Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 20/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 20/2018, které se konalo dne 17. 7. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2018

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 17. 7. 2018.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Hyliše.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2018
02.  Rozhodnutí o zrušení části 1 nadlimitní veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – služby TCK - infrastruktura 2“ – Část 1 Serverová a síťová infrastruktura
03.  Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
04.  Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
05.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
06.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na akreditaci Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
07.  Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
08.  Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
09.  Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
10.  Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
11.  Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
12.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
13.  Návrh na neposkytnutí dotace Základní organizaci ČSŽ Květinov
14.  Návrh na rozpočtové opatření - poskytnutí dotace Filharmonii G. Mahlera
15.  Poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
16.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ČR Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
17.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím na úseku kultury
18.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím na úseku kultury
19.  Žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)
20.  Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
21.  Návrh na úpravu použití rezervního fondu u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě pro rok 2018
22.  Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na období let 2019–2021
23.  Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
24.  Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
25.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Školní statek Humpolec, Dusilov 384
26.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
27.  Návrh na vyřazení a bezúplatný převod nepotřebného majetku, Střední škola stavební Jihlava
28.  Podpora technického vzdělávání
29.  Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
30.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru
31.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2018
32.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina s.r.o.
33.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování projektu „Multifunkční hrací stůl“ realizovaného Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov
34.  Projekt Gastroakademie – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
35.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018
36.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326
37.  Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Krajské komunitní a poradenské centrum“
38.  Vyhlášení 10. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy
39.  Kapitola krajský úřad, provozní výdaje na plánované opravy
40.  Uvolnění ředitele Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, pro výkon veřejné funkce
41.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci a poskytnutí neinvestiční dotace Centru pro rodinu Vysočina, z.s., na realizaci aktivit v rámci prorodinné politiky
42.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov důchodců Onšov, příspěvkovou organizaci, na projekt „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče"
43.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Učit se společně, růst individuálně
44.  Žádost o dotaci na podporu projektu „Rekondiční pobyty“
45.  Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2019 a schválení dokumentu „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2019“
46.  Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu projektů mateřských a rodinných center v oblasti rodinné politiky
47.  Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
48.  Zpráva o realizaci č. 4 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV.
49.  Dodatek pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro službu Komunitní tým – sociální rehabilitace Havlíčkův Brod FOKUSu Vysočina
50.  Přijetí dotace k projektu - II/406 Telč - hr. kraje – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
51.  Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
52.  Návrh na doplnění jmenovitých akcí financovaných z disponibilního zůstatku Kraje Vysočina zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1B Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů
53.  Návrh na úpravu akcí přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
54.  Střednědobý plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
55.  Žádost města Brtnice
56.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/602 Ruda – průtah a II/602 Jabloňov – průtah“
57.  Návrh změny plánu investic Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2018
58.  Majetkoprávní příprava, návrh vypořádání pozemků a staveb po dokončení stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
59.  Zrušení usnesení 0486/06/2011/ZK a 0029/01/2012/ZK, prodej a darování v k. ú. Polnička
60.  Vzájemné darování, prodej a výkup pozemků v k. ú. Mirošov u Bobrové a obci Mirošov
61.  Výplata bezdůvodného obohacení k pozemku v k. ú. Pavlov u Herálce
62.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
63.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/353 Stáj - Zhoř“ - 1. stavba
64.  Darování pozemku v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova
65.  Přijetí daru v k. ú. a obci Polnička
66.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/353 Stáj - Zhoř“ 1. stavba - pozemky v k.ú. Zhoř u Jihlavy
67.  Vzájemné darování v k. ú. Kaliště u Horních Dubenek
68.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Příseka obchvat“
69.  Změna usnesení č. 1036/17/2018/RK - uzavření upraveného dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Povodí Moravy, s. p.
70.  Darování pozemků v k. ú. Slavětice a obci Slavětice
71.  Změna usnesení 1110/18/2018/RK
72.  Darování pozemků v k. ú. Příštpo a obci Příštpo
73.  Vyjmutí nemovitostí z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
74.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“
75.  Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/392 Velké Meziříčí - Tasov, II. stavba“
76.  Uzavření nájemní smlouvy na pozemky zahrnuté do trvalého a dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
77.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Velká Losenice
78.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
79.  Přijetí daru pozemků v k.ú. a obci Vladislav zastavěných silnicí III/39014
80.  Uzavření budoucí darovací smlouvy - k.ú. Odranec, obec Věcov
81.  Darování pozemku v k. ú. a obci Třebíč
84.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
85.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina
86.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Muzeum Vysočiny Třebíč - Centrum tradiční lidové kultury
82.  Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
83.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - Třešť
87.  Zpráva o realizaci č. 3 a zjednodušená žádost o platbu č. 4 projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ (OP Zaměstnanost 2014 – 2020)
88.  Zpráva o realizaci č. 4 a Zjednodušená žádost o platbu č. 4 projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
89.  Projekt „Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
90.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „RUMOBIL“
91.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
92.  Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
93.  Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
94.  Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
95.  Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
96.  Monitorovací zpráva za partnera v rámci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
97.  Monitorovací zpráva o realizaci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
98.  Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0879/15/2018/RK
99.  Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)
100.  Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za I. pololetí 2018
101.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2018
102.  Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt „Revitalizace Hodíškovského rybníka“ z Operačního programu Životní prostředí
103.  Rozprava členů rady

Usnesení 1247/20/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 17. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


K zápisu ze zasedání rady kraje č. 19/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Rozhodnutí o zrušení části 1 nadlimitní veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – služby TCK - infrastruktura 2“ – Část 1 Serverová a síťová infrastruktura

M. Procházka, vedoucí oddělení správce sítě odboru informatiky, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1248/20/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

jako opatření k nápravě a podle § 127 odst. 2 písm. d) v návaznosti na § 49 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek, o zrušení části 1 veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – infrastruktura 2“, Část 1 - Serverová a síťová infrastruktura, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby zadávacím řízení na předmětnou část veřejné zakázky dále pokračoval;

ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit oznámení o zrušení části 1 veřejné zakázky včetně odůvodnění dle tohoto materiálu.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-02, RK-20-2018-02pr01.docx


03. Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1249/20/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné placené Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, ve výši 161 540 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 133 500 Kč určenou pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku  133 500 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného placeného Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, o částku 28 040 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (17. 7. 2018), Odbor ekonomický (17. 7. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (17. 7. 2018)

termín: 17. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-03, RK-20-2018-03pr01.pdf


04. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – financování provozu pracovišť Národního onkologického registru

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1250/20/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Zdravotnictví, § 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče poskytovateli zdravotních služeb Klinická onkologie Třebíč, s.r.o., Třebíč, Obránců míru 491/51, IČO 292 99 667 ve výši 62 759 Kč na provoz okresního pracoviště Národního onkologického registru;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2018-04, př. 4;
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz o částku 237 241 Kč, a to pro:

 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČO 00179540 o 57 869 Kč
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČO 00090638 o 66 194 Kč
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČO 00511951 o 37 011 Kč
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČO 00842001 o 76 167 Kč

s určením na zajištění provozu pracovišť Národního onkologického registru včetně vybavení pracovišť a pokrytí mzdových nákladů.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-04, RK-20-2018-04pr01.pdf, RK-20-2018-04pr02.pdf, RK-20-2018-04pr03.pdf, RK-20-2018-04pr04.doc


05. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1251/20/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba) o účelové finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR na úhradu nákladů vynaložených na činnosti související se zajištěním připravenosti na mimořádné události a krizové situace ve výši 3 089 160 Kč (ÚZ 35018);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 3 089 160 Kč určenou na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 7. 2018), Odbor ekonomický (31. 7. 2018), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-05, RK-20-2018-05pr01.pdf, RK-20-2018-05pr02.pdf


06. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na akreditaci Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1252/20/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 399 300 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 399 300 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 399 300 Kč s určením na pokrytí nákladů spojených s hodnocením kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb;
ukládá

ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku v termínu do 14. 12. 2018. Součástí žádosti bude kopie dodavatelské faktury s vyčíslením uplatňovaného nároku na odpočet DPH.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (14. 12. 2018), Odbor ekonomický (14. 12. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (14. 12. 2018)

termín: 14. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-06, RK-20-2018-06pr01.pdf, RK-20-2018-06pr02.pdf


07. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1253/20/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením následujícího nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, prodejem zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou: CT Bright Speed Elite, rok výroby 2006, pořizovací cena 16 382 507,50 Kč, zůstatková cena 4 395 625,50 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 7. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-07


08. Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1254/20/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-20-2018-08, př. 1;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-20-2018-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 8. 2018), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-08, RK-20-2018-08pr01.xls


K bodům 09 – 12, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


09. Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1255/20/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-20-2018-09, př. 1 a RK-20-2018-09, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (27. 7. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (27. 7. 2018)

termín: 27. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-09, RK-20-2018-09pr01.pdf, RK-20-2018-09pr02.pdf


10. Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1256/20/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-20-2018-10, př. 1, RK-20-2018-10, př. 2 a RK-20-2018-10, př. 3.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (27. 7. 2018), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (27. 7. 2018)

termín: 27. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-10, RK-20-2018-10pr01.doc, RK-20-2018-10pr02.pdf, RK-20-2018-10pr03.pdf


11. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1257/20/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o sponzorování a darovacích smluv pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-20-2018-11, př. 1, RK-20-2018-11, př. 2 a RK-20-2018-11, př. 3.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (27. 7. 2018), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (27. 7. 2018)

termín: 27. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-11, RK-20-2018-11pr01.pdf, RK-20-2018-11pr02.pdf, RK-20-2018-11pr03.pdf


12. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1258/20/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2018-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (27. 7. 2018), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (27. 7. 2018)

termín: 27. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-12, RK-20-2018-12pr01.pdf


13. Návrh na neposkytnutí dotace Základní organizaci ČSŽ Květinov

J. Fischerová seznámila radu kraje s žádostí Základní organizace ČSŽ Květinov o finanční podporu akce Život kolem nás aneb umíme si pomáhat. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1259/20/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

neposkytnout dotaci Základní organizaci ČSŽ Květinov, Květinov 37, 58001 Havlíčkův Brod, IČ:  03401570 na realizaci akce Život kolem nás aneb umíme si pomáhat.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-13, RK-20-2018-13pr01.pdf, RK-20-2018-13pr02.XLS


14. Návrh na rozpočtové opatření - poskytnutí dotace Filharmonii G. Mahlera

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o žádosti Filharmonie G. Mahlera o poskytnutí dotace na podporu rozvoje koncertní činnosti. Projednávání se zúčastnili I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, P. Buňat, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, J. Fischerová navrhla odložit tento materiál a předložit jej na dalším zasedání rady kraje k projednání. Rada kraje návrh akceptovala.

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-14, RK-20-2018-14pr01.pdf, RK-20-2018-14pr02.pdf


15. Poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace na podporu činnosti Centra dokumentárního filmu v Jihlavě v roce 2018 žadateli. Projednávání se zúčastnili I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, P. Buňat, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1260/20/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • poskytnout dotaci příjemci DOC.DREAM services s.r.o., se sídlem Jana Masaryka 1662/16, 586 01 Jihlava, IČO: 05386551, ve výši 350 000 Kč z kapitoly Kultura, § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kniha a shromažďování audiovizuálních archiválií, na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v Jihlavě v roce 2018 dle materiálu RK-20-2018-15, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-20-2018-15, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 5. 2019), Odbor ekonomický (30. 5. 2019)

termín: 30. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-15, RK-20-2018-15pr01.pdf, RK-20-2018-15pr02.pdf


K bodům 16 - 18, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ČR Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Usnesení 1261/20/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34941) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě v rámci programu „13451 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)“ na realizaci akce „D 2018 klimatizační jednotka vnitřní – 2 ks, klimatizační jednotka venkovní“, ve  výši 136 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě o  částku 136 000 Kč určený na realizaci akce „D 2018 klimatizační jednotka vnitřní – 2 ks, klimatizační jednotka venkovní“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-16


17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím na úseku kultury

Usnesení 1262/20/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a  galerií, ÚZ 34013) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury na realizaci akcí v rámci programu „13451 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)“ v celkové výši 288 000 Kč, určené pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci (částka 125 000 Kč), pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě (částka 105 000 Kč) a pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci (částka 58 000 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o  částku 125 000 Kč určenou na realizaci akce „D 2018 prachotěsné skříně – 6  ks, police do pojízdného regálového systému – 76 ks, krabice – 70  ks, Madona nad Třebíčí“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě o  částku 105 000 Kč určenou na realizaci akce „D 2018 zvlhčovač vzduchu s ionizací“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o  částku 58 000 Kč určenou na realizaci akce „D 2018 rám se sítí 4 ks“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-17


18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím na úseku kultury

Usnesení 1263/20/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34070) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury na realizaci projektu v rámci programu „Kulturní aktivity - podpora tradiční lidové kultury – kategorie A“ ve výši 50 000 Kč, určené pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci a na realizaci projektu v rámci programu „Kulturní aktivity“ ve výši 30 000 Kč, určené pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, o  částku 50 000 Kč určenou na realizaci projektu „Edice Pelhřimovsko v lidové písni“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě o  částku 30 000 Kč určenou na realizaci projektu „Zvuková galerie IGLOO“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-18


19. Žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu podat žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“. Projednávání se zúčastnili I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, P. Buňat, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1264/20/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ dle materiálu RK-20-2018-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-19, RK-20-2018-19pr01.pdf


20. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním. Projednávání se zúčastnili I.  Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, P. Buňat, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1265/20/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-20-2018-20, př. 1, a to na dobu určitou do 30. 11. 2023.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 7. 2018), Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-20, RK-20-2018-20pr01.pdf


21. Návrh na úpravu použití rezervního fondu u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě pro rok 2018

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s úpravou použití rezervního fondu u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě pro rok 2018. Projednávání se zúčastnili I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, P. Buňat, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1266/20/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití rezervního fondu pro rok 2018 u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-20-2018-21, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-21, RK-20-2018-21pr01.xls


22. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na období let 2019–2021

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu schválit střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací kraje na úseku kultury a cestovního ruchu na období let 2019–2021. Projednávání se zúčastnili I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, P. Buňat, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1267/20/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

střednědobé výhledy rozpočtů (plán nákladů a výnosů) na období 2019-2021 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů RK-20-2018-22, př. 1, RK-20-2018-22, př. 2, RK-20-2018-22, př. 3RK-20-2018-22, př. 4, RK-20-2018-22, př. 5, RK-20-2018-22, př. 6, RK-20-2018-22, př. 7RK-20-2018-22, př. 8, RK-20-2018-22, př. 9, RK-20-2018-22, př. 10;

bere na vědomí

položkové rozpisy akcí (investičních i neinvestičních), plány lidských zdrojů a plány rozvoje činností na období 2019–2021 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů RK-20-2018-22, př. 1, RK-20-2018-22, př. 2, RK-20-2018-22, př. 3, RK-20-2018-22, př. 4, RK-20-2018-22, př. 5, RK-20-2018-22, př. 6RK-20-2018-22, př. 7RK-20-2018-22, př. 8, RK-20-2018-22, př. 9, RK-20-2018-22, př. 10.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 7. 2018), Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace, Krajská knihovna Vysočiny, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Vysočina Tourism, příspěvková organizace (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-22, RK-20-2018-22pr01.doc, RK-20-2018-22pr02.doc, RK-20-2018-22pr03.doc, RK-20-2018-22pr04.doc, RK-20-2018-22pr05.doc, RK-20-2018-22pr06.doc, RK-20-2018-22pr07.doc, RK-20-2018-22pr08.doc, RK-20-2018-22pr09.doc, RK-20-2018-22pr10.doc


23. Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje se závěry výběrové komise a předložil návrh na jmenování ředitele Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod. Projednávání se zúčastnili I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, P. Buňat, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1268/20/2018/RK

Rada kraje
jmenuje

v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na vedoucí pracovní místo ředitele Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Mgr. Michala Kampa dle materiálu RK-20-2018-23, př. 2;

stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat Mgr. Michalu Kampovi, řediteli Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-20-2018-23, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (1. 8. 2018), Oddělení řízení lidských zdrojů (1. 8. 2018)

termín: 1. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-23, RK-20-2018-23pr01.pdf, RK-20-2018-23pr02.docx, RK-20-2018-23pr03.doc


24. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh stanovit plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací kraje na úseku školství s účinností od 1. 8. 2018. Projednávání se zúčastnili  M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1269/20/2018/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a  nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a  správě, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, dle materiálu RK-20-2018-24, př. 2.

odpovědnost: Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 7. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-24, RK-20-2018-24pr01.xls, RK-20-2018-24pr02.doc


K bodům 25 - 27, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


25. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Školní statek Humpolec, Dusilov 384

Usnesení 1270/20/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením automobilu KIA SORENTO, rok pořízení 2012, rok výroby 2004, inventární číslo DM6445-620519, pořizovací cena 160 000 Kč, zůstatková cena 113 310 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Školním statkem Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu RK-20-2018-25.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-25


26. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem

Usnesení 1271/20/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením autobusu KAROSA LC 735.40, rok pořízení 2000, rok výroby 1988, inventární číslo DHM 148, pořizovací cena 195 400 Kč, zůstatková cena 0 Kč dle materiálu RK-20-2018-26.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-26


27. Návrh na vyřazení a bezúplatný převod nepotřebného majetku, Střední škola stavební Jihlava

Usnesení 1272/20/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením a bezúplatným převodem osobního automobilu RENAULT MASTER combi, rok výroby 2002, inventární číslo SPV 458, pořizovací cena 645 178 Kč, zůstatková cena 0 Kč Horácké galerii v Novém Městě na Moravě dle matriálu RK-20-2018-27.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2018), Střední škola stavební Jihlava (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-27


28. Podpora technického vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu darovat stavebnice ROTO z Vysočiny pro činnost základních škol. Projednávání se zúčastnili  M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1273/20/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-20-2018-28, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-28, RK-20-2018-28pr01.doc


29. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotací na podporu účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách žadatelům. Projednávání se zúčastnili  M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1274/20/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-29, RK-20-2018-29pr01.pdf, RK-20-2018-29pr02.pdf, RK-20-2018-29pr03.pdf, RK-20-2018-29pr04.pdf, RK-20-2018-29pr05.xls


30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o poskytnutí finančního daru žadateli. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1275/20/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-30, RK-20-2018-30pr01.pdf


31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili  M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1276/20/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 43 594 000 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2018 dle materiálu RK-20-2018-31, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2018), Odbor ekonomický (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-31, RK-20-2018-31pr01.xls


32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina s.r.o.

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili  M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1277/20/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace;
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč Házené Vysočina s.r.o., Žďárská 158, 59214 Nové Veselí, IČO: 06374204 dle materiálu RK-20-2018-32, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-20-2018-32, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2019), Odbor ekonomický (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-32, RK-20-2018-32pr01.pdf


33. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování projektu „Multifunkční hrací stůl“ realizovaného Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili  M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1278/20/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, Friedova 1469, Pelhřimov, IČO: 14450470, o částku 10 530 Kč na dofinancování projektu „Multifunkční hrací stůl“.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-33, RK-20-2018-33pr01.pdf


34. Projekt Gastroakademie – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili  M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1279/20/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na realizaci projektu Gastroakademie v celkové výši 23 812  Kč dle materiálu RK-20-2018-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-34, RK-20-2018-34pr01.xls


35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili  M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1280/20/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 4 196 424 Kč dle materiálu RK-20-2018-35;
 • zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-20-2018-35, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-20-2018-35, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-20-2018-35, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (11. 9. 2018), Odbor ekonomický (31. 7. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-35, RK-20-2018-35pr01.xls, RK-20-2018-35pr02.xls, RK-20-2018-35pr03.doc


36. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti Základní školy Pelhřimov o vyslovení souhlasu s uzavřením darovacích smluv. Projednávání se zúčastnili  M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1281/20/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžního daru pro Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326, dle materiálů RK-20-2018-36, př. 1 a RK-20-2018-36, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-36, RK-20-2018-36pr01.doc, RK-20-2018-36pr02.doc


37. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Krajské komunitní a poradenské centrum“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnili  M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1282/20/2018/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-37, RK-20-2018-37pr01.docx, RK-20-2018-37pr02.docx, RK-20-2018-37pr03.docx, RK-20-2018-37pr04.docx


38. Vyhlášení 10. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyhlásit 10. ročník soutěže S Vysočinou do Evropy. Projednávání se zúčastnili  M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1283/20/2018/RK

Rada kraje
vyhlašuje

10. ročník soutěže S Vysočinou do Evropy;

schvaluje

propozice soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-20-2018-38, př. 1;

bere na vědomí

harmonogram přípravy soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-20-2018-38, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-38, RK-20-2018-38pr01.doc, RK-20-2018-38pr02.doc


39. Kapitola krajský úřad, provozní výdaje na plánované opravy

I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí aktualizaci plánu obnovy a oprav pro pracoviště krajského úřadu na období 2019-2020. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1284/20/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Plán oprav dle materiálu RK-20-2018, př. 1;

ukládá

oddělení hospodářské správy zapracovat kvalifikovaný odhad souvisejících výdajů na úhradu plánovaných oprav do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na příslušný rok i do střednědobého rozpočtového výhledu Kraje Vysočina.

odpovědnost: Oddělení hospodářské správy (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-39, RK-20-2018-39pr01.xls


40. Uvolnění ředitele Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, pro výkon veřejné funkce

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, R.  Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1285/20/2018/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-40, RK-20-2018-40pr01.pdf, RK-20-2018-40pr02.docx, RK-20-2018-40pr03.doc


41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci a poskytnutí neinvestiční dotace Centru pro rodinu Vysočina, z.s., na realizaci aktivit v rámci prorodinné politiky

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci aktivit v rámci prorodinné politiky Centru pro rodinu Vysočina, z.s. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání odešel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1286/20/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a  manželství ve výši 200 000 Kč organizaci Centrum pro rodinu Vysočina, z.s., IČO  22858202, se sídlem Jihlava, Chlumova 1436/3, na podporu projektu "Rodiny dnes" pro rok 2018 dle materiálu RK-20-2018-41, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2018-41, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-41, RK-20-2018-41pr01.pdf, RK-20-2018-41pr02.pdf


42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov důchodců Onšov, příspěvkovou organizaci, na projekt „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče"

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1287/20/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4350 – Domovy pro seniory, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 408 204,31 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 365 235,43 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 42 968,88 Kč) určenou pro Domov důchodců Onšov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 408 204,31 Kč u Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, na financování projektu „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče".

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (20. 7. 2018), Odbor ekonomický (20. 7. 2018), Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace (20. 7. 2018)

termín: 20. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-42, RK-20-2018-42pr01.pdf


43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Učit se společně, růst individuálně

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1288/20/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 60 499,56  Kč určenou na realizaci projektu „Učit se společně, růst individuálně “.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (17. 7. 2018), Odbor ekonomický (17. 7. 2018)

termín: 17. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-43


44. Žádost o dotaci na podporu projektu „Rekondiční pobyty“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje žádost spolku Klub bechtěreviků ČR, z.s. o poskytnutí dotace na podporu daného projektu. V průběhu jednání přišel P. Pacal. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1289/20/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

neposkytnout dotaci ve výši 20 000 Kč spolku Klub bechtěreviků ČR z.s., Na  Slupi 450/4, 128 50 Praha 2, IČ: 00550477.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (17. 7. 2018)

termín: 17. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-44, RK-20-2018-44pr01.pdf, RK-20-2018-44pr02.pdf


45. Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2019 a schválení dokumentu „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2019“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem schválit podání souhrnné žádosti kraje o poskytnutí dotace na sociální služby pro rok 2019 a doporučit zastupitelstvu kraje schválit dokument „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2019“. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1290/20/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

podat dokument „Žádost kraje / Hl. města Prahy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2019“ dle materiálu RK-20-2018-45, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2019“ dle materiálu RK-20-2018-45, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-45, RK-20-2018-45pr01.doc, RK-20-2018-45pr02.doc


46. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu projektů mateřských a rodinných center v oblasti rodinné politiky

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu schválit aktualizované znění uvedených Pravidel. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1291/20/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu projektů mateřských a  rodinných center v oblasti rodinné politiky dle materiálu RK-20-2018-46, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-46, RK-20-2018-46pr01.doc, RK-20-2018-46pr02.doc


47. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1292/20/2018/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-20-2018-47, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-47, RK-20-2018-47pr01.doc


48. Zpráva o realizaci č. 4 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit Zprávu o realizaci č. 4 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1293/20/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci č. 4 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV. dle materiálu RK-20-2018-48, př. 1 a žádost o platbu dle materiálu RK-20-2018-48, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-48, RK-20-2018-48pr01.pdf, RK-20-2018-48pr02.pdf


49. Dodatek pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro službu Komunitní tým – sociální rehabilitace Havlíčkův Brod FOKUSu Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh uzavřít dodatek pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro službu Komunitní tým – sociální rehabilitace Havlíčkův Brod FOKUSu Vysočina. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1294/20/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. I smlouvy o Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina pro službu Komunitní tým – sociální rehabilitace Havlíčkův Brod FOKUSu Vysočina dle materiálu RK-20-2018-49, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-49, RK-20-2018-49pr01.doc


50. Přijetí dotace k projektu - II/406 Telč - hr. kraje – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1295/20/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/406 Telč – hr. kraje o účelovou dotaci z IROP ve výši 24 695 193,17 Kč.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2018), Odbor ekonomický (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-50


51. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zařazení jmenovitých akcí do rozpočtu kraje. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1296/20/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit jmenovité akce:

 • II/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou, propustky
 • II/152 Jemnice - průtah

do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2018), Odbor ekonomický (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-51


52. Návrh na doplnění jmenovitých akcí financovaných z disponibilního zůstatku Kraje Vysočina zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1B Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu schválit doplnění jmenovitých akcí financovaných z disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2017 v rámci kapitoly Doprava. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1297/20/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

doplnění jmenovitých akcí financovaných z disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2017 v rámci kapitoly Doprava, přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů dle materiálu RK-20-2018-52, př. 1;

bere na vědomí

aktualizovaný seznam akcí ve výši 150 000 000 Kč dle materiálu RK-20-2018-52, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-52, RK-20-2018-52pr01.pdf, RK-20-2018-52pr02.pdf


53. Návrh na úpravu akcí přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnila radě kraje návrh schválit úpravu jmenovitých akcí kapitoly Doprava. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1298/20/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

úpravu jmenovitých akcí kapitoly Doprava, přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-20-2018-53, př. 2;

bere na vědomí

aktualizovanou přílohu D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů realizované Krajskou správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-20-2018-53, př. 3.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-53, RK-20-2018-53pr01.pdf, RK-20-2018-53pr02.pdf, RK-20-2018-53pr03.pdf


54. Střednědobý plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválit střednědobý výhled rozpočtu KSÚSV na období 2019 - 2021. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1299/20/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů) Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, na období 2019 – 2021 dle materiálu RK-20-2018-54, př. 1;

bere na vědomí

položkový rozpis investičních akcí, plán lidských zdrojů a plán rozvoje činnosti na období 2019 – 2021 pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2018-54, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-54, RK-20-2018-54pr01.pdf


55. Žádost města Brtnice

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s žádostí města Brtnice o spolufinancování dešťové kanalizace v rámci stavby „II/405 Brtnice“. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1300/20/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje nepožadovat od města Brtnice spolufinancování dešťové kanalizace vybudované v rámci stavby „II/405 Brtnice“.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-55, RK-20-2018-55pr01.pdf, RK-20-2018-55pr02.pdf


56. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/602 Ruda – průtah a II/602 Jabloňov – průtah“

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1301/20/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky „II/602 Ruda – průtah a II/602 Jabloňov – průtah“ dle materiálu RK-20-2018-56, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno, IČO 41601645, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-20-2018-56, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (5. 10. 2018)

termín: 5. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-56, RK-20-2018-56pr01.pdf


57. Návrh změny plánu investic Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2018

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu schválit změnu plánu investic uvedené příspěvkové organizace na rok 2018. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1302/20/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

změnu plánu investic Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, na rok 2018 dle materiálu RK-20-2018-57, př. 1;

bere na vědomí

aktualizované znění finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, na rok 2018, které je obsahem materiálu RK-20-2018-57, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-57, RK-20-2018-57pr01.pdf, RK-20-2018-57pr02.pdf


K bodům 58 – 81, 84 - 86, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


58. Majetkoprávní příprava, návrh vypořádání pozemků a staveb po dokončení stavby II/353 Velký Beranov - obchvat

Usnesení 1303/20/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování nemovitého majetku v rozsahu dle materiálu RK-20-2018-58, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 9. 2018)

termín: 18. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-58, RK-20-2018-58pr01.doc, RK-20-2018-58pr02.doc, RK-20-2018-58pr03.pdf


59. Zrušení usnesení 0486/06/2011/ZK a 0029/01/2012/ZK, prodej a darování v k. ú. Polnička

Usnesení 1304/20/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-59, RK-20-2018-59pr01.pdf


60. Vzájemné darování, prodej a výkup pozemků v k. ú. Mirošov u Bobrové a obci Mirošov

Usnesení 1305/20/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-60, RK-20-2018-60pr01.pdf, RK-20-2018-60pr02.pdf


61. Výplata bezdůvodného obohacení k pozemku v k. ú. Pavlov u Herálce

Usnesení 1306/20/2018/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-61, RK-20-2018-61pr01.pdf


62. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 1307/20/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-20-2018-62, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-62, RK-20-2018-62pr01.xls


63. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/353 Stáj - Zhoř“ - 1. stavba

Usnesení 1308/20/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-63, RK-20-2018-63pr01.xls


64. Darování pozemku v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova

Usnesení 1309/20/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č.  st.  143 zastavěná plocha o výměře 9 m2 v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova odděleného geometrickým plánem č. 156-136/2017 z pozemku par. č. 421/1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dobrá Voda;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. st. 143 zastavěná plocha o  výměře 9 m2 v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova oddělený geometrickým plánem č. 156-136/2017 z pozemku par. č. 421/1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dobrá Voda.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-64, RK-20-2018-64pr01.pdf


65. Přijetí daru v k. ú. a obci Polnička

Usnesení 1310/20/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 44/1 o výměře 315 m2, par. č. 663/4 o výměře 615 m2, par. č. 1010/7 o výměře 446 m2, par. č. 273/15 o výměře 6 m2 a par. č. 302/3 o výměře 6 m2 v k. ú. a obci Polnička z vlastnictví obce Polnička do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-65


66. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/353 Stáj - Zhoř“ 1. stavba - pozemky v k.ú. Zhoř u Jihlavy

Usnesení 1311/20/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-66


67. Vzájemné darování v k. ú. Kaliště u Horních Dubenek

Usnesení 1312/20/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-20-2018-67, př. 1 v k. ú. Kaliště u Horních Dubenek a obci Kaliště z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kaliště;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky dle materiálu RK-20-2018-67, př. 1 v k. ú. Kaliště u Horních Dubenek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kaliště;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-20-2018-67, př. 2 v k. ú. Kaliště u Horních Dubenek z vlastnictví obce Kaliště do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-67, RK-20-2018-67pr01.xls, RK-20-2018-67pr02.xls, RK-20-2018-67pr03.pdf, RK-20-2018-67pr04.pdf


68. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Příseka obchvat“

Usnesení 1313/20/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr převést darem:

 • pozemky par. č. 695/37, par. č. 695/38, par. č. 695/39, par. č. 695/40, par. č. 695/41, par. č.  695/42, par. č. 695/43, par. č. 695/44, par. č. 695/45, par. č. 1248/18, par. č. 1248/19, par. č. 1407/3, par. č. 1407/4, par. č. 1408/4, par. č. 1408/5, par. č. 1408/6, par. č. 1410/4, par. č. 1410/5, par. č. 1411/3, par. č. 1413/3, par. č. 1414/3, par. č. 1415/92, par. č.  1415/93, par. č. 1415/94, par. č. 1415/95, par. č. 1415/96, par. č. 1419/3, par. č. 1427/2, par. č. 1502/2, par. č. 2061/29, par. č. 2061/31, par. č. 2061/34, par. č. 2061/63, par. č.  2083, par. č. 2084, par. č. 1417/3, podíl 7/8 pozemku par. č. 1418/3, pozemek par. č.  2007/1 oddělený dle GP č. 326-86/2018 z par. č. 2007/1, všechny v katastrálním území Příseka;
 • pozemky par. č. 143/4, par. č. 143/6, par. č. 636/2 všechny v katastrálním území Uhřínovice u Jihlavy;
 • pozemní komunikaci - vyřazený úsek silnice II/405 od křižovatky se silnicí III/4053 (uzlový bod 2341A035) po křižovatku s přeložkou silnice II/405 (uzlový bod 2341A088) tj. km 1,077 až 2,833 provozního staničení silnice II/405H k 1. 1. 2018 včetně všech součástí a  příslušenství, zejména mostu ev. č. 405-002;

 • nově vybudované stavební objekty v rámci stavby „II/405 Příseka obchvat“ SO 105 Přeložka polní cesty km 5,620, SO 106 Souběžná polní cesta, SO 107 Přeložka polní cesty km 6,154, SO 108.1 Připojení Příseky km 6,825, SO 108.2 Přeložka polní cesty km 6,825

z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice na úřední desce krajského úřadu;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o převodu  pozemní komunikace - vyřazeného úseku silnice II/405 a stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby "II/405 Příseka obchvat"
 • rozhodnout převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice
  • pozemky par. č. 695/37, par. č. 695/38, par. č. 695/39, par. č. 695/40, par. č. 695/41, par. č. 695/42, par. č. 695/43, par. č. 695/44, par. č. 695/45, par. č. 1248/18, par. č.  1248/19, par. č. 1407/3, par. č. 1407/4, par. č. 1408/4, par. č. 1408/5, par. č.  1408/6, par. č. 1410/4, par. č. 1410/5, par. č. 1411/3, par. č. 1413/3, par. č.  1414/3, par. č. 1415/92, par. č. 1415/93, par. č. 1415/94, par. č. 1415/95, par. č.  1415/96, par. č. 1419/3, par. č. 1427/2, par. č. 1502/2, par. č. 2061/29, par. č.  2061/31, par. č. 2061/34, par. č. 2061/63, par. č. 2083, par. č. 2084, par. č.  1417/3, podíl 7/8 pozemku par. č. 1418/3, pozemek par. č. 2007/1 oddělený dle GP č. 326-86/2018 z par. č. 2007/1, všechny v katastrálním území Příseka;
  • pozemky par. č. 143/4, par. č. 143/6, par. č. 636/2, všechny v katastrálním území Uhřínovice u Jihlavy;
  • pozemní komunikaci - vyřazený úsek silnice II/405 od křižovatky se silnicí III/4053 (uzlový bod 2341A035) po křižovatku s přeložkou silnice II/405 (uzlový bod 2341A088) tj. km 1,077 až 2,833 provozního staničení silnice II/405H k  1. 1. 2018 včetně všech součástí a příslušenství, zejména mostu ev. č. 405-002;
  • nově vybudované stavební objekty v rámci stavby „II/405 Příseka obchvat“ SO 105 Přeložka polní cesty km 5,620, SO 106 Souběžná polní cesta, SO 107 Přeložka polní cesty km 6,154, SO 108.1 Připojení Příseky km 6,825, SO 108.2 Přeložka polní cesty km 6,825.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-68


69. Změna usnesení č. 1036/17/2018/RK - uzavření upraveného dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Povodí Moravy, s. p.

Usnesení 1314/20/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 1036/17/2018/RK ze dne 5. 6. 2018 tak, že materiál RK-17-2018-81, př. 2 se nahrazuje materiálem RK-20-2018-69, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-69, RK-20-2018-69pr01.docx


70. Darování pozemků v k. ú. Slavětice a obci Slavětice

Usnesení 1315/20/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 620/8 o  výměře 106 m2, par. č. 620/9 o výměře 145 m2, par. č. 620/10 o výměře 41 m2, par. č. 620/11 o  výměře 2 m2, par. č. 620/12 o výměře 5 m2, par. č. 620/15 o výměře 13 m2, par. č. 620/16 o  výměře 133 m2, par. č. 620/17 o výměře 85 m2, par. č. 620/18 o výměře 95 m2, par. č.  621/2 o  výměře 48 m2, par. č. 621/12 o výměře 5 m2, par. č. 621/13 o výměře 13 m2, par. č.  621/14 o výměře 38 m2, par. č. 621/16 o výměře 177 m2, par. č. 621/21 o výměře 235  m2 a  par. č. 699/4 o výměře 50 m2 v k. ú. a obci Slavětice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Slavětice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 620/8 o výměře 106 m2, par. č.  620/9 o výměře 145 m2, par. č. 620/10 o výměře 41 m2, par. č. 620/11 o výměře 2 m2, par. č.  620/12 o výměře 5 m2, par. č. 620/15 o výměře 13 m2, par. č. 620/16 o výměře 133 m2, par. č.  620/17 o výměře 85 m2, par. č. 620/18 o výměře 95 m2, par. č. 621/2 o výměře 48 m2, par. č.  621/12 o výměře 5 m2, par. č. 621/13 o výměře 13 m2, par. č. 621/14 o výměře 38 m2, par. č.  621/16 o výměře 177 m2, par. č. 621/21 o výměře 235 m2 a  par. č. 699/4 o výměře 50 m2 v k.  ú. a obci Slavětice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Slavětice.

odpovědnost: Odbor majetkový (17. 7. 2018)

termín: 17. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-70


71. Změna usnesení 1110/18/2018/RK

Usnesení 1316/20/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 1110/18/2018/RK ze dne 12. 6. 2018 tak, že v materiálu RK-18-2018-28, př. 1 se ruší smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pod pořadovým č. 14.

odpovědnost: Odbor majetkový (17. 7. 2018)

termín: 17. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-71


72. Darování pozemků v k. ú. Příštpo a obci Příštpo

Usnesení 1317/20/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 1100/8 o výměře 53 m2, par. č. 1100/9 o výměře 11  m2, par. č. 1100/10 o výměře 173 m2, par. č. 1100/11 o výměře 134 m2, par. č. 1100/12 o výměře 3 m2, par. č. 1100/13 o výměře 185 m2, par. č. 1100/18 o výměře 207 m2, par. č. 1100/19 o výměře 38  m2, par. č. 1100/20 o výměře 67 m2 a par. č. 1100/21 o výměře 628 m2 v k. ú. a  obci Příštpo z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Příštpo;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1100/8 o výměře 53 m2, par. č. 1100/9 o výměře 11  m2, par. č. 1100/10 o výměře 173 m2, par. č. 1100/11 o výměře 134 m2, par. č. 1100/12 o výměře 3 m2, par. č. 1100/13 o výměře 185 m2, par. č. 1100/18 o výměře 207 m2, par. č. 1100/19 o výměře 38  m2, par. č. 1100/20 o výměře 67 m2 a par. č. 1100/21 o výměře 628 m2 v k. ú. a  obci Příštpo z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Příštpo.

odpovědnost: Odbor majetkový (17. 7. 2018)

termín: 17. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-72


73. Vyjmutí nemovitostí z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

Usnesení 1318/20/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-20-2018-73, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-73, RK-20-2018-73pr01.doc


74. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“

Usnesení 1319/20/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-74


75. Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/392 Velké Meziříčí - Tasov, II. stavba“

Usnesení 1320/20/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 5635/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 5 010 m2, par. č. 5635/17 - ostatní plocha, silnice o výměře 334 m2 a par. č. 5636/44 - ostatní plocha, silnice o výměře 15 m2 v k. ú. Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-75, RK-20-2018-75pr01.pdf


76. Uzavření nájemní smlouvy na pozemky zahrnuté do trvalého a dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“

Usnesení 1321/20/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a Státním pozemkovým úřadem jako pronajímatelem nájemní smlouvu na části pozemků par. č. 108/8 a par. č. 108/9 v katastrálním území Kosov u Jihlavy, část pozemku par. č. 108/1 v katastrálním území Sasov a část pozemku par. č. 325/32 v katastrálním území Studénky dle materiálu RK-20-2018-76, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-76, RK-20-2018-76pr01.doc


77. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Velká Losenice

Usnesení 1322/20/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/35018;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Velká Losenice na straně budoucího obdarovaného na převod silnice III/35018 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 4226 - ost. plocha, silnice o  výměře 14 758 m2 v k. ú. Velká Losenice.
rozhoduje

zveřejnit záměr darování silnice III/35018 v úseku 0,000 - 1,418 km včetně součástí a  příslušenství a pozemku par. č. 4226 - ost. plocha, silnice o výměře 14 758 m2 v k. ú. Velká Losenice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Velká Losenice;

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-77, RK-20-2018-77pr01.pdf


78. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1323/20/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-20-2018-78, př. 1 a RK-20-2018-78, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-78, RK-20-2018-78pr01.xlsx, RK-20-2018-78pr02.xlsx


79. Přijetí daru pozemků v k.ú. a obci Vladislav zastavěných silnicí III/39014

Usnesení 1324/20/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 1547/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4648 m2 a par. č. 1547/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 330  m2 v k.ú. a obci Vladislav z vlastnictví městyse Vladislav do vlastnictví Kraje Vysočina.

 

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-79, RK-20-2018-79pr01.pdf


80. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k.ú. Odranec, obec Věcov

Usnesení 1325/20/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina,  na straně budoucího dárce a obcí Věcov, na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod části silnice III/36037 v rozsahu 1,530 - 1,972 km včetně součástí a příslušenství v k. ú. Odranec, obec Věcov.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-80, RK-20-2018-80pr01.pdf


81. Darování pozemku v k. ú. a obci Třebíč

Usnesení 1326/20/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 1498/1 - ost. plocha, silnice v k. ú. a obci Třebíč z  vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par.č. 1498/1 - ost. plocha, silnice v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-81


84. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 1327/20/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2018-84, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy o možnosti investorů provést stavby na pozemcích  ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2018-84, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-84, RK-20-2018-84pr01.xls


85. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Usnesení 1328/20/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek ze dne 11. 7. 2018 dle materiálu RK-20-2018-85, př. 1;

rozhoduje

vybrat dodavatele TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava, IČO 426 34 296 k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina;

ukládá

odboru majetkovému oznámit účastníkům zadávacího řízení bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. 

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 7. 2018)

termín: 27. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-85, RK-20-2018-85pr01.pdf


86. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Muzeum Vysočiny Třebíč - Centrum tradiční lidové kultury

Usnesení 1329/20/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Muzeum Vysočiny Třebíč – Centrum tradiční lidové kultury“ dle Zprávy o hodnocení nabídky dle materiálu RK-20-2018-86, př. 2;

rozhoduje

vybrat společnost ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o., V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč, IČO 607 53 013 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Muzeum Vysočiny Třebíč – Centrum tradiční lidové kultury“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-86, RK-20-2018-86pr01.pdf, RK-20-2018-86pr02.pdf


82. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1330/20/2018/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 20. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-82, RK-20-2018-82pr01.pdf, RK-20-2018-82pr02.pdf, RK-20-2018-82pr03.xls, RK-20-2018-82pr04.doc, RK-20-2018-82pr05.doc, RK-20-2018-82pr06.pdf


83. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - Třešť

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí, sdělili radě kraje podrobnosti k návrhu rozhodnout o výběru dodavatele na uvedenou veřejnou zakázku. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1331/20/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - Třešť v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek ze dne 27. 6. 2018 dle materiálu RK-20-2018-83, př. 1

rozhoduje

vybrat dodavatele Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, 589 01 Třešť, IČO 469 78 194 k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - Třešť;

ukládá

odboru majetkovému oznámit účastníkům zadávacího řízení bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s  vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 7. 2018)

termín: 27. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-83, RK-20-2018-83pr01.pdf


K bodům 87, 88, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


87. Zpráva o realizaci č. 3 a zjednodušená žádost o platbu č. 4 projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ (OP Zaměstnanost 2014 – 2020)

Usnesení 1332/20/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 3 dle materiálu RK-20-2018-87, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 4 dle materiálu RK-20-2018-87, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-20-2018-87, př. 1 a RK-20-2018-87, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 3 a  Zjednodušenou žádost o platbu č. 4 projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ dle materiálů RK-20-2018-87, př. 1 a RK-20-2018-87, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-87, RK-20-2018-87pr01.pdf, RK-20-2018-87pr02.pdf


88. Zpráva o realizaci č. 4 a Zjednodušená žádost o platbu č. 4 projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)

Usnesení 1333/20/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 4 dle materiálu RK-20-2018-88, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 4 dle materiálu RK-20-2018-88, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina  předložit Zprávu o realizaci č. 4 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 4 projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ dle materiálů RK-20-2018-88, př. 1RK-20-2018-88, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-88, RK-20-2018-88pr01.pdf, RK-20-2018-88pr02.pdf


K bodům 89 - 91, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


89. Projekt „Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

Usnesení 1334/20/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 460 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 460 000 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina“ v roce 2018.  

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-89, RK-20-2018-89pr01.pdf


90. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „RUMOBIL“

Usnesení 1335/20/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „RUMOBIL“ o přijaté finanční prostředky ve výši 1 685 902,95 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2018), Odbor ekonomický (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-90


91. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“

Usnesení 1336/20/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 13 290,10 Kč (515,32 €).

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2018), Odbor ekonomický (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-91


V průběhu jednání odešel V. Novotný. K bodům 92 - 94, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


92. Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 1337/20/2018/RK

Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost, ve které dojde k výměně zdroje tepla dle Smlouvy  PR02270.3042, a to za podmínek uvedených v materiálu RK-20-2018-92, př. 6;
 • s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které v případě Smluv PR01537.0616 a PR01537.0884 došlo k výměně zdroje tepla a v případě Smluv PR02270.1880 a PR02270.3023 dojde k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálech RK-20-2018-92, př. 7, RK-20-2018-92, př. 8, RK-20-2018-92, př. 9 a RK-20-2018-92, př. 10.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 7. 2018)

termín: 30. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-92, RK-20-2018-92pr01.pdf, RK-20-2018-92pr02.pdf, RK-20-2018-92pr03.pdf, RK-20-2018-92pr04.pdf, RK-20-2018-92pr05.pdf, RK-20-2018-92pr06.pdf, RK-20-2018-92pr07.pdf, RK-20-2018-92pr08.pdf, RK-20-2018-92pr09.pdf, RK-20-2018-92pr10.pdf


93. Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 1338/20/2018/RK

Neveřejný materiál:

Materiál i přílohy č. 1 - 6 jsou neveřejné z důvodů ochrany osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-93, RK-20-2018-93pr01.pdf, RK-20-2018-93pr02.pdf, RK-20-2018-93pr03.pdf, RK-20-2018-93pr04.pdf, RK-20-2018-93pr05.doc, RK-20-2018-93pr06.doc


94. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 1339/20/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-20-2018-94, př. 12, RK-20-2018-94, př. 13, RK-20-2018-94, př. 14, RK-20-2018-94, př. 15, RK-20-2018-94, př. 16 a RK-20-2018-94, př. 17.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-94, RK-20-2018-94pr01.pdf, RK-20-2018-94pr02.pdf, RK-20-2018-94pr03.pdf, RK-20-2018-94pr04.pdf, RK-20-2018-94pr05.pdf, RK-20-2018-94pr06.pdf, RK-20-2018-94pr07.pdf, RK-20-2018-94pr08.pdf, RK-20-2018-94pr09.pdf, RK-20-2018-94pr10.pdf, RK-20-2018-94pr11.pdf, RK-20-2018-94pr12.pdf, RK-20-2018-94pr13.docx, RK-20-2018-94pr14.doc, RK-20-2018-94pr15.doc, RK-20-2018-94pr16.doc, RK-20-2018-94pr17.doc, RK-20-2018-94pr18.pdf


95. Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1340/20/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 13/17 žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2018-95, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci dle materiálu RK-20-2018-95, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-95, RK-20-2018-95pr01.pdf, RK-20-2018-95pr02.zip


96. Monitorovací zpráva za partnera v rámci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí Monitorovací zprávu za partnera v rámci uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1341/20/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-20-2018-96, př. 1 a RK-20-2018-96, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-20-2018-96, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-96, RK-20-2018-96pr01.pdf, RK-20-2018-96pr02.pdf


97. Monitorovací zpráva o realizaci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí Monitorovací zprávu o realizaci shora uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1342/20/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-20-2018-97, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-97, RK-20-2018-97pr01.pdf


98. Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0879/15/2018/RK

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu změnit usnesení č. 0879/15/2018/RK. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1343/20/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-98, RK-20-2018-98pr01.pdf, RK-20-2018-98pr02.pdf, RK-20-2018-98pr03.zip


99. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí, při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolování. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1344/20/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí, při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolování.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (17. 7. 2018)

termín: 17. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-99, RK-20-2018-99pr01.doc, RK-20-2018-99pr02.doc, RK-20-2018-99pr03.doc, RK-20-2018-99pr04.doc


100. Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za I. pololetí 2018

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1345/20/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-100


101. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2018

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1346/20/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z  všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 1 143 641 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2018 a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-20-2018-101, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-101, RK-20-2018-101pr01.xls


102. Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt „Revitalizace Hodíškovského rybníka“ z Operačního programu Životní prostředí

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Revitalizace Hodíškovského rybníka“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1347/20/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů právo rozhodnout o uzavření smluv o spolupráci a veřejnoprávních smluv při realizaci projektu „Revitalizace Hodíškovského rybníka“ dle materiálu RK-20-2018-102, př. 1;
 • rozhodnout o uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Revitalizace Hodíškovského rybníka“ dle materiálu RK-20-2018-102, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 10. 2018)

termín: 30. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2018-102, RK-20-2018-102pr01.pdf


103. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 20/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 31. 7. 2018, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

  

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Jana Fischerová, CSc.                    ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Vladimír Novotný                             …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 20/2018 dne 17. 7. 2018.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 17. 7. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz