Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 20/2019 - 2. 7. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Smlouva o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
3 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“
4 Smlouva o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS
5 Informace o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
6 Informace o výjezdním zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
7 Rezignace a volba člena Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina za politický klub KSČM
8 Stáž v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu – prodloužení stáže
9 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru
10 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
11 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
12 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
13 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (nelékaři) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
14 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na akci akutní ošetření a odborný zásah dřevin a porostu v areálu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
15 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
16 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotací na realizaci projektů Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
17 Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
18 Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
19 Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
20 Věcný dar, peněžní účelové dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
21 Věcný, peněžní účelový dar a nadační příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
22 Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
23 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – květen 2019
24 FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
25 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
26 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR příspěvkovým organizacím na úseku kultury
27 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR příspěvkovým organizacím na úseku kultury
28 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a úprava finančního plánu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
29 Cyklodopravní kampaň a soutěž Do práce na kole 2019 – poskytnutí věcného daru
30 Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na období let 2020–2022
31 Vývoz a prezentace betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě ve Vatikánu
32 Podlicenční smlouva mezi Krajem Vysočina a Muzeem Vysočiny Jihlava, p. o.
33 Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
34 Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
35 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední odbornou školu Nové Město na Moravě
36 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
37 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice
38 Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
39 Změny ve školském rejstříku
40 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
41 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
42 Rozhodnutí o zařazení do stipendijního programu Kraje Vysočina dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech
43 Prezentace Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2019 v Nitře - návrh na uzavření smlouvy o nájmu
44 Podpora technického vzdělávání
45 Pravidla Rady Kraje Vysočina na podporu mládeže na krajské úrovni pro rok 2019 schválení navržených podpor rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
46 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
47 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
48 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019
49 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Učit se společně, růst individuálně
50 Návrh na vyslovení souhlasu se studií v souladu s Dodatkem č. 1 ke Koncesní smlouvě Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
51 Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na období 2020 – 2022
52 Vize příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
53 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Háj, příspěvkové organizace
54 Návrh revokace usnesení o vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
55 Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.
56 Vyhlášení druhého kola dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb na rok 2019
57 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků"
58 Schválení dokumentů k realizaci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro druhé kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI
59 Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
60 Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
61 Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
62 Hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, návrh na stanovení odměny
63 Střednědobý plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na období 2020-2022
64 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
65 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava - přijetí účelové dotace k doplnění finančních zdrojů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2019
66 Návrh změny seznamu jmenovitých akcí číslo 3 zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
67 Veřejná zakázka na stavební práce: II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní
68 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Velká Bíteš
69 Návrh na změnu názvu akce v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Školství v roce 2019
70 Majetkoprávní příprava stavby II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
71 Majetkoprávní vypořádání stavby "II/150 Pavlíkov – Leštinka“
72 Změny cen vykupovaných pozemků pod silnicemi II. a III. třídy dle usnesení 0601/07/2015/ZK a 0228/03/2016/ZK
73 Prodej pozemku v k.ú. Jeclov
74 Prodej pozemku v k.ú. Jeřišno
75 Uzavření smlouvy opravňující provést stavbu „Revitalizace LBC8 u Petrkovských lázní“ a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci stavby „III/34814 Petrkov, úprava silnice na hrázi Petrkovského rybníka“
76 Prodej nemovitých věcí v k.ú. a obci Těchobuz
77 Změna usnesení 0707/13/2019/RK
78 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
79 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
80 Prodej pozemků pod stavbami hrází vodních děl při současném uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti
81 Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra“
82 Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
83 Změna usnesení 0546/10/2019/RK
84 Veřejná zakázka na stavební práce "Transformace Domova Háj III. - Havlíčkův Brod - stavební práce
85 Návrh na změnu projektové přípravy akce "Nemocnice Pelhřimov - Rozšíření urgentního příjmu"
86 Změna Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR k projektu “Connecting Regions AT-CZ“ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
87 Zpráva o projektu „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina”
88 Monitorovací zpráva o realizaci projektu “Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“
89 FOND VYSOČINY – žádost o změnu projektu
90 Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace
91 Energetická politika Kraje Vysočina
92 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
93 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“
94 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
95 Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
96 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
97 Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II” – podání 9. žádosti o platbu
98 Projektové žádosti a zajištění finančních prostředků na realizaci projektů na obnovu krátkostébelných trávníků v lokalitách PP Na skaličce, PP Pahorek u Vržanova a PP Prosenka - 130. výzva OPŽP
99 Projektová žádost „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín“ – 132. výzva OPŽP 2014-2020
100 Realizace zajištění prezentace Kraje Vysočina na 46. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka
101 Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - "Software, virtualizace, bezpečnost 2019" - schválení navržených podpor

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz