Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 21/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 21/2018, které se konalo dne 31. 7. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2018

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 31. 7. 2018.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast J. Hyliše.

K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2018
02.  Přijetí dotace k projektu NIX-ZD.CZ II. - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
83.  Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – infrastruktura 3“
03.  Uzavření smluv o zřízení služebností – „Metropolitní síť Jihlava“
04.  Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
05.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
06.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
07.  Věcný dar a peněžní účelové dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
08.  Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
09.  Odměny za splnění osobního cíle pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
14.  Přijetí dotace k projektu - II/379 Velká Bíteš – křiž. s III/3792 – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
15.  Způsob odbavování cestujících VDV
16.  Začlenění objednávky dopravní obslužnosti obcí pod objednávku Kraje Vysočina
17.  Zrušení a opakované zahájení veřejné zakázky na služby: „II/405 Brtnice - obchvat, PD“
18.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/405 Zašovice - obchvat, PD“
19.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/152 Slavětice - obchvat, PD“
20.  Informace o uzavření smlouvy s železničním dopravcem
21.  Informace o průběhu investičních akcích zajišťovaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
10.  Informace o předložení ankety členům Zastupitelstva Kraje Vysočina
11.  Informace o výjezdním zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
12.  Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
13.  Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Automobily účelové – vozidla pro kontrolu silniční dopravy“
22.  Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018
23.  Změna závazných ukazatelů pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
24.  Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018
25.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za Kraj Vysočina za rok 2017
26.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červen 2018
27.  Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
28.  Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ v budově zámku ve Žďáru nad Sázavou
29.  Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
30.  Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – úprava závazných ukazatelů u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
31.  Smlouvy o spolupráci „Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina – etapa III“
32.  Výběrové řízení na ředitelku/ředitele Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
33.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Lidmaň, příspěvkové organizace
42.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
43.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
34.  Vize příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
35.  Návrh na poskytnutí finančního daru obecně prospěšné společnosti ProMancus – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
36.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M4 - přijetí účelové investiční dotace na realizaci akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“
37.  Smlouva o nájmu a poskytování servisních a materiálových služeb
38.  Návrh na úpravu čerpání fondu investic u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 za odvětví sociální péče, návrh na provedení rozpočtového opatření
39.  Návrh na vyslovení souhlasu s dokumentací pro vydání stavebního povolení v rámci koncesního projektu Projektování, výstavbu, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
40.  Schválení žádosti o platbu v rámci 1. monitorovacího období projektu „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“
41.  Schválení žádosti o platbu v rámci 3. monitorovacího období projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“
44.  Souhlas zřizovatele k přijetí věcného daru pro Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkovou organizaci
45.  Uzavření pachtovních smluv v rámci stavby "II/405 Jihlava - JV obchvat"
46.  Prodej pozemku v k.ú. Čejkov a obci Nový Rychnov
47.  Směna, výkup a prodej pozemků v k. ú. Chotěboř
48.  Změna usnesení 0474/09/2018/RK
49.  Majetkoprávní příprava stavby "II/602 Ruda - průtah"
51.  Darování pozemků v k.ú. Víska u Chotěboře a obci Víska
52.  Majetkoprávní vypořádání stavby silnice „II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek“
53.  Změna usnesení 1203/19/2018/RK
54.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
55.  Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k. ú. Havlíčkův Brod
56.  Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/392 Velké Meziříčí - Tasov, I. stavba“
57.  Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce výtahů
58.  Návrh na změnu usnesení 0290/04/2014/ZK
59.  Majetkoprávní příprava stavby "II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat" - přeložky plynovodů
61.  Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou
62.  Majetkoprávní příprava stavby "II/602 Stránecká Zhoř - průtah"
63.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na uzavření budoucí darovací smlouvy na převod části pozemků v k. ú. Mrákotín u Telče
64.  Prodej pozemků v k. ú. a obci Želetava
65.  Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouva umožňující provést stavbu na pozemcích v k. ú. Jihlava
66.  Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Nová Ves u Třešti a obci Batelov
50.  Vyjmutí nemovitosti z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
60.  VOŠ SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - rekonstrukce stavebních konstrukcí, elektroinstalace a venkovní kanalizace
67.  Návrh na úpravu plánu investic středních škol na rok 2018
68.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018
69.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu speciální a Praktickou školu Černovice
70.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
71.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
72.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
73.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT
74.  Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
75.  Podpora učebních oborů
76.  Finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2018/2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
77.  Podpora rozšíření vzdělávací nabídky Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu a na kapitole Evropské projekty
78.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“
79.  Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
80.  Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
81.  Monitorovací zpráva projektu “Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
82.  Realizace zajištění prezentace Kraje Vysočina na 45. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka
84.  Rozprava členů rady

Usnesení 1348/21/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 20/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Přijetí dotace k projektu NIX-ZD.CZ II. - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým návrhem přijetí dotace z fondu CEF TELECOM k projektu NIX-ZD.CZ II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1349/21/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu NIX-ZD.CZ II. kraje o účelovou dotaci z CEF TELECOM ve výši 266 314,00 EUR (6 847 918,30 Kč).

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 7. 2018), Odbor ekonomický (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-02


83. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – infrastruktura 3“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh zadání veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – infrastruktura 3“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1350/21/2018/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-83, RK-21-2018-83pr01.doc, RK-21-2018-83pr02.doc, RK-21-2018-83pr03.docx, RK-21-2018-83pr04.doc, RK-21-2018-83pr05.doc, RK-21-2018-83pr06.doc, RK-21-2018-83pr07.xlsx, RK-21-2018-83pr08.doc


03. Uzavření smluv o zřízení služebností – „Metropolitní síť Jihlava“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o návrhu uzavření smlouvy o zřízení služebností spočívající v právu zřízení a provozování stavby “Metropolitní síť Jihlava“ na dotčených pozemcích. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1351/21/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Českou republikou -  Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, se sídlem Ke Skalce 4960/32, Jihlava, IČO 70885184 na straně povinného ze služebností a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení a provozování stavby na pozemku a s tím souvisejícím právem vstupu oprávněného či jeho dodavatelů na tento pozemek za účelem údržby a provádění oprav stavby na pozemku tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 661-6444/2015 Jihlava, ze dne 20. 4. 2015 dle materiálu RK-21-2018-03, př. 1 za úplatu 3000 Kč bez DPH;
 • uzavřít mezi Josefem Pohankou na straně povinného ze služebností a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení a provozování stavby na pozemku a s tím souvisejícím právem vstupu oprávněného či jeho dodavatelů na tento pozemek za účelem údržby a provádění oprav stavby na pozemku tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 661-6444/2015 Jihlava, ze dne 20. 4. 2015 dle materiálu RK-21-2018-03, př. 2 za úplatu 625 Kč;
 • uzavřít mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČO 70994234 na straně povinného ze služebností a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení a provozování stavby na pozemku a s tím souvisejícím právem vstupu oprávněného či jeho dodavatelů na tento pozemek za účelem údržby a provádění oprav stavby na pozemku tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 661-6444/2015 Jihlava, ze dne 20. 4. 2015 dle materiálu RK-21-2018-03, př. 3 za úplatu 40 480 Kč bez DPH. Úhrada za věcné břemeno ve výši s DPH 48.171,20 Kč byla povinnému z věcného břemene zaplacena dne 14.09.2004.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-03, RK-21-2018-03pr01.pdf, RK-21-2018-03pr02.doc, RK-21-2018-03pr03.doc


04. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1352/21/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-21-2018-04, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-04, RK-21-2018-04pr01.pdf, RK-21-2018-04pr02.doc


J. Běhounek navrhl projednání bodů 05 - 07 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


05. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci

Usnesení 1353/21/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-21-2018-05, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 200 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 200 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 200 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 8. 2018), Odbor zdravotnictví (31. 8. 2018), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-05, RK-21-2018-05pr01.doc, RK-21-2018-05pr02.xls, RK-21-2018-05pr03.pdf


06. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci

Usnesení 1354/21/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-21-2018-06, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 240 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 240 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 240 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 8. 2018), Odbor ekonomický (31. 8. 2018), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-06, RK-21-2018-06pr01.doc, RK-21-2018-06pr02.xls, RK-21-2018-06pr03.pdf


07. Věcný dar a peněžní účelové dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1355/21/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí věcného daru a peněžních účelových darů pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-21-2018-07, př. 1, RK-21-2018-07, př. 2, RK-21-2018-07, př. 3, RK-21-2018-07, př. 4, RK-21-2018-07, př. 5 a RK-21-2018-07, př. 6.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (10. 8. 2018), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (10. 8. 2018)

termín: 10. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-07, RK-21-2018-07pr01.pdf, RK-21-2018-07pr02.doc, RK-21-2018-07pr03.doc, RK-21-2018-07pr04.doc, RK-21-2018-07pr05.doc, RK-21-2018-07pr06.pdf


08. Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu vyřazení nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1356/21/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-21-2018-08, př. 1;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-21-2018-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 8. 2018), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-08, RK-21-2018-08pr01.xls


09. Odměny za splnění osobního cíle pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a J. Dočkalová, úřednice na úseku personalistiky, odměňování a metodické pomoci PO, požádaly radu kraje o stanovení odměn ředitelkám a ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1357/21/2018/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-21-2018-09, př. 6.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 8. 2018), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 8. 2018), ředitelky/ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (31. 8. 2018), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-09, RK-21-2018-09pr01.pdf, RK-21-2018-09pr02.doc, RK-21-2018-09pr03.pdf, RK-21-2018-09pr04.pdf, RK-21-2018-09pr05.pdf, RK-21-2018-09pr06.xls


14. Přijetí dotace k projektu - II/379 Velká Bíteš – křiž. s III/3792 – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, předložili radě kraje návrh přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro výše uvedený projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1358/21/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/379 Velká Bíteš – křiž. s III/3792 o účelovou dotaci z IROP ve výši 21 973 688,86 Kč;

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/379 Velká Bíteš – křiž. s III/3792 o splátku kontokorentního úvěru ve výši 21 973 688,86 Kč.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (15. 8. 2018), Odbor ekonomický (15. 8. 2018)

termín: 15. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-14


15. Způsob odbavování cestujících VDV

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1359/21/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

způsob odbavování cestujících dle varianty 2 uvedené v materiálu RK-21-2018-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-15, RK-21-2018-15pr01.doc


16. Začlenění objednávky dopravní obslužnosti obcí pod objednávku Kraje Vysočina

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s návrhem příspěvku obcí na financování veřejné dopravy v rámci navržených jízdních řádů dle projektu Veřejná doprava Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1360/21/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout požadovat po obcích příspěvek na financování veřejné dopravy v rámci navržených jízdních řádů dle projektu Veřejná doprava Vysočina, a to ve výši 70 Kč za občana obce/rok.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-16


17. Zrušení a opakované zahájení veřejné zakázky na služby: „II/405 Brtnice - obchvat, PD“

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, informovali radu kraje o předloženém návrhu opakovaného zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1361/21/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • zrušit veřejnou zakázku na služby „II/405 Brtnice - obchvat, PD“ dle materiálu RK-21-2018-17, př.  1;
 • zahájit nové zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „II/405 Brtnice - obchvat, PD“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-21-2018-17, př. 2;
jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-21-2018-17, př. 3;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství:

 • odeslat účastníku písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky II/405 Brtnice - obchvat, PD a uveřejnit oznámení o zrušení zadávacího řízení na profilu zadavatele ve lhůtě stanovené zákonem;
 • zajistit řádný průběh nového zadávacího řízení veřejné zakázky „II/405 Brtnice - obchvat, PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-21-2018-17, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (15. 10. 2018)

termín: 15. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-17, RK-21-2018-17pr01.pdf, RK-21-2018-17pr02.pdf, RK-21-2018-17pr03.docx


18. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/405 Zašovice - obchvat, PD“

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1362/21/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky „II/405 Zašovice - obchvat, PD“ dle materiálu RK-21-2018-18, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, IČO 44961944, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek v souladu s materiálem RK-21-2018-18, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (15. 10. 2018)

termín: 15. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-18, RK-21-2018-18pr01.pdf


19. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/152 Slavětice - obchvat, PD“

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, informovali radu kraje o doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1363/21/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky „II/152 Slavětice - obchvat, PD“ dle materiálu RK-21-2018-19, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, IČO 44961944, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek v souladu s materiálem RK-21-2018-19, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (15. 10. 2018)

termín: 15. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-19, RK-21-2018-19pr01.pdf


20. Informace o uzavření smlouvy s železničním dopravcem

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1364/21/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí
 • předpokládanou výši nákladů na zajištění dopravní obsluhy území Kraje Vysočina od roku 2020 zajišťovaná na základě mezikrajské smlouvy, prostřednictvím dopravce pod objednávkou Jihomoravského kraje na linkách S3 a S31;
 • informaci o skutečnosti, že uzavřená smlouva mezi Jihomoravským krajem a drážním dopravcem je v režimu brutto smlouvy, tzn. režim rizika tržeb na straně objednatele;
rozhoduje

uplatnit na území Kraje Vysočina v termínu od 1. 1. 2020 tarif VDV a do odvolání tarif dopravce (TR10 ČD), a to prostřednictvím Jihomoravského kraje jako objednatele veřejné dopravy na linkách S3 a S31.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-20, RK-21-2018-20pr01.pdf, RK-21-2018-20pr02.pdf


21. Informace o průběhu investičních akcích zajišťovaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, předložili radě kraje na vědomí informaci o průběhu realizace investičních akcí zajišťovaných KSUSV. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1365/21/2018/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-21, RK-21-2018-21pr01.pdf


10. Informace o předložení ankety členům Zastupitelstva Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předložení ankety týkající se úrovně servisu poskytovaného členům Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1366/21/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o předložení Ankety členům Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu RK-21-2018-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-10, RK-21-2018-10pr01.doc


11. Informace o výjezdním zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženou informací o výjezdním zasedání komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1367/21/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina č. 3/2018 dle materiálu RK-21-2018-11, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-11, RK-21-2018-11pr01.doc


12. Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje na vědomí informaci o výjezdním zasedání komise sociální a pro oblast protidrogové politiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1368/21/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 5/2018 dle materiálu RK-21-2018-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-12, RK-21-2018-12pr01.doc


13. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Automobily účelové – vozidla pro kontrolu silniční dopravy“

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1369/21/2018/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-13, RK-21-2018-13pr01.doc, RK-21-2018-13pr02.doc, RK-21-2018-13pr03.doc, RK-21-2018-13pr04.doc


22. Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, informovala radu kraje o veřejných zakázkách zadaných v uplynulém období. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1370/21/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH v období od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018 dle materiálu RK-21-2018-22, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018 dle materiálu RK-21-2018-22, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci dynamických nákupních systémů v  období od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018 a informaci o skutečně uhrazených cenách dle  materiálu RK-21-2018-22, př. 3.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-22, RK-21-2018-22pr01.xls, RK-21-2018-22pr02.xls, RK-21-2018-22pr03.xls


23. Změna závazných ukazatelů pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje se změnou investičního plánu, odpisového plánu a aktualizací tvorby a použití rezervního fondu, fondu investic a fondu kulturních a sociálních potřeb u Projektové kanceláře Kraje Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1371/21/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

změnu investičního plánu, odpisového plánu a aktualizaci tvorby a použití rezervního fondu, fondu investic a fondu kulturních a sociálních potřeb u Projektové kanceláře Kraje Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2018 dle materiálu RK-21-2018-23, př. 1;

souhlasí

s převodem části prostředků rezervního fondu ve výši 200 000 Kč k posílení fondu investic u  Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace za účelem nákupu osobního automobilu Opel Astra;

stanoví

závazný ukazatel "Limit prostředků na platy" pro rok 2018 navýšený o  částku 1 200 tis. Kč za účelem pokrytí mzdových nákladů vzniklých zvýšením počtu zaměstnanců dle materiálu RK-21-2018-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2018), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-23, RK-21-2018-23pr01.xls


24. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování, předložila radě kraje na vědomí přehled o nabytých účelových dotací přijatých na účet kraje v 1. pololetí 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1372/21/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 v celkové výši 4 529 967 388,51 Kč dle materiálu RK-21-2018-24, př. 1 a přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na evropské projekty za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 v celkové výši 192 804 934,08 Kč dle materiálu RK-21-2018-24, př. 2.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-24, RK-21-2018-24pr01.xls, RK-21-2018-24pr02.xls


25. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za Kraj Vysočina za rok 2017

J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1373/21/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 1123 - Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výdajů (kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace) rozpočtu kraje o částku 1 766 860 Kč.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-25


26. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červen 2018

J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování, předložila radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1374/21/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červen 2018 dle materiálu RK-21-2018-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-26, RK-21-2018-26pr01.xls


27. Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019

J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování, seznámila radu kraje s předloženým návrhem Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1375/21/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

Zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-21-2018-27, př. 1;

bere na vědomí

Harmonogram pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-21-2018-27, př. 2.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-27, RK-21-2018-27pr01.doc, RK-21-2018-27pr02.doc


28. Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ v budově zámku ve Žďáru nad Sázavou

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotace spolku SE.S.TA z.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1376/21/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3317 - Výstavní činnosti v kultuře spolku SE.S.TA z.s., se sídlem Pod kaštany 246/8, 160 00 Praha 6, IČO: 26537516, ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-21-2018-28, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-21-2018-28, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (29. 4. 2019)

termín: 29. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-28, RK-21-2018-28pr01.pdf, RK-21-2018-28pr02.pdf, RK-21-2018-28pr03.pdf


29. Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o aktualizaci použití fondu investic na rok 2018 u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1377/21/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizaci použití fondu investic na rok 2018 u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-21-2018-29, př. 1;

stanoví

u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2018:

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-29, RK-21-2018-29pr01.xls


30. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – úprava závazných ukazatelů u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. V průběhu jednání přišel P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1378/21/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3311 - Divadelní činnost o částku 297 000 Kč za účelem pokrytí mzdových a souvisejících nákladů na nově vytvořené pracovní úvazky v Horáckém divadle Jihlava, příspěvkové organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 297 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-21-2018-30, př. 2 k pokrytí zvýšených mzdových a souvisejících nákladů v důsledku  navýšení počtu pracovníků organizace;
stanoví

závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci na rok 2018 navýšený za účelem pokrytí mzdových nákladů vzniklých zvýšením počtu zaměstnanců dle materiálu RK-21-2018-30, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-30, RK-21-2018-30pr01.pdf, RK-21-2018-30pr02.XLS


31. Smlouvy o spolupráci „Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina – etapa III“

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozhodnutí o uzavření smlouvy o spolupráci v rámci výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1379/21/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o spolupráci v rámci projektu „Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina – etapa III“ dle materiálu RK-21-2018-31, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-31, RK-21-2018-31pr01.doc, RK-21-2018-31pr02.pdf, RK-21-2018-31pr03.pdf


32. Výběrové řízení na ředitelku/ředitele Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb a J. Dočkalová, úřednice na úseku personalistiky, odměňování a metodické pomoci PO, informovali radu kraje o návrhu vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 1380/21/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-32, RK-21-2018-32pr01.pdf, RK-21-2018-32pr02.doc, RK-21-2018-32pr03.xlsx


J. Běhounek navrhl projednání bodů 33, 42, 43 v bloku.

K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


33. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Lidmaň, příspěvkové organizace

Usnesení 1381/21/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku:

 • osobní automobil Renault Kangoo, inventární číslo: 023/16, rok pořízení 2009, rok první registrace vozidla 2004, pořizovací cena 112 140,- Kč, zůstatková cena 1,- Kč a nabídnutím k odprodeji ostatním zájemcům, případně s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • automatická čerpací stanice, inventární číslo: 022/01, rok pořízení 1984, pořizovací cena 241 063,- Kč, zůstatková cena 1,- Kč a likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2018), Domov Lidmaň, příspěvková organizace (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-33


42. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace

Usnesení 1382/21/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku osobní automobil Škoda Felicie Combi, inventární číslo: 67, rok pořízení 2004, rok první registrace vozidla 1999, pořizovací cena 273 717,- Kč, zůstatková cena k 1. 7. 2018 je 0,- Kč a nabídnutím k odprodeji ostatním zájemcům, případně s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2018), Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-42


43. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace

Usnesení 1383/21/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku plynového kotle 150 l G-B-150/900, inventární číslo: 22000199, rok pořízení 2005, pořizovací cena 139 782,10 Kč, zůstatková cena 1,- Kč a jeho likvidací  provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2018), Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-43


34. Vize příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, předložili radě kraje ke schválení vize příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1384/21/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

nové vize příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-21-2018-34, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí zveřejnit schválené vize na Portálu příspěvkových organizací.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-34, RK-21-2018-34pr01.doc


35. Návrh na poskytnutí finančního daru obecně prospěšné společnosti ProMancus – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, informovali radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí finančního daru z kapitoly Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1385/21/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 30 000 Kč společnosti ProMancus, o. p. s., Ostrava, Přívoz, Moravská Ostrava a Přívoz, Hlávkova 447/5, IČ: 28621221, dle materiálu RK-21-2018-35, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-35, RK-21-2018-35pr01.doc, RK-21-2018-35pr02.doc


36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M4 - přijetí účelové investiční dotace na realizaci akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1386/21/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, příloha M4 - Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 15 830 746,05 Kč na realizaci akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (3. 8. 2018), Odbor ekonomický (3. 8. 2018)

termín: 3. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-36


37. Smlouva o nájmu a poskytování servisních a materiálových služeb

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, informovali radu kraje o návrhu uzavření smlouvy o nájmu a poskytování servisních a materiálových služeb pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1387/21/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu a poskytování servisních a materiálových služeb dle materiálu RK-21-2018-37, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-37, RK-21-2018-37pr01.pdf


38. Návrh na úpravu čerpání fondu investic u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 za odvětví sociální péče, návrh na provedení rozpočtového opatření

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, předložili radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1388/21/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4350 – Domovy pro seniory, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 200 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů o  částku 200 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Domova pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizace o částku 200 000 Kč na nákup elektrických polohovacích lůžek;
 • použití fondu investic pro rok 2018 u Domova Háj, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizace dle materiálu RK-21-2018-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Domov Háj, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-38, RK-21-2018-38pr01.xls


39. Návrh na vyslovení souhlasu s dokumentací pro vydání stavebního povolení v rámci koncesního projektu Projektování, výstavbu, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1389/21/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s předloženou dokumentací dle materiálu RK-21-2018-39, př. 1;

schvaluje

vyjádření zadavatele dle materiálu RK-21-2018-39, př. 3.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-39, RK-21-2018-39pr01.zip, RK-21-2018-39pr02.pdf, RK-21-2018-39pr03.doc


J. Běhounek navrhl projednání bodů 40, 41 v bloku.

K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


40. Schválení žádosti o platbu v rámci 1. monitorovacího období projektu „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“

Usnesení 1390/21/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

žádost o platbu projektu „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-21-2018-40, př. 1;

ukládá

Odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-40, RK-21-2018-40pr01.pdf


41. Schválení žádosti o platbu v rámci 3. monitorovacího období projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“

Usnesení 1391/21/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

žádost o platbu projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-21-2018-41, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-41, RK-21-2018-41pr01.pdf


44. Souhlas zřizovatele k přijetí věcného daru pro Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkovou organizaci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, seznámili radu kraje s návrhem uzavření darovací smlouvy pro Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1392/21/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-21-2018-44, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 8. 2018), Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-44, RK-21-2018-44pr01.pdf, RK-21-2018-44pr02.pdf


J. Běhounek navrhl projednání bodů 45 - 49, 51 - 59, 61 - 66 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


45. Uzavření pachtovních smluv v rámci stavby "II/405 Jihlava - JV obchvat"

Usnesení 1393/21/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít se Zemědělským družstvem Velký Beranov, EUROFARMS JIHLAVA s.r.o., AGRO družstvem vlastníků Puklice a Josefem Sklenářem pachtovní smlouvy v rozsahu a za podmínek dle materiálů RK-21-2018-45, př. 1, RK-21-2018-45, př. 2, RK-21-2018-45, př. 3 a RK-21-2018-45, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (1. 10. 2018)

termín: 1. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-45, RK-21-2018-45pr01.docx, RK-21-2018-45pr02.docx, RK-21-2018-45pr03.docx, RK-21-2018-45pr04.docx


46. Prodej pozemku v k.ú. Čejkov a obci Nový Rychnov

Usnesení 1394/21/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-46, RK-21-2018-46pr01.pdf, RK-21-2018-46pr02.pdf


47. Směna, výkup a prodej pozemků v k. ú. Chotěboř

Usnesení 1395/21/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-47, RK-21-2018-47pr01.pdf


48. Změna usnesení 0474/09/2018/RK

Usnesení 1396/21/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0474/09/2018/RK ze dne 13. 3. 2018 tak, že v materiálu RK-09-2018-71, př. 1 se ruší smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pod pořadovým č. 9.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-48


49. Majetkoprávní příprava stavby "II/602 Ruda - průtah"

Usnesení 1397/21/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít s obcí Ruda smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-21-2018-49, př. 1 na část pozemku par. č. 1778/1 v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda pro stavbu „II/602 Ruda – průtah“.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-49, RK-21-2018-49pr01.pdf


51. Darování pozemků v k.ú. Víska u Chotěboře a obci Víska

Usnesení 1398/21/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. 840/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 65 m2 a par. č. 840/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2,  oddělených geometrickým plánem č. 199-49/2014 z pozemku par. č. 840/1v k. ú. Víska u Chotěboře a obci Víska z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Víska;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 840/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 65 m2 a par. č. 840/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2, oddělené geometrickým plánem č. 199-49/2014 z pozemku par. č. 840/1 v k. ú. Víska u Chotěboře a obci Víska z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Víska.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-51, RK-21-2018-51pr01.pdf


52. Majetkoprávní vypořádání stavby silnice „II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek“

Usnesení 1399/21/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků par. č. 2587 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 815 m2, par. č. 2580/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 907 m2, par. č. 2581/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 609 m2, par. č. 2587 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 474 m2 a par. č. 2593 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 69 m2 v k. ú. Dolní Bobrová a obci Bobrová do vlastnictví městyse Bobrová;

doporučuje

převést darem pozemky par. č. 2587 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 815 m2, par. č. 2580/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 907 m2, par. č. 2581/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 609 m2, par. č. 2587 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 474 m2 a par. č. 2593 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 69 m2 v k. ú. Dolní Bobrová a obci Bobrová z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Bobrová.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-52


53. Změna usnesení 1203/19/2018/RK

Usnesení 1400/21/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 1203/19/2018/RK ze dne 26. 6. 2018 tak, že v materiálu RK-19-2018-58, př. 1 se ruší smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pod pořadovým č. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-53


54. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1401/21/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-21-2018-54, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-54, RK-21-2018-54pr01.xlsx


55. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k. ú. Havlíčkův Brod

Usnesení 1402/21/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina jako budoucím obtíženým, společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jako budoucím oprávněným a Ředitelstvím silnic a dálnic jako stavebníkem, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách Podzemního komunikačního vedení položeného v rámci stavby „I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat" na pozemku par. č. 4286/75 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a to za jednorázovou úhradu ve výši součinu znaleckým posudkem stanovené ceny 34,50 Kč/m2 a skutečného rozsahu zatížení pozemku.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-55


56. Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/392 Velké Meziříčí - Tasov, I. stavba“

Usnesení 1403/21/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatně pozemek par. č. 5636/22 - ostatní plocha, silnice o výměře 760 m2 v k. ú. Velké Meziříčí a dále pozemky par. č.  1136/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 424 m2 a par. č. 1136/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 59 m2 v k. ú. Dolní Heřmanice z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-56


57. Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce výtahů

Usnesení 1404/21/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce výtahů“ dle Zprávy o hodnocení nabídky dle materiálu RK-21-2018-57, př. 2;

rozhoduje

vybrat společnost VÝTAHY VANĚRKA s.r.o., U hrádku 2960, 415 01 Teplice, IČO 254 79 296 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce výtahů“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

odpovědnost: Odbor majetkový (17. 8. 2018)

termín: 17. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-57, RK-21-2018-57pr01.pdf, RK-21-2018-57pr02.pdf


58. Návrh na změnu usnesení 0290/04/2014/ZK

Usnesení 1405/21/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-58


59. Majetkoprávní příprava stavby "II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat" - přeložky plynovodů

Usnesení 1406/21/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina jako vlastníkem pozemku a GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., ze sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 279 35 311 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-21-2018-59, př. 1 pro stavbu „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, Přeložka VTL plynovodu DN 150 v km 1,280 (SO 501)“;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina jako vlastníkem pozemků a GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., ze sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 279 35 311 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-21-2018-59, př. 2 pro stavbu „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, Přeložka VTL plynovodu DN 300 v km 2,930 a pod SO 105 (SO 503)“.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-59, RK-21-2018-59pr01.pdf, RK-21-2018-59pr02.pdf


61. Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou

Usnesení 1407/21/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou“ dle Zprávy o hodnocení nabídky dle materiálu RK-21-2018-61, př. 2;

rozhoduje

vybrat společnost WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 289 77 955 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným účastníkem.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 8. 2018)

termín: 6. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-61, RK-21-2018-61pr01.pdf, RK-21-2018-61pr02.pdf


62. Majetkoprávní příprava stavby "II/602 Stránecká Zhoř - průtah"

Usnesení 1408/21/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-62, RK-21-2018-62pr01.pdf


63. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na uzavření budoucí darovací smlouvy na převod části pozemků v k. ú. Mrákotín u Telče

Usnesení 1409/21/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-21-2018-63, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, o možnosti investorů provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-21-2018-63, př. 1;
 • zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování částí pozemků KN par. č. 2550 a par. č. 2554/1 v k. ú. Mrákotín u Telče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Městyse Mrákotín;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a Městysem Mrákotín smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci staveb „Chodník k zahrádkám Mrákotín“ a “Chodník směr k Částkovicím Mrákotín“ darovat části pozemků KN par. č. 2550, par. č. 2554/1 v  k. ú. Mrákotín u Telče, zastavěných chodníky, do vlastnictví Městyse Mrákotín a Městys Mrákotín se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-63, RK-21-2018-63pr01.xls


64. Prodej pozemků v k. ú. a obci Želetava

Usnesení 1410/21/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-64, RK-21-2018-64pr01.pdf


65. Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouva umožňující provést stavbu na pozemcích v k. ú. Jihlava

Usnesení 1411/21/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vydat souhlas se stavebním záměrem „Areál Rantířovská Auto Vysočina / Jednota Jindřichův Hradec“ na pozemcích KN par. č. 5811/1 a par. č. 5812/1 v k. ú. Jihlava ve vlastnictví Kraje Vysočina. Jedná se o vybudování komunikačních připojení  na silnice II/602 a III/01945, výstavbu nových chodníků a zřízení nových bezbariérových přechodů pro chodce;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka dotčených pozemků a společností Auto Vysočina s.r.o., Žižkova 4849/109a, 586 01 Jihlava na straně investora nepojmenovanou smlouvu o možnosti investora provést stavbu  na pozemcích KN  par. č. 5811/1 a par. č. 5812/1 v k. ú. Jihlava.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-65, RK-21-2018-65pr01.pdf


66. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Nová Ves u Třešti a obci Batelov

Usnesení 1412/21/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k.ú.  Nová Ves u Třešti a obci Batelov dle materiálu RK-21-2018-66, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Batelov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky v k.ú. Nová Ves u Třešti a obci Batelov dle materiálu RK-21-2018-66, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Batelov;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Nová Ves u Třešti a obci Batelov dle materiálu RK-21-2018-66, př. 1 z vlastnictví obce Batelov do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-66, RK-21-2018-66pr01.xls, RK-21-2018-66pr02.xls, RK-21-2018-66pr03.pdf


50. Vyjmutí nemovitosti z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

L. Sýkorová, úřednice majetkoprávního oddělení, seznámila radu kraje s předloženým návrhem vyjmutí nemovitosti z hospodaření KSUSV. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1413/21/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-21-2018-50, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-50, RK-21-2018-50pr01.doc


60. VOŠ SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - rekonstrukce stavebních konstrukcí, elektroinstalace a venkovní kanalizace

L. Sýkorová, úřednice majetkoprávního oddělení, předložila radě kraje návrh zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na výše uvedené stavební práce. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 1414/21/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč – rekonstrukce stavebních konstrukcí, elektroinstalace a venkovní kanalizace“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-21-2018-60, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-21-2018-60, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-21-2018-60, př. 3upr1.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 8. 2018)

termín: 6. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-60, RK-21-2018-60pr01.doc, RK-21-2018-60pr02.doc, RK-21-2018-60pr03.doc


67. Návrh na úpravu plánu investic středních škol na rok 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a  M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, informovali radu kraje o změnách čerpání fondu investic u středních škol zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1415/21/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic středním školám zřizovaným Krajem Vysočina na rok 2018 dle materiálů RK-21-2018-67, př. 1 a RK-21-2018-67, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-67, RK-21-2018-67pr01.xls, RK-21-2018-67pr02.xls


J. Běhounek navrhl projednání bodů 68 - 73 v bloku.

K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018

Usnesení 1416/21/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3146 - Zařízení výchovného poradenství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018 v celkové výši 83 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizaci zřizované krajem o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018 dle tabulky 1 materiálu RK-21-2018-68, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program  Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-21-2018-68, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (11. 9. 2018), Odbor ekonomický (31. 7. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-68, RK-21-2018-68pr01.xls


69. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu speciální a Praktickou školu Černovice

Usnesení 1417/21/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního daru pro Základní školu speciální a Praktickou školu Černovice, dle materiálu RK-21-2018-69, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-69, RK-21-2018-69pr01.doc


70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

Usnesení 1418/21/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 193 922,10 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 3 142 836,54 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 3 336 758,64 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 193 922,10 Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 3 142 836,54 Kč Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2018), Odbor ekonomický (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-70


71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

Usnesení 1419/21/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol v celkové výši 612 500 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-21-2018-71, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-21-2018-71, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (11. 9. 2018), Odbor ekonomický (31. 7. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-71, RK-21-2018-71pr01.xls


72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Usnesení 1420/21/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 96 902,40 Kč a  §  3127 - Střední školy ve výši 366 448,80 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 463 351,20 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole Ledeč nad Sázavou, IČO 60126647 o částku 366 448,80 Kč; 
  • Základní škole a Praktické škole, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593 o částku 96 902,40 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-21-2018-72.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (3. 8. 2018), Odbor ekonomický (31. 7. 2018)

termín: 3. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-72


73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT

Usnesení 1421/21/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, UZ 33166) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT poskytnutou na realizaci rozvojového programu „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018“ v celkové výši 2 605 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3113 – Základní školy, UZ 33071) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT poskytnutou na realizaci rozvojového programu „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ v celkové výši 50 998 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2018), Odbor ekonomický (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-73


74. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1422/21/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-74, RK-21-2018-74pr01.pdf, RK-21-2018-74pr02.pdf, RK-21-2018-74pr03.pdf, RK-21-2018-74pr04.xls


75. Podpora učebních oborů

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh poskytnutí motivačních stipendií určených na podporu studia učebních oborů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1423/21/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o motivačních stipendiích, která budou poskytnuta žákům uvedeným v materiálu RK-21-2018-75, př. 1;

rozhoduje

uzavřít darovací smlouvy na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-21-2018-75, př. 2 (zletilí) a RK-21-2018-75, př. 3 (nezletilí) s žáky uvedenými v materiálu RK-21-2018-75, př. 1, s nimiž nebyla dosud smlouva uzavřena.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-75, RK-21-2018-75pr01.xls, RK-21-2018-75pr02.doc, RK-21-2018-75pr03.doc, RK-21-2018-75pr04.xls


76. Finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2018/2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, informovali radu kraje o návrhu poskytnutí příspěvku příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka v roce 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1424/21/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka v roce 2018 dle materiálu RK-21-2018-76, př. 1;

ukládá

OŠMS zapracovat finanční prostředky na pokrytí působení lektora francouzského jazyka na Vysočině do návrhu rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2019.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-76, RK-21-2018-76pr01.xls


77. Podpora rozšíření vzdělávací nabídky Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu a na kapitole Evropské projekty

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení návrh uzavření darovací smlouvy s městem Havlíčkův Brod za účelem finanční podpory rozšíření vzdělávací nabídky výše uvedené školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1425/21/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

přijmout finanční dar a uzavřít Darovací smlouvu dle materiálu RK-21-2018-77, př. 2;

schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy o částku 200 000 Kč a § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 794 493,76 Kč) rozpočtu kraje o finanční dar od města Havlíčkův Brod v celkové výši 994 493,76 Kč dle materiálu RK-21-2018-77, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Střední průmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod o částku 200 000 Kč na realizaci projektu s názvem „SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod – přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku“;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty, zvláštní účet SPŠ – st. úpravy o částku 794 493,76 Kč při současném snížení kapitoly Školství, mládeže sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 794 493,76 Kč určenou na financování projektu „SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod – přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku“.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-77, RK-21-2018-77pr01.pdf, RK-21-2018-77pr02.pdf


78. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem přijetí dotace na projekt "Rovné příležitosti". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1426/21/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Rovné příležitosti“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 160 712,68 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2018), Odbor ekonomický (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-78


79. Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o smlouvách uzavíraných v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. V souvislosti s projednávaným materiálem M. Kukla oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1427/21/2018/RK

Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-21-2018-79, př. 5 a RK-21-2018-79, př. 6;

 • s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost, ve které dojde k výměně zdroje tepla, a to za podmínek uvedených v materiálu RK-21-2018-79, př. 7;

 • s uzavřením zástavní smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla, a to za podmínek uvedených v materiálu RK-21-2018-79, př. 8.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (15. 8. 2018)

termín: 15. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-79, RK-21-2018-79pr01.pdf, RK-21-2018-79pr02.pdf, RK-21-2018-79pr03.pdf, RK-21-2018-79pr04.pdf, RK-21-2018-79pr05.pdf, RK-21-2018-79pr06.pdf, RK-21-2018-79pr07.pdf, RK-21-2018-79pr08.pdf


80. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrhy dodatků ke smlouvám uzavřeným v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1428/21/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-21-2018-80, př. 5 a RK-21-2018-80, př. 6.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-80, RK-21-2018-80pr01.pdf, RK-21-2018-80pr02.pdf, RK-21-2018-80pr03.pdf, RK-21-2018-80pr04.pdf, RK-21-2018-80pr05.doc, RK-21-2018-80pr06.doc


81. Monitorovací zpráva projektu “Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženou monitorovací zprávou. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1429/21/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-21-2018-81, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-21-2018-81, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-81, RK-21-2018-81pr01.pdf


82. Realizace zajištění prezentace Kraje Vysočina na 45. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh uzavření smluv k zajištění účasti Kraje Vysočina na mezinárodní výstavě Země živitelka. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1430/21/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu s:

 • Výstavištěm České Budějovice a.s., IČ 60827475, se sídlem Husova tř. 523/30, 370 01 České Budějovice , dle materiálu RK-21-2018-82, př. 1;
 • firmou BENT s.r.o., IČ 49061160, U Výstaviště 1485, 370 05 České Budějovice, dle materiálu RK-21-2018-82, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2018-82, RK-21-2018-82pr01.docx, RK-21-2018-82pr02.doc


84. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 21/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 14. 8. 2018, v 8:00 hod.

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Mgr. Pavel Franěk                                         …..………………………………….……

 

 

Ing. Bc. Martin Hyský                                    …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 21/2018 dne 31. 7. 2018.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 3. 8. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz