Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání RK-21-2019

Určeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

 

svolávám


zasedání rady kraje č. 21/2019, které se bude konat dne 16. 7. 2019 v 7:30 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2019
 2. Informace o aktivitách v návaznosti na varování NUKIB
  (P. Pavlinec, RK-21-2019-02)
 3. Kraje pro bezpečný internet 2019
  (P. Pavlinec, RK-21-2019-03)
 4. Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-21-2019-04)
 5. Věcný dar a nadační příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-21-2019-05)
 6. Peněžní účelové a věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-21-2019-06)
 7. Souhlas s výpůjčkou pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-21-2019-07)
 8. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace - změna usnesení č. 1122/20/2019/RK
  (S. Měrtlová, RK-21-2019-08)
 9. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
  (S. Měrtlová, RK-21-2019-09)
 10. Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
  (I. Šteklová, RK-21-2019-10)
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
  (L. Seidl, RK-21-2019-11)
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
  (L. Seidl, RK-21-2019-12)
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
  (L. Seidl, RK-21-2019-13)
 14. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
  (H. Strnadová, RK-21-2019-14)
 15. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
  (H. Strnadová, RK-21-2019-15)
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury do rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Doprava pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na financování oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje
  (H. Strnadová, RK-21-2019-16)
 17. Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
  (V. Švarcová, RK-21-2019-17)
 18. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
  (V. Švarcová, RK-21-2019-18)
 19. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“
  (V. Švarcová, RK-21-2019-19)
 20. Schválení žádosti o platbu v rámci 3. monitorovací období projektu „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“
  (V. Švarcová, RK-21-2019-20)
 21. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.
  (V. Švarcová, RK-21-2019-21)
 22. Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2020 a schválení dokumentu „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2020“
  (V. Švarcová, RK-21-2019-22)
 23. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka gasto vybavení pro Ústav sociální péče Nové Syrovice"
  (V. Švarcová, RK-21-2019-23)
 24. Návrh na změnu usnesení 0869/16/2019/RK
  (P. Kolář, RK-21-2019-24)
 25. Výkup pozemku v k.ú. Kámen u Pacova a obci Kámen
  (P. Kolář, RK-21-2019-25)
 26. Změna usnesení 0049/01/2019/RK ze dne 15.1.2019 - majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“, pozemky zahrnuté do dočasného záboru.
  (P. Kolář, RK-21-2019-26)
 27. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava sociálních zařízení na DM, Kamenice nad Lipou
  (P. Kolář, RK-21-2019-27)
 28. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Jihlava
  (P. Kolář, RK-21-2019-28)
 29. Prodej pozemku v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou
  (P. Kolář, RK-21-2019-29)
 30. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Osová Bítýška, obec Osová Bítýška
  (P. Kolář, RK-21-2019-30)
 31. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k.ú. Pelhřimov
  (P. Kolář, RK-21-2019-31)
 32. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
  (P. Kolář, RK-21-2019-32)
 33. Prodej pozemků pod stavbami hrází vodních děl při současném uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k.ú. Telč, k.ú. Olší u Telče
  (P. Kolář, RK-21-2019-33)
 34. Uzavření pachtovní smlouvy - stavba „II/128 Lukavec - obchvat“
  (P. Kolář, RK-21-2019-34)
 35. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
  (P. Kolář, RK-21-2019-35)
 36. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E - projektová dokumentace"
  (P. Kolář, RK-21-2019-36)
 37. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna (pavilon 13)“
  (I. Fryšová, P. Kolář, RK-21-2019-37)
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekty „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ a „Revitalizace parku u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“
  (I. Fryšová, RK-21-2019-38)
 39. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Úspory energií - Nemocnice Jihlava“
  (I. Fryšová, RK-21-2019-39)
 40. Zpráva o realizaci č. 2 a Zjednodušená žádost o platbu č. 2 projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
  (I. Fryšová, RK-21-2019-40)
 41. Zpráva o realizaci č. 5 a zjednodušená žádost o platbu č. 6 projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ (OP Zaměstnanost 2014 – 2020)
  (I. Fryšová, RK-21-2019-41)
 42. Projekt „Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina“
  (I. Fryšová, RK-21-2019-42)
 43. Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
  (I. Fryšová, RK-21-2019-43)
 44. Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
  (I. Fryšová, RK-21-2019-44)
 45. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
  (I. Fryšová, RK-21-2019-45)
 46. Monitorovací zpráva o realizaci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
  (I. Fryšová, RK-21-2019-46)
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2019
  (K. Ubr, RK-21-2019-47)
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční podpora studia na zahraniční střední škole
  (K. Ubr, RK-21-2019-48)
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
  (K. Ubr, RK-21-2019-49)
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2019
  (K. Ubr, RK-21-2019-50)
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt „Střední průmyslová škola Třebíč – rekonstrukce pavilonů A“
  (K. Ubr, RK-21-2019-51)
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
  (K. Ubr, RK-21-2019-52)
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
  (K. Ubr, RK-21-2019-53)
 54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Tělovýchovné jednotě Spartak Počátky z.s.
  (K. Ubr, RK-21-2019-54)
 55. Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodní a technické obory – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
  (K. Ubr, RK-21-2019-55)
 56. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
  (K. Ubr, RK-21-2019-56)
 57. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326
  (K. Ubr, RK-21-2019-57)
 58. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední uměleckoprůmyslovou školu Jihlava - Helenín, Hálkova 42
  (K. Ubr, RK-21-2019-58)
 59. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
  (K. Ubr, RK-21-2019-59)
 60. Projektové záměry příspěvkových organizací
  (K. Ubr, RK-21-2019-60)
 61. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor a ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (K. Ubr, RK-21-2019-61)
 62. FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (K. Ubr, RK-21-2019-62)
 63. Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu a v Třebíči – zajištění financování projektů
  (K. Ubr, RK-21-2019-63)
 64. Zatsoupení Kraje Vysočina na setkání realizátorů programu P-TECH
  (K. Ubr, RK-21-2019-64)
 65. Projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“ – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
  (E. Horná, RK-21-2019-65)
 66. Projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“ – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
  (E. Horná, RK-21-2019-66)
 67. Informace o řešení Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za I. pololetí 2019
  (E. Horná, RK-21-2019-67)
 68. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)
  (E. Horná, RK-21-2019-68)
 69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2019
  (E. Horná, RK-21-2019-69)
 70. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz