Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 20/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 20/2020, které se konalo dne 22. 6. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2020

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 22. 6. 2020.  

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast J. Fischerové a V. Novotného. 

Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání: 

79. Poskytnutí daru vítězům krajské ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2019 

Rada kraje návrh zařazení akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2020
02.  Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
03.  Věcný dar pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci
04.  Grant pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
05.  Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
06.  Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
07.  Souhlas s realizací investičních akcí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
08.  Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
09.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky: ZZS KV - Dodávka a zprovoznění audiovizuální techniky
10.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
11.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
12.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – účelové finanční prostředky z Ministerstva zdravotnictví na odměny pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
13.  Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
14.  Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2020
15.  FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
16.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - příjem finančního daru od společnosti ČEPS, a.s. za účelem podpory kraje v období pandemie COVID-19
17.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - financování aktivit v rámci „Programu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2020“
18.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na soutěže vyhlašované MŠMT na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020
19.  Hmotná zainteresovanost ředitelů - vyčíslení odměn za výsledky činnosti v oblasti ekonomiky v roce 2019 ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
20.  Hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, návrh na stanovení odměny
21.  Smlouva o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí
22.  Přijetí dotace k projektům - II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba a II/150 Pavlíkov - Leštinka – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
23.  Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
24.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044
25.  Žádost o prominutí ceny za užívání silniční stavby a silničního pozemku při zvláštním užívání silnic mimo provádění stavebních prací
26.  Návrh na neposkytnutí dotace Yashica Events a.s.
27.  Uzavření dodatků k dotačním smlouvám významných kulturních, sportovních a společenských akcí konaných v roce 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
28.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru
29.  Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
79.  Poskytnutí daru vítězům krajské ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2019
30.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na administraci projektů a střednědobý plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
31.  Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Pahorek u Vržanova“, „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Prosenka“ a „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Na skaličce“
32.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“
33.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
34.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“
35.  Monitorovací zpráva za partnera v rámci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“
36.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“
37.  Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
38.  Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“
39.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
40.  Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III” – podání 4. žádosti o platbu
41.  Nominace aktivit Kraje Vysočina do soutěže o udělení Ceny SDGs (Cílů udržitelného rozvoje)
42.  Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty úspor energií na objektech ředitelství a ODN 2,3 Nemocnice Nové Město na Moravě - 100. výzva OPŽP
43.  Návrh na změnu usnesení 2340/40/2017/RK ve znění usnesení 1588/24/2018/RK, 1087/19/2019/RK, 2164/37/2019/RK
44.  Změna ceny vykupovaných pozemků pod silnicí II. třídy dle usnesení 0120/02/2016/ZK a 0383/05/2017/ZK
45.  Zrušení usnesení 0114/02/2017/ZK a darování pozemků v k. ú. a obci Světnov
46.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
47.  Uzavření trojstranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Věžná na Moravě, k.ú. Bor u Nedvědice
48.  Uzavření nájemní smlouvy se Správou železnic, s. o. po ukončené akci KSÚSV HB s názvem "II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace"
49.  Uzavření nájemních smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Brtnice obchvat“
51.  Prodej pozemku v k. ú. Eš
52.  Prodej pozemku v k.ú. Příseka a obci Brtnice
53.  Prodej pozemků v k. ú. Třebelovice
54.  Vzájemné darování pozemků v k.ú. Pacov
55.  Darování pozemků v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí
56.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou a k.ú. Zahájí u Hněvkovic
57.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
59.  Dohoda o poskytnutí náhrady za škodu na produkci
60.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
50.  Nájem pozemku v k.ú. a obci Humpolec
58.  Uznání vlastnické hranice - k.ú. Dobronín
61.  Návrh na zařazení nové akce "OA a HŠ Třebíč - Havárie vodovodu T. Bati" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
62.  Návrh na zařazení nové akce "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - Havárie výtahů Koutkova" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci, rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na stavební práce
63.  Rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na stavební práce na akci "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"
64.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu "PODPORA KOMUNITNÍCH SLUŽEB V TŘEŠTI"
65.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – státní dotace na poskytování sociální služby s nadregionální a celostátní působností pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci
66.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt Transformace Domova Háj II.
67.  7. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj II.
68.  4. Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.
69.  Žádost o změnu č. 4 v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"
70.  Dodatky k Pověření Kraje Vysočina pro služby zařazené do projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“ a „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
71.  Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 za odvětví sociálních věcí
72.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ určených pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
73.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
74.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
75.  FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
76.  Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ v budově zámku ve Žďáru nad Sázavou
77.  Návrh na zavedení dočasného opatření na podporu návštěvnosti krajských muzeí a galerií
78.  Cyklodopravní kampaň a soutěž Do práce na kole 2020 – poskytnutí věcného daru
80.  Rozprava členů rady

Usnesení 1130/20/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 22. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 19/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02 – 06 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


02. Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1131/20/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2020-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (3. 7. 2020), ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace (3. 7. 2020)

termín: 3. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-02, RK-20-2020-02pr01.pdf


03. Věcný dar pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1132/20/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2020-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (3. 7. 2020), ředitelka Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace (3. 7. 2020)

termín: 3. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-03, RK-20-2020-03pr01.pdf


04. Grant pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1133/20/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Grantové smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2020-04, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (3. 7. 2020), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (3. 7. 2020)

termín: 3. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-04, RK-20-2020-04pr01.pdf


05. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

Usnesení 1134/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku uvedeného v materiálu RK-20-2020-05, př. 1;

souhlasí

s vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-20-2020-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (23. 6. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-05, RK-20-2020-05pr01.xls


06. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

Usnesení 1135/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího nepotřebného majetku: 

 • Loupač brambor a zeleniny, inv. č. 004-000-051-022, r. v. 1994, pořizovací cena (PC) 187 591,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní, inv. č. 004-000-050-931, r. v. 1993, PC 87 602,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní, inv. č. 004-000-050-882, r. v. 1994, PC 77 868,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní, inv. č. 004-000-050-899, r. v. 1999, PC 79 957,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní, inv. č. 004-000-050-756, r. v. 2001, PC 52 448,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace: 

 • Loupač brambor a zeleniny, inv. č. 004-000-051-022, r. v. 1994, pořizovací cena (PC) 187 591,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní, inv. č. 004-000-050-931, r. v. 1993, PC 87 602,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní, inv. č. 004-000-050-882, r. v. 1994, PC 77 868,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní, inv. č. 004-000-050-899, r. v. 1999, PC 79 957,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní, inv. č. 004-000-050-756, r. v. 2001, PC 52 448,- Kč, ZC 0,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (23. 6. 2020), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-06


07. Souhlas s realizací investičních akcí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a J. Rytychová, úředník na úseku řízení a metodického vedení příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví, předložily radě kraje ke schválení realizaci investičních akcí ZZS KV. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1136/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-20-2020-07, př. 1 a RK-20-2020-07, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (23. 6. 2020), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (23. 6. 2020)

termín: 23. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-07, RK-20-2020-07pr01.pdf, RK-20-2020-07pr02.xls


08. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a J. Rytychová, úředník na úseku řízení a metodického vedení příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví, seznámily radu kraje s návrhem realizace investičních akcí Nemocnice Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1137/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-20-2020-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (23. 6. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (23. 6. 2020)

termín: 23. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-08, RK-20-2020-08pr01.pdf


09. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky: ZZS KV - Dodávka a zprovoznění audiovizuální techniky

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a J. Rytychová, úředník na úseku řízení a metodického vedení příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví, seznámily radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1138/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat dodavatele AV MEDIA a.s., IČO: 48108375 se sídlem Pražská 1335/63, 10200 Praha, k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „ZZS KV – Dodávka a zprovoznění audiovizuální techniky“;

ukládá

odboru zdravotnictví zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-09, RK-20-2020-09pr01.pdf, RK-20-2020-09pr02.pdf, RK-20-2020-09pr03.pdf, RK-20-2020-09pr04.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 10 – 12 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


10. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci

Usnesení 1139/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3529 – Ostatní ústavní péče) rozpočtu kraje o finanční prostředky poskytnuté Jihočeským krajem na základě Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz ve výši 584 000 Kč s určením pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 584 000 Kč určenou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc květen.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 7. 2020), Odbor ekonomický (15. 7. 2020), ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace (15. 7. 2020)

termín: 15. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-10


11. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci

Usnesení 1140/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2020), Odbor ekonomický (30. 6. 2020), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-11, RK-20-2020-11pr01.docx, RK-20-2020-11pr02.docx, RK-20-2020-11pr03.docx, RK-20-2020-11pr04.docx, RK-20-2020-11pr05.docx, RK-20-2020-11pr06.docx, RK-20-2020-11pr07.docx, RK-20-2020-11pr08.docx, RK-20-2020-11pr09.docx, RK-20-2020-11pr10.xls


12. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – účelové finanční prostředky z Ministerstva zdravotnictví na odměny pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina

Usnesení 1141/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba) o účelové finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví na úhradu odměn pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina ve výši 57 247 158 Kč (ÚZ 35018);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 57 247 158 Kč určenou na odměny pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2020-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (22. 6. 2020), Odbor ekonomický (22. 6. 2020), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (22. 6. 2020)

termín: 22. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-12, RK-20-2020-12pr01.pdf


13. Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje ke schválení střednědobý výhled rozpočtu školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1142/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů) školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-20-2020-13, př. 1;

bere na vědomí

ostatní části střednědobých plánů školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-20-2020-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (23. 6. 2020), ředitelé školských příspěvkových organizací (23. 6. 2020)

termín: 23. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-13, RK-20-2020-13pr01.pdf


14. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2020

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o návrhu přidělení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny pro rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1143/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-20-2020-14, př. 3

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-14, RK-20-2020-14pr01.doc, RK-20-2020-14pr02.docx, RK-20-2020-14pr03.doc


15. FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s předloženým návrhem dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1144/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02725.0020 na projekt dle materiálu RK-20-2020-15, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-15, RK-20-2020-15pr01.pdf, RK-20-2020-15pr02.pdf, RK-20-2020-15pr03.doc


16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - příjem finančního daru od společnosti ČEPS, a.s. za účelem podpory kraje v období pandemie COVID-19

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1145/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nabýt finanční dar na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-20-2020-16, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 5213 – Krizová opatření, položka 2321 – Přijaté neinvestiční dary) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 5213 – Krizová opatření) rozpočtu kraje o finanční dar od společnosti ČEPS, a.s. ve výši 400 000 Kč dle materiálu RK-20-2020-16, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-16, RK-20-2020-16pr01.PDF

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 17, 18 v bloku.

K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - financování aktivit v rámci „Programu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2020“

Usnesení 1146/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT ve výši 233 807 Kč na realizaci projektu “Projekt Kraje Vysočina 2020 – Bezpečné klima na školách“ dle materiálu RK-20-2020-17;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o poskytnuté účelové prostředky ve výši 233 807 Kč u Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO 75140349 na realizaci projektu “Projekt Kraje Vysočina 2020 – Bezpečné klima na školách“ dle materiálu RK-20-2020-17.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-17, RK-20-2020-17pr01.pdf


18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na soutěže vyhlašované MŠMT na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020

Usnesení 1147/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT ve výši 101 000 Kč na dotační program Podpora ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020; 
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod o finanční prostředky ve  výši 101 000 Kč na projekt Ekonomický tým 2020 realizovaný v rámci programu Podpora ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020 dle materiálu RK-20-2020-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-18, RK-20-2020-18pr01.pdf


19. Hmotná zainteresovanost ředitelů - vyčíslení odměn za výsledky činnosti v oblasti ekonomiky v roce 2019 ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádali radu kraje o stanovení odměn ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1148/20/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-19, RK-20-2020-19pr01.xls, RK-20-2020-19pr02.doc


20. Hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, návrh na stanovení odměny

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, seznámily radu kraje s výsledkem hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1149/20/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 22. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-20, RK-20-2020-20pr01.pdf


21. Smlouva o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření Smlouvy o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1150/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí dle materiálu RK-20-2020-21, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-21, RK-20-2020-21pr01.pdf


22. Přijetí dotace k projektům - II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba a II/150 Pavlíkov - Leštinka – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1151/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba o účelovou dotaci z IROP ve výši 101 846 462,95  Kč; 

 • převod přijaté dotace ve výši 101 846 462,95 Kč ze zvláštního účtu projektu II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty; 
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/150 Pavlíkov - Leštinka o účelovou dotaci z IROP ve výši 62 535 923,28 Kč; 

 • převod přijaté dotace ve výši 62 535 923,28 Kč ze zvláštního účtu projektu II/150 Pavlíkov - Leštinka do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2020), Odbor ekonomický (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-22


23. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zařazení uvedených akcí do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1152/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit jmenovité akce: 

 • II/406 Kostelec - obchvat
 • III/13035 Hořice - úprava svahu 

do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2020), Odbor ekonomický (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-23


24. Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zahájení zadávacího řízení výše uvedené podlimitní veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1153/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044 formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-20-2020-24, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-20-2020-24, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044 dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-20-2020-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-24, RK-20-2020-24pr01.pdf, RK-20-2020-24pr02.docx


25. Žádost o prominutí ceny za užívání silniční stavby a silničního pozemku při zvláštním užívání silnic mimo provádění stavebních prací

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovaly radu kraje o předloženém návrhu rozhodnutí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1154/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

neprominout cenu za užívání silniční stavby a silničního pozemku při zvláštním užívání silnic mimo provádění stavebních prací subjektu Maverick Rescue z. s., IČO 22662090, se sídlem Žebětín ev. č. 1082 641 00 Brno-Žebětín, v rámci akce „3. Vírské serpentiny“ ve výši 133 632 Kč dle materiálu RK-20-2020-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (23. 6. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (23. 6. 2020)

termín: 23. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-25, RK-20-2020-25pr01.pdf


26. Návrh na neposkytnutí dotace Yashica Events a.s.

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženou žádostí o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 1155/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout dotaci Yashica Events a.s., Žďárského 186, 674 01 Kožichovice, IČ: 07306041 na realizaci akce VysočinaFest – koncerty 2020 ve výši 80 000 Kč za podmínky propagace 20. výročí vzniku Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-26, RK-20-2020-26pr01.pdf, RK-20-2020-26pr02.XLS


27. Uzavření dodatků k dotačním smlouvám významných kulturních, sportovních a společenských akcí konaných v roce 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh uzavření dodatků k dotačním smlouvám. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1156/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2020-27, př. 2;
 • prominout cenu za užívání silniční stavby a silničního pozemku při zvláštním užívání silnic mimo provádění stavebních prací subjektu Autosport klub Náměšť nad Oslavou v AČR, IČ: 60418770, se sídlem Březník 238, v rámci akce „Zámecký vrch - MANN - FILTER 2020“ ve výši 122 694 Kč dle materiálu RK-20-2020-27, př. 3;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu RK-20-2020-27, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-27, RK-20-2020-27pr01.xls, RK-20-2020-27pr02.pdf, RK-20-2020-27pr03.pdf


28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí finančního daru. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1157/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 60 000 Kč z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená), subjektu DUKLA Jihlava – mládež, z.s., Tolstého 23, Jihlava, dle materiálu RK-20-2020-28, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-28, RK-20-2020-28pr01.pdf, RK-20-2020-28pr02.doc


29. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1158/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje a § 6113 – Zastupitelstva krajů spočívající ve snížení běžných výdajů o částku 50 000 Kč za současného navýšení kapitálových výdajů o částku 50 000 Kč na pořízení investičního majetku.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (22. 6. 2020)

termín: 22. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-29


79. Poskytnutí daru vítězům krajské ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2019

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí daru vítězům ankety Sportovec Kraje Vysočina 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1159/20/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 23. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-79


30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na administraci projektů a střednědobý plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh úpravy závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1160/20/2020/RK

Rada kraje
ukládá

uložit odboru analýz a podpory řízení, odboru školství mládeže a sportu, odboru zdravotnictví, odboru sociálních věcí, odboru informatiky a ředitelce Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, po ukončení činností dle materiálů RK-20-2020-30, RK-20-2020-30, př. 1RK-20-2020-30, př. 2, RK-20-2020-30, př. 3, RK-20-2020-30, př. 4, RK-20-2020-30, př. 5 a RK-20-2020-30,  př. 6  předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu;

bere na vědomí

objednávky služeb dle materiálů RK-20-2020-30, RK-20-2020-30, př. 1RK-20-2020-30, př. 2, RK-20-2020-30, př. 3, RK-20-2020-30, př. 4, RK-20-2020-30, př. 5 a RK-20-2020-30,  př. 6; 

schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 1 630 006 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů "Učit se společně, růst individuálně" (částka 60 000 Kč), " Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina" (částka 137 006 Kč), "Projekt - evropské dotace, Realizace aktivity projektový management Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008" (částka 148  500 Kč), "Projekt - evropské dotace, realizace aktivity administrace VZ Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008" (částka 229  000 Kč), "Projekt - evropské dotace, Realizace aktivity KA 7 Evaluace projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008" (částka 50  000 Kč), "Projekt - evropské dotace, Realizace aktivity KA3 Systémový audit vnitřního a kontrolního systému projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008" (částka 670 000 Kč), "Administrace VZ pro projekt Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV" (částka 335  500 Kč) z kapitoly Evropské projekty;

schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na roky 2021 – 2023 (plán nákladů a výnosů) dle materiálu dle materiálu RK-20-2020-30, př. 8;

bere na vědomí

ostatní části střednědobého plánu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na roky 2021 - 2023 dle materiálu RK-20-2020-30, př. 8.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2028), Odbor informatiky (31. 12. 2028), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2026), Odbor sociálních věcí (3. 12. 2022), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace (31. 12. 2023)

termín: 31. 12. 2028

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-30, RK-20-2020-30pr01.docx, RK-20-2020-30pr02.docx, RK-20-2020-30pr03.docx, RK-20-2020-30pr04.docx, RK-20-2020-30pr05.docx, RK-20-2020-30pr06.docx, RK-20-2020-30pr07.xlsx, RK-20-2020-30pr08.xls


31. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Pahorek u Vržanova“, „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Prosenka“ a „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Na skaličce“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozhodnutí o nabytí financí. V průběhu jednání přišla J. Fialová a odešel P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1161/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálech RK-20-2020-31, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Závazných podmínek AOPK ČR k projektu „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Pahorek u Vržanova“, RK-20-2020-31, př. 2 - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Závazných podmínek AOPK ČR k projektu „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Prosenka“ a RK-20-2020-31, př. 3 - Registrace akce a  Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Závazných podmínek AOPK ČR k projektu „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Na skaličce“.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (23. 6. 2020)

termín: 23. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-31, RK-20-2020-31pr01.pdf, RK-20-2020-31pr02.pdf, RK-20-2020-31pr03.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 32 – 35 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


32. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“

Usnesení 1162/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 38 740,36 Kč (1 468,79 €).

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2020), Odbor ekonomický (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-32


33. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“

Usnesení 1163/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 1 195 388,66 Kč (45 321,59 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 26 262 €.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2020), Odbor ekonomický (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-33


34. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“

Usnesení 1164/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 222 779,33 Kč (8 350,05 €).

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2020), Odbor ekonomický (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-34


35. Monitorovací zpráva za partnera v rámci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“

Usnesení 1165/20/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-20-2020-35, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-20-2020-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-35, RK-20-2020-35pr01.pdf


36. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem přijetí finančních prostředků z Ministerstva životního prostředí. V průběhu jednání přišel P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1166/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 27 331 797 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2020), Odbor ekonomický (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-36


37. Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1167/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ a „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III – AMO“, krytého Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009701 vydaného dne 8. 4. 2019 a č. SFZP 141001/2019 vydaného dne 7. 5. 2020, ve znění změny ze dne 15. 5. 2020 a změny ze dne 9. 6. 2020 na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 5/19 žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2020-37, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci dle materiálu RK-20-2020-37, př. 3;
 • neposkytnout dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2020-37, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2020), Odbor ekonomický (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-37, RK-20-2020-37pr01.pdf, RK-20-2020-37pr02.pdf, RK-20-2020-37pr03.zip


38. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1168/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-20-2020-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (23. 6. 2020)

termín: 23. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-38, RK-20-2020-38pr01.pdf


39. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem uzavření Dohody a Dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace, uzavřeným v rámci realizace projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1169/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-39, RK-20-2020-39pr01.pdf, RK-20-2020-39pr02.pdf, RK-20-2020-39pr03.pdf, RK-20-2020-39pr04.pdf, RK-20-2020-39pr05.pdf, RK-20-2020-39pr06.pdf, RK-20-2020-39pr07.pdf, RK-20-2020-39pr08.pdf, RK-20-2020-39pr09.pdf, RK-20-2020-39pr10.docx, RK-20-2020-39pr11.doc, RK-20-2020-39pr12.doc, RK-20-2020-39pr13.doc


40. Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III” – podání 4. žádosti o platbu

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předložení 4. žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1170/20/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ dle materiálu RK-20-2020-40, př. 1

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-20-2020-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-40, RK-20-2020-40pr01.pdf


41. Nominace aktivit Kraje Vysočina do soutěže o udělení Ceny SDGs (Cílů udržitelného rozvoje)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh nominací aktivit kraje do soutěže o udělení Ceny SDGs. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1171/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nominovat aktivity Kraje Vysočina uvedené v materiálu RK-20-2020-41 na ceny SDGs. 

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-41


42. Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty úspor energií na objektech ředitelství a ODN 2,3 Nemocnice Nové Město na Moravě - 100. výzva OPŽP

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty úspory energií na majetku Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1172/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za změněných podmínek uvedených v materiálu RK-20-2020-42, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ředitelství (pavilon 11)“ a v materiálu RK-20-2020-42, př. 2 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 2,3 (pavilon 3)“.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-42, RK-20-2020-42pr01.pdf, RK-20-2020-42pr02.pdf

 


43. Návrh na změnu usnesení 2340/40/2017/RK ve znění usnesení 1588/24/2018/RK, 1087/19/2019/RK, 2164/37/2019/RK

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh změny výše uvedených usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1173/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 2340/40/2017/RK ve znění usnesení 1588/24/2018/RK, 1087/19/2019/RK a 2164/37/2019/RK tak, že termín plnění usnesení se mění na 31. 3. 2021.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-43, RK-20-2020-43pr01.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 44 – 49, 51 - 57, 59, 60 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


44. Změna ceny vykupovaných pozemků pod silnicí II. třídy dle usnesení 0120/02/2016/ZK a 0383/05/2017/ZK

Usnesení 1174/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s usnesením 0512/06/2014/ZK zvýšit kupní cenu pozemků uvedených v materiálu RK-20-2020-44, př. 1 vykupovaných podle usnesení 0120/02/2016/ZK a 0383/05/2017/ZK na 125 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-44, RK-20-2020-44pr01.xlsx


45. Zrušení usnesení 0114/02/2017/ZK a darování pozemků v k. ú. a obci Světnov

Usnesení 1175/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-20-2020-45, př. 1, oddělených geometrickým plánem č. 678-93/2019 z pozemku par. č. 207/3 v k. ú. a obci Světnov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Světnov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • zrušit usnesení 0114/012/2017/ZK ze dne 28. 3. 2017;
 • převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-20-2020-45, př. 1, oddělené geometrickým plánem č.  678-93/2019 z pozemku par. č. 207/3 v k. ú. a obci Světnov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Světnov.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-45, RK-20-2020-45pr01.xlsx, RK-20-2020-45pr02.pdf


46. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1176/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-20-2020-46, př. 1 a RK-20-2020-46, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-46, RK-20-2020-46pr01.xlsx, RK-20-2020-46pr02.xlsx


47. Uzavření trojstranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Věžná na Moravě, k.ú. Bor u Nedvědice

Usnesení 1177/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti, Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, na straně investora a Povodím Moravy, s. p., na straně budoucího povinného ze služebnosti trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-20-2020-47, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2020), Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-47, RK-20-2020-47pr01.pdf


48. Uzavření nájemní smlouvy se Správou železnic, s. o. po ukončené akci KSÚSV HB s názvem "II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace"

Usnesení 1178/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vlastníkem Českou republikou, s právem hospodařit s majetkem státu pro státní organizaci s názvem Správa železnic, se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 709 94 234, na straně pronajímatele, smlouvu nájemní dle materiálu RK-20-2020-48, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (14. 7. 2020)

termín: 14. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-48, RK-20-2020-48pr01.docx, RK-20-2020-48pr02.pdf


49. Uzavření nájemních smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Brtnice obchvat“

Usnesení 1179/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Brtnice obchvat“ nájemní smlouvy mezi vlastníky pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv na straně pronajímatelů a Krajem Vysočina na straně nájemce na části pozemků v rozsahu dočasného záboru za podmínek a cenu dle materiálu RK-20-2020-49, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-49, RK-20-2020-49pr01.xls


51. Prodej pozemku v k. ú. Eš

Usnesení 1180/20/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-51, RK-20-2020-51pr01.pdf


52. Prodej pozemku v k.ú. Příseka a obci Brtnice

Usnesení 1181/20/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-52, RK-20-2020-52pr01.pdf


53. Prodej pozemků v k. ú. Třebelovice

Usnesení 1182/20/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-53, RK-20-2020-53pr01.pdf


54. Vzájemné darování pozemků v k.ú. Pacov

Usnesení 1183/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na  úřední desce krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky uvedené v materiálu RK-20-2020-54, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pacov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-20-2020-54, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pacov;
 • nabýt darem pozemky uvedené v materiálu RK-20-2020-54, př. 2 z vlastnictví města Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-54, RK-20-2020-54pr01.xlsx, RK-20-2020-54pr02.xlsx


55. Darování pozemků v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí

Usnesení 1184/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků  par. č. 1099/4 zahrada o výměře 4 m2 a  par. č. 1099/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2 v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1099/4 zahrada o výměře 4 m2 a  par. č. 1099/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2 v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-55, RK-20-2020-55pr01.pdf


56. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou a k.ú. Zahájí u Hněvkovic

Usnesení 1185/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování  pozemní komunikace - silnice III/01825 v rozsahu km 0,000 - 1315 včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 800 - ost. plocha, silnice, par. č. 799 - ost. plocha, silnice, oba v k.ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou a pozemku par. č. 835 - ost. plocha, silnice v k.ú. Zahájí u Hněvkovic do vlastnictví obce Hněvkovice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - silnice III/01825 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hněvkovice;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Hněvkovice na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace - silnice III/01825 v rozsahu km 0,000 - 1,315 včetně součástí a  příslušenství a pozemků par. č. 800 - ost. plocha, silnice, par. č. 799 - ost. plocha, silnice, oba v k.ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou a pozemku par. č. 835 - ost. plocha, silnice v  k.ú. Zahájí u Hněvkovic.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-56, RK-20-2020-56pr01.pdf


57. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 1186/20/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-20-2020-57, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-57, RK-20-2020-57pr01.xls


59. Dohoda o poskytnutí náhrady za škodu na produkci

Usnesení 1187/20/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-59, RK-20-2020-59pr01.doc


60. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu

Usnesení 1188/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2020-60, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2020-60, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-60, RK-20-2020-60pr01.xls


50. Nájem pozemku v k.ú. a obci Humpolec

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem podání žádosti o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1189/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat Státnímu pozemkovému úřadu Žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný hospodařit SPÚ - nájmu pozemku par. č. 1578/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 860 m2 v k. ú. Humpolec dle materiálu RK-20-2020-50, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-50, RK-20-2020-50pr01.doc, RK-20-2020-50pr02.pdf


58. Uznání vlastnické hranice - k.ú. Dobronín

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1190/20/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-58, RK-20-2020-58pr01.pdf


61. Návrh na zařazení nové akce "OA a HŠ Třebíč - Havárie vodovodu T. Bati" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zařazení nové akce do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1191/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci "OA a HŠ Třebíč - Havárie vodovodu T. Bati" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 8. 2020), Odbor ekonomický (30. 6. 2020)

termín: 30. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-61


62. Návrh na zařazení nové akce "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - Havárie výtahů Koutkova" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci, rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na stavební práce

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem zařazení nové akce "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - Havárie výtahů Koutkova" do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1192/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • zařadit novou akci s názvem "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - Havárie výtahů" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci;
 • zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - Havárie výtahů" dodavateli TREBILIFT, s. r. o., Hasskova 88/15, Vnitřní město, Třebíč, IČO: 25505734 za nabídnutou cenu 1 374 900 Kč bez DPH dle nabídky dle materiálu RK-20-2020-62, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020), Odbor ekonomický (26. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-62, RK-20-2020-62pr01.pdf


63. Rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na stavební práce na akci "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozhodnutí o zahájení nadlimitní veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1193/20/2020/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 8. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-63, RK-20-2020-63pr01.doc, RK-20-2020-63pr02.doc

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 64 – 69 v bloku.

K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu "PODPORA KOMUNITNÍCH SLUŽEB V TŘEŠTI"

Usnesení 1194/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 074 241,95 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 961 163,85 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 113 078,10 Kč) určenou pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu "PODPORA KOMUNITNÍCH SLUŽEB V TŘEŠTI";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 1 074 241,95 Kč u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, na financování projektu "PODPORA KOMUNITNÍCH SLUŽEB V TŘEŠTI".

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (26. 6. 2020), Odbor ekonomický (26. 6. 2020), Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace (26. 6. 2020)

termín: 26. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-64


65. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – státní dotace na poskytování sociální služby s nadregionální a celostátní působností pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1195/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Sociální věci, § 4350 - Domovy pro seniory) o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci, na podporu poskytování sociální služby s nadregionální či celostátní působností ve výši 2 242 920 Kč (ÚZ 13305); 
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci, o částku 2 242 920 Kč na poskytování sociální služby s nadregionální či celostátní působností – domovy se zvláštním režimem.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2020), Odbor ekonomický (30. 6. 2020), Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-65, RK-20-2020-65pr01.pdf, RK-20-2020-65pr02.pdf


66. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt Transformace Domova Háj II.

Usnesení 1196/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj II. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 9 255 348,78 Kč určenou na financování projektu Transformace Domova Háj II.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (23. 6. 2020)

termín: 23. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-66


67. 7. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj II.

Usnesení 1197/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

7. Žádost o změnu v projektu „Transformace Domova Háj II.“ dle materiálu RK-20-2020-67;

ukládá

odboru sociálních věcí podání 7. Žádosti o změnu prostřednictvím systému ISKP14+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-67


68. 4. Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.

Usnesení 1198/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-20-2020-68, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-20-2020-68, př. 2, za 4. etapu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (23. 6. 2020)

termín: 23. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-68, RK-20-2020-68pr01.Pdf, RK-20-2020-68pr02.Pdf


69. Žádost o změnu č. 4 v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"

Usnesení 1199/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Žádost o změnu č. 4 projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a Žádosti o změnu č. 4 projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov" dle materiálu RK-20-2020-69;

ukládá

odboru sociálních věcí podání žádostí o změnu prostřednictvím systému MS2014+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-69


70. Dodatky k Pověření Kraje Vysočina pro služby zařazené do projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“ a „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a D. Šálková, úředník na úseku ekonomické agendy a kontroly, předložily radě kraje ke schválení dodatky k pověření pro služby zařazené do výše uvedených projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1200/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Dodatky k pověření pro služby zařazené do projektů „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“ a „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“ dle materiálu RK-20-2020-70, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-70, RK-20-2020-70pr01.doc


71. Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 za odvětví sociálních věcí

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a D. Šálková, úředník na úseku ekonomické agendy a kontroly,  seznámily radu kraje s předloženými návrhy rozpočtů příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1201/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočty (plány nákladů a výnosů) příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí na rok 2020 dle materiálu RK-20-2020-71, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plány, plány údržby a oprav a závazné ukazatele u příspěvkových organizací odvětví sociálních služeb na rok 2020 dle materiálu RK-20-2020-71, př. 1;
 • odpisové plány příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí na rok 2020 dle materiálu RK-20-2020-71, př. 1; s tím, že zdrojem fondu investic budou peněžní prostředky ve výši účetních odpisů dlouhodobého majetku, který nebyl pořízen z investičního transferu;

zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí: 

 • provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;

souhlasí

 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok 2020;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;

stanoví

 • u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020:

  - celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele;

  - jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-20-2020-71, př. 1

  - použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku; 

 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle matriálu RK-20-2020-71, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost zařízení sociální péče jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků;

ukládá

 • vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí k řešení havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy;
 • vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje po projednání rozborů hospodaření rozborů hospodaření k 30. 9. 2020 materiál o výsledcích hospodaření krajských zařízení sociálních věcí společně s výhledem do konce roku 2020 včetně případného návrhu na změnu rozpočtu příspěvkových organizací na tento rok;
 • ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina odvětví sociálních věcí:

  - provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do 20. 11. 2020;

  - zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině, v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;

  - promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2020 zřizovatelem do rozpočtu a plánů a takto upravený rozpočet a plány předložit odboru sociálních věcí nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření;

  - předložit odboru sociálních věcí výsledky hospodaření za 1. pololetí 2020 v termínu do 21. 7. 2020 a výsledky hospodaření k 30. 9. 2020 společně s výhledem do konce roku 2020 v termínu do 20. 10. 2020;

  - zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;

  - informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají dopad na schválené rozpočty a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020), Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, Domov Lidmaň, příspěvková organizace, Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace, Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Domov ve Věži, příspěvková organizace, Domov ve Zboží, příspěvková organizace, Domov Ždírec, příspěvková organizace, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-71, RK-20-2020-71pr01.xls

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 72 – 74 v bloku.

K předkládaným bodům vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


72. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ určených pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1202/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, položky 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z  Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 47 394,94 Kč (ÚZ 110117051) určenou pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 47 394,94 Kč u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (23. 6. 2020)

termín: 23. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-72, RK-20-2020-72pr01.xls


73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci

Usnesení 1203/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 142 000 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci programu „13452 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II“(ÚZ 34031);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 142 000 Kč určenou na realizaci projektu „D II 2020 64 x herbářové krabice, 17 x entomologické krabice, 6 x restaurování Muzeum Vysočiny Třebíč“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-73


74. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci

Usnesení 1204/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 94 000 Kč určenou pro Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci programu „13452 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II“ (ÚZ 34031);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 94 000 Kč určenou na realizaci projektu „D II 2020 2 x kovová skříň, 4 x rám se sítí Muzeum Vysočiny Pelhřimov“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-74


75. FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotací z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020 na podporu pořádání kulturních akcí v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1205/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-75, RK-20-2020-75pr01.pdf, RK-20-2020-75pr02.pdf, RK-20-2020-75pr03.pdf, RK-20-2020-75pr04.pdf, RK-20-2020-75pr05.pdf, RK-20-2020-75pr06.pdf


76. Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ v budově zámku ve Žďáru nad Sázavou

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotace spolku SE.S.TA z.s. na krytí části provozních nákladů dlouhodobé expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1206/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3317 - Výstavní činnosti v kultuře spolku SE.S.TA z.s., se sídlem Pod kaštany 246/8, 160 00 Praha 6, IČO: 26537516, ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-20-2020-76, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-20-2020-76, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (29. 4. 2021), Odbor ekonomický (29. 4. 2021)

termín: 29. 4. 2021

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-76, RK-20-2020-76pr01.pdf, RK-20-2020-76pr02.pdf, RK-20-2020-76pr03.pdf


77. Návrh na zavedení dočasného opatření na podporu návštěvnosti krajských muzeí a galerií

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem zavedení dočasného opatření na podporu návštěvnosti muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1207/20/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zavedení plošné úpravy vstupného do stálých expozic a výstav ve sbírkotvorných organizacích zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-20-2020-77, př. 1, a to s platností od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020 s tím, že ztráty z tržeb ze vstupného budou těmto organizacím refundovány formou zvýšeného příspěvku na provoz;

ukládá

ředitelům sbírkotvorných organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-20-2020-77, př. 1, zapracovat tuto plošnou úpravu do ceníků vstupného s platností od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 9. 2020), ředitelé sbírkotvorných organizací (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-77, RK-20-2020-77pr01.docx, RK-20-2020-77pr02.pdf


78. Cyklodopravní kampaň a soutěž Do práce na kole 2020 – poskytnutí věcného daru

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh poskytnutí věcného daru výhercům soutěže „Do práce na kole 2020“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1208/20/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcné dary vítězům soutěže „Do práce na kole 2020“ v účastnických městech Jihlava, Žďár nad Sázavou, Třebíč, Havlíčkův Brod a Pelhřimov dle materiálů RK-20-2020-78, př. 1, RK-20-2020-78, př. 2, RK-20-2020-78, př. 3, RK-20-2020-78, př. 4 a RK-20-2020-78, př. 5.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-20-2020-78, RK-20-2020-78pr01.doc, RK-20-2020-78pr02.doc, RK-20-2020-78pr03.doc, RK-20-2020-78pr04.doc, RK-20-2020-78pr05.doc, RK-20-2020-78pr06.pdf


80. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 20/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 30. 6. 2020, v 7:00 hod. 

  

 

 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman Kraje Vysočina 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Mgr. Pavel Franěk                                              ..................……………..……

 

 

 

Mgr. Pavel Pacal                                                …………………………..……

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 20/2020 dne 22. 6. 2020. 

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 23. 6. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz