Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání RK-20-2020

Určeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

svolávám


zasedání rady kraje č. 20/2020, které se bude konat dne 22.6.2020 v 7:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2020
 2. Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-20-2020-02)
 3. Věcný dar pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-20-2020-03)
 4. Grant pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-20-2020-04)
 5. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
  (S. Měrtlová, RK-20-2020-05)
 6. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
  (S. Měrtlová, RK-20-2020-06)
 7. Souhlas s realizací investičních akcí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
  (S. Měrtlová, RK-20-2020-07)
 8. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
  (S. Měrtlová, RK-20-2020-08)
 9. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky: ZZS KV - Dodávka a zprovoznění audiovizuální techniky
  (S. Měrtlová, RK-20-2020-09)
 10. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
  (S. Měrtlová, RK-20-2020-10)
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
  (S. Měrtlová, RK-20-2020-11)
 12. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – účelové finanční prostředky z Ministerstva zdravotnictví na odměny pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
  (S. Měrtlová, RK-20-2020-12)
 13. Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
  (K. Ubr, RK-20-2020-13)
 14. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2020
  (K. Ubr, RK-20-2020-14)
 15. FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
  (K. Ubr, RK-20-2020-15)
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - příjem finančního daru od společnosti ČEPS, a.s. za účelem podpory kraje v období pandemie COVID-19
  (K. Ubr, RK-20-2020-16)
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - financování aktivit v rámci „Programu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2020“
  (K. Ubr, RK-20-2020-17)
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na soutěže vyhlašované MŠMT na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020
  (K. Ubr, RK-20-2020-18)
 19. Hmotná zainteresovanost ředitelů - vyčíslení odměn za výsledky činnosti v oblasti ekonomiky v roce 2019 ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
  (K. Ubr, I. Hanáková Kosourová, RK-20-2020-19)
 20. Hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, návrh na stanovení odměny
  (H. Strnadová, I. Hanáková Kosourová, RK-20-2020-20)
 21. Smlouva o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí
  (H. Strnadová, RK-20-2020-21)
 22. Přijetí dotace k projektům - II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba a II/150 Pavlíkov - Leštinka – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
  (H. Strnadová, RK-20-2020-22)
 23. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
  (H. Strnadová, RK-20-2020-23)
 24. Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044
  (H. Strnadová, RK-20-2020-24)
 25. Žádost o prominutí ceny za užívání silniční stavby a silničního pozemku při zvláštním užívání silnic mimo provádění stavebních prací
  (H. Strnadová, I. Šteklová, RK-20-2020-25)
 26. Návrh na neposkytnutí dotace Yashica Events a.s.
  (I. Šteklová, RK-20-2020-26)
 27. Uzavření dodatků k dotačním smlouvám významných kulturních, sportovních a společenských akcí konaných v roce 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
  (I. Šteklová, RK-20-2020-27)
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru
  (I. Šteklová, RK-20-2020-28)
 29. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
  (I. Šteklová, RK-20-2020-29)
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na administraci projektů a střednědobý plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
  (D. Buřičová, RK-20-2020-30)
 31. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Pahorek u Vržanova“, „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Prosenka“ a „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Na skaličce“
  (I. Fryšová, E. Horná, RK-20-2020-31)
 32. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“
  (I. Fryšová, RK-20-2020-32)
 33. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
  (I. Fryšová, RK-20-2020-33)
 34. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“
  (I. Fryšová, RK-20-2020-34)
 35. Monitorovací zpráva za partnera v rámci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“
  (I. Fryšová, RK-20-2020-35)
 36. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“
  (I. Fryšová, RK-20-2020-36)
 37. Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
  (I. Fryšová, RK-20-2020-37)
 38. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“
  (I. Fryšová, RK-20-2020-38)
 39. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
  (I. Fryšová, RK-20-2020-39)
 40. Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III” – podání 4. žádosti o platbu
  (I. Fryšová, RK-20-2020-40)
 41. Nominace aktivit Kraje Vysočina do soutěže o udělení Ceny SDGs (Cílů udržitelného rozvoje)
  (I. Fryšová, RK-20-2020-41)
 42. Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty úspor energií na objektech ředitelství a ODN 2,3 Nemocnice Nové Město na Moravě - 100. výzva OPŽP
  (I. Fryšová, P. Kolář, RK-20-2020-42)
 43. Návrh na změnu usnesení 2340/40/2017/RK ve znění usnesení 1588/24/2018/RK, 1087/19/2019/RK, 2164/37/2019/RK
  (P. Kolář, RK-20-2020-43)
 44. Změna ceny vykupovaných pozemků pod silnicí II. třídy dle usnesení 0120/02/2016/ZK a 0383/05/2017/ZK
  (P. Kolář, RK-20-2020-44)
 45. Zrušení usnesení 0114/02/2017/ZK a darování pozemků v k. ú. a obci Světnov
  (P. Kolář, RK-20-2020-45)
 46. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
  (P. Kolář, RK-20-2020-46)
 47. Uzavření trojstranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Věžná na Moravě, k.ú. Bor u Nedvědice
  (P. Kolář, RK-20-2020-47)
 48. Uzavření nájemní smlouvy se Správou železnic, s. o. po ukončené akci KSÚSV HB s názvem "II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace"
  (P. Kolář, RK-20-2020-48)
 49. Uzavření nájemních smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Brtnice obchvat“
  (P. Kolář, RK-20-2020-49)
 50. Nájem pozemku v k.ú. a obci Humpolec
  (P. Kolář, RK-20-2020-50)
 51. Prodej pozemku v k. ú. Eš
  (P. Kolář, RK-20-2020-51)
 52. Prodej pozemku v k.ú. Příseka a obci Brtnice
  (P. Kolář, RK-20-2020-52)
 53. Prodej pozemků v k. ú. Třebelovice
  (P. Kolář, RK-20-2020-53)
 54. Vzájemné darování pozemků v k.ú. Pacov
  (P. Kolář, RK-20-2020-54)
 55. Darování pozemků v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí
  (P. Kolář, RK-20-2020-55)
 56. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou a k.ú. Zahájí u Hněvkovic
  (P. Kolář, RK-20-2020-56)
 57. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
  (P. Kolář, RK-20-2020-57)
 58. Uznání vlastnické hranice - k.ú. Dobronín
  (P. Kolář, RK-20-2020-58)
 59. Dohoda o poskytnutí náhrady za škodu na produkci
  (P. Kolář, RK-20-2020-59)
 60. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
  (P. Kolář, RK-20-2020-60)
 61. Návrh na zařazení nové akce "OA a HŠ Třebíč - Havárie vodovodu T. Bati" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
  (P. Kolář, RK-20-2020-61)
 62. Návrh na zařazení nové akce "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - Havárie výtahů Koutkova" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci, rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na stavební práce
  (P. Kolář, RK-20-2020-62)
 63. Rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na stavební práce na akci "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"
  (P. Kolář, RK-20-2020-63)
 64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu "PODPORA KOMUNITNÍCH SLUŽEB V TŘEŠTI"
  (V. Švarcová, RK-20-2020-64)
 65. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – státní dotace na poskytování sociální služby s nadregionální a celostátní působností pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci
  (V. Švarcová, RK-20-2020-65)
 66. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt Transformace Domova Háj II.
  (V. Švarcová, RK-20-2020-66)
 67. 7. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj II.
  (V. Švarcová, RK-20-2020-67)
 68. 4. Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.
  (V. Švarcová, RK-20-2020-68)
 69. Žádost o změnu č. 4 v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"
  (V. Švarcová, RK-20-2020-69)
 70. Dodatky k Pověření Kraje Vysočina pro služby zařazené do projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“ a „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
  (V. Švarcová, RK-20-2020-70)
 71. Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 za odvětví sociálních věcí
  (V. Švarcová, RK-20-2020-71)
 72. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ určených pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
  (L. Seidl, RK-20-2020-72)
 73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
  (L. Seidl, RK-20-2020-73)
 74. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
  (L. Seidl, RK-20-2020-74)
 75. FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
  (L. Seidl, RK-20-2020-75)
 76. Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ v budově zámku ve Žďáru nad Sázavou
  (L. Seidl, RK-20-2020-76)
 77. Návrh na zavedení dočasného opatření na podporu návštěvnosti krajských muzeí a galerií
  (L. Seidl, RK-20-2020-77)
 78. Cyklodopravní kampaň a soutěž Do práce na kole 2020 – poskytnutí věcného daru
  (L. Seidl, RK-20-2020-78)
 79. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz