Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 21/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 21/2020, které se konalo dne 30. 6. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2020

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 30. 6. 2020.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost V. Novotného.

Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:

57. Soutěž „Vysočina – nejlepší dovolená“ – finanční dary oceněným – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj;

58. Uvolnění ředitele Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, pro výkon veřejné funkce.

Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2020
02.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT
03.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na projekt „BIG“
04.  Změny ve školském rejstříku
05.  Dodatek ke grantové dohodě k projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě)
06.  FOND VYSOČINY – zamítnutí žádosti o změnu rozpočtu projektu FV02754.0133 – program Sportujeme a volný čas 2020
07.  FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
08.  Zpráva o realizaci projektu Implementace Krajského ačkního plánu Kraje Vysočina I. - Učíme se ze života pro život
09.  Spolupráce při realizaci programu P-Tech na podporu rozvoje digitálních kompetencí ve středních školách
10.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace z IROP na projekt Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 a Závěrečná zpráva o realizaci projektu
11.  Digitální technická mapa Kraje Vysočina - podání projektové žádosti
12.  Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2020 – části 1, 2, 3, 6
13.  Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
14.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání Setkání dialyzačních středisek Kraje Vysočina
15.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
16.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ na Ministerstvo zdravotnictví
17.  Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
18.  Sponzorský dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
19.  Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
20.  Věcný dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
21.  Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
58.  Uvolnění ředitele Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, pro výkon veřejné funkce
22.  Hmotná zainteresovanost ředitelů – vyčíslení odměn ředitelkám/ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2019
23.  Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
24.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina
25.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci na poskytnutí dotace nestátním neziskovým organizacím na realizaci prorodinné politiky v roce 2020
26.  Návrh veřejné zakázky na dodávku osobního automobilu pro Domov Kamélie Křižanov - Třešť
27.  Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na období 2021 – 2023
28.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.
29.  Sloučení příspěvkových organizací Domov Kopretina Černovice a Domov Lidmaň
30.  Žádost o změnu č. 5 v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"
31.  Zpráva k řešení ukončení podnájemního vztahu v Želetavě pro Domov Nové Syrovice
32.  Návrh smlouvy o výpůjčce s městem Světlá nad Sázavou
33.  Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
34.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – květen 2020
35.  Dotace na akci VysočinaFest – koncerty 2020
36.  Dodatek č. 1 darovací smlouvy se společností Zall Skyleader, a.s., rozdělení věcného daru mezi zdravotnická zařízení Kraje Vysočina
37.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Čejov pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/347 Čejov - průtah
38.  Smlouva o realizaci okružní křižovatky na krajské silnici II/602 v souvislosti s realizací „Obchodního centra Jihlava“
39.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce "Nemocnice Pelhřimov - stavební úpravy č.p.710"
40.  Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/349 Svatoslav – křiž. s II/351 Čechtín“
41.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
42.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
43.  Směna pozemků s Lesy ČR s. p.
44.  Majetkoprávní příprava stavby „II/406 Dvorce- Telč, 3. stavba“
45.  Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby „Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV“
46.  Návrh na zařazení nové akce „Nemocnice Nové Město na Moravě – Stavební úpravy ODN 2,3“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví
47.  Žádost o přehodnocení uplatněné sankce
48.  Rozhodnutí o zahájení veřejné zakázky na stavební práce na akci "Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu"
49.  Návrh na zařazení nových akcí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství a M4 - Sociální věci
50.  Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt úspor energií na objektu ODN 1 Nemocnice Nové Město na Moravě - 100. výzva OPŽP
51.  Projektová žádost „EVL a PR Havranka – revitalizační opatření“ – 140. výzva OPŽP
52.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
53.  Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
54.  Smlouva o financování malého projektu “Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“ v rámci projektu Fondu malých projektů programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
55.  3. monitorovací zpráva o realizaci projektu “Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“
56.  Smlouvy v rámci systému slevových voucherů
57.  Soutěž „Vysočina – nejlepší dovolená“ – finanční dary oceněným – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
59.  Rozprava členů rady

Usnesení 1209/21/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 20/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1210/21/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 – Základní školy ve výši 587 113 Kč, § 3121 – Gymnázia ve výši 120 000 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 120 000 Kč, UZ 33071) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT poskytnuté na realizaci pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ v celkové výši 827 113 Kč dle materiálu RK-21-2020-02, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, UZ 33166) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT poskytnuté na realizaci rozvojového programu „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020“ v celkové výši 797 636,59 Kč dle materiálu RK-21-2020-02, př. 2;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o vrácené účelové prostředky z dotace na realizaci pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ u příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-21-2020-02, př. 1;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o vrácené účelové prostředky z dotace na realizaci rozvojového programu „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020“ u příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-21-2020-02, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2020), Odbor ekonomický (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-02, RK-21-2020-02pr01.xls, RK-21-2020-02pr02.xlsx


03. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na projekt „BIG“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1211/21/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR na realizaci projektu „BIG“ – Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu (ÚZ 110117051) ve výši 81 567,16 Kč určenou pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO 75140349, o částku 81 567,16 Kč na realizaci projektu „BIG“ – Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-03


04. Změny ve školském rejstříku

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh vyslovit souhlas se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1212/21/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-21-2020-04, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C, 1D, 1E;

ukládá

OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-21-2020-04, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C, 1D, 1E.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-04, RK-21-2020-04pr01.xls


05. Dodatek ke grantové dohodě k projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě)

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uzavřít dodatek ke grantové dohodě k danému projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1213/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek ke grantové dohodě dle materiálu RK-21-2020-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-05, RK-21-2020-05pr01.pdf


06. FOND VYSOČINY – zamítnutí žádosti o změnu rozpočtu projektu FV02754.0133 – program Sportujeme a volný čas 2020

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o žádosti organizace Mažoretky Telč z.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1214/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

neschválit žádost o změnu rozpočtu organizaci Mažoretky Telč z.s. uvedenou v materiálu RK-21-2020-06, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-06, RK-21-2020-06pr01.pdf, RK-21-2020-06pr02.pdf


07. FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotace z uvedeného programu subjektu na projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1215/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2020 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-21-2020-07, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-21-2020-07, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-07, RK-21-2020-07pr01.pdf, RK-21-2020-07pr02.pdf


08. Zpráva o realizaci projektu Implementace Krajského ačkního plánu Kraje Vysočina I. - Učíme se ze života pro život

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu o realizaci daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1216/21/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-21-2020-08, př. 1 a RK-21-2020-08, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-21-2020-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-08, RK-21-2020-08pr01.pdf, RK-21-2020-08pr02.docx


09. Spolupráce při realizaci programu P-Tech na podporu rozvoje digitálních kompetencí ve středních školách

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít dohodu o spolupráci při rozvoji a podpoře daného vzdělávacího programu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1217/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít:

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-09, RK-21-2020-09pr01.docx, RK-21-2020-09pr02.docx, RK-21-2020-09pr03.doc


10. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace z IROP na projekt Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 a Závěrečná zpráva o realizaci projektu

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1218/21/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 60 525 149,81 Kč určenou na projekt „Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016“;
 • převod konečného zůstatku ve výši 61 051 801,99 Kč a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2020 ze zvláštního účtu projektu „Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016“ do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-10, RK-21-2020-10pr01.pdf, RK-21-2020-10pr02.pdf, RK-21-2020-10pr03.pdf


11. Digitální technická mapa Kraje Vysočina - podání projektové žádosti

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s podáním projektové žádosti na realizaci projektu Digitální technické mapy Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1219/21/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s podáním projektové žádosti na realizaci DTM Kraje Vysočina do výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 9. 2020), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-11, RK-21-2020-11pr01.pdf, RK-21-2020-11pr02.docx


12. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2020 – části 1, 2, 3, 6

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1220/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat, jako účastníka s nejvýhodnější nabídkou v rámci veřejné zakázky „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2020“ k uzavření smlouvy: 

 • v částech 1 (WiFi), 2 (Aktivní prvky), 6 (Počítače) účastníka zadávacího řízení AUTOCONT a.s., IČ 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava;
 • v části 3 (Firewall) účastníka zadávacího řízení Trusted Network Solutions, a.s., IČ 26239701, se sídlem Žižkova 600, 664 01 Bílovice nad Svitavou;

ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výběr dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky v částech 1 (WiFi), 2 (Aktivní prvky), 3 (Firewall), 6 (Počítače) a provést úkony nutné k uzavření smlouvy.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 8. 2020), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-12, RK-21-2020-12pr01.docx, RK-21-2020-12pr02.docx, RK-21-2020-12pr03.zip, RK-21-2020-12pr04.zip


13. Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavřít smlouvu o poskytování stipendia. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1221/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-21-2020-13, př. 1;
 • o zařazení žadatelky do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkou.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 7. 2020), Odbor ekonomický (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-13, RK-21-2020-13pr01.doc, RK-21-2020-13pr02.pdf, RK-21-2020-13pr03.xls

 

K navrhovaným bodům 14 – 21, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


14. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání Setkání dialyzačních středisek Kraje Vysočina

Usnesení 1222/21/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 50 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 50 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 50 000 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním Setkání dialyzačních středisek Kraje Vysočina;

ukládá

řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 30. 11. 2020.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 11. 2020), Odbor ekonomický (30. 11. 2020), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-14, RK-21-2020-14pr01.pdf, RK-21-2020-14pr02.pdf, RK-21-2020-14pr03.docx


15. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1223/21/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o  účelovou dotaci z Ministerstva zdravotnictví ve výši 674 895,49 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 674 895,49 Kč,

na úhradu výdajů spojených s realizací projektu „Rozvoj domácí paliativní péče“ spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu dle materiálu RK-21-2020-15, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2020), Odbor ekonomický (30. 6. 2020), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-15, RK-21-2020-15pr01.pdf, RK-21-2020-15pr02.xls


16. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ na Ministerstvo zdravotnictví

Usnesení 1224/21/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o vratku účelové dotace poskytnuté MZ v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 20 092 Kč (ÚZ 35019) původně určené pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o částku 20 092 Kč původně určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-16, RK-21-2020-16pr01.xls


17. Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

Usnesení 1225/21/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investiční akce Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-21-2020-17, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-17, RK-21-2020-17pr01.pdf


18. Sponzorský dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1226/21/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí sponzorského daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-21-2020-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (10. 7. 2020), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (10. 7. 2020)

termín: 10. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-18, RK-21-2020-18pr01.pdf


19. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1227/21/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-21-2020-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (10. 7. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (10. 7. 2020)

termín: 10. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-19, RK-21-2020-19pr01.pdf


20. Věcný dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1228/21/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-21-2020-20, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (10. 7. 2020), Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace (10. 7. 2020)

termín: 10. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-20, RK-21-2020-20pr01.pdf


21. Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1229/21/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-21-2020-21, př. 1, RK-21-2020-21, př. 2, RK-21-2020-21, př. 3 a RK-21-2020-21, př. 4.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (10. 7. 2020), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (10. 7. 2020)

termín: 10. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-21, RK-21-2020-21pr01.pdf, RK-21-2020-21pr02.pdf, RK-21-2020-21pr03.pdf, RK-21-2020-21pr04.pdf


58. Uvolnění ředitele Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, pro výkon veřejné funkce

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1230/21/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-58, RK-21-2020-58pr01.pdf, RK-21-2020-58pr02.docx, RK-21-2020-58pr03.doc


22. Hmotná zainteresovanost ředitelů – vyčíslení odměn ředitelkám/ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2019

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující komentář k návrhu stanovit odměny ředitelkám/ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací kraje. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1231/21/2020/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134 a § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví, dle materiálu RK-21-2020-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 7. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 7. 2020), ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-22, RK-21-2020-22pr01.xls, RK-21-2020-22pr02.docx, RK-21-2020-22pr03.docx


23. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje doplňující detaily k návrhu stanovit odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací kraje na úseku sociálních služeb. Projednávání se zúčastnili I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí, D. Šálková, úředník oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1232/21/2020/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-21-2020-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-23, RK-21-2020-23pr01.xls

 

K navrhovaným bodům 24, 25, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


24. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina

Usnesení 1233/21/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku osobní automobil Opel Corsa, RZ 2J14875, inventární číslo 10, rok pořízení 2005, pořizovací cena 249 900 Kč, zůstatková cena ve výši 0 Kč, a jeho nabídnutím k odprodeji ostatním zájemcům za nejvyšší nabídkovou cenu, případně s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 8. 2020), Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-24


25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci na poskytnutí dotace nestátním neziskovým organizacím na realizaci prorodinné politiky v roce 2020

Usnesení 1234/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství organizacím:
  • Diecézní charita Brno, IČO 44990260, se sídlem 60200 Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, ve výši 125 000 Kč na provoz Centra podpory rodin Ruth pro rok 2020;
  • TREMEDIAS, spolek, IČO 22731946, se sídlem Tomáše Bati 1069, Borovina, 674 01 Třebíč, ve výši 125 000 Kč na podporu projektu „Posilujeme zdravé vztahy v rodinách“;
  • JIMEDIS, spolek, IČO 04331702, se sídlem Pávov 11, 586 01 Jihlava, ve výši 125 000 Kč na podporu projektu „Pomoc rodinám s dětmi v situaci rozvodu či rozchodu rodičů IV“;
  • Centrum pro rodinu Vysočina, z.s., IČO  22858202, se sídlem Jihlava, Chlumova 1436/3, ve výši 125 000 Kč na podporu projektu "Rodiny dnes";
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-21-2020-25, př. 5, RK-21-2020-25, př. 6, RK-21-2020-25, př. 7, RK-21-2020-25, př. 8.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-25, RK-21-2020-25pr01.pdf, RK-21-2020-25pr02.pdf, RK-21-2020-25pr03.pdf, RK-21-2020-25pr04.pdf, RK-21-2020-25pr05.doc, RK-21-2020-25pr06.doc, RK-21-2020-25pr07.doc, RK-21-2020-25pr08.doc


26. Návrh veřejné zakázky na dodávku osobního automobilu pro Domov Kamélie Křižanov - Třešť

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnili R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí, D. Šálková, úředník oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1235/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky "Dodávka osobního automobilu pro Domov Kamélie Křižanov - Třešť" formou zjednodušeného podlimitního řízení v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-21-2020-26, př. 1;

jmenuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky "Dodávka osobního automobilu pro Domov Kamélie Křižanov - Třešť" hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-21-2020-26, př. 2upr1;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Dodávka osobního automobilu pro Domov Kamélie Křižanov - Třešť“ jsou zaměstnanci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku dodávky „Dodávka osobního automobilu pro Domov Kamélie Křižanov - Třešť“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky a v termínech stanovených zákonem, dle materiálu RK-21-2020-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-26, RK-21-2020-26pr01.pdf, RK-21-2020-26pr02.doc


27. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na období 2021 – 2023

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu schválit střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací kraje za odvětví sociální péče na období 2021 – 2023. Projednávání se zúčastnili R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí, D. Šálková, úředník oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1236/21/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

střednědobé výhledy rozpočtů (plán nákladů a výnosů) na období 2021 - 2023 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví sociální péče dle materiálu RK-21-2020-27, př. 1;

bere na vědomí

položkové rozpisy akcí (investiční i neinvestiční), plány lidských zdrojů a plány rozvoje činností na období 2021 – 2023 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví sociální péče dle materiálu RK-21-2020-27, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2020), Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, Domov Lidmaň, příspěvková organizace, Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace, Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Domov ve Věži, příspěvková organizace, Domov ve Zboží, příspěvková organizace, Domov Ždírec, příspěvková organizace, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-27, RK-21-2020-27pr01.xlsx


28. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí, D. Šálková, úředník oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1237/21/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 5 456,43 Kč dle materiálu RK-21-2020-28, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace (31. 12. 2020), Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-28, RK-21-2020-28pr01.xls


29. Sloučení příspěvkových organizací Domov Kopretina Černovice a Domov Lidmaň

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o sloučení shora uvedených příspěvkových organizací. Projednávání se zúčastnili R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí, D. Šálková, úředník oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1238/21/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vydat rozhodnutí o sloučení Domova Lidmaň, příspěvkové organizace s Domovem Kopretina Černovice, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-21-2020-29, př. 1;
 • vzít na vědomí předběžný harmonogram procesu sloučení obou organizací dle materiálu RK-21-2020-29, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020), Domov Lidmaň, příspěvková organizace (31. 12. 2020), Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-29, RK-21-2020-29pr01.doc, RK-21-2020-29pr02.doc


30. Žádost o změnu č. 5 v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje návrh schválit žádost o změnu v uvedených projektových žádostech. Projednávání se zúčastnili R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí, D. Šálková, úředník oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1239/21/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • Žádost o změnu č. 5 projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci " spočívající v úpravě rozpočtu a změně budoucího provozovatele sociálních služeb v lokalitě Jihlava Na Kopci z Domova ve Zboží na Domov Kamélii Křižanov;
 • Žádost o změnu č. 5 projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov" spočívající v úpravě rozpočtu dle materiálu RK-21-2020-30;

ukládá

uložit odboru sociálních věcí jejich podání prostřednictvím systému MS2014+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-30


31. Zpráva k řešení ukončení podnájemního vztahu v Želetavě pro Domov Nové Syrovice

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí, D. Šálková, úředník oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1240/21/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

zprávu k řešení ukončení podnájemního vztahu v Želetavě a navrhované výši konečného finančního vypořádání nad rámec běžného opotřebení pronajatého movitého a nemovitého majetku maximálně do částky 170 tis. Kč dle materiálu RK-21-2020-31;

ukládá

ředitelce Domova Nové Syrovice, příspěvkové organizace ve spolupráci s odborem sociálních věcí zpracovat znění návrhu smlouvy o konečném vypořádání práv a závazků z ukončeného podnájemního vztahu s Pacherovým mlýnem, s.r.o. a nejpozději do 31. 8. 2020 sdělit Radě Kraje Vysočina informace o konečném řešení.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 8. 2020), Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-31, RK-21-2020-31pr01.pdf, RK-21-2020-31pr02.rtf


32. Návrh smlouvy o výpůjčce s městem Světlá nad Sázavou

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh uzavřít smlouvu o výpůjčce nebytových prostor a movitého majetku s městem Světlá nad Sázavou. Projednávání se zúčastnili R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí, D. Šálková, úředník oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1241/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-21-2020-32, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 7. 2020)

termín: 30. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-32, RK-21-2020-32pr01.pdf


33. Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Projednávání se zúčastnili R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí, D. Šálková, úředník oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1242/21/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 322 995 Kč dle materiálu RK-21-2020-33, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 322 995 Kč pro poskytovatele sociálních služeb na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 62 995 Kč na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2 dle materiálu RK-21-2020-33, př. 1;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 260 000 Kč dle materiálu RK-21-2020-33, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-21-2020-33, př. 2;

ukládá

příspěvkovým organizací za odvětví sociální péče dodržovat povinnosti příjemců dotace dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování finanční podpory na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2, včetně povinností stanovených v přílohách těchto pravidel.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2020), Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-33, RK-21-2020-33pr01.xls, RK-21-2020-33pr02.pdf


34. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – květen 2020

M. Kukla upřesnil radě návrh vzít na vědomí zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za období leden – květen 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1243/21/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – květen 2020.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-34, RK-21-2020-34pr01.xls


35. Dotace na akci VysočinaFest – koncerty 2020

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh uzavřít veřejnoprávní smlouvu se společností Yashica Events a.s. V průběhu jednání odešla J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1244/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-21-2020-35, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-35, RK-21-2020-35pr01.pdf, RK-21-2020-35pr02.pdf, RK-21-2020-35pr03.XLS


36. Dodatek č. 1 darovací smlouvy se společností Zall Skyleader, a.s., rozdělení věcného daru mezi zdravotnická zařízení Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu uzavřít dodatek č. 1 darovací smlouvy se společností Zall Skyleader, a.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1245/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít dodatek č. 1 darovací smlouvy dle materiálu RK-21-2020-36, př. 1;
 • rozdělit movité věci z věcného daru mezi zdravotnická zařízení v Kraji Vysočina uvedená dle materiálu RK-21-2020-36, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-36, RK-21-2020-36pr01.docx, RK-21-2020-36pr02.docx


37. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Čejov pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/347 Čejov - průtah

Ze zasedání se omluvila J. Fialová. H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Čejov. V průběhu jednání přišla J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1246/21/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Čejov dle materiálu RK-21-2020-37, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-37, RK-21-2020-37pr01.pdf


38. Smlouva o realizaci okružní křižovatky na krajské silnici II/602 v souvislosti s realizací „Obchodního centra Jihlava“

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnila radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o realizaci okružní křižovatky na krajské silnici II/602 v souvislosti s realizací „Obchodního centra Jihlava“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1247/21/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

uzavřít Smlouvu o realizaci okružní křižovatky na krajské silnici II/602 v souvislosti s realizací „Obchodního centra Jihlava, dle materiálů RK-21-2020-38, př. 1 a RK-21-2020-38, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-38, RK-21-2020-38pr01.docx, RK-21-2020-38pr02.pdf


39. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce "Nemocnice Pelhřimov - stavební úpravy č.p.710"

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1248/21/2020/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 7. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-39, RK-21-2020-39pr01.pdf, RK-21-2020-39pr02.pdf

 

K navrhovaným bodům 40 – 42, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


40. Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/349 Svatoslav – křiž. s II/351 Čechtín“

Usnesení 1249/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové na straně pronajímatele nájemní smlouvu na části pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 1657/9 a par. č. 1677 v katastrálním území a obci Čechtín dle materiálu RK-21-2020-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-40, RK-21-2020-40pr01.doc


41. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1250/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-21-2020-41, př. 1 a RK-21-2020-41, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-41, RK-21-2020-41pr01.xlsx, RK-21-2020-41pr02.xlsx


42. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu

Usnesení 1251/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-21-2020-42, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-21-2020-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-42, RK-21-2020-42pr01.xls, RK-21-2020-42pr02.pdf


43. Směna pozemků s Lesy ČR s. p.

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje směnit pozemky v k. ú. Dobrá Voda u Jedlé, Kamenice u Herálce, Souboř a Příjemky mezi Krajem Vysočina s Lesy ČR, s. p. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1252/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr směny pozemků uvedených v materiálu RK-21-2020-43, př. 1 ve vlastnictví Kraje Vysočina za pozemek par. č. 3102/2 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř ve vlastnictví České republiky, v hospodaření Lesů České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec, 50008 Hradec Králové;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • směnit pozemky v k. ú. Dobrá Voda u Jedlé, Kamenice u Herálce a Souboř, uvedené v materiálu RK-21-2020-43, př. 1 v celkové výměře 6775 m2 ve vlastnictví Kraje Vysočina za pozemek par. č. 3102/2 o výměře 2979 m2 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové s tím, že cenový rozdíl směňovaných pozemků podle znaleckého posudku č. 3098/418/2019 vyhotoveného znalcem Milošem Šimkem ve výši 71 149 Kč uhradí Česká republika, Lesy ČR, s. p. Kraji Vysočina v souladu se Směnnou smlouvou č. S 546/18/155 uvedenou v materiálu RK-21-2020-43, př. 2;
 • uzavřít Dohodu o úhradě nákladů souvisejících s realizací směnné smlouvy dle materiálu RK-21-2020-43, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-43, RK-21-2020-43pr01.xlsx, RK-21-2020-43pr02.doc, RK-21-2020-43pr03.doc

 

K navrhovaným bodům 44, 45, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


44. Majetkoprávní příprava stavby „II/406 Dvorce- Telč, 3. stavba“

Usnesení 1253/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu nájemní v rámci stavby „II/406 Dvorce – Telč, 3. stavba“, s vlastníkem aktuálně evidovaným v katastru nemovitostí ke dni podpisu smlouvy na pozemcích v rozsahu dle materiálu RK-21-2020-44, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-44, RK-21-2020-44pr01.xls


45. Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby „Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV“

Usnesení 1254/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby „Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV“ mezi budoucím uživatelem stavby a investorem stavby dle smlouvy dle materiálu RK-21-2020-45, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (17. 7. 2020)

termín: 17. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-45, RK-21-2020-45pr01.doc


46. Návrh na zařazení nové akce „Nemocnice Nové Město na Moravě – Stavební úpravy ODN 2,3“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje návrh zařadit shora uvedenou akci do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1255/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení nové akce „Nemocnice Nové Město na Moravě - Stavební úpravy ODN 2,3“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví;

ukládá

Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit zpracování studie proveditelnosti (stavební záměr) akce „Nemocnice Nové Město na Moravě - Stavební úpravy ODN 2,3".

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-46


47. Žádost o přehodnocení uplatněné sankce

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1256/21/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (služební tajemství, obchodní tajemství, skutečnosti podléhající neveřejnému režimu ze zákona, zákaz šíření poplašné zprávy, zákaz ohrožení vyšetřování orgány činnými v trestním řízení, zákaz neoprávněných zásahů do správních řízení a jiných úředních postupů).

termín: 10. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-47, RK-21-2020-47pr01.pdf


48. Rozhodnutí o zahájení veřejné zakázky na stavební práce na akci "Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu"

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 1257/21/2020/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 10. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-48, RK-21-2020-48pr01.doc, RK-21-2020-48pr02.doc


49. Návrh na zařazení nových akcí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství a M4 - Sociální věci

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje návrh zařadit níže uvedené akce do rozpočtu kraje. Projednávání se zúčastnila I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1258/21/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-21-2020-49;

rozhoduje

zařadit nové akce: 

 • "SPŠ Třebíč - změna zásobování teplem ul. Žďárského"
 • "OA a HŠ Třebíč - změna zásobování teplem, ul. T. Bati"
 • "VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - změna zásobování teplem" 

do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství; 

 • "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - změna zásobování teplem ul. Koutkova" 

do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci.

odpovědnost: Odbor ekonomický (15. 7. 2020), Odbor majetkový (15. 7. 2020), Odbor regionálního rozvoje (15. 7. 2020)

termín: 15. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-49


50. Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt úspor energií na objektu ODN 1 Nemocnice Nové Město na Moravě - 100. výzva OPŽP

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1259/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za změněných podmínek uvedených v materiálu RK-21-2020-50, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 1 (pavilon 7)“.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-50, RK-21-2020-50pr01.pdf


51. Projektová žádost „EVL a PR Havranka – revitalizační opatření“ – 140. výzva OPŽP

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh schválit znění projektové žádosti a znění pověření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1260/21/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-21-2020-51, př. 3, RK-21-2020-51, př. 4 a RK-21-2020-51, př. 5;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-21-2020-51, př. 1 do 140. výzvy Operačního programu Životní prostředí.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (3. 8. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (3. 8. 2020)

termín: 3. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-51, RK-21-2020-51pr01.pdf, RK-21-2020-51pr02.doc, RK-21-2020-51pr03.doc, RK-21-2020-51pr04.doc, RK-21-2020-51pr05.doc

 

K navrhovaným bodům 52, 53, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


52. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 1261/21/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-21-2020-52, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (7. 7. 2020)

termín: 7. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-52, RK-21-2020-52pr01.pdf, RK-21-2020-52pr02.pdf


53. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

Usnesení 1262/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-21-2020-53, př. 10, RK-21-2020-53, př. 11, RK-21-2020-53, př. 12 a RK-21-2020-53, př. 13.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-53, RK-21-2020-53pr01.pdf, RK-21-2020-53pr02.pdf, RK-21-2020-53pr03.pdf, RK-21-2020-53pr04.pdf, RK-21-2020-53pr05.pdf, RK-21-2020-53pr06.pdf, RK-21-2020-53pr07.pdf, RK-21-2020-53pr08.pdf, RK-21-2020-53pr09.pdf, RK-21-2020-53pr10.doc, RK-21-2020-53pr11.doc, RK-21-2020-53pr12.doc, RK-21-2020-53pr13.doc


54. Smlouva o financování malého projektu “Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“ v rámci projektu Fondu malých projektů programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje návrh uzavřít smlouvu o financování uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1263/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o financování dle materiálu RK-21-2020-54, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-54, RK-21-2020-54pr01.docx


55. 3. monitorovací zpráva o realizaci projektu “Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí podání 3. monitorovací zpráva o realizaci daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1264/21/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-21-2020-55, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-55, RK-21-2020-55pr01.pdf


56. Smlouvy v rámci systému slevových voucherů

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Závěrem diskuze rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1265/21/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-21-2020-56;

rozhoduje

uzavírat smlouvy způsobem a se subjekty dle popisu uvedeného v materiálech RK-21-2020-56 a RK-21-2020-56, př. 1upr1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020), Odbor informatiky (31. 12. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-56, RK-21-2020-56pr01.doc


57. Soutěž „Vysočina – nejlepší dovolená“ – finanční dary oceněným – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Závěrem diskuze rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1266/21/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • doplnit kategorii „Námět na inovativní řešení či netradiční pojetí nabídky cestovního ruchu“ v rámci soutěže „Vysočina – nejlepší dovolená“ s odměnou 10 000 Kč;
 • poskytnout finanční dary z kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 – Cestovní ruch oceněným účastníkům soutěže „Vysočina – nejlepší dovolená“ uvedeným v materiálu RK-21-2020-57, př. 2 dle vzorové smlouvy uvedené v materiálu RK-21-2020-57, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 8. 2020), Odbor ekonomický (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2020-57, RK-21-2020-57pr01.xlsx, RK-21-2020-57pr02.xlsx, RK-21-2020-57pr03.docx


59. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 21/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 14. 7. 2020, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Jana Fischerová, CSc. ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Bc. Martin Hyský …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 21/2020 dne 30. 6. 2020.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 30. 6. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz