Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 20/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 20/2019, které se konalo dne 2. 7. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2019

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 2. 7. 2019. 

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek. 

Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání: 

101. Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - "Software, virtualizace, bezpečnost 2019" - schválení navržených podpor 

Rada kraje návrh zařazení akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2019
02.  Smlouva o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
03.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“
04.  Smlouva o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS
101.  Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - "Software, virtualizace, bezpečnost 2019" - schválení navržených podpor
05.  Informace o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
06.  Informace o výjezdním zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
07.  Rezignace a volba člena Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina za politický klub KSČM
08.  Stáž v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu – prodloužení stáže
09.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru
10.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
11.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
12.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
13.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (nelékaři) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
14.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na akci akutní ošetření a odborný zásah dřevin a porostu v areálu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
15.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
16.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotací na realizaci projektů Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
17.  Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
18.  Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
19.  Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
20.  Věcný dar, peněžní účelové dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
21.  Věcný, peněžní účelový dar a nadační příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
22.  Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
23.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – květen 2019
24.  FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
25.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
26.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR příspěvkovým organizacím na úseku kultury
27.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR příspěvkovým organizacím na úseku kultury
28.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a úprava finančního plánu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
29.  Cyklodopravní kampaň a soutěž Do práce na kole 2019 – poskytnutí věcného daru
30.  Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na období let 2020–2022
31.  Vývoz a prezentace betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě ve Vatikánu
32.  Podlicenční smlouva mezi Krajem Vysočina a Muzeem Vysočiny Jihlava, p. o.
33.  Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
34.  Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
35.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední odbornou školu Nové Město na Moravě
36.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
37.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice
38.  Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
39.  Změny ve školském rejstříku
40.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
41.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
42.  Rozhodnutí o zařazení do stipendijního programu Kraje Vysočina dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech
43.  Prezentace Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2019 v Nitře - návrh na uzavření smlouvy o nájmu
44.  Podpora technického vzdělávání
45.  Pravidla Rady Kraje Vysočina na podporu mládeže na krajské úrovni pro rok 2019 schválení navržených podpor rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
46.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
47.  FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
48.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019
49.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Učit se společně, růst individuálně
50.  Návrh na vyslovení souhlasu se studií v souladu s Dodatkem č. 1 ke Koncesní smlouvě Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
51.  Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na období 2020 – 2022
52.  Vize příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
53.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Háj, příspěvkové organizace
54.  Návrh revokace usnesení o vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
55.  Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.
56.  Vyhlášení druhého kola dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb na rok 2019
57.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků"
58.  Schválení dokumentů k realizaci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro druhé kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI
59.  Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
60.  Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
61.  Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
62.  Hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, návrh na stanovení odměny
63.  Střednědobý plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na období 2020-2022
64.  Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
65.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava - přijetí účelové dotace k doplnění finančních zdrojů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2019
66.  Návrh změny seznamu jmenovitých akcí číslo 3 zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
67.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní
68.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Velká Bíteš
69.  Návrh na změnu názvu akce v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Školství v roce 2019
70.  Majetkoprávní příprava stavby II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
71.  Majetkoprávní vypořádání stavby "II/150 Pavlíkov – Leštinka“
72.  Změny cen vykupovaných pozemků pod silnicemi II. a III. třídy dle usnesení 0601/07/2015/ZK a 0228/03/2016/ZK
73.  Prodej pozemku v k.ú. Jeclov
74.  Prodej pozemku v k.ú. Jeřišno
77.  Změna usnesení 0707/13/2019/RK
78.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
79.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
82.  Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
83.  Změna usnesení 0546/10/2019/RK
75.  Uzavření smlouvy opravňující provést stavbu „Revitalizace LBC8 u Petrkovských lázní“ a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci stavby „III/34814 Petrkov, úprava silnice na hrázi Petrkovského rybníka“
76.  Prodej nemovitých věcí v k.ú. a obci Těchobuz
80.  Prodej pozemků pod stavbami hrází vodních děl při současném uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti
81.  Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra“
84.  Veřejná zakázka na stavební práce "Transformace Domova Háj III. - Havlíčkův Brod - stavební práce
85.  Návrh na změnu projektové přípravy akce "Nemocnice Pelhřimov - Rozšíření urgentního příjmu"
86.  Změna Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR k projektu “Connecting Regions AT-CZ“ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
87.  Zpráva o projektu „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina”
88.  Monitorovací zpráva o realizaci projektu “Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“
89.  FOND VYSOČINY – žádost o změnu projektu
90.  Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace
91.  Energetická politika Kraje Vysočina
92.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
93.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“
94.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
95.  Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
96.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
97.  Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II” – podání 9. žádosti o platbu
98.  Projektové žádosti a zajištění finančních prostředků na realizaci projektů na obnovu krátkostébelných trávníků v lokalitách PP Na skaličce, PP Pahorek u Vržanova a PP Prosenka - 130. výzva OPŽP
99.  Projektová žádost „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín“ – 132. výzva OPŽP 2014-2020
100.  Realizace zajištění prezentace Kraje Vysočina na 46. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka
102.  Rozprava členů rady

Usnesení 1103/20/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 2. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 19/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Smlouva o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh uzavření Smlouvy o spolupráci s Národní agenturou pro komunikační a informační technologie. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1104/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv dle materiálu RK-20-2019-02, př. 1 včetně příloh smlouvy;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3636 - Územní rozvoj, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků) a výdajů (kapitola Informatika, § 3636 - Územní rozvoj o částku 405 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace o částku 85 050 Kč) rozpočtu kraje o částku 490 050 Kč na zajištění provozu registru smluv.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-02, RK-20-2019-02pr01.doc, RK-20-2019-02pr02.docx, RK-20-2019-02pr03.docx, RK-20-2019-02pr04.xlsx, RK-20-2019-02pr05.xlsx


03. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1105/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 87 507 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 29 320 Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 58 187 Kč na realizaci projektu u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 29 320 Kč u Domova Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Zvýšení bezpečnosti IT infrastruktury“ v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 58 187 Kč u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Zvýšení bezpečnosti IT infrastruktury“ v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost“.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-03


04. Smlouva o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení vzor Smlouvy o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1106/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

text vzorové Smlouvy o přístupu ke komunikační infrasturuktuře eMeDocS obsažené v materiálu RK-20-2019-04, př. 1;

svěřuje

hejtmanovi kraje rozhodovat uzavírat Smlouvy o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS podle vzorové smlouvy dle materiálu RK-20-2019-04, př. 1  s jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb. 

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2019), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-04, RK-20-2019-04pr01.doc


101. Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - "Software, virtualizace, bezpečnost 2019" - schválení navržených podpor

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí finančního příspěvku v rámci uvedených Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1107/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

poskytnout finanční příspěvek v rámci Výzvy „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-20-2019-101, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-101, RK-20-2019-101pr01.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 05 - 08 v bloku.

K předkládaným bodům odboru sekretariátu hejtmana nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


05. Informace o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina

Usnesení 1108/20/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina č. 2/2019 dle materiálu RK-20-2019-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (2. 7. 2019)

termín: 2. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-05, RK-20-2019-05pr01.doc


06. Informace o výjezdním zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina

Usnesení 1109/20/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina č. 3/2019 dle materiálu RK-20-2019-06, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (2. 7. 2019)

termín: 2. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-06, RK-20-2019-06pr01.doc


07. Rezignace a volba člena Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina za politický klub KSČM

Usnesení 1110/20/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 2. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-07, RK-20-2019-07pr01.pdf


08. Stáž v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu – prodloužení stáže

Usnesení 1111/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek ke smlouvě dle materiálu RK-20-2019-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-08, RK-20-2019-08pr01.doc, RK-20-2019-08pr02.doc


09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru

J. Běhounek podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu poskytnutí věcného daru. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1112/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) subjektu Státní služba Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti, adresa: 88000, Zakarpatská oblast, m. Užhorod, ul. Bulharská 2, dle materiálu RK-20-2019-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-09, RK-20-2019-09pr01.doc

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 10 - 13 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


10. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci

Usnesení 1113/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2019-10, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 640 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 640 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 640 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 7. 2019), Odbor ekonomický (31. 7. 2019), Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-10, RK-20-2019-10pr01.docx, RK-20-2019-10pr02.xls


11. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci

Usnesení 1114/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborového příspěvku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2019-11, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 50 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 50 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 50 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 7. 2019), Odbor ekonomický (31. 7. 2019), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-11, RK-20-2019-11pr01.docx, RK-20-2019-11pr02.xls


12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci

Usnesení 1115/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 000 000 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 300 000 Kč při současném snížení § 3599 – Ostatní činnosti ve zdravotnictví o částku 300 000 Kč;
 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2019-12, př. 1, RK-20-2019-12, př. 2, RK-20-2019-12, př. 3 a RK-20-2019-12, př. 4;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 1 300 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 7. 2019), Odbor ekonomický (31. 7. 2019), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-12, RK-20-2019-12pr01.docx, RK-20-2019-12pr02.docx, RK-20-2019-12pr03.docx, RK-20-2019-12pr04.docx, RK-20-2019-12pr05.xls


13. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (nelékaři) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci

Usnesení 1116/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2019-13, př. 1, RK-20-2019-13, př. 2, RK-20-2019-13, př. 3, RK-20-2019-13, př. 4, RK-20-2019-13, př. 5 a RK-20-2019-13, př. 6;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 1 540 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 540 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 1 540 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 7. 2019), Odbor ekonomický (31. 7. 2019), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-13, RK-20-2019-13pr01.docx, RK-20-2019-13pr02.docx, RK-20-2019-13pr03.docx, RK-20-2019-13pr04.docx, RK-20-2019-13pr05.docx, RK-20-2019-13pr06.docx, RK-20-2019-13pr07.docx, RK-20-2019-13pr08.xls


14. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na akci akutní ošetření a odborný zásah dřevin a porostu v areálu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1117/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 156 695 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 156  695 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 156 695 Kč za účelem úhrady výdajů spojených s realizací akce akutní ošetření a odborný zásah dřevin a porostu v areálu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace;

ukládá

řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, zaslat v termínu do 29. 11. 2019 prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku na provoz určeného na ošetření a odborný zásah dřevin a porostu včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (2. 7. 2019), Odbor ekonomický (2. 7. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (29. 11. 2019)

termín: 29. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-14, RK-20-2019-14pr01.pdf, RK-20-2019-14pr02.pdf


15. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1118/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 7 483 399 Kč (z toho ÚZ 35019 ve výši 262 161,50 Kč a ÚZ 35015 ve výši 7 221 237,50 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u: 
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 1 642 481,00 Kč
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 476 574,50 Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 963 282,50 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 809 511,00 Kč
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 2 591 550,00 Kč 

určenou na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ dle materiálu RK-20-2019-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-15, RK-20-2019-15pr01.xls


16. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotací na realizaci projektů Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh přijetí  účelově určených dotací poukázaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na účet kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1119/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2019 o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 793 412,00 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 u: 
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 186 337,70 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 301 108,50 Kč
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 305 965,80 Kč 

na úhradu výdajů spojených s realizací projektů „Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP“, „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ a „Modernizace systému PACS v Nemocnici Jihlava“ dle materiálu RK-20-2019-16, př. 1

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2019 o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 68 847 299,81 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2019 u: 
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 59 575 021,87 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 2 003 374,84 Kč
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 4 242 654,90 Kč
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 3 026 248,20 Kč 

na úhradu výdajů spojených s realizací projektů „Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP“, „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“, „Modernizace systému PACS v Nemocnici Třebíč“ a „Modernizace systému PACS v Nemocnici Jihlava“ dle materiálu RK-20-2019-16, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (2. 7. 2019), Odbor ekonomický (2. 7. 2019), ředitelé Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (2. 7. 2019)

termín: 2. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-16, RK-20-2019-16pr01.xls


17. Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1120/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-20-2019-17, př. 1;
 • o zařazení žadatelky do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkou.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 7. 2019), Odbor ekonomický (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-17, RK-20-2019-17pr01.doc, RK-20-2019-17pr02.pdf, RK-20-2019-17pr03.xls

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 18 - 19 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


18. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

Usnesení 1121/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího nepotřebného majetku do vlastnictví kraje: 

 • Odstředivka MPW 350, inv. č. 004-000-050-890, r. v. 2005, pořizovací cena (PC) 78 308,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní Nellcor N180, inv. č. 004-000-050-930, r. v. 1993, PC 87 601,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Lůžko vyhřívané pro novorozence LN 91 G, inv. č. 004-000-050-862, r. v. 1996, PC 71 001,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Lůžko elektrické Acord, inv. č. 004-000-050-606, r. v. 1994, PC 40 609,- Kč, ZC 0,-Kč;
 • Autokláv parní PS 261, inv. č. 004-000-050-933, r. v. 1991, PC 88 230,- Kč, ZC 0,-Kč;
 • Bilirubinometr Minolta JM-101, inv. č. 004-000-050-971, r. v. 1992, PC 114 072,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Separátor krevních částic Kobe Spectra, inv. č. 004-000-251-416, r. v. 1999, PC 1 300 000,- Kč, ZC 0,-Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace: 

 • Odstředivka MPW 350, inv. č. 004-000-050-890, r. v. 2005, pořizovací cena (PC) 78 308,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní Nellcor N180, inv. č. 004-000-050-930, r. v. 1993, PC 87 601,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Lůžko vyhřívané pro novorozence LN 91 G, inv. č. 004-000-050-862, r. v. 1996, PC 71 001,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Lůžko elektrické Acord, inv. č. 004-000-050-606, r. v. 1994, PC 40 609,- Kč, ZC 0,-Kč;
 • Autokláv parní PS 261, inv. č. 004-000-050-933, r. v. 1991, PC 88 230,- Kč, ZC 0,-Kč;
 • Bilirubinometr Minolta JM-101, inv. č. 004-000-050-971, r. v. 1992, PC 114 072,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Separátor krevních částic Kobe Spectra, inv. č. 004-000-251-416, r. v. 1999, PC 1 300 000,- Kč, ZC 0,-Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (2. 7. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-18


19. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

Usnesení 1122/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího majetku do vlastnictví kraje: 

 • Bruska pásová, inv. číslo 005-000-001-037, rok výroby (r. v.) 1973, pořizovací cena (PC) 17 317,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Frézka universální, inv. č. 005-000-001-047, r. v. 1979, PC 15 000,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí, inv. č. 005-000-001-048, r. v. 1979, PC 41 792,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí kombinovaný, inv. č. 005-000-001-053, r. v. 1982, PC 34 929,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí univ. přenosný, inv. č. 005-000-001-087, r. v. 1995, PC 20 935,-  Kč, ZC 0,- Kč;
 • Odsávač dřevěných pilin, inv. č. 005-000-001-099, r. v. 1998, PC 28 749,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace:  

 • Bruska pásová, inv. číslo 005-000-001-037, rok výroby (r. v.) 1973, pořizovací cena (PC) 17 317,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Frézka universální, inv. č. 005-000-001-047, r. v. 1979, PC 15 000,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí, inv. č. 005-000-001-048, r. v. 1979, PC 41 792,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí kombinovaný, inv. č. 005-000-001-053, r. v. 1982, PC 34 929,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí univ. přenosný, inv. č. 005-000-001-087, r. v. 1995, PC 20 935,-  Kč, ZC 0,- Kč;
 • Odsávač dřevěných pilin, inv. č. 005-000-001-099, r. v. 1998, PC 28 749,- Kč, ZC 0,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (2. 7. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-19

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 20 - 22 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


20. Věcný dar, peněžní účelové dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1123/20/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného daru, peněžních účelových darů a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-20-2019-20, př. 1, RK-20-2019-20, př. 2, RK-20-2019-20, př. 3 a RK-20-2019-20, př. 4.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (12. 7. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (12. 7. 2019)

termín: 12. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-20, RK-20-2019-20pr01.pdf, RK-20-2019-20pr02.docx, RK-20-2019-20pr03.pdf, RK-20-2019-20pr04.pdf


21. Věcný, peněžní účelový dar a nadační příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1124/20/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv a smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-20-2019-21, př. 1, RK-20-2019-21, př. 2 a RK-20-2019-21, př. 3.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (12. 7. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (12. 7. 2019)

termín: 12. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-21, RK-20-2019-21pr01.pdf, RK-20-2019-21pr02.pdf, RK-20-2019-21pr03.pdf


22. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1125/20/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2019-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (12. 7. 2019), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (12. 7. 2019)

termín: 12. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-22, RK-20-2019-22pr01.pdf


23. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – květen 2019

M. Kukla předložil radě kraje na vědomí pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1126/20/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – květen 2019.

odpovědnost: Odbor ekonomický (2. 7. 2019)

termín: 2. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-23, RK-20-2019-23pr01.xls


24. FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí dotací z výše uvedeného Programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1127/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-24, RK-20-2019-24pr01.pdf, RK-20-2019-24pr02.pdf, RK-20-2019-24pr03.pdf, RK-20-2019-24pr04.pdf, RK-20-2019-24pr05.pdf, RK-20-2019-24pr06.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 25 - 27 v bloku.

K předkládaným bodům odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny

Usnesení 1128/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, ÚZ 34544) rozpočtu kraje na rok 2019 o účelovou investiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Krajskou knihovnu Vysočiny v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“ na realizaci projektu „Přechod na nový knihovní systém“, ve  výši 900 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské knihovny Vysočiny o  částku 900 000 Kč určenou na realizaci projektu „Přechod na nový knihovní systém“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Krajská knihovna Vysočiny (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-25


26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR příspěvkovým organizacím na úseku kultury

Usnesení 1129/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů o částku 222 000 Kč (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34026) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury určené pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 150 000 Kč na realizaci projektu „Analýza rizik zabezpečení objektů Muzea Vysočiny Jihlava“ a pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci ve výši 72 000 Kč na realizaci projektu „Minimalizace bezpečnostních rizik – Hrad Kámen“ v rámci „Programu na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 150 000 Kč určenou na realizaci projektu „Analýza rizik zabezpečení objektů Muzea Vysočiny Jihlava“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o  částku 72 000 Kč určenou na realizaci projektu „Minimalizace bezpečnostních rizik – Hrad Kámen“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Krajská knihovna Vysočiny (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-26


27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR příspěvkovým organizacím na úseku kultury

Usnesení 1130/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů o částku 286 000 Kč (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34013) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury určené pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 107 000 Kč, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci ve výši 88 000 Kč a pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě ve výši 91 000 Kč na realizaci projektů v rámci programu „Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 107 000 Kč určenou na realizaci projektu „D 2019 Cechovní praporec, Jezuitský generál Francisco Retz Muzeum Vysočiny Jihlava“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o  částku 88 000 Kč určenou na realizaci projektu „D 2019 zásuvky – 16 ks, kovová skříň s 5 zásuvkami – 4 ks Muzeum Vysočiny Pelhřimov“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě o částku 91 000 Kč určenou na realizaci projektu „D 2019 Sady čisticích filtrů a filtrovacích rohoží pro zvlhčovače – 25 sad, soubor 21 plastik V. Žaluda a 30 plastik J. Mařatky Horácká galerie v Novém Městě na Moravě“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-27


28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a úprava finančního plánu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámili radu kraje s  návrhem úpravy finančního plánu pro rok 2019 u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1131/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (§ 3315 – Činnost muzeí a galerií, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) o částku 262 597 Kč při současném zvýšení výdajů rozpočtu kraje (kapitola Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 262 597 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 262 597 Kč v souvislosti s pokrytím nákladů spojených s doplněním vnitřního vybavení budovaného Centra tradiční lidové kultury;
 • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 262 597 Kč z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic;
 • aktualizaci použití fondu investic na rok 2019 u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-20-2019-28, př. 2;

stanoví

u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2019: 

ukládá

řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace provést uložený odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 262 597 Kč nejpozději do 31. 7. 2019.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-28, RK-20-2019-28pr01.pdf, RK-20-2019-28pr02.xls


29. Cyklodopravní kampaň a soutěž Do práce na kole 2019 – poskytnutí věcného daru

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložili radě kraje návrh poskytnutí věcných darů vítězům soutěže „Do práce na kole 2019“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1132/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcné dary vítězům soutěže „Do práce na kole 2019“ v účastnických městech Jihlava, Žďár nad Sázavou, Třebíč, Havlíčkův Brod a Pelhřimov dle materiálů RK-20-2019-29, př. 1, RK-20-2019-29, př. 2, RK-20-2019-29, př. 3, RK-20-2019-29, př. 4 a RK-20-2019-29, př. 5.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-29, RK-20-2019-29pr01.doc, RK-20-2019-29pr02.doc, RK-20-2019-29pr03.doc, RK-20-2019-29pr04.doc, RK-20-2019-29pr05.doc, RK-20-2019-29pr06.pdf


30. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na období let 2020–2022

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložili radě kraje ke schválení střednědobé výhledy rozpočtů na období 2020-2022 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1133/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

střednědobé výhledy rozpočtů (plán nákladů a výnosů) na období 2020-2022 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů RK-20-2019-30, př. 1, RK-20-2019-30, př. 2, RK-20-2019-30, př. 3RK-20-2019-30, př. 4, RK-20-2019-30, př. 5, RK-20-2019-30, př. 6, RK-20-2019-30, př. 7RK-20-2019-30, př. 8, RK-20-2019-30, př. 9, RK-20-2019-30, př. 10;

bere na vědomí

položkové rozpisy akcí (investičních i neinvestičních), plány lidských zdrojů a plány rozvoje činností na období 2020–2022 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů RK-20-2019-30, př. 1, RK-20-2019-30, př. 2, RK-20-2019-30, př. 3, RK-20-2019-30, př. 4, RK-20-2019-30, př. 5, RK-20-2019-30, př. 6RK-20-2019-30, př. 7RK-20-2019-30, př. 8, RK-20-2019-30, př. 9, RK-20-2019-30, př. 10.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (2. 7. 2019), Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace, Krajská knihovna Vysočiny, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Vysočina Tourism, příspěvková organizace (2. 7. 2019)

termín: 2. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-30, RK-20-2019-30pr01.doc, RK-20-2019-30pr02.doc, RK-20-2019-30pr03.doc, RK-20-2019-30pr04.doc, RK-20-2019-30pr05.doc, RK-20-2019-30pr06.doc, RK-20-2019-30pr07.doc, RK-20-2019-30pr08.doc, RK-20-2019-30pr09.doc, RK-20-2019-30pr10.doc


31. Vývoz a prezentace betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě ve Vatikánu

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, informovali radu kraje o plánovaném vývozu a prezentaci betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na výstavě „100 Presepi in Vaticano“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1134/20/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

vývoz a prezentaci betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-20-2019-31, př. 1, na výstavě „100 Presepi in Vaticano“ konané od 7. 12. 2019 do 12. 1. 2020 (s vývozní lhůtou od 1. 12. 2019 do 31. 1. 2020).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 7. 2019), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (15. 11. 2019)

termín: 15. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-31, RK-20-2019-31pr01.doc


32. Podlicenční smlouva mezi Krajem Vysočina a Muzeem Vysočiny Jihlava, p. o.

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámili radu kraje s předloženým návrhem uzavření podlicenční smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1135/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít podlicenční smlouvu dle materiálu RK-20-2019-32, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-32, RK-20-2019-32pr01.DOC, RK-20-2019-32pr02.doc


33. Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložili radě kraje návrh změny použití fondu investic v roce 2019 u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1136/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizaci použití fondu investic v roce 2019 u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě dle materiálu RK-20-2019-33, př. 2;

stanoví

u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2019: 

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-33, RK-20-2019-33pr01.pdf, RK-20-2019-33pr02.xls


34. Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložili radě kraje ke schválení aktualizaci použití fondu investic v roce 2019 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1137/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizaci použití fondu investic v roce 2019 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-20-2019-34, př. 2;

stanoví

u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2019: 

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-34, RK-20-2019-34pr01.pdf, RK-20-2019-34pr02.xls


35. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední odbornou školu Nové Město na Moravě

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o žádosti Střední odborné školy Nové Město na Moravě o udělení souhlasu zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1138/20/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-20-2019-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2019), Střední odborná škola Nové Město na Moravě (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-35, RK-20-2019-35pr01.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 36, 37 v bloku.

K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


36. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč

Usnesení 1139/20/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-20-2019-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Gymnázium Třebíč (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-36, RK-20-2019-36pr01.docx


37. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice

Usnesení 1140/20/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-20-2019-37, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-37, RK-20-2019-37pr01.docx


38. Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje ke schválení střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1141/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů) školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-20-2019-38, př. 1;

bere na vědomí

ostatní části střednědobých plánů školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-20-2019-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (2. 7. 2019)

termín: 2. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-38, RK-20-2019-38pr01.pdf


39. Změny ve školském rejstříku

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o předloženém záměru školy a školského zařízení na změny ve školském rejstříku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1142/20/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-20-2019-39, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 8. 2019)

termín: 30. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-39, RK-20-2019-39pr01.xls


40. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje ke schválení úpravu použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1143/20/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2019 dle materiálů RK-20-2019-40, př. 1, RK-20-2019-40, př. 2, RK-20-2019-40, př. 3  a RK-20-2019-40, př. 4

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-40, RK-20-2019-40pr01.xls, RK-20-2019-40pr02.xls, RK-20-2019-40pr03.xls, RK-20-2019-40pr04.xls


41. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s předloženým návrhem vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1144/20/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením Škody Felicie kombi LXI, poznávací značka PEH 44-98, inventární číslo 0200026, rok pořízení 2003, pořizovací cena 322 300 Kč, zůstatková cena 0 Kč., způsobem navrženým Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov dle materiálu RK-20-2019-41.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 10. 2019), Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov (30. 10. 2019)

termín: 30. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-41


42. Rozhodnutí o zařazení do stipendijního programu Kraje Vysočina dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh  zařazení čtyř žadatelů do stipendijního programu Kraje Vysočina dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1145/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit do stipendijního programu Kraje Vysočina pro školní rok 2019/2020:  

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-42, RK-20-2019-42pr01.pdf, RK-20-2019-42pr02.pdf, RK-20-2019-42pr03.pdf, RK-20-2019-42pr04.pdf, RK-20-2019-42pr05.pdf


43. Prezentace Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2019 v Nitře - návrh na uzavření smlouvy o nájmu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o nájmu mezi společností agrokomplex - NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik a Krajem Vysočina z důvodu účasti kraje na výstavě Mladý tvorca 2019 v Nitře. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1146/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o nájmu se společností agrokomplex - NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, dle materiálu RK-20-2019-43, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-43, RK-20-2019-43pr01.pdf


44. Podpora technického vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh uzavření darovací smlouvy se společností BOSCH DIESEL s.r.o. na podporu technického vzdělávání dětí základních škol v kraji. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1147/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-20-2019-44, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-44, RK-20-2019-44pr01.doc


45. Pravidla Rady Kraje Vysočina na podporu mládeže na krajské úrovni pro rok 2019 schválení navržených podpor rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotací v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina na podporu mládeže na krajské úrovni pro rok 2019. Současně požádali o úpravu přílohy č. 3. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1148/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši 822 710 Kč na realizaci projektů v rámci programu „Podpora mládeže na krajské úrovni“;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže o částku 352 590 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 -  Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 352 590 Kč na zajištění podílu Kraje Vysočina na spolufinancování projektů v rámci programu „Podpora mládeže na krajské úrovni“;

rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-45, RK-20-2019-45pr01.xlsx, RK-20-2019-45pr02.xlsx, RK-20-2019-45pr03.pdf


46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1149/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 1 970 749,32 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 1 384 425,47 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 - Gymnázia) o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 3 355 174,79 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 1 970 749,32 Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 1 384 425,47 Kč Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435 na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-46


47. FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci výše uvedeného Programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1150/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Účast na mistrovství Evropy a světa 2019 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-20-2019-47, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-20-2019-47, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-47, RK-20-2019-47pr01.pdf, RK-20-2019-47pr02.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 48, 49 v bloku.

K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019

Usnesení 1151/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 170 000 Kč na realizaci aktivit v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2019), Odbor ekonomický (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-48, RK-20-2019-48pr01.pdf


49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Učit se společně, růst individuálně

Usnesení 1152/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 462 502,46 Kč určenou na realizaci projektu „Učit se společně, růst individuálně“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2019), Odbor ekonomický (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-49


50. Návrh na vyslovení souhlasu se studií v souladu s Dodatkem č. 1 ke Koncesní smlouvě Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, předložili radě kraje návrh vyslovení souhlasu s předloženou Studií v souladu s dodatkem výše uvedené Koncesní smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1153/20/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s předloženou Studií dle materiálu RK-20-2019-50, př. 1;

schvaluje

vyjádření zadavatele dle materiálu RK-20-2019-50, př. 3;

přijímá

závazek dle materiálu RK-20-2019-50, př. 4.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-50, RK-20-2019-50pr01.zip, RK-20-2019-50pr02.pdf, RK-20-2019-50pr03.doc, RK-20-2019-50pr04.pdf


51. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na období 2020 – 2022

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, předložili radě kraje ke schválení střednědobé výhledy rozpočtů na období 2020 - 2022 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví sociální péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1154/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

střednědobé výhledy rozpočtů (plán nákladů a výnosů) na období 2020 - 2022 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví sociální péče dle materiálu RK-20-2019-51, př. 1;

bere na vědomí

položkové rozpisy akcí (investičních i neinvestičních), plány lidských zdrojů a plány rozvoje činností na období 2020 – 2022 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví sociální péče dle materiálu RK-20-2019-51, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2019), Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, Domov Lidmaň, příspěvková organizace, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace, Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Domov ve Věži, příspěvková organizace, Domov ve Zboží, příspěvková organizace, Domov Ždírec, příspěvková organizace, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-51, RK-20-2019-51pr01.xls


52. Vize příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, informovali radu kraje o  nových vizích příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1155/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

nové vize příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-20-2019-52, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí zveřejnit schválené vize na Portálu příspěvkových organizací.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2019), Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-52, RK-20-2019-52pr01.doc

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 53, 54 v bloku.

K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


53. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Háj, příspěvkové organizace

Usnesení 1156/20/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku průmyslová pračka 4W 164E IPSO, inventární číslo 453926, rok pořízení 2002, pořizovací cena 241  500 Kč, zůstatková cena 0 Kč a likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-53


54. Návrh revokace usnesení o vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace

Usnesení 1157/20/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku konvektomat Retigo, inventární číslo DHM 22000116, rok pořízení 2007, pořizovací cena 229  845 Kč, zůstatková cena k 31.  5.  2019 ve výši 16  847 Kč a likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ruší

usnesení č. 1068/19/2019/RK ze dne 11.  6.  2019;

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-54, RK-20-2019-54pr01.pdf


55. Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, předložili radě kraje ke schválení výše uvedenou Zprávu o realizaci projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1158/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci a Žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II., dle materiálů RK-20-2019-55, př. 1 a RK-20-2019-55, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (15. 7. 2019)

termín: 15. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-55, RK-20-2019-55pr01.pdf, RK-20-2019-55pr02.pdf


56. Vyhlášení druhého kola dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb na rok 2019

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, informovali radu kraje o návrhu vyhlášení druhého kola dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb z důvodu dofinancování provozních nákladů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1159/20/2019/RK

Rada kraje
vyhlašuje

Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu v mimořádném kole dotačního řízení dle materiálu RK-20-2019-56, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-56, RK-20-2019-56pr01.doc


57. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků"

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, seznámili radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1160/20/2019/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-57, RK-20-2019-57pr01.pdf


58. Schválení dokumentů k realizaci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro druhé kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, předložili radě kraje ke schválení výše uvedené dokumenty. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 1161/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-58, RK-20-2019-58pr01.docx, RK-20-2019-58pr02.doc, RK-20-2019-58pr03.xls, RK-20-2019-58pr04.doc, RK-20-2019-58pr05.doc, RK-20-2019-58pr06.doc, RK-20-2019-58pr07.doc


59. Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádali radu kraje o jmenování ředitelky Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1162/20/2019/RK

Neveřejný materiál:

Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, veřejný, jelikož by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob, oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-59, RK-20-2019-59pr01.pdf, RK-20-2019-59pr02.docx, RK-20-2019-59pr03.doc


60. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložili radě kraje návrh stanovení odměn ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1163/20/2019/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-20-2019-60, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2019), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-60, RK-20-2019-60pr01.xls


61. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádala radu kraje o stanovení platu ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina z důvodu postupu do vyššího platového stupně. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1164/20/2019/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina podle materiálu RK-20-2019-61, př. 2.

odpovědnost: Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-61, RK-20-2019-61pr01.xls, RK-20-2019-61pr02.doc


62. Hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, návrh na stanovení odměny

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložily radě kraje na vědomí výsledek hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1165/20/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana soukromí a osobních údajů dotčených osob vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ochrana důvěrných informací podle § 276 odst. 3 zákoníku práce.

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-62, RK-20-2019-62pr01.pdf, RK-20-2019-62pr02.docx, RK-20-2019-62pr03.DOC


63. Střednědobý plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na období 2020-2022

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým střednědobým výhledem rozpočtu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, na období 2020 – 2022. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1166/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů) Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, na období 2020 – 2022 dle materiálu RK-20-2019-63, př. 1;

bere na vědomí

položkový rozpis investičních akcí, plán lidských zdrojů a plán rozvoje činnosti na období 2020 – 2022 pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2019-63, př. 1

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (2. 7. 2019), Odbor ekonomický (2. 7. 2019), Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (2. 7. 2019)

termín: 2. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-63, RK-20-2019-63pr01.pdf


64. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1167/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu č. 566S/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 za podmínek v ní uvedených dle materiálu RK-20-2019-64, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019), Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-64, RK-20-2019-64pr01.pdf


65. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava - přijetí účelové dotace k doplnění finančních zdrojů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2019

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1168/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Doprava, § 2292 - Dopravní obslužnost) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva dopravy ve výši 930 728 Kč na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2019.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-65, RK-20-2019-65pr01.pdf


66. Návrh změny seznamu jmenovitých akcí číslo 3 zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení vyřazení, zařazení a drobné úpravy nákladů a technologie opravy jmenovitých akcí z kapitoly Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1169/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

vyřazení, zařazení a drobné úpravy nákladů a technologie opravy jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálu RK-20-2019-66, př. 2;

bere na vědomí

aktualizovanou přílohu D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů realizované Krajskou správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-20-2019-66, př. 3.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019), Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-66, RK-20-2019-66pr01.pdf, RK-20-2019-66pr02.pdf, RK-20-2019-66pr03.pdf


67. Veřejná zakázka na stavební práce: II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu zadání výše uvedené podlimitní veřejné zakázky  formou zjednodušeného podlimitního řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1170/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku  II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v  platném znění, v  souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-20-2019-67, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky  II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-20-2019-67, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-20-2019-67, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 8. 2019)

termín: 30. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-67, RK-20-2019-67pr01.pdf, RK-20-2019-67pr02.docx

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 68 - 74, 77 - 79, 82, 83 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


68. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Velká Bíteš

Usnesení 1171/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část silnice II/379 v úseku od napojení připravovaného SZ obchvatu Velké Bíteše po napojení na silnici II/602 včetně všech součástí a příslušenství, část silnice III/3791 v  úseku od napojení na SZ obchvat Velké Bíteše po napojení na silnici II/379 včetně všech součástí a příslušenství spolu se stavebními objekty vybudovanými v rámci stavby „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat – 2. stavba“ označené v projektové dokumentaci jako připojení budoucí vyřazené silnice III/3791 od kruhového objezdu směr Velká Bíteš, SO 105 napojení polní cesty km 1,352, SO 118 propust v km 0,132 PC SO 105, SO 117 propust v km 0,060 PC SO 105, SO 106 napojení na sil. II/379 v km 1,845, SO 108 rekonstrukce hosp. sjezdů sil. II/379, SO 119 spolu s SO 106 a SO 107 napojení polní cesty v km 1,921 v k.ú. a obci Velká Bíteš mezi Krajem Vysočina, jako budoucím dárcem a městem Velká Bíteš, jako budoucím obdarovaným.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-68, RK-20-2019-68pr01.pdf


69. Návrh na změnu názvu akce v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Školství v roce 2019

Usnesení 1172/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit název akce „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – Rekonstrukce střechy školy Tovačovského sady“, zařazené v rozpočtu kraje v kapitole Nemovitý majetek, příloze M1 – Školství, na nový název „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – Rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy“.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 6. 2019), Odbor ekonomický (28. 6. 2019)

termín: 28. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-69


70. Majetkoprávní příprava stavby II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat

Usnesení 1173/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek vedený v katastru nemovitostí jako par. č. 6307 o výměře 93 m2 - orná půda a dle geometrického plánu číslo 4457-30/2016 z pozemku par. č. 5517/20 oddělený pozemek nově označený jako par. č. 5517/24 o výměře 2053 m2 - orná půda, oba v k.ú. Velké Meziříčí.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-70, RK-20-2019-70pr01.pdf, RK-20-2019-70pr02.pdf


71. Majetkoprávní vypořádání stavby "II/150 Pavlíkov – Leštinka“

Usnesení 1174/20/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/150 Pavlíkov – Leštinka“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu RK-20-2019-71, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-71, RK-20-2019-71pr01.xls


72. Změny cen vykupovaných pozemků pod silnicemi II. a III. třídy dle usnesení 0601/07/2015/ZK a 0228/03/2016/ZK

Usnesení 1175/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s usnesením 0512/06/2014/ZK zvýšit kupní cenu u pozemků uvedených v materiálu RK-20-2019-72, př. 1 vykupovaných podle usnesení 0601/07/2015/ZK a pozemků uvedených v materiálu RK-20-2019-72, př. 2 vykupovaných podle usnesení 0228/03/2016/ZK z 50 Kč/m2 na 100 Kč/m2.

odpovědnost: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (30. 6. 2020), Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-72, RK-20-2019-72pr01.xls, RK-20-2019-72pr02.xls


73. Prodej pozemku v k.ú. Jeclov

Usnesení 1176/20/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-73, RK-20-2019-73pr01.pdf


74. Prodej pozemku v k.ú. Jeřišno

Usnesení 1177/20/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-74, RK-20-2019-74pr01.pdf


77. Změna usnesení 0707/13/2019/RK

Usnesení 1178/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0707/13/2019/RK, že materiál RK-13-2019-30, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-20-2019-77, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-77, RK-20-2019-77pr01.doc


78. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1179/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-20-2019-78, př. 1 a RK-20-2019-78, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-78, RK-20-2019-78pr01.xlsx, RK-20-2019-78pr02.xlsx


79. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 1180/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2019-79, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2019-79, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-79, RK-20-2019-79pr01.xls


82. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina

Usnesení 1181/20/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením: 

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 7. 2019), Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (15. 7. 2019), Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (15. 7. 2019)

termín: 15. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-82, RK-20-2019-82pr01.doc, RK-20-2019-82pr02.pdf, RK-20-2019-82pr03.pdf


83. Změna usnesení 0546/10/2019/RK

Usnesení 1182/20/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 2. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-83


75. Uzavření smlouvy opravňující provést stavbu „Revitalizace LBC8 u Petrkovských lázní“ a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci stavby „III/34814 Petrkov, úprava silnice na hrázi Petrkovského rybníka“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 1183/20/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-75, RK-20-2019-75pr01.pdf, RK-20-2019-75pr02.pdf, RK-20-2019-75pr03.doc, RK-20-2019-75pr04.doc


76. Prodej nemovitých věcí v k.ú. a obci Těchobuz

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnutí o prodeji nemovitých věcí v k.ú. a obci Těchobuz. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1184/20/2019/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 10. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-76, RK-20-2019-76pr01.pdf, RK-20-2019-76pr02.doc, RK-20-2019-76pr03.pdf, RK-20-2019-76pr04.doc, RK-20-2019-76pr05.doc, RK-20-2019-76pr06.doc


80. Prodej pozemků pod stavbami hrází vodních děl při současném uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem prodeje pozemků. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1185/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr prodeje těchto nemovitých věcí - pozemků z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice, a.s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec: 

par. č. 836/7  o výměře 982 m2 oddělený GP č. 527-45789/2019 z pozemku par.č. 836/1 v k.ú. Čáslavice, par.č. 1069/3 o výměře 843 m2 oddělený GP č. 133-45787/2019 z pozemku par. č. 1069 v k.ú Meziříčko u Moravských Budějovic, par. č. 453/14 o výměře 568 m2 oddělený GP č. 181-8533/2019 z pozemku par.č .453/1, par. č. 453/15  o výměře 28 m2 oddělený GP č. 185-8596/2018 z pozemku par. č.453/3 a par. č. 453/2 o výměře 456 m2 v k.ú. Řídelov,  par.č. 2608/3 o výměře 983 m2 v k.ú Horní Cerekev;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout úplatně převést z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice, a.s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2 tyto pozemky: 
 • par.č. 836/7  o výměře 982 m2 oddělený GP č. 527-45789/2019 z pozemku par.č. 836/1 v k.ú. Čáslavice 
 • par.č. 1069/3 o výměře 843 m2 oddělený GP č. 133-45787/2019 z pozemku par. č. 1069 v k.ú Meziříčko u Moravských Budějovic
 • par. č. 453/14 o výměře 568 m2 oddělený GP č. 181-8533/2019 z pozemku par.č. 453/1, par. č. 453/15  o výměře 28 m2 oddělený GP č. 185-8596/2018 z pozemku par.č. 453/3 a par. č. 453/2 o výměře 456 m2 v k.ú. Ŕídelov
 • par.č. 2608/3 o výměře 983 m2 v k.ú. Horní Cerekev 

 • vyhradit si ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování, vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav krajských silnic na pozemcích par. č. 836/7 o výměře 982 m2 odděleného GP č. 527-45789/2019 2019 z pozemku par. č. 836/1 v k.ú. Čáslavice, par. č. 1069/3 o výměře 843 m2 odděleného GP č. 133-45787/2019 z pozemku par. č. 1069 v k.ú Meziříčko u Moravských Budějovic, par. č. 453/14 o výměře 568 m2 odděleného GP č. 181-8533/2019 z pozemku par. č. 453/1, par. č. 453/15  o výměře 28 m2 odděleného GP č. 185-8596/2018 z pozemku par. č.453/3 a par. č. 453/2 o výměře 456 m2 v k.ú. Ŕídelov a par. č. 2608/3 o výměře 983 m2 v k.ú. Horní Cerekev mezi Rybářstvím Lipnice, a s., na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti;
 • uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě  zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování krajských silnic a vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav krajských silnic na pozemcích par. č. 836/7 o výměře 982 m2 odděleného GP č. 527-45789/2019 2019 z pozemku par. č. 836/1 v k.ú. Čáslavice, par. č. 1069/3 o výměře 843 m2 odděleného GP č. 133-45787/2019 z pozemku par. č. 1069 v k.ú Meziříčko u Moravských Budějovic, par. č. 453/14 o výměře 568 m2 odděleného GP č. 181-8533/2019 z pozemku par. č. 453/1, par. č. 453/15  o výměře 28 m2 odděleného GP č. 185-8596/2018 z pozemku par. č.453/3 a par. č. 453/2 o výměře 456 m2 v k.ú. Ŕídelov a par. č. 2608/3 o výměře 983 m2 v k.ú. Horní Cerekev mezi Rybářstvím Lipnice ,a s., na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti za jednorázovou úhradu 20 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 9. 2019)

termín: 18. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-80, RK-20-2019-80pr01.pdf


81. Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem zadání výše uvedené nadlimitní veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1186/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zahájení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-20-2019-81, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-20-2019-81, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-81, RK-20-2019-81pr01.doc, RK-20-2019-81pr02.doc


84. Veřejná zakázka na stavební práce "Transformace Domova Háj III. - Havlíčkův Brod - stavební práce

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na stavební práce "Transformace Domova Háj III. - Havlíčkův Brod". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1187/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Transformace Domova Háj III. - Havlíčkův Brod - stavební práce" formou otevřeného řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-20-2019-84, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-20-2019-84, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (9. 7. 2019)

termín: 9. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-84, RK-20-2019-84pr01.doc, RK-20-2019-84pr02.doc


85. Návrh na změnu projektové přípravy akce "Nemocnice Pelhřimov - Rozšíření urgentního příjmu"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozšíření zadání projekčních prací a doplnění projektové dokumentace akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1188/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ID:124627 na akci "Nemocnice Pelhřimov - Rozšíření urgentního příjmu" uzavřené dne 6. 5.  2019 mezi Krajem Vysočina na straně objednatele a společností SVIŽN s.r.o.. na straně zhotovitele dle nabídky dle materiálu RK-20-2019-85, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 7. 2019)

termín: 15. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-85, RK-20-2019-85pr01.pdf, RK-20-2019-85pr02.PDF, RK-20-2019-85pr03.docx, RK-20-2019-85pr04.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 86 - 88 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


86. Změna Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR k projektu “Connecting Regions AT-CZ“ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

Usnesení 1189/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z EFRR dle materiálu RK-20-2019-86, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-86, RK-20-2019-86pr01.pdf


87. Zpráva o projektu „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina”

Usnesení 1190/20/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-20-2019-87, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (2. 7. 2019)

termín: 2. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-87, RK-20-2019-87pr01.pdf


88. Monitorovací zpráva o realizaci projektu “Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“

Usnesení 1191/20/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-20-2019-88, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (10. 7. 2019)

termín: 10. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-88, RK-20-2019-88pr01.pdf


89. FOND VYSOČINY – žádost o změnu projektu

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, informovali radu kraje o navrhované změně projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny - grantový program Rozvoj podnikatelů 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1192/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02564.0065 dle materiálu RK-20-2019-89, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-89, RK-20-2019-89pr01.pdf, RK-20-2019-89pr02.doc, RK-20-2019-89pr03.pdf


90. Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámili radu kraje s návrhem podání Žádosti o změnu podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace určené na realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1193/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat žádost o změnu podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D313010012 na realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ dle materiálu RK-20-2019-90, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-90, RK-20-2019-90pr01.docx


91. Energetická politika Kraje Vysočina

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložili radě kraje ke schválení aktualizaci Energetické politiky Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1194/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Energetickou politiku Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2019-91, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (2. 7. 2019)

termín: 2. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-91, RK-20-2019-91pr01.docx, RK-20-2019-91pr02.docx


92. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1195/20/2019/RK

Neveřejný materiál:

Materiál je neveřejný z důvodů ochrany jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (skutečnosti podléhající neveřejnému režimu).

termín: 10. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-92, RK-20-2019-92pr01.pdf, RK-20-2019-92pr02.docx


93. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámili radu kraje s návrhem přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“, realizovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1196/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 27 749 707,70 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (15. 7. 2019), Odbor ekonomický (15. 7. 2019)

termín: 15. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-93

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 94 - 96 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


94. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 1197/20/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.0326, za podmínek uvedených v materiálu RK-20-2019-94, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-94, RK-20-2019-94pr01.pdf, RK-20-2019-94pr02.pdf


95. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 1198/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2019-95, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-95, RK-20-2019-95pr01.pdf, RK-20-2019-95pr02.pdf, RK-20-2019-95pr03.doc


96. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 1199/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-96, RK-20-2019-96pr01.pdf, RK-20-2019-96pr02.pdf, RK-20-2019-96pr03.pdf, RK-20-2019-96pr04.pdf, RK-20-2019-96pr05.pdf, RK-20-2019-96pr06.pdf, RK-20-2019-96pr07.pdf, RK-20-2019-96pr08.pdf, RK-20-2019-96pr09.pdf, RK-20-2019-96pr10.pdf, RK-20-2019-96pr11.doc, RK-20-2019-96pr12.docx, RK-20-2019-96pr13.docx, RK-20-2019-96pr14.docx, RK-20-2019-96pr15.doc, RK-20-2019-96pr16.pdf


97. Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II” – podání 9. žádosti o platbu

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, informovali radu kraje o předložení 9. žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1200/20/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ dle materiálu RK-20-2019-97, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-20-2019-97, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-97, RK-20-2019-97pr01.pdf


98. Projektové žádosti a zajištění finančních prostředků na realizaci projektů na obnovu krátkostébelných trávníků v lokalitách PP Na skaličce, PP Pahorek u Vržanova a PP Prosenka - 130. výzva OPŽP

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU a J. Merunková, vedoucí oddělení zemědělství, seznámili radu kraje s projektovými žádostmi, předkládanými v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1201/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-20-2019-98, př. 7, RK-20-2019-98, př. 8 a RK-20-2019-98, př. 9;

rozhoduje

předložit projektové žádosti dle materiálů RK-20-2019-98, př. 1, RK-20-2019, př. 2 a RK-20-2019, př. 3 do 130. výzvy Operačního programu Životní prostředí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 4,3 mil. Kč na zvláštní účet projektů uvedených v materiálu RK-20-2019-98, př. 4 s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů a pokud nebude převod schválen, projekty nebudou realizovány.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-98, RK-20-2019-98pr01.pdf, RK-20-2019-98pr02.pdf, RK-20-2019-98pr03.pdf, RK-20-2019-98pr04.xls, RK-20-2019-98pr05.doc, RK-20-2019-98pr06.doc, RK-20-2019-98pr07.doc, RK-20-2019-98pr08.doc, RK-20-2019-98pr09.doc


99. Projektová žádost „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín“ – 132. výzva OPŽP 2014-2020

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU a J. Merunková, vedoucí oddělení zemědělství, předložili radě kraje ke schválení projektovou žádost „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín“, navrhovanou v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1202/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-20-2019-99, př. 3, RK-20-2019-99, př. 4, RK-20-2019-99, př. 5 a RK-20-2019-99, př. 6;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-20-2019-99, př. 1 do 132. výzvy Operačního programu Životní prostředí.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-99, RK-20-2019-99pr01.pdf, RK-20-2019-99pr02.doc, RK-20-2019-99pr03.doc, RK-20-2019-99pr04.doc, RK-20-2019-99pr05.rtf, RK-20-2019-99pr06.doc


100. Realizace zajištění prezentace Kraje Vysočina na 46. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka

J. Merunková, vedoucí oddělení zemědělství, informovala radu kraje o návrhu zajištění účasti Kraje Vysočina na mezinárodní výstavě Země živitelka. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1203/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu s: 

 • Výstavištěm České Budějovice a.s., IČ 60827475, se sídlem Husova tř. 523/30, 370 01 České Budějovice , dle materiálu RK-20-2019-100, př. 1;
 • firmou BENT s.r.o., IČ 49061160, U Výstaviště 1485, 370 05 České Budějovice, dle materiálu RK-20-2019-100, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2019-100, RK-20-2019-100pr01.docx, RK-20-2019-100pr02.pdf


102. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.  

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 20/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 16. 7. 2019, v 8:00 hod. 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman Kraje Vysočina 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Vladimír Novotný                                                      ...............................................................

 

 

 

Mgr. Pavel Pacal                                                             ...............................................................

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 20/2019 dne 2. 7. 2019. 

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 4. 7. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz