Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 20/2018 - 17. 7. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Rozhodnutí o zrušení části 1 nadlimitní veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – služby TCK - infrastruktura 2“ – Část 1 Serverová a síťová infrastruktura
3 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
4 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
5 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
6 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na akreditaci Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
7 Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
8 Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
9 Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
10 Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
11 Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
12 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
13 Návrh na neposkytnutí dotace Základní organizaci ČSŽ Květinov
14 Návrh na rozpočtové opatření - poskytnutí dotace Filharmonii G. Mahlera
15 Poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ČR Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
17 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím na úseku kultury
18 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím na úseku kultury
19 Žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)
20 Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
21 Návrh na úpravu použití rezervního fondu u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě pro rok 2018
22 Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na období let 2019–2021
23 Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
24 Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
25 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Školní statek Humpolec, Dusilov 384
26 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
27 Návrh na vyřazení a bezúplatný převod nepotřebného majetku, Střední škola stavební Jihlava
28 Podpora technického vzdělávání
29 Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
30 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru
31 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2018
32 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina s.r.o.
33 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování projektu „Multifunkční hrací stůl“ realizovaného Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov
34 Projekt Gastroakademie – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
35 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018
36 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326
37 Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Krajské komunitní a poradenské centrum“
38 Vyhlášení 10. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy
39 Kapitola krajský úřad, provozní výdaje na plánované opravy
40 Uvolnění ředitele Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, pro výkon veřejné funkce
41 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci a poskytnutí neinvestiční dotace Centru pro rodinu Vysočina, z.s., na realizaci aktivit v rámci prorodinné politiky
42 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov důchodců Onšov, příspěvkovou organizaci, na projekt „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče"
43 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Učit se společně, růst individuálně
44 Žádost o dotaci na podporu projektu „Rekondiční pobyty“
45 Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2019 a schválení dokumentu „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2019“
46 Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu projektů mateřských a rodinných center v oblasti rodinné politiky
47 Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
48 Zpráva o realizaci č. 4 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV.
49 Dodatek pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro službu Komunitní tým – sociální rehabilitace Havlíčkův Brod FOKUSu Vysočina
50 Přijetí dotace k projektu - II/406 Telč - hr. kraje – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
51 Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
52 Návrh na doplnění jmenovitých akcí financovaných z disponibilního zůstatku Kraje Vysočina zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1B Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů
53 Návrh na úpravu akcí přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
54 Střednědobý plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
55 Žádost města Brtnice
56 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/602 Ruda – průtah a II/602 Jabloňov – průtah“
57 Návrh změny plánu investic Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2018
58 Majetkoprávní příprava, návrh vypořádání pozemků a staveb po dokončení stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
59 Zrušení usnesení 0486/06/2011/ZK a 0029/01/2012/ZK, prodej a darování v k. ú. Polnička
60 Vzájemné darování, prodej a výkup pozemků v k. ú. Mirošov u Bobrové a obci Mirošov
61 Výplata bezdůvodného obohacení k pozemku v k. ú. Pavlov u Herálce
62 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
63 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/353 Stáj - Zhoř“ - 1. stavba
64 Darování pozemku v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova
65 Přijetí daru v k. ú. a obci Polnička
66 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/353 Stáj - Zhoř“ 1. stavba - pozemky v k.ú. Zhoř u Jihlavy
67 Vzájemné darování v k. ú. Kaliště u Horních Dubenek
68 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Příseka obchvat“
69 Změna usnesení č. 1036/17/2018/RK - uzavření upraveného dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Povodí Moravy, s. p.
70 Darování pozemků v k. ú. Slavětice a obci Slavětice
71 Změna usnesení 1110/18/2018/RK
72 Darování pozemků v k. ú. Příštpo a obci Příštpo
73 Vyjmutí nemovitostí z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
74 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“
75 Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/392 Velké Meziříčí - Tasov, II. stavba“
76 Uzavření nájemní smlouvy na pozemky zahrnuté do trvalého a dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
77 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Velká Losenice
78 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
79 Přijetí daru pozemků v k.ú. a obci Vladislav zastavěných silnicí III/39014
80 Uzavření budoucí darovací smlouvy - k.ú. Odranec, obec Věcov
81 Darování pozemku v k. ú. a obci Třebíč
82 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
83 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - Třešť
84 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
85 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina
86 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Muzeum Vysočiny Třebíč - Centrum tradiční lidové kultury
87 Zpráva o realizaci č. 3 a zjednodušená žádost o platbu č. 4 projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ (OP Zaměstnanost 2014 – 2020)
88 Zpráva o realizaci č. 4 a Zjednodušená žádost o platbu č. 4 projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
89 Projekt „Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
90 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „RUMOBIL“
91 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
92 Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
93 Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
94 Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
95 Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
96 Monitorovací zpráva za partnera v rámci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
97 Monitorovací zpráva o realizaci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
98 Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0879/15/2018/RK
99 Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)
100 Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za I. pololetí 2018
101 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2018
102 Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt „Revitalizace Hodíškovského rybníka“ z Operačního programu Životní prostředí

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz