Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 21/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 21/2019, které se konalo dne 16. 7. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2019

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 16. 7. 2019. 

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek. 

Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání: 

70. 4. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.; 

71. Řešení připojování objektů v majetku Kraje Vysočina do soustav zásobování teplem. 

Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2019
02.  Informace o aktivitách v návaznosti na varování NUKIB
03.  Kraje pro bezpečný internet 2019
04.  Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
05.  Věcný dar a nadační příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
06.  Peněžní účelové a věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
07.  Souhlas s výpůjčkou pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
08.  Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace - změna usnesení č. 1122/20/2019/RK
09.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
10.  Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
11.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
12.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
13.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
14.  Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
15.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
16.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury do rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Doprava pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na financování oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje
17.  Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
18.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
19.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“
20.  Schválení žádosti o platbu v rámci 3. monitorovací období projektu „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“
21.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.
22.  Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2020 a schválení dokumentu „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2020“
23.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka gastro vybavení pro Ústav sociální péče Nové Syrovice"
70.  4. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.
24.  Návrh na změnu usnesení 0869/16/2019/RK
25.  Výkup pozemku v k.ú. Kámen u Pacova a obci Kámen
26.  Změna usnesení 0049/01/2019/RK ze dne 15. 1. 2019 - majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“, pozemky zahrnuté do dočasného záboru.
27.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava sociálních zařízení na DM, Kamenice nad Lipou
29.  Prodej pozemku v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou
30.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Osová Bítýška, obec Osová Bítýška
31.  Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k.ú. Pelhřimov
32.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
33.  Prodej pozemků pod stavbami hrází vodních děl při současném uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k.ú. Telč, k.ú. Olší u Telče
34.  Uzavření pachtovní smlouvy - stavba „II/128 Lukavec - obchvat“
35.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
28.  Prodej nemovitých věcí v k. ú. Jihlava
36.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E - projektová dokumentace"
37.  Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna (pavilon 13)“
38.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekty „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ a „Revitalizace parku u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“
39.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Úspory energií - Nemocnice Jihlava“
40.  Zpráva o realizaci č. 2 a Zjednodušená žádost o platbu č. 2 projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
41.  Zpráva o realizaci č. 5 a zjednodušená žádost o platbu č. 6 projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ (OP Zaměstnanost 2014 – 2020)
42.  Projekt „Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina“
43.  Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
44.  Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
45.  Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
46.  Monitorovací zpráva o realizaci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
71.  Řešení připojování objektů v majetku Kraje Vysočina do soustav zásobování teplem
47.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2019
49.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
50.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2019
51.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt „Střední průmyslová škola Třebíč – rekonstrukce pavilonů A“
53.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
55.  Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodní a technické obory – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
48.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční podpora studia na zahraniční střední škole
52.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
54.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Tělovýchovné jednotě Spartak Počátky z.s.
56.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
57.  Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326
58.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední uměleckoprůmyslovou školu Jihlava - Helenín, Hálkova 42
59.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
60.  Projektové záměry příspěvkových organizací
61.  FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor a ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
62.  FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
63.  Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu a v Třebíči – zajištění financování projektů
64.  Zastoupení Kraje Vysočina na setkání realizátorů programu P-TECH
65.  Projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“ – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
66.  Projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“ – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
67.  Informace o řešení Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za I. pololetí 2019
68.  Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)
69.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2019
72.  Rozprava členů rady

Usnesení 1204/21/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 16. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 20/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Informace o aktivitách v návaznosti na varování NUKIB

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje návrh vzít na vědomí informace o přijatých opatřeních v návaznosti na varování NUKIB. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1205/21/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (služební tajemství, obchodní tajemství, skutečnosti podléhající neveřejnému režimu ze zákona, zákaz šíření poplašné zprávy, zákaz ohrožení vyšetřování orgány činnými v trestním řízení, zákaz neoprávněných zásahů do správních řízení a jiných úředních postupů).

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-02


03. Kraje pro bezpečný internet 2019

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Kraj pro bezpečný internet 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1206/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými kraji dle materiálů, na základě žádosti o poskytnutí dotace na projekt KPBI 2019 dle materiálů RK-21-2019-03, př. 3, RK-21-2019-03, př. 4, RK-21-2019-03, př. 5, RK-21-2019-03, př. 6, RK-21-2019-03, př. 7;

pověřuje

hejtmana k podpisu žádostí o dotaci na projekt KPBI 2019 v jednotlivých krajích dle materiálu RK-21-2019-03, př. 2;

bere na vědomí

plán realizace projektu KPBI 2019 dle materiálu RK-21-2019-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-03, RK-21-2019-03pr01.docx, RK-21-2019-03pr02.docx, RK-21-2019-03pr03.doc, RK-21-2019-03pr04.doc, RK-21-2019-03pr05.doc, RK-21-2019-03pr06.docx, RK-21-2019-03pr07.docx

 

K navrhovaným bodům 04 – 07, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


04. Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1207/21/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-21-2019-04, př. 1 a RK-21-2019-04, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (26. 7. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (26. 7. 2019)

termín: 26. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-04, RK-21-2019-04pr01.pdf, RK-21-2019-04pr02.pdf


05. Věcný dar a nadační příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1208/21/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy a smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-21-2019-05, př. 1 a RK-21-2019-05, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (26. 7. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (26. 7. 2019)

termín: 26. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-05, RK-21-2019-05pr01.pdf, RK-21-2019-05pr02.pdf


06. Peněžní účelové a věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1209/21/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových a věcných darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-21-2019-06, př. 1, RK-21-2019-06, př. 2, RK-21-2019-06, př. 3 a RK-21-2019-06, př. 4.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (26. 7. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (26. 7. 2019)

termín: 26. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-06, RK-21-2019-06pr01.docx, RK-21-2019-06pr02.docx, RK-21-2019-06pr03.docx, RK-21-2019-06pr04.docx


07. Souhlas s výpůjčkou pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1210/21/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Rámcové kupní smlouvy a smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-21-2019-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 8. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-07, RK-21-2019-07pr01.docx


08. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace - změna usnesení č. 1122/20/2019/RK

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1211/21/2019/RK

Rada kraje
ruší

usnesení č. 1122/20/2019/RK v části: rada kraje souhlasí s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace: 

 • Bruska pásová, inv. číslo 005-000-001-037, rok výroby (r. v.) 1973, pořizovací cena (PC) 17 317,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Frézka universální, inv. č. 005-000-001-047, r. v. 1979, PC 15 000,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí, inv. č. 005-000-001-048, r. v. 1979, PC 41 792,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí kombinovaný, inv. č. 005-000-001-053, r. v. 1982, PC 34 929,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí univ. přenosný, inv. č. 005-000-001-087, r. v. 1995, PC 20 935,-  Kč, ZC 0,- Kč;
 • Odsávač dřevěných pilin, inv. č. 005-000-001-099, r. v. 1998, PC 28 749,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, prodejem za nejvyšší nabídkovou cenu: 

 • Bruska pásová, inv. číslo 005-000-001-037, rok výroby (r. v.) 1973, pořizovací cena (PC) 17 317,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Frézka universální, inv. č. 005-000-001-047, r. v. 1979, PC 15 000,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí, inv. č. 005-000-001-048, r. v. 1979, PC 41 792,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí kombinovaný, inv. č. 005-000-001-053, r. v. 1982, PC 34 929,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí univ. přenosný, inv. č. 005-000-001-087, r. v. 1995, PC 20 935,-  Kč, ZC 0,- Kč;
 • Odsávač dřevěných pilin, inv. č. 005-000-001-099, r. v. 1998, PC 28 749,- Kč, ZC 0,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (16. 7. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-08


09. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1212/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2019 o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 2 097 465,20 Kč (podíl ze strukturálního EU fondu (ÚZ 107517016) ve výši 1 980 939,35 Kč a státní podíl (ÚZ 107117015) ve výši 116 525,85 Kč) s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací druhé etapy projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“; 
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 2 097 465,20 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“ dle materiálu RK-21-2019-09, př. 1
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2019 o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 11 338 954,14 Kč (podíl ze strukturálního EU fondu (ÚZ 107517969) ve výši 10 709 012,24 Kč a státní podíl (ÚZ 107117968) ve výši 629 941,90 Kč) s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací druhé etapy projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2019 pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 11 338 954,14 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“ dle materiálu RK-21-2019-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (16. 7. 2019), Odbor ekonomický (16. 7. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (16. 7. 2019)

termín: 16. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-09, RK-21-2019-09pr01.xls


10. Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1213/21/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 5/2019 dle materiálu RK-21-2019-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (16. 7. 2019)

termín: 16. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-10, RK-21-2019-10pr01.doc

 

K navrhovaným bodům 11 – 13, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1214/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3311 – Divadelní činnosti, ÚZ 34 352) rozpočtu kraje na rok 2019 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci v rámci „Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů“ ve výši 3 400 000 Kč na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2019“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace o částku 3 400 000 Kč určenou na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2019“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-11


12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny

Usnesení 1215/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, ÚZ 34070) rozpočtu kraje na rok 2019 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Krajskou knihovnu Vysočiny v rámci programu „Kulturní aktivity“ na realizaci projektu „Nenechte mozek zlenivět – kognitivní trénink pro seniory, nevidomé a těžce zrakově postižené“, ve  výši 50 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny o  částku 50 000 Kč určenou na realizaci projektu „Nenechte mozek zlenivět – kognitivní trénink pro seniory, nevidomé a těžce zrakově postižené“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Krajská knihovna Vysočiny (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-12


13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci

Usnesení 1216/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34070) rozpočtu kraje na rok 2019 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci v rámci programu „Kulturní aktivity – podpora tradiční lidové kultury – kategorie A“ na realizaci projektu „Edice Kramářské písně z Pelhřimovska“, ve  výši 60 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 60 000 Kč určenou na realizaci projektu „Edice Kramářské písně z Pelhřimovska“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-13


14. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu zařadit níže uvedené akce do kapitoly Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1217/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit jmenovité akce: 

 • II/128 Pacov - průtah
 • II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
 • II/345 Chotěboř - obchvat
 • II/354 Nové Město na Moravě - obchvat 

do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 8. 2019), Odbor ekonomický (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-14


15. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1218/21/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku dle materiálu RK-21-2019-15, př. 1 za cenu dle nejvyšší předložené nabídky a v případě nezájmu s jeho likvidací.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019), Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-15, RK-21-2019-15pr01.pdf


16. Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury do rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Doprava pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na financování oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1219/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212, položka 5336) rozpočtu kraje na rok 2019 o účelovou dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (UZ 91252) pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, ve výši 179 294 000 Kč dle smlouvy č. 566S/2019 na realizaci neinvestičních akcí uvedených v materiálu RK-21-2019-16, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2019 o částku 179 294 000 Kč určenou na realizaci neinvestičních akcí z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2019;

ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, průběžně zasílat na krajský úřad (odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický) na vědomí kopie žádostí o zálohu, zaslané na Státní fond dopravní infrastruktury dle podmínek smlouvy č. 566S/2019.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-16, RK-21-2019-16pr01.pdf


17. Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1220/21/2019/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-21-2019-17, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí podání čtvrtého Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (29. 7. 2019)

termín: 29. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-17, RK-21-2019-17pr01.doc


18. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1221/21/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku varný kotel KPI 15 G, inventární číslo HIM021/9/56, rok pořízení 1999, pořizovací cena 207 156 Kč, zůstatková cena 0 Kč a likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-18


19. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a  seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1222/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov I." o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 6 211 580,10 Kč určenou na financování projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (17. 7. 2019), Odbor ekonomický (17. 7. 2019)

termín: 17. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-19


20. Schválení žádosti o platbu v rámci 3. monitorovací období projektu „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit žádost o platbu uvedeného projektu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1223/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

žádost o platbu projektu „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-21-2019-20, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-20, RK-21-2019-20pr01.pdf


21. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu schválit žádosti o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace za odvětví sociální péče. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1224/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 103 712,77 Kč dle materiálu RK-21-2019-21, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-21, RK-21-2019-21pr01.xls


22. Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2020 a schválení dokumentu „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2020“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit uvedené zásady zastupitelstva kraje. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1225/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

podat dokument „Žádost kraje / Hl. města Prahy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2020“ dle materiálu RK-21-2019-22, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2020“ dle materiálu RK-21-2019-22, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-22, RK-21-2019-22pr01.pdf, RK-21-2019-22pr02.doc


23. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka gastro vybavení pro Ústav sociální péče Nové Syrovice"

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1226/21/2019/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 15. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-23, RK-21-2019-23pr01.docx


70. 4. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1227/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-21-2019-70, př. 1 a Žádost o platbu dle materiálu RK-21-2019-70, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (24. 7. 2019)

termín: 24. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-70, RK-21-2019-70pr01.Pdf, RK-21-2019-70pr02.Pdf

 

V průběhu jednání přišel J. Hyliš. K navrhovaným bodům 24 – 27, 29 - 35, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


24. Návrh na změnu usnesení 0869/16/2019/RK

Usnesení 1228/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0869/16/2019/RK tak, že v materiálu RK-16-2019-41, př. 1 se ruší smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 7.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-24


25. Výkup pozemku v k.ú. Kámen u Pacova a obci Kámen

Usnesení 1229/21/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-25, RK-21-2019-25pr01.pdf


26. Změna usnesení 0049/01/2019/RK ze dne 15. 1. 2019 - majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“, pozemky zahrnuté do dočasného záboru.

Usnesení 1230/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0049/01/2019/RK ze dne 15. 1. 2019  tak, že text usnesení se nahrazuje textem: 

"Rada kraje rozhoduje 

 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vlastníky pozemků na straně pronajímatele nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ v katastrálních územích Okříšky, Hvězdoňovice, Petrovice u Třebíče, Krahulov a Stařeč v rozsahu, za podmínek, ceny a na dobu dle materiálu RK-21-2019-26, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele, městysem Okříšky, městysem Stařeč, obcemi Hvězdoňovice a Krahulov na straně půjčitele smlouvu o výpůjčce na části pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ v k. ú. Okříšky, Hvězdoňovice, Krahulov a  Stařeč v rozsahu a na dobu dle materiálu RK-21-2019-26, př. 1."

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 12. 2020)

termín: 30. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-26, RK-21-2019-26pr01.XLS


27. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava sociálních zařízení na DM, Kamenice nad Lipou

Usnesení 1231/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava sociálních zařízení na DM, Kamenice nad Lipou" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-21-2019-27, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČO 608 38 531 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava sociálních zařízení na DM, Kamenice nad Lipou";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 7. 2019)

termín: 18. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-27, RK-21-2019-27pr01.pdf, RK-21-2019-27pr02.pdf


29. Prodej pozemku v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou

Usnesení 1232/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr úplatně převést část pozemku KN par. č. 6955/1 v k. ú. Město Žďár, dle GP č. 4446-94/2019, PGP-453/2019-714, nově označenou jako pozemek par. č. 6955/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2, z vlastnictví Kraje vysočina do vlastnictví společnosti Hettich ČR k. s., IČ: 494 37 283, se sídlem Jihlavská 2190/3, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek parcela číslo 6955/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 4446-94/2019, PGP-453/2019-714 z pozemku KN par. č. 6955/1 v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, za cenu ve výši 9 000 Kč bez DPH (10 890 Kč včetně 21 % DPH), z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Hettich ČR k. s., IČ: 494 37 283, se sídlem Jihlavská 2190/3, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-29, RK-21-2019-29pr01.pdf


30. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Osová Bítýška, obec Osová Bítýška

Usnesení 1233/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-21-2019-30, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 873-381/2018, PGP-8/2019-746 z pozemku KN par. č. 2430/11 v  k. ú. Osová Bítýška z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Osová Bítýška;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-21-2019-30, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 873-381/2018, PGP-8/2019-746 z pozemku KN par. č. 2430/11 v k. ú. Osová Bítýška z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Osová Bítýška;
 • nabýt darem díl „m“ par. č. 2430/11 o výměře 1 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 873-381/2018, PGP-8/2019-746 z pozemku KN par. č. 143/2 v k. ú. Osová Bítýška z vlastnictví obce Osová Bítýška do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-30, RK-21-2019-30pr01.xls, RK-21-2019-30pr02.pdf


31. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k.ú. Pelhřimov

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1234/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, na straně budoucího povinného z věcného břemene a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného z věcného břemene smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-21-2019-31, př. 1upr1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-31, RK-21-2019-31pr01.doc


32. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 1235/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-21-2019-32, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-21-2019-32, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-32, RK-21-2019-32pr01.xls


33. Prodej pozemků pod stavbami hrází vodních děl při současném uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k.ú. Telč, k.ú. Olší u Telče

Usnesení 1236/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr prodeje dílu "a" pozemku par. č. 7424/1 a dílu "b" pozemku par. č. 7424/4, sloučené do nově vzniklého pozemku par. č. 7424/10 - ost. plocha, silnice o výměře 1 742 m2 vzniklého dle GP č. 2385-8534/2019 v k.ú. Telč a dále GP č. 108-8551/2019 nově oddělený pozemek par. č. 595/7 - ost. plocha, silnice o výměře 1 457 m2 v k.ú. Olší u Telče, obec Olší z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice, a.s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést díl "a" pozemku par. č. 7424/1 a díl "b" pozemku par. č. 7424/4, sloučené do nově vzniklého pozemku par. č. 7424/10 - odst. plocha, silnice  o výměře 1 742 m2 vzniklého dle GP č. 2385-8534/2019 v k.ú. Telč a dále GP č. 108-8551/2019 nově oddělený pozemek par. č. 595/7 - ost. plocha, silnice o výměře 1 457 m2 v k.ú. Olší u Telče, obec Olší z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice, a.s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec za dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2;
 • vyhradit si ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování, vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav krajských silnic na pozemcích par. č. 7424/10 o výměře 1 742 m2 vzniklého GP č. 2385-8534/2019 z pozemků par. č. 7424/1  par.č. 7424/4 v  k.ú. Telč a dále na pozemku par.č. 595/7 vzniklého dle GP č. 108-8551/2019 z pozemku par .č. 595 v k.ú. Olší u Telče;
 • rozhodnout uzavřít mezi Rybářstvím Lipnice, a s., na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti; smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování, vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav krajských silnic na pozemcích par. č. 7424/10 o výměře 1 742 m2 vzniklého GP č. 2385-8534/2019 z pozemků par. č. 7424/1 par. č. 7424/4 v  k.ú. Telč a dále na pozemku par.č. 595/7 vzniklého dle GP č. 108-8551/2019 z pozemku par. č. 595 v k.ú. Olší u Telče za jednorázovou úhradu 20 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (16. 7. 2019)

termín: 16. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-33, RK-21-2019-33pr01.pdf


34. Uzavření pachtovní smlouvy - stavba „II/128 Lukavec - obchvat“

Usnesení 1237/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít pachtovní smlouvu mezi Krajem Vysočina a Zemědělským družstvem Lukavec na pozemky ve vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-21-2019-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-34, RK-21-2019-34pr01.pdf


35. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1238/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými  za podmínek dle materiálu RK-21-2019-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-35, RK-21-2019-35pr01.xlsx


28. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Jihlava

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1239/21/2019/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 19. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-28, RK-21-2019-28pr01.pdf, RK-21-2019-28pr02.pdf, RK-21-2019-28pr03.doc


36. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E - projektová dokumentace"

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1240/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E - projektová dokumentace" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-21-2019-36, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení  ARTPROJEKT JILAVA, spol. s r.o., IČO 25558692, se sídlem: Jihlava, Minoritské nám. 1153/11, PSČ 586 01 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E - projektová dokumentace";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (25. 7. 2019)

termín: 25. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-36, RK-21-2019-36pr01.pdf, RK-21-2019-36pr02.pdf, RK-21-2019-36pr03.pdf


37. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna (pavilon 13)“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnila J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1241/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-21-2019-37, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna (pavilon 13)“.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2019), Odbor majetkový (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-37, RK-21-2019-37pr01.pdf

 

K navrhovaným bodům 38 - 41, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekty „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ a „Revitalizace parku u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“

Usnesení 1242/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ o částku 826 447,84 Kč a ve zvýšení rozpočtu projektu „Revitalizace parku u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“ o částku 168 256,98 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2019), Odbor ekonomický (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-38


39. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Úspory energií - Nemocnice Jihlava“

Usnesení 1243/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Úspory energií - Nemocnice Jihlava“ o částku 4 664 077,56 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (16. 7. 2019)

termín: 16. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-39


40. Zpráva o realizaci č. 2 a Zjednodušená žádost o platbu č. 2 projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)

Usnesení 1244/21/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 2 dle materiálu RK-21-2019-40, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 2 dle materiálu RK-21-2019-40, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje předložit Zprávu o realizaci č. 2 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 2 projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ dle materiálů RK-21-2019-40, př. 1 a RK-21-2019-40, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 8. 2019)

termín: 30. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-40, RK-21-2019-40pr01.pdf, RK-21-2019-40pr02.Pdf


41. Zpráva o realizaci č. 5 a zjednodušená žádost o platbu č. 6 projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ (OP Zaměstnanost 2014 – 2020)

Usnesení 1245/21/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 5 dle materiálu RK-21-2019-41, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 6 dle materiálu RK-21-2019-41, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-21-2019-41, př. 1 a RK-21-2019-41, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje předložit Zprávu o realizaci č. 5 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 6 projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ dle materiálů RK-21-2019-41, př. 1 a RK-21-2019-41, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-41, RK-21-2019-41pr01.pdf, RK-21-2019-41pr02.pdf


42. Projekt „Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1246/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky dle materiálu RK-21-2019-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-42, RK-21-2019-42pr01.pdf

 

K navrhovaným bodům 43 – 45, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


43. Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 1247/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-21-2019-43, př. 7, RK-21-2019-43, př. 8 a RK-21-2019-43, př. 9.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-43, RK-21-2019-43pr01.pdf, RK-21-2019-43pr02.pdf, RK-21-2019-43pr03.pdf, RK-21-2019-43pr04.pdf, RK-21-2019-43pr05.pdf, RK-21-2019-43pr06.pdf, RK-21-2019-43pr07.doc, RK-21-2019-43pr08.doc, RK-21-2019-43pr09.doc


44. Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 1248/21/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálech RK-21-2019-44, př. 3 a RK-21-2019-44, př. 4.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-44, RK-21-2019-44pr01.pdf, RK-21-2019-44pr02.pdf, RK-21-2019-44pr03.pdf, RK-21-2019-44pr04.pdf


45. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 1249/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-21-2019-45, př. 5 a RK-21-2019-45, př. 6.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-45, RK-21-2019-45pr01.pdf, RK-21-2019-45pr02.pdf, RK-21-2019-45pr03.pdf, RK-21-2019-45pr04.pdf, RK-21-2019-45pr05.doc, RK-21-2019-45pr06.doc, RK-21-2019-45pr07.pdf


46. Monitorovací zpráva o realizaci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí podání monitorovací zprávy o realizaci daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1250/21/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-21-2019-46, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-46, RK-21-2019-46pr01.pdf


71. Řešení připojování objektů v majetku Kraje Vysočina do soustav zásobování teplem

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1251/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • pořizovat energetický posudek v rozsahu požadovaném zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, rozšířený o posouzení ekonomické přijatelnosti případného využití soustavy zásobování tepelnou energií dle § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, obsahující minimálně srovnání dostupných cen tepelné energie (vlastní výroba, dodávky z dostupných soustav zásobování teplem) včetně podmínek (nákladů) případného připojení na existující soustavy zásobování teplem, a  to při každé nové stavbě či změně stavby mající vliv na úpravu či výměnu zdroje tepelné energie této stavby jako podklad pro případné připojení této stavby k soustavě zásobování teplem vyjma připojování staveb k soustavě zásobování teplem, která je v rámci areálu ve vlastnictví Kraje Vysočina;
 • akceptovat jako ekonomicky přijatelné řešení tepelného hospodářství využití soustavy zásobování teplem za situace, kdy odhadovaná cena za 1 GJ tepla ze soustavy zásobování teplem bude dle energetického posudku rovna či nižší než posudkem stanovená cena tepla vyrobeného při případné instalaci, úpravě či výměně vlastního zdroje tepla;

ukládá

 • Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit pořízení energetického posudku v rozsahu požadovaném zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, rozšířený o posouzení ekonomické přijatelnosti případného využití soustavy zásobování tepelnou energií dle § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, obsahující minimálně srovnání dostupných cen tepelné energie (vlastní výroba, dodávky z dostupných soustav zásobování teplem) včetně podmínek (nákladů) případného připojení k existující soustavě zásobování teplem;
 • Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit dodání dokumentů nezbytných pro zpracování energetického posudku v rozsahu požadovaném zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, rozšířený o posouzení ekonomické přijatelnosti případného využití soustavy zásobování tepelnou energií dle § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, obsahující minimálně srovnání dostupných cen tepelné energie (vlastní výroba, dodávky z dostupných soustav zásobování teplem) včetně podmínek (nákladů) případného připojení k existující soustavě zásobování teplem.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (16. 7. 2019), Odbor majetkový (16. 7. 2019)

termín: 16. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-71

 

K navrhovaným bodům 47, 49 – 51, 53, 55, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2019

Usnesení 1252/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 51 542 000 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2019 dle materiálu RK-21-2019-47, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2019), Odbor ekonomický (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-47, RK-21-2019-47pr01.xls


49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Usnesení 1253/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 600 427 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Základní škole a Praktické škole, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593, o částku 600 427 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-21-2019-49.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2019), Odbor ekonomický (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-49


50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2019

Usnesení 1254/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-21-2019-50, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-21-2019-50, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-21-2019-50, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (10. 9. 2019), Odbor ekonomický (31. 7. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-50, RK-21-2019-50pr01.xls, RK-21-2019-50pr02.xls, RK-21-2019-50pr03.doc


51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt „Střední průmyslová škola Třebíč – rekonstrukce pavilonů A“

Usnesení 1255/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „SPŠ TR – st. úpravy“ o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4 201 261,81 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2019), Odbor ekonomický (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-51


53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

Usnesení 1256/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol v celkové výši 857 500 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-21-2019-53, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle tabulky č. 2 materiálu RK-21-2019-53, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-21-2019-53, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (10. 9. 2019), Odbor ekonomický (31. 7. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-53, RK-21-2019-53pr01.xls


55. Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodní a technické obory – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

Usnesení 1257/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na úhradu mzdových nákladů souvisejících s mimoškolní činností a vedením kroužků se zaměřením na přírodní a technické obory v celkové výši 256 168 Kč dle materiálu RK-21-2019-55, př. 2, tabulka č. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Otokara Březiny a Střední odborné škole Telč na podporu činnosti vedoucích týmů při přípravě týmu na soutěž  "Stavíme z Merkuru" v celkové výši 3 000 Kč dle materiálu RK-21-2019-55, př. 2, tabulka č. 2;

rozhoduje

poskytnout finanční dar základním školám v celkové výši 72 000 Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3113 – Základní školy (ÚZ 00326) dle materiálu RK-21-2019-55, př. 2, tabulka č. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-21-2019-55, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2019), Odbor ekonomický (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-55, RK-21-2019-55pr01.xlsx, RK-21-2019-55pr02.xlsx, RK-21-2019-55pr03.doc


48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční podpora studia na zahraniční střední škole

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o finanční podpoře studia na zahraniční střední škole. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu. Závěrem diskuze rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty A.

Usnesení 1258/21/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-48, RK-21-2019-48pr01.pdf, RK-21-2019-48pr02.pdf, RK-21-2019-48pr03.doc


52. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1259/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3127 – Střední školy o částku 180 000 Kč a ve zvýšení § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 50 000 Kč při současném snížení § 3122 – Střední odborné školy o částku 220 000 Kč a snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 10 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 o částku 180 000 Kč na částečnou úhradu mimosoudního vyrovnání z neplatného rozvázání pracovního poměru;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Základní škole speciální a Praktické škole Černovice, IČO 70842612 o částku 50 000 Kč na úhradu již vynaložených nákladů na opravy podlah;
 • snížení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 o částku 220 000 Kč z důvodů realizace veřejné zakázky za podstatně nižší cenu;

souhlasí

s použitím prostředků na provoz u Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 na pokrytí nákladů spojených s uzavřením dohody o mimosoudním vyrovnání z neplatného rozvázání pracovního poměru (mzdové výdaje do výše 500 000 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 180 000 Kč).

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Základní škola speciální a Praktická škola Černovice (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-52


54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Tělovýchovné jednotě Spartak Počátky z.s.

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnout finanční dar Tělovýchovné jednotě Spartak Počátky z.s. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1260/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost Tělovýchovné jednotě Spartak Počátky z.s., IČO 60662859, se sídlem Stodolní 684, 394 64 Počátky ve výši 10 000 Kč dle materiálu RK-21-2019-54, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 8. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-54, RK-21-2019-54pr01.pdf


56. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem souhlasit s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací kraje za odvětví školství na rok 2019. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1261/21/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2019 dle materiálů RK-21-2019-56, př. 1 a RK-21-2019-56, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Střední průmyslová škola Třebíč, Střední škola stavební Jihlava (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-56, RK-21-2019-56pr01.xls, RK-21-2019-56pr02.xls

 

K navrhovaným bodům 57, 58, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


57. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326

Usnesení 1262/21/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-21-2019-57, př. 1 a RK-21-2019-57, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-57, RK-21-2019-57pr01.docx, RK-21-2019-57pr02.docx


58. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední uměleckoprůmyslovou školu Jihlava - Helenín, Hálkova 42

Usnesení 1263/21/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-21-2019-58, př. 1.

odpovědnost: Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-58, RK-21-2019-58pr01.docx


59. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu dané školy. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1264/21/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením ocelové roštové rampy pořízené v roce 2009, pořizovací cena 407 082 Kč, evidenční číslo 2192, způsobem navrženým Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Třešť dle materiálu RK-21-2019-59.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2019), Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-59


60. Projektové záměry příspěvkových organizací

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o projektových záměrech níže uvedených příspěvkových organizací. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1265/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace: 

 • Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 dle materiálu RK-21-2019-60, př. 1;
 • Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč dle materiálu RK-21-2019-60, př. 2;
 • Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu RK-21-2019-60, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 7. 2019)

termín: 30. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-60, RK-21-2019-60pr01.pdf, RK-21-2019-60pr02.doc, RK-21-2019-60pr03.pdf, RK-21-2019-60pr04.doc, RK-21-2019-60pr05.pdf

 

K navrhovaným bodům 61, 62, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


61. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor a ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 1266/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-61, RK-21-2019-61pr01.pdf, RK-21-2019-61pr02.pdf, RK-21-2019-61pr03.pdf, RK-21-2019-61pr04.pdf, RK-21-2019-61pr05.pdf, RK-21-2019-61pr06.doc


62. FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 1267/21/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2019 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-21-2019-62, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-21-2019-62, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-62, RK-21-2019-62pr01.pdf, RK-21-2019-62pr02.pdf


63. Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu a v Třebíči – zajištění financování projektů

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Závěrem diskuze rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1268/21/2019/RK

Rada kraje
ukládá

 • odboru školství, mládeže a sportu, odboru majetkovému a Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci pokračovat v realizaci projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ dle materiálu RK-21-2019-63;
 • odboru školství, mládeže a sportu, odboru sociálních věcí, odboru majetkovému a grémiu ředitele předložit návrh řešení PPP a SPC Vysočina v Havlíčkově Brodě;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ ve výši max. 25 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 2,56 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2021), Odbor majetkový (30. 6. 2021), Odbor ekonomický (30. 6. 2021), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-63


64. Zastoupení Kraje Vysočina na setkání realizátorů programu P-TECH

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnili O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1269/21/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

zastoupení v programu P-TECH Kraje Vysočina na setkání v New Yorku dle materiálu RK-21-2019-64.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (16. 7. 2019)

termín: 16. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-64

 

K navrhovaným bodům 65 – 67, odboru životního prostředí a zemědělství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


65. Projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“ – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

Usnesení 1270/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 167 427,70 Kč za projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 7. 2019), Odbor ekonomický (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-65


66. Projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“ – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

Usnesení 1271/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 188 825,34 Kč za projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 7. 2019), Odbor ekonomický (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-66


67. Informace o řešení Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za I. pololetí 2019

Usnesení 1272/21/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o řešení Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za I. pololetí roku 2019 dle materiálu RK-21-2019-67.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (15. 1. 2019)

termín: 15. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-67


68. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1273/21/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí, při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolování.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (16. 7. 2019)

termín: 16. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-68, RK-21-2019-68pr01.doc, RK-21-2019-68pr02.doc, RK-21-2019-68pr03.doc


69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2019

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1274/21/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 1 663 487 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2019 a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-21-2019-69, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 7. 2019)

termín: 30. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2019-69, RK-21-2019-69pr01.xls


72. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 21/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 30. 7. 2019, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Jana Fischerová, CSc. ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Martin Kukla …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 21/2019 dne 16. 7. 2019.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 17. 7. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz