Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 21/2018 - 31. 7. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Přijetí dotace k projektu NIX-ZD.CZ II. - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
3 Uzavření smluv o zřízení služebností – „Metropolitní síť Jihlava“
4 Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
5 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
6 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
7 Věcný dar a peněžní účelové dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
8 Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
9 Odměny za splnění osobního cíle pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
10 Informace o předložení ankety členům Zastupitelstva Kraje Vysočina
11 Informace o výjezdním zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
12 Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
13 Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Automobily účelové – vozidla pro kontrolu silniční dopravy“
14 Přijetí dotace k projektu - II/379 Velká Bíteš – křiž. s III/3792 – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
15 Způsob odbavování cestujících VDV
16 Začlenění objednávky dopravní obslužnosti obcí pod objednávku Kraje Vysočina
17 Zrušení a opakované zahájení veřejné zakázky na služby: „II/405 Brtnice - obchvat, PD“
18 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/405 Zašovice - obchvat, PD“
19 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/152 Slavětice - obchvat, PD“
20 Informace o uzavření smlouvy s železničním dopravcem
21 Infomace o průběhu investičních akcích zajišťovaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
22 Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018
23 Změna závazných ukazatelů pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
24 Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018
25 Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za Kraj Vysočina za rok 2017
26 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červen 2018
27 Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
28 Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ v budově zámku ve Žďáru nad Sázavou
29 Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
30 Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – úprava závazných ukazatelů u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
31 Smlouvy o spolupráci „Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina – etapa III“
32 Výběrové řízení na ředitelku/ředitele Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
33 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Lidmaň, příspěvkové organizace
34 Vize příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
35 Návrh na poskytnutí finančního daru obecně prospěšné společnosti ProMancus – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
36 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M4 - přijetí účelové investiční dotace na realizaci akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“
37 Smlouva o nájmu a poskytování servisních a materiálových služeb
38 Návrh na úpravu čerpání fondu investic u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 za odvětví sociální péče, návrh na provedení rozpočtového opatření
39 Návrh na vyslovení souhlasu s dokumentací pro vydání stavebního povolení v rámci koncesního projektu Projektování, výstavbu, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
40 Schválení žádosti o platbu v rámci 1. monitorovacího období projektu „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“
41 Schválení žádosti o platbu v rámci 3. monitorovacího období projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“
42 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
43 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
44 Souhlas zřizovatele k přijetí věcného daru pro Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkovou organizaci
45 Uzavření pachtovních smluv v rámci stavby "II/405 Jihlava - JV obchvat"
46 Prodej pozemku v k.ú. Čejkov a obci Nový Rychnov
47 Směna, výkup a prodej pozemků v k. ú. Chotěboř
48 Změna usnesení 0474/09/2018/RK
49 Majetkoprávní příprava stavby "II/602 Ruda - průtah"
50 Vyjmutí nemovitosti z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
51 Darování pozemků v k.ú. Víska u Chotěboře a obci Víska
52 Majetkoprávní vypořádání stavby silnice „II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek“
53 Změna usnesení 1203/19/2018/RK
54 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
55 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k. ú. Havlíčkův Brod
56 Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/392 Velké Meziříčí - Tasov, I. stavba“
57 Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce výtahů
58 Návrh na změnu usnesení 0290/04/2014/ZK
59 Majetkoprávní příprava stavby "II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat" - přeložky plynovodů
60 VOŠ SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - rekonstrukce stavebních konstrukcí, elektroinstalace a venkovní kanalizace
61 Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou
62 Majetkoprávní příprava stavby "II/602 Stránecká Zhoř - průtah"
63 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na uzavření budoucí darovací smlouvy na převod části pozemků v k. ú. Mrákotín u Telče
64 Prodej pozemků v k. ú. a obci Želetava
65 Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouva umožňující provést stavbu na pozemcích v k. ú. Jihlava.
66 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Nová Ves u Třešti a obci Batelov
67 Návrh na úpravu plánu investic středních škol na rok 2018
68 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018
69 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu speciální a Praktickou školu Černovice
70 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
71 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
72 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
73 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT
74 Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
75 Podpora učebních oborů
76 Finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2018/2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
77 Podpora rozšíření vzdělávací nabídky Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu a na kapitole Evropské projekty
78 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“
79 Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
80 Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
81 Monitorovací zpráva projektu “Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
82 Realizace zajištění prezentace Kraje Vysočina na 45. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka
83 Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – infrastruktura 3“

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz