Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 22/2018 - 14. 8. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
3 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace na festival Jakub Pustina a jeho hosté
4 Smlouva o nájmu nebytových prostor - kancelář Kraje Vysočina v Bruselu
5 FOND VYSOČINY – grantový program Prevence kriminality 2018 – návrh na poskytnutí dotací
6 Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
7 Rozhodnutí o výběru u nadlimitní veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – infrastruktura 2“, Část 2: Bezpečnostní infrastruktura a Část 3: Aplikační monitoring
8 Zrušení hodnocení veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina
9 Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
10 Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
11 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
12 Sponzorský příspěvek a věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
13 Peněžní účelové dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
14 Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
15 Vyhodnocení projektu „První pomoc do škol“ ve školním roce 2017/2018“ a příprava ročníku 2018/2019
16 Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na období 2019–2021 a návrh na schválení zařazení akcí nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
17 Dofinancování mobilní specializované paliativní péče a souvisejících služeb domácí ošetřovatelské péče a odborného sociálního poradenství - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví
18 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek zařízení zřizovatele pro děti vyžadující okamžitou pomoc
19 Žádost o investiční dotaci na realizaci akce Rekonstrukce ČOV Háj - Ledeč, návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
20 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV
21 Zpráva o realizaci č. 1 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V
22 Transformační plán Domova ve Zboží, p. o.
23 Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
24 Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
25 Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
26 Návrh na schválení mimořádné účetní závěrky Dětského domova, Budkov 1 za rok 2018
27 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
28 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
29 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Třebíč
30 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod
31 Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2019
32 Poskytnutí Studijního stipendia Kraje Vysočina
33 Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
34 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčky na projekt „C4PE“
35 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2018"
36 Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce – Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
37 Umístění pamětní plakety Františku Rodovi na nemovitost v majetku Kraje Vysočina
38 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
39 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“
40 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“
41 Změna Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
42 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
43 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
44 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Filharmonii G. Mahlera
45 Vývoz a prezentace betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě
46 Průběžná zpráva o realizaci č. 2 a zjednodušená žádost o platbu č. 2 projektu „Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)
47 Nákup dluhopisu Oberbank Bond Garant 6
48 Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
49 Dohoda o narovnání akce „II/405 Brtnice“
50 Dopravní značení označující zastávky linkové osobní dopravy – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
51 Přijetí daru v k. ú. a obci Přibyslav
52 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chvojnov a Vintířov
53 Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
54 Souhlas se stavebními záměry, smlouvy umožňující provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
55 Změna usnesení 2015/36/2017/RK, ve znění usnesení 0805/14/2018/RK, majetkoprávní příprava stavby "III/11244 Radňov, statické zajištění silnice"
56 Majetkoprávní vypořádání stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792
57 Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou
58 Uzavření bezúplatné smlouvy o zřízení služebnosti v rámci dokončení stavby „III/34422 - Sloupno propustek“
59 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“
60 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
61 Nabytí pozemků pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“
62 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
63 Uzavření smlouvy o vzájemném finančním vypořádání v souvislosti s realizací akce Krajská Knihovna Vysočiny - budova KKV
64 Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina” – podání 11. žádosti o platbu
65 3. monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu “Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost”
66 Průběžné vyhodnocení Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016-2020
67 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“
68 Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
69 Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
70 Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
71 Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz