Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 21/2020 - 30. 6. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT
3 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na projekt „BIG“
4 Změny ve školském rejstříku
5 Dodatek ke grantové dohodě k projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě)
6 FOND VYSOČINY – zamítnutí žádosti o změnu rozpočtu projektu FV02754.0133 – program Sportujeme a volný čas 2020
7 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
8 Zpráva o realizaci projektu Implementace Krajského ačkního plánu Kraje Vysočina I. - Učíme se ze života pro život
9 Spolupráce při realizaci programu P-Tech na podporu rozvoje digitálních kompetencí ve středních školách
10 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace z IROP na projekt Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 a Závěrečná zpráva o realizaci projektu
11 Digitální technická mapa Kraje Vysočina - podání projektové žádosti
12 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2020 – části 1, 2, 3, 6
13 Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
14 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání Setkání dialyzačních středisek Kraje Vysočina
15 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
16 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ na Ministerstvo zdravotnictví
17 Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
18 Sponzorský dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
19 Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
20 Věcný dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
21 Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
22 Hmotná zainteresovanost ředitelů – vyčíslení odměn ředitelkám/ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2019
23 Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
24 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina
25 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci na poskytnutí dotace nestátním neziskovým organizacím na realizaci prorodinné politiky v roce 2020
26 Návrh veřejné zakázky na dodávku osobního automobilu pro Domov Kamélie Křižanov - Třešť
27 Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na období 2021 – 2023
28 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.
29 Sloučení příspěvkových organizací Domov Kopretina Černovice a Domov Lidmaň
30 Žádost o změnu č. 5 v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"
31 Zpráva k řešení ukončení podnájemního vztahu v Želetavě pro Domov Nové Syrovice
32 Návrh smlouvy o výpůjčce s městem Světlá nad Sázavou
33 Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
34 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – květen 2020
35 Dotace na akci VysočinaFest – koncerty 2020
36 Dodatek č. 1 darovací smlouvy se společností Zall Skyleader, a.s., rozdělení věcného daru mezi zdravotnická zařízení Kraje Vysočina
37 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Čejov pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/347 Čejov - průtah
38 Smlouva o realizaci okružní křižovatky na krajské silnici II/602 v souvislosti s realizací „Obchodního centra Jihlava“
39 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce "Nemocnice Pelhřimov - stavební úpravy č.p.710"
40 Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/349 Svatoslav – křiž. s II/351 Čechtín“
41 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
42 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
43 Směna pozemků s Lesy ČR s. p.
44 Majetkoprávní příprava stavby „II/406 Dvorce- Telč, 3. stavba“
45 Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby „Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV“
46 Návrh na zařazení nové akce „Nemocnice Nové Město na Moravě – Stavební úpravy ODN 2,3“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví
47 Žádost o přehodnocení uplatněné sankce
48 Rozhodnutí o zahájení veřejné zakázky na stavební práce na akci "Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu"
49 Návrh na zařazení nových akcí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství a M4 - Sociální věci
50 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt úspor energií na objektu ODN 1 Nemocnice Nové Město na Moravě - 100. výzva OPŽP
51 Projektová žádost „EVL a PR Havranka – revitalizační opatření“ – 140. výzva OPŽP
52 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
53 Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
54 Smlouva o financování malého projektu “Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“ v rámci projektu Fondu malých projektů programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
55 3. monitorovací zpráva o realizaci projektu “Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“
56 Smlouvy v rámci systému slevových voucherů
57 Soutěž „Vysočina – nejlepší dovolená“ – finanční dary oceněným – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
58 Uvolnění ředitele Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, pro výkon veřejné funkce

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz