr01.xls


52. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1115/19/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-19-2020-52, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-52, RK-19-2020-52pr01.xlsx


53. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Nevcehle

Usnesení 1116/19/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darovat pozemky v rozsahu dle materiálu RK-19-2020-53, př. 1 do vlastnictví obce Nevcehle na úřední desce;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nevcehle v rozsahu dle materiálu RK-19-2020-53, př. 1;
 • nabýt darem pozemky z vlastnictví obce Nevcehle do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-19-2020-53, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-53, RK-19-2020-53pr01.xls, RK-19-2020-53pr02.xls, RK-19-2020-53pr03.pdf


54. Stavební záměr Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie, v kapitole Nemovitý majetek, v příloze M2 - Zdravotnictví

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu schválit stavební záměr na shora uvedenou akci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1117/19/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

stavební záměr „Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie“ dle materiálu RK-19-2020-54, př. 1;

ukládá

Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina zahájit projektovou přípravu stavebního záměru „Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie" v rozsahu schváleného stavebního záměru.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-54, RK-19-2020-54pr01.zip


55. Stavební záměr Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 - rekonstrukce domova mládeže, návrh na změnu názvu akce v kapitole Nemovitý majetek, v příloze M1

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem schválit stavební záměr na shora uvedenou akci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1118/19/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

stavební záměr „SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM“ dle materiálu RK-19-2020-55, př. 1;

rozhoduje

změnit název akce zařazené na kapitole Nemovitý majetek, příloze M1 - Školství z názvu "SUPŠ Jihlava - Helenín - Rekonstrukce sociálního zařízení DM" na nový název "SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM";

ukládá

Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina zahájit projektovou přípravu stavebního záměru „SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM" v rozsahu schváleného stavebního záměru.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-55, RK-19-2020-55pr01.zip


68. Návrh na změnu usnesení 0498/08/2020/RK, žádost o vyjádření k výstavbě přípojky tepla pro budovu Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, na ulici Kubešova

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu změnit usnesení 0498/08/2020/RK. Projednávání se zúčastnila I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1119/19/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0498/08/2020/RK tak, že text: 

"Rada kraje nesouhlasí s výstavbou přípojky tepla a optochrániček pro budovu Třebíč, Horka-Domky, ulice Kubešova č.p. 841 postavenou na pozemku par. č. st. 2338 v k.ú. Třebíč"

se nahrazuje textem:

"Rada kraje souhlasí s uložením přípojky tepla a optochrániček do pozemku par. č. st. 2338 v k.ú. Třebíč s ukončením za obvodovou zdí v budově Třebíč, Horka-Domky, ulice Kubešova č.p. 841 postavené na tomto pozemku s tím, že v případě, že přípojka tepla a optochráničky budou v kolizi s budoucím záměrem kraje na využití této budovy a pozemku, vlastník teplovodní potrubí a optochráničky na své náklady odstraní, přeloží nebo upraví".

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 6. 2020)

termín: 19. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-68


56. Hmotná zainteresovanost ředitelů – vyčíslení odměn za rok 2019 ředitelům/ředitelkám příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh stanovit odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací kraje na úseku kultury a cestovního ruchu za rok 2019. Projednávání se zúčastnily I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1120/19/2020/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-19-2020-56, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 7. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-56, RK-19-2020-56pr01.xls


57. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na období let 2021–2023

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu schválit střednědobé výhledy rozpočtů na období 2021-2023 pro příspěvkové organizace kraje na úseku kultury a cestovního ruchu. Projednávání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1121/19/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

střednědobé výhledy rozpočtů (plán nákladů a výnosů) na období 2021-2023 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů RK-19-2020-57, př. 1, RK-19-2020-57, př. 2, RK-19-2020-57, př. 3RK-19-2020-57, př. 4, RK-19-2020-57, př. 5, RK-19-2020-57, př. 6, RK-19-2020-57, př. 7 a RK-19-2020-57, př. 8, RK-19-2020-57, př. 9, RK-19-2020-57, př. 10;

bere na vědomí

položkové rozpisy akcí (investičních i neinvestičních), plány lidských zdrojů a plány rozvoje činností na období 2021–2023 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů RK-19-2020-57, př. 1, RK-19-2020-57, př. 2, RK-19-2020-57, př. 3, RK-19-2020-57, př. 4, RK-19-2020-57, př. 5, RK-19-2020-57, př. 6, RK-19-2020-57, př. 7 a RK-19-2020-57, př. 8, RK-19-2020-57, př. 9, RK-19-2020-57, př. 10.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2020), ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-57, RK-19-2020-57pr01.doc, RK-19-2020-57pr02.doc, RK-19-2020-57pr03.doc, RK-19-2020-57pr04.doc, RK-19-2020-57pr05.doc, RK-19-2020-57pr06.doc, RK-19-2020-57pr07.doc, RK-19-2020-57pr08.doc, RK-19-2020-57pr09.doc, RK-19-2020-57pr10.doc


58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Horáckému folklornímu sdružení, z.s.

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s žádostí Horáckého folklorního sdružení, z.s. o poskytnutí dotace na celoroční činnost v roce 2020. Projednávání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1122/19/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč z kapitoly Kultura, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury Horáckému folklornímu sdružení, z.s., se sídlem Strojírenská 9/8, Staré Hory, 586 01 Jihlava, IČO 60545721, dle materiálu RK-19-2020-58, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-19-2020-58, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 1. 2021), Odbor ekonomický (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-58, RK-19-2020-58pr01.pdf, RK-19-2020-58pr02.pdf


59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, příspěvkové organizaci

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Projednávání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1123/19/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 830 000 Kč určenou pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci programu „Kulturní aktivity“ (ÚZ 34070);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, příspěvkové organizace o částku 830 000 Kč určenou na realizaci projektu „Celoroční výstavní činnost Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě v roce 2020“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-59


60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Projednávání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1124/19/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 20 000 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci programu „Kulturní aktivity – podpora tradiční lidové kultury – kategorie A“ (ÚZ 34070);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 20 000 Kč určenou na realizaci projektu „O krávě (výstava a doprovodné programy)“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-60


61. Podmínky slevových voucherů

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnout o realizaci systému slev pro návštěvníky v Kraji Vysočina. Projednávání se zúčastnili L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky. Závěrem diskuze rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1125/19/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-19-2020-61;

rozhoduje

realizovat systém slev pro návštěvníky dle varianty I. popsané v materiálu RK-19-2020-61 pouze u ubytovacích zařízení v Kraji Vysočina uvedených v materiálu RK-19-2020-61.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Vysočina Tourism, příspěvková organizace (31. 12. 2020), Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020), Odbor informatiky (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-61


62. Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatky ke Smlouvám o  poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1126/19/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-19-2020-62, př. 8, RK-19-2020-62, př. 9RK-19-2020-62, př. 10.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-62, RK-19-2020-62pr01.pdf, RK-19-2020-62pr02.pdf, RK-19-2020-62pr03.pdf, RK-19-2020-62pr04.pdf, RK-19-2020-62pr05.pdf, RK-19-2020-62pr06.pdf, RK-19-2020-62pr07.pdf, RK-19-2020-62pr08.doc, RK-19-2020-62pr09.doc, RK-19-2020-62pr10.doc


63. Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje žádosti o vydání souhlasu s převodem nemovitosti v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1127/19/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s prodejem nemovitosti, v níž dojde k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02737.1335, za podmínek uvedených v materiálu RK-19-2020-63, př. 4;
 • s darováním nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.0976, za podmínek uvedených v materiálu RK-19-2020-63, př. 5.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-63, RK-19-2020-63pr01.pdf, RK-19-2020-63pr02.pdf, RK-19-2020-63pr03.pdf, RK-19-2020-63pr04.pdf, RK-19-2020-63pr05.pdf


64. Žádost o individuální podporu - Výzkumné centrum OSIRIS

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o nově vzniklých skutečnostech ze strany žadatele a z tohoto důvodu požádala radu kraje o vyřazení materiálu z programu jednání. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-64, RK-19-2020-64pr01.pdf, RK-19-2020-64pr02.pdf


65. Cyber-Physical Factory

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1128/19/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-19-2020-65;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina informovat do 30. 9. 2020 Radu Kraje Vysočina o dalším postupu prací v oblasti Průmyslu 4.0 na území kraje.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-65


66. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina - Havlíčkův Brod, Rovečné, Světlá nad Sázavou“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnout o nabytí peněz pro shora uvedený projekt. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1129/19/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-19-2020-66, př. 1 - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Závazných podmínek AOPK ČR k projektu „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina – Havlíčkův Brod, Rovečné, Světlá nad Sázavou“.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (9. 6. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (9. 6. 2020)

termín: 9. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-19-2020-66, RK-19-2020-66pr01.pdf


70. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 19/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 23. 6. 2020, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Jana Fialová, MBA ……...……………………………………

 

 

Ing. Jan Hyliš …..………………………………….…… 

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 19/2020 dne 9. 6. 2020.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 10. 6. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz