Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 20/2020 - 22. 6. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
3 Věcný dar pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci
4 Grant pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
5 Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
6 Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
7 Souhlas s realizací investičních akcí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
8 Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
9 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky: ZZS KV - Dodávka a zprovoznění audiovizuální techniky
10 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
11 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
12 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – účelové finanční prostředky z Ministerstva zdravotnictví na odměny pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
13 Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
14 Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2020
15 FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - příjem finančního daru od společnosti ČEPS, a.s. za účelem podpory kraje v období pandemie COVID-19
17 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - financování aktivit v rámci „Programu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2020“
18 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na soutěže vyhlašované MŠMT na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020
19 Hmotná zainteresovanost ředitelů - vyčíslení odměn za výsledky činnosti v oblasti ekonomiky v roce 2019 ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
20 Hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, návrh na stanovení odměny
21 Smlouva o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí
22 Přijetí dotace k projektům - II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba a II/150 Pavlíkov - Leštinka – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
23 Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
24 Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044
25 Žádost o prominutí ceny za užívání silniční stavby a silničního pozemku při zvláštním užívání silnic mimo provádění stavebních prací
26 Návrh na neposkytnutí dotace Yashica Events a.s.
27 Uzavření dodatků k dotačním smlouvám významných kulturních, sportovních a společenských akcí konaných v roce 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
28 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru
28upr1 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru
29 Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
30 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na administraci projektů a střednědobý plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
31 Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Pahorek u Vržanova“, „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Prosenka“ a „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Na skaličce“
32 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“
33 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
34 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“
35 Monitorovací zpráva za partnera v rámci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“
36 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“
37 Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
38 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“
39 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
40 Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III” – podání 4. žádosti o platbu
41 Nominace aktivit Kraje Vysočina do soutěže o udělení Ceny SDGs (Cílů udržitelného rozvoje)
42 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty úspor energií na objektech ředitelství a ODN 2,3 Nemocnice Nové Město na Moravě - 100. výzva OPŽP
43 Návrh na změnu usnesení 2340/40/2017/RK ve znění usnesení 1588/24/2018/RK, 1087/19/2019/RK, 2164/37/2019/RK
44 Změna ceny vykupovaných pozemků pod silnicí II. třídy dle usnesení 0120/02/2016/ZK a 0383/05/2017/ZK
45 Zrušení usnesení 0114/02/2017/ZK a darování pozemků v k. ú. a obci Světnov
46 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
47 Uzavření trojstranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Věžná na Moravě, k.ú. Bor u Nedvědice
48 Uzavření nájemní smlouvy se Správou železnic, s. o. po ukončené akci KSÚSV HB s názvem "II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace"
49 Uzavření nájemních smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Brtnice obchvat“
50 Nájem pozemku v k.ú. a obci Humpolec
51 Prodej pozemku v k. ú. Eš
52 Prodej pozemku v k.ú. Příseka a obci Brtnice
53 Prodej pozemků v k. ú. Třebelovice
54 Vzájemné darování pozemků v k.ú. Pacov
55 Darování pozemků v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí
56 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou a k.ú. Zahájí u Hněvkovic
57 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
58 Uznání vlastnické hranice - k.ú. Dobronín
59 Dohoda o poskytnutí náhrady za škodu na produkci
60 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
61 Návrh na zařazení nové akce "OA a HŠ Třebíč - Havárie vodovodu T. Bati" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
62 Návrh na zařazení nové akce "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - Havárie výtahů Koutkova" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci, rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na stavební práce
63 Rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na stavební práce na akci "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"
64 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu "PODPORA KOMUNITNÍCH SLUŽEB V TŘEŠTI"
65 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – státní dotace na poskytování sociální služby s nadregionální a celostátní působností pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci
66 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt Transformace Domova Háj II.
67 7. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj II.
68 4. Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.
69 Žádost o změnu č. 4 v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"
70 Dodatky k Pověření Kraje Vysočina pro služby zařazené do projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“ a „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
71 Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 za odvětví sociálních věcí
72 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ určených pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
73 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
74 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
75 FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
76 Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ v budově zámku ve Žďáru nad Sázavou
77 Návrh na zavedení dočasného opatření na podporu návštěvnosti krajských muzeí a galerií
78 Cyklodopravní kampaň a soutěž Do práce na kole 2020 – poskytnutí věcného daru
79 Poskytnutí daru vítězům krajské ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz