Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 21/2019 - 16. 7. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Informace o aktivitách v návaznosti na varování NUKIB
3 Kraje pro bezpečný internet 2019
4 Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
5 Věcný dar a nadační příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
6 Peněžní účelové a věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
7 Souhlas s výpůjčkou pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
8 Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace - změna usnesení č. 1122/20/2019/RK
9 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
10 Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
11 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
12 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
13 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
14 Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
15 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
16 Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury do rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Doprava pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na financování oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje
17 Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
18 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
19 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“
20 Schválení žádosti o platbu v rámci 3. monitorovací období projektu „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“
21 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.
22 Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2020 a schválení dokumentu „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2020“
23 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka gastro vybavení pro Ústav sociální péče Nové Syrovice"
24 Návrh na změnu usnesení 0869/16/2019/RK
25 Výkup pozemku v k.ú. Kámen u Pacova a obci Kámen
26 Změna usnesení 0049/01/2019/RK ze dne 15.1.2019 - majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“, pozemky zahrnuté do dočasného záboru.
27 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava sociálních zařízení na DM, Kamenice nad Lipou
28 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Jihlava
29 Prodej pozemku v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou
30 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Osová Bítýška, obec Osová Bítýška
31 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k.ú. Pelhřimov
32 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
33 Prodej pozemků pod stavbami hrází vodních děl při současném uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k.ú. Telč, k.ú. Olší u Telče
34 Uzavření pachtovní smlouvy - stavba „II/128 Lukavec - obchvat“
35 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
36 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E - projektová dokumentace"
37 Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna (pavilon 13)“
38 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekty „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ a „Revitalizace parku u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“
39 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Úspory energií - Nemocnice Jihlava“
40 Zpráva o realizaci č. 2 a Zjednodušená žádost o platbu č. 2 projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
41 Zpráva o realizaci č. 5 a zjednodušená žádost o platbu č. 6 projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ (OP Zaměstnanost 2014 – 2020)
42 Projekt „Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina“
43 Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
44 Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
45 Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
46 Monitorovací zpráva o realizaci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
47 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2019
48 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční podpora studia na zahraniční střední škole
49 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
50 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2019
51 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt „Střední průmyslová škola Třebíč – rekonstrukce pavilonů A“
52 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
53 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
54 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Tělovýchovné jednotě Spartak Počátky z.s.
55 Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodní a technické obory – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
56 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
57 Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326
58 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední uměleckoprůmyslovou školu Jihlava - Helenín, Hálkova 42
59 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
60 Projektové záměry příspěvkových organizací
61 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor a ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
62 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
63 Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu a v Třebíči – zajištění financování projektů
64 Zastoupení Kraje Vysočina na setkání realizátorů programu P-TECH
65 Projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“ – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
66 Projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“ – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
67 Informace o řešení Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za I. pololetí 2019
68 Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)
69 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2019
70 4. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.
71 Řešení připojování objektů v majetku Kraje Vysočina do soustav zásobování teplem

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz