Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 22/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 22/2018, které se konalo dne 14. 8. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 21/2018

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 14. 8. 2018.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 21/2018
02.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
03.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace na festival Jakub Pustina a jeho hosté
04.  Smlouva o nájmu nebytových prostor - kancelář Kraje Vysočina v Bruselu
05.  FOND VYSOČINY – grantový program Prevence kriminality 2018 – návrh na poskytnutí dotací
06.  Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
07.  Rozhodnutí o výběru u nadlimitní veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – infrastruktura 2“, Část 2: Bezpečnostní infrastruktura a Část 3: Aplikační monitoring
08.  Zrušení hodnocení veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina
09.  Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
10.  Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
11.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
12.  Sponzorský příspěvek a věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
13.  Peněžní účelové dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
14.  Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
15.  Vyhodnocení projektu „První pomoc do škol“ ve školním roce 2017/2018“ a příprava ročníku 2018/2019
16.  Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na období 2019–2021 a návrh na schválení zařazení akcí nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
17.  Dofinancování mobilní specializované paliativní péče a souvisejících služeb domácí ošetřovatelské péče a odborného sociálního poradenství - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví
18.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek zařízení zřizovatele pro děti vyžadující okamžitou pomoc
19.  Žádost o investiční dotaci na realizaci akce Rekonstrukce ČOV Háj - Ledeč, návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
20.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV
21.  Zpráva o realizaci č. 1 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V
22.  Transformační plán Domova ve Zboží, p. o.
23.  Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
24.  Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
25.  Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
26.  Návrh na schválení mimořádné účetní závěrky Dětského domova, Budkov 1 za rok 2018
27.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
28.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
29.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Třebíč
30.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod
31.  Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2019
32.  Poskytnutí Studijního stipendia Kraje Vysočina
33.  Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
34.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčky na projekt „C4PE“
35.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2018"
36.  Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce – Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
37.  Umístění pamětní plakety Františku Rodovi na nemovitost v majetku Kraje Vysočina
38.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
39.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“
40.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“
41.  Změna Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
42.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
43.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
44.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Filharmonii G. Mahlera
45.  Vývoz a prezentace betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě
46.  Průběžná zpráva o realizaci č. 2 a zjednodušená žádost o platbu č. 2 projektu „Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)
47.  Nákup dluhopisu Oberbank Bond Garant 6
48.  Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
49.  Dohoda o narovnání akce „II/405 Brtnice“
50.  Dopravní značení označující zastávky linkové osobní dopravy – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
51.  Přijetí daru v k. ú. a obci Přibyslav
52.  Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chvojnov a Vintířov
53.  Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
54.  Souhlas se stavebními záměry, smlouvy umožňující provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
55.  Změna usnesení 2015/36/2017/RK, ve znění usnesení 0805/14/2018/RK, majetkoprávní příprava stavby "III/11244 Radňov, statické zajištění silnice"
56.  Majetkoprávní vypořádání stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792
57.  Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou
58.  Uzavření bezúplatné smlouvy o zřízení služebnosti v rámci dokončení stavby „III/34422 - Sloupno propustek“
59.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“
60.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
61.  Nabytí pozemků pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“
62.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
63.  Uzavření smlouvy o vzájemném finančním vypořádání v souvislosti s realizací akce Krajská Knihovna Vysočiny - budova KKV
64.  Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina” – podání 11. žádosti o platbu
65.  3. monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu “Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost”
66.  Průběžné vyhodnocení Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016-2020
67.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“
68.  Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
69.  Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
70.  Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
71.  Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
72.  Rozprava členů rady

Usnesení 1431/22/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 14. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 21/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny

J. Běhounek seznámil radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1432/22/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu RK-22-2018-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (15. 9. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (15. 9. 2018)

termín: 15. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-02, RK-22-2018-02pr01.doc


03. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace na festival Jakub Pustina a jeho hosté

J. Fischerová informovala radu kraje o návrhu poskytnutí dotace spolku Opera mladých z. s., Žďár nad Sázavou, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním festivalu Jakub Pustina a jeho hosté. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1433/22/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 50 000 Kč spolku Opera mladých z. s., Mělkovice 2441, Žďár nad Sázavou, IČ: 228 25 703, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním festivalu Jakub Pustina a jeho hosté dle materiálu RK-22-2018-03, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-22-2018-03, př. 3
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, sportovní a  společenské akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti j.n. o částku 50 000 Kč při současném zvýšení § 3312 – Hudební činnost o částku 50 000 Kč dle materiálu RK-22-2018-03.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-03, RK-22-2018-03pr01.pdf, RK-22-2018-03pr02.xls, RK-22-2018-03pr03.doc


04. Smlouva o nájmu nebytových prostor - kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor pro potřeby kanceláře Kraje Vysočina v  Bruselu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1434/22/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o nájmu nebytových prostor dle materiálu RK-22-2018-04, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 11. 2018), Odbor ekonomický (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-04, RK-22-2018-04pr01.doc


05. FOND VYSOČINY – grantový program Prevence kriminality 2018 – návrh na poskytnutí dotací

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotací v rámci grantového programu Prevence kriminality 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1435/22/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2018 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-22-2018-05, př. 1;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekty v rámci grantového programu Prevence kriminality 2018 dle materiálu RK-22-2018-05, př. 3;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2018 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-22-2018-05, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2018 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-22-2018-05, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v rámci grantového programu Prevence kriminality 2018 dle materiálu RK-22-2018-05, př. 6;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2018 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-22-2018-05, př. 5.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 12. 2019)

termín: 30. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-05, RK-22-2018-05pr01.pdf, RK-22-2018-05pr02.pdf, RK-22-2018-05pr03.pdf, RK-22-2018-05pr04.pdf, RK-22-2018-05pr05.pdf, RK-22-2018-05pr06.pdf


06. Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotace obcím na pořízení technického zařízení do vybavení JPO. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1436/22/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotaci obcím v celkové výši 2 128 883 Kč na pořízení technického zařízení do vybavení JPO obcí dle materiálu RK-22-2018-06, př. 1;
 • rozhodnout zamítnout žádosti obcí o dotaci na pořízení technického zařízení do vybavení JPO obcí dle materiálu RK-22-2018-06, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-22-2018-06, př. 4;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část o částku 128 883 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 128 883 Kč.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-06, RK-22-2018-06pr01.pdf, RK-22-2018-06pr02.pdf, RK-22-2018-06pr03.pdf, RK-22-2018-06pr04.pdf


07. Rozhodnutí o výběru u nadlimitní veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – infrastruktura 2“, Část 2: Bezpečnostní infrastruktura a Část 3: Aplikační monitoring

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1437/22/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o výběru následujících účastníků dále uvedených částí veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – infrastruktura 2“ k uzavření smluv:

 • část 2 (Bezpečnostní infrastruktura): AutoCont CZ a.s., IČ: 47676795, se sídlem Hornopolní 3322/34, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00
 • část 3 (Aplikační monitoring): OptoNet Communication, spol. s r.o., IČ: 27750132, se sídlem Jihlava - Červený Kříž 250, PSČ 586 01
ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky všem účastníkům předmětných částí zadávacího řízení, zahájit jednání s vybranými dodavateli o  uzavření smluv k plnění výše uvedených částí veřejné zakázky a zajistit uzavření smlouvy.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-07, RK-22-2018-07pr01.docx, RK-22-2018-07pr02.zip, RK-22-2018-07pr03.docx


08. Zrušení hodnocení veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1438/22/2018/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo nespravedlivě způsobit podstatnou újmu (ekonomickou i neekonomickou) jiné osobě (právnické i fyzické) a ohrozit její oprávněné zájmy.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-08, RK-22-2018-08pr01.doc, RK-22-2018-08pr02.docx, RK-22-2018-08pr03.pdf, RK-22-2018-08pr04.docx


09. Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, informoval radu kraje o předloženém návrhu vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1439/22/2018/RK

Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:
 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter 3J6 5232, rok pořízení 2009, pořizovací cena 1.811.945,- Kč, zůstatková cena 3,- Kč, stav tachometru 221 142 km, inventární číslo 006-000-007-837;
 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter 3J4 1566, rok pořízení 2008, pořizovací cena 1.762.271,- Kč, zůstatková cena 3,- Kč, stav tachometru 212 293 km, inventární číslo 006-000-007-435;
 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter 3J6 5233, rok pořízení 2009, pořizovací cena 1.809.208,- Kč, zůstatková cena 2,- Kč, stav tachometru 238 309 km, inventární číslo 006-000-007-839;
 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter 3J4 1569, rok pořízení 2008, pořizovací cena 1.762.271,- Kč, zůstatková cena 3,- Kč, stav tachometru 232 330 km, inventární číslo 006-000-007-434;
 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter 3J6 5244, rok pořízení 2009, pořizovací cena 1.811.945,- Kč, zůstatková cena 3,- Kč, stav tachometru 204 143 km, inventární číslo 006-000-007-842;
 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter 1J7 8209, rok pořízení 2001, pořizovací cena 993.398,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč, stav tachometru 353 585 km, inventární číslo 006-000-004-986;
 • s bezúplatným převodem Sanitního vozidla Volkswagen Transporter 3J4 1566, inventární číslo 006-000-007-435 do vlastnictví Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace;
 • s bezúplatným převodem Sanitního vozidla Volkswagen Transporter 3J6 5233, inventární číslo 006-000-007-839 do vlastnictví Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 9. 2018), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (30. 9. 2018), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (30. 9. 2018), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-09


10. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámil radu kraje s návrhem vyřazení nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1440/22/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-22-2018-10, př. 1 do vlastnictví kraje;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, způsoby uvedenými v materiálu RK-22-2018-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 9. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-10, RK-22-2018-10pr01.xls


11. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví v rámci stabilizace zdravotnického personálu v krajských nemocnicích. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1441/22/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení stipendií pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-22-2018-11, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 90 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 90 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 90 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením 2. části stipendií.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (14. 9. 2018), Odbor ekonomický (14. 9. 2018), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (14. 9. 2018)

termín: 14. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-11, RK-22-2018-11pr01.doc, RK-22-2018-11pr02.xls, RK-22-2018-11pr03.pdf


12. Sponzorský příspěvek a věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, informoval radu kraje o žádosti Nemocnice Jihlava o vyjádření souhlasu s uzavřením darovacích smluv. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1442/22/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (24. 8. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (24. 8. 2018)

termín: 24. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-12, RK-22-2018-12pr01.pdf, RK-22-2018-12pr02.pdf, RK-22-2018-12pr03.pdf


13. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámil radu kraje s návrhem vyjádření souhlasu s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních účelových darů pro Nemocnici Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1443/22/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních účelových darů pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-22-2018-13, př. 1 a RK-22-2018-13, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (24. 8. 2018), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (24. 8. 2018)

termín: 24. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-13, RK-22-2018-13pr01.pdf, RK-22-2018-13pr02.pdf


14. Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložil radě kraje ke schválení návrh realizace investiční akce Nemocnice Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1444/22/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2018-14, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-14, RK-22-2018-14pr01.pdf, RK-22-2018-14pr02.pdf


15. Vyhodnocení projektu „První pomoc do škol“ ve školním roce 2017/2018“ a příprava ročníku 2018/2019

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, informoval radu kraje o vyhodnocení projektu "První pomoc do škol“ za uplynulý školní rok. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 1445/22/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí
vyhodnocení projektu "První pomoc do škol“ za školní rok 2017/2018 dle materiálu RK-22-2018-15, př. 1;
schvaluje
způsob provedení patnáctého ročníku projektu „První pomoc do škol“ ve školním roce 2018/2019 dle materiálů RK-22-2018-15 a RK-22-2018-15, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-15, RK-22-2018-15pr01.doc, RK-22-2018-15pr02.doc


16. Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na období 2019–2021 a návrh na schválení zařazení akcí nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, požádal radu kraje o schválení střednědobých plánů zdravotnických PO kraje na období 2019-2021 z důvodu zařazení nových akcí krajských nemocnic. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1446/22/2018/RK

Rada kraje
schvaluje bere na vědomí

položkové rozpisy akcí (investičních i neinvestičních), plány lidských zdrojů a plány rozvoje činností na období 2019–2021 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálů RK-22-2018-16, př. 7, RK-22-2018-16, př. 8, RK-22-2018-16, př. 9RK-22-2018-16, př. 10, RK-22-2018-16, př. 11, RK-22-2018-16, př. 12RK-22-2018-16, př. 13RK-22-2018-16, př. 14.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 8. 2018), ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-16, RK-22-2018-16pr01.xls, RK-22-2018-16pr02.DOC, RK-22-2018-16pr03.DOC, RK-22-2018-16pr04.DOC, RK-22-2018-16pr05.DOC, RK-22-2018-16pr06.DOC, RK-22-2018-16pr07.DOC, RK-22-2018-16pr08.DOC, RK-22-2018-16pr09.DOC, RK-22-2018-16pr10.DOC, RK-22-2018-16pr11.DOC, RK-22-2018-16pr12.DOC, RK-22-2018-16pr13.DOC, RK-22-2018-16pr14.DOC


17. Dofinancování mobilní specializované paliativní péče a souvisejících služeb domácí ošetřovatelské péče a odborného sociálního poradenství - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informovali radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotací pro služby, které se podílejí na poskytování specializované paliativní péče. V průběhu jednání odešel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1447/22/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ve výši 130 tis. Kč organizaci Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s., IČO: 04273176 na sociální službu Poradna mezi stromy dle materiálu RK-22-2018-17, př. 7;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-22-2018-17, př. 7;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče o částku 500 tis. Kč při současném snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví o částku 500 tis. Kč určenou na dofinancování mobilní specializované paliativní péče;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče:
 • Diecézní charitě Brno, IČO: 44990260 ve výši 2 320 000 Kč na dofinancování služeb Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč a domácí péče s vazbou na mobilní specializovanou paliativní péči dle materiálu RK-22-2018-17, př. 5;
 • Domácímu hospici Vysočina, o. p. s., IČO: 70803978 ve výši 600 000 Kč  na dofinancování služby Středisko hospicové péče Nové Město na Moravě dle materiálu RK-22-2018-17, př. 6;

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 10. 2018), Odbor zdravotnictví (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-17, RK-22-2018-17pr01.pdf, RK-22-2018-17pr02.pdf, RK-22-2018-17pr03.pdf, RK-22-2018-17pr04.pdf, RK-22-2018-17pr05.doc, RK-22-2018-17pr06.doc, RK-22-2018-17pr07.doc


18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek zařízení zřizovatele pro děti vyžadující okamžitou pomoc

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje návrh přijetí a čerpání účelově určené dotace z Ministerstva práce a  sociálních věcí zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V průběhu jednání přišel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1448/22/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) rozpočtu kraje na rok 2018 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí (účelový znak 13307) ve výši 3 700 000 Kč určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro:
 • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci o částku 237 120 Kč
 • Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice na Lipou, příspěvkovou organizaci o částku 1 591 000 Kč

 • Dětský domov Nová Ves u Chotěboře, příspěvkovou organizaci o částku 1 623 360 Kč
 • Dětský domov Telč o částku 218 120 Kč

o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-18, RK-22-2018-18pr01.pdf, RK-22-2018-18pr02.pdf, RK-22-2018-18pr03.pdf, RK-22-2018-18pr04.pdf, RK-22-2018-18pr05.pdf, RK-22-2018-18pr06.pdf, RK-22-2018-18pr07.pdf


19. Žádost o investiční dotaci na realizaci akce Rekonstrukce ČOV Háj - Ledeč, návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s žádostí Města Ledeč nad Sázavou o finanční pomoc při realizaci akce "Rekonstrukce ČOV Háj - Ledeč". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1449/22/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 1 567 812 Kč Městu Ledeč nad Sázavou, IČ 00267759, na úhradu nákladů v rámci rekonstrukce čističky odpadních vod Háj - Ledeč, dle materiálu RK-22-2018-19, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-22-2018-19, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 1 567 812 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 567 812 Kč.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-19, RK-22-2018-19pr01.pdf, RK-22-2018-19pr02.doc


20. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informovali radu kraje o návrhu navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na činnost příspěvkových organizací zapojených do výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1450/22/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 1 598 199,10 Kč dle materiálu RK-22-2018-20, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-20, RK-22-2018-20pr01.xls, RK-22-2018-20pr02.pdf


21. Zpráva o realizaci č. 1 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje ke schválení Zprávu o realizaci projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1451/22/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci č. 1 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V. dle materiálu RK-22-2018-21, př. 1 a žádost o platbu dle materiálu  RK-22-2018-21, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-21, RK-22-2018-21pr01.pdf, RK-22-2018-21pr02.pdf


22. Transformační plán Domova ve Zboží, p. o.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s předloženým Transformačním plánem Domova ve Zboží. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1452/22/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

Transformační plán Domova ve Zboží, p.o., který je obsahem materiálu RK-22-2018-22, př. 1.

odpovědnost: Domov ve Zboží, příspěvková organizace (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-22, RK-22-2018-22pr01.pdf


23. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, informovali radu kraje o výsledcích hodnocení ředitelek a ředitelů PO na úseku sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1453/22/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

výsledky hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálů RK-22-2018-23, př. 1, RK-22-2018-23, př. 2, RK-22-2018-23, př. 3, RK-22-2018-23, př. 4, RK-22-2018-23, př. 5, RK-22-2018-23, př. 6, RK-22-2018-23, př. 7, RK-22-2018-23, př. 8, RK-22-2018-23, př. 9, RK-22-2018-23, př. 10, RK-22-2018-23, př. 11, RK-22-2018-23, př. 12, RK-22-2018-23, př. 13, RK-22-2018-23, př. 14, RK-22-2018-23, př. 15, RK-22-2018-23, př. 16, RK-22-2018-23, př. 17, RK-22-2018-23, př. 18, RK-22-2018-23, př. 19, RK-22-2018-23, př. 20 a RK-22-2018-23, př. 21;

stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a  ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-22-2018-23, př. 24.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 8. 2018), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-23, RK-22-2018-23pr01.pdf, RK-22-2018-23pr02.pdf, RK-22-2018-23pr03.pdf, RK-22-2018-23pr04.pdf, RK-22-2018-23pr05.pdf, RK-22-2018-23pr06.pdf, RK-22-2018-23pr07.pdf, RK-22-2018-23pr08.pdf, RK-22-2018-23pr09.pdf, RK-22-2018-23pr10.pdf, RK-22-2018-23pr11.pdf, RK-22-2018-23pr12.pdf, RK-22-2018-23pr13.pdf, RK-22-2018-23pr14.pdf, RK-22-2018-23pr15.pdf, RK-22-2018-23pr16.pdf, RK-22-2018-23pr17.pdf, RK-22-2018-23pr18.pdf, RK-22-2018-23pr19.pdf, RK-22-2018-23pr20.pdf, RK-22-2018-23pr21.pdf, RK-22-2018-23pr22.xls, RK-22-2018-23pr23.xls, RK-22-2018-23pr24.doc


24. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádala radu kraje o stanovení platu ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1454/22/2018/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina podle materiálu RK-22-2018-24, př. 2.

odpovědnost: Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-24, RK-22-2018-24pr01.xls, RK-22-2018-24pr02.doc


25. Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje ke schválení sytém odměňování ředitelek a ředitelů PO na úseku školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1455/22/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

systém odměňování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství dle materiálu RK-22-2018-25, př. 1;

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu a oddělení řízení lidských zdrojů seznámit ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství s cílovými úkoly a  ukazateli pro stanovení odměn dle materiálu RK-22-2018-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2018), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-25, RK-22-2018-25pr01.xls


26. Návrh na schválení mimořádné účetní závěrky Dětského domova, Budkov 1 za rok 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s výsledky hospodaření Dětského domova, Budkov 1. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1456/22/2018/RK

Rada kraje
schvaluje ukládá

ředitelce nástupnické organizace provést příděl do rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 dle materiálu RK-22-2018-26, př. 5 do 30. 9. 2018.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018), Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-26, RK-22-2018-26pr01.pdf, RK-22-2018-26pr02.pdf, RK-22-2018-26pr03.pdf, RK-22-2018-26pr04.pdf, RK-22-2018-26pr05.pdf


27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1457/22/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 83 705,20 Kč, § 3121 – Gymnázia ve výši 696 126,40 Kč, § 3122 – Střední odborné školy ve výši 505 228,00 Kč a § 3127 - Střední školy ve výši 1 013 340,00 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 2 298 399,60 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 o částku 83 705,20 Kč; 
  • Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 o částku 505 228,00 Kč;
  • Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984 o částku 696 126,40 Kč;
  • Střední průmyslové škole Třebíč, IČO 66610702 o částku 1 013 340,00 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-22-2018-27.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2018), Odbor ekonomický (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-27


28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem přijetí účelových prostředků z MMR na realizaci projektu příspěvkové organizace kraje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1458/22/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 1 745 803,59 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 1 372 279,05 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 - Gymnázia) o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 3 118 082,64 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 1 745 803,59 Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 1 372 279,05 Kč Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2018), Odbor ekonomický (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-28


J. Běhounek navrhl projednání bodů 29, 30 v bloku.

K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

 


29. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Třebíč

Usnesení 1459/22/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-22-2018-29, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-29, RK-22-2018-29pr01.doc


30. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod

Usnesení 1460/22/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-22-2018-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-30, RK-22-2018-30pr01.doc


31. Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem zapojení Kraje Vysočina do výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1461/22/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-31, RK-22-2018-31pr01.pdf, RK-22-2018-31pr02.doc, RK-22-2018-31pr03.doc


32. Poskytnutí Studijního stipendia Kraje Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh rozhodnutí o přidělení zahraničních studijních středoškolských stipendií formou finančního daru. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1462/22/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání dle darovacích smluv uvedených v materiálu RK-22-2018-32, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-32, RK-22-2018-32pr01.pdf, RK-22-2018-32pr02.doc


33. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1463/22/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 29 160 Kč spolku Powerlifting Jihlava z. s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO: 72543663, na účast na ME v RAW benčpresu - Francie;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-22-2018-33, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-33, RK-22-2018-33pr01.pdf


34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčky na projekt „C4PE“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o návrhu poskytnutí zápůjček Střední průmyslové škole Třebíč a organizaci Vysočina Education na projekt „C4PE, Concepts for Professional Education in Border Regions“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1464/22/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „C4PE“ Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu RK-22-2018-34, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „C4PE“ organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace dle materiálu RK-22-2018-34, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 3 200 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 3 200 000 Kč s určením pro Střední průmyslovou školu Třebíč na předfinancování projektu „C4PE“;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 5 050 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 5 050 000 Kč s určením pro organizaci Vysočina Education na předfinancování projektu „C4PE“;
 • schválit závazek kraje na krytí finanční spoluúčasti organizace Vysočina Education, ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu „C4PE“ maximálně ve výši 945 544 Kč z rozpočtu kraje, po vyúčtování projektu.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-34, RK-22-2018-34pr01.pdf, RK-22-2018-34pr02.pdf, RK-22-2018-34pr03.pdf, RK-22-2018-34pr04.pdf, RK-22-2018-34pr05.pdf, RK-22-2018-34pr06.pdf, RK-22-2018-34pr07.pdf


35. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2018"

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU, předložili radě kraje návrh poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2018“ na podporu edičních počinů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1465/22/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2018-35, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-22-2018-35, př. 5;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2018-35, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2018-35, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-22-2018-35, př. 6;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2018-35, př. 4.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-35, RK-22-2018-35pr01.pdf, RK-22-2018-35pr02.pdf, RK-22-2018-35pr03.pdf, RK-22-2018-35pr04.pdf, RK-22-2018-35pr05.pdf, RK-22-2018-35pr06.pdf


36. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce – Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU, požádali radu kraje o vyjádření souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce uměleckých děl pro potřeby Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1466/22/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-22-2018-36, př. 1, a to na dobu určitou.

odpovědnost: Horácká galerie v Novém Městě na Moravě (4. 9. 2018), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (4. 9. 2018)

termín: 4. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-36, RK-22-2018-36pr01.doc


37. Umístění pamětní plakety Františku Rodovi na nemovitost v majetku Kraje Vysočina

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU, informovali radu kraje o žádosti Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě o vyjádření souhlasu s umístěním pamětní plakety Františku Rodovi na budovu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1467/22/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s umístěním pamětní plakety Františku Rodovi na budovu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 1333/10, 586 01 Jihlava.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (4. 9. 2018), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (4. 9. 2018)

termín: 4. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-37, RK-22-2018-37pr01.docx


J. Běhounek navrhl projednání bodů 38 - 40 v bloku.

K předkládaným bodům odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“

Usnesení 1468/22/2018/RK

Rada kraje
ukládá

řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí nákladů spojených s realizací projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout zápůjčku v celkové výši 14 000 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČO 00091766, za účelem realizace projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ dle materiálu RK-22-2018-38, př. 3;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 14 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 14 000 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na financování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ dle materiálu RK-22-2018-38, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-38, RK-22-2018-38pr01.doc, RK-22-2018-38pr02.xls, RK-22-2018-38pr03.doc


39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“

Usnesení 1469/22/2018/RK

Rada kraje
ukládá

řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout zápůjčku v celkové výši 16 965 980 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČO 00091766, za účelem realizace projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“ dle materiálu RK-22-2018-39, př. 3;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 16 965 980 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 16 965 980 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“ dle materiálu RK-22-2018-39, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-39, RK-22-2018-39pr01.doc, RK-22-2018-39pr02.xlsx, RK-22-2018-39pr03.doc


40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“

Usnesení 1470/22/2018/RK

Rada kraje
ukládá

řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí nákladů spojených s realizací projektu „Optimalizace péče o sbírky a  prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje

 • změnit text usnesení č. 0397/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017 tak, že text: 

Zastupitelstvo kraje schvaluje závazek kraje na:

 • předfinancování akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“ do výše 33 905 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů akce poskytnutím zápůjčky;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů akce „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“, tj. max. do výše 3 390 500 Kč z rozpočtu kraje“

   se nahrazuje textem:

Zastupitelstvo kraje schvaluje závazek kraje na:

 • předfinancování akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“ do výše 34 256 588 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů akce poskytnutím zápůjčky;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů akce „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“, tj. max. do výše 3 425 659 Kč z rozpočtu kraje“
 • rozhodnout poskytnout zápůjčku v celkové výši 34 256 588 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČO 00090735, za účelem realizace projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“ dle materiálu RK-22-2018-40, př. 3;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 34 256 588 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 34 256 588 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“ dle materiálu RK-22-2018-40, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2024)

termín: 30. 6. 2024

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-40, RK-22-2018-40pr01.doc, RK-22-2018-40pr02.xlsx, RK-22-2018-40pr03.doc


41. Změna Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU, seznámili radu kraje s návrhem dodatku Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1471/22/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2018-41, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-41, RK-22-2018-41pr01.doc


42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU, předložili radě kraje návrh zvýšení příspěvku na provoz pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci, pro rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1472/22/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3311 – Divadelní činnosti, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ  34 352) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci v rámci „Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů“ ve výši 2 000 000 Kč na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2018“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace o částku 2 000 000 Kč určenou na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2018“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-42


43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1473/22/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a  galerií, ÚZ 34019) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury určené pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci v rámci programu „Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tematický okruh 1: Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy (CES)“ na realizaci projektu „S Fabiánem do zámku – S Mandelinou do šatlavy“ ve výši 70 000 Kč a projektu „Hradem po jedné stopě!“ ve výši 70 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o  celkovou částku 140 000 Kč určenou na realizaci projektů „S  Fabiánem do zámku – S Mandelinou do šatlavy“ (částka 70 000 Kč) a „Hradem po jedné stopě!“ (částka 70 000 Kč).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-43


44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Filharmonii G. Mahlera

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí dotace Filharmonii G. Mahlera na podporu koncertní činnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1474/22/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3312 - Hudební činnost o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč za účelem poskytnutí dotace Filharmonii G. Mahlera z.s. na podporu koncertní činnosti filharmonie v Jihlavě v roce 2018;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci Filharmonii G. Mahlera z.s., IČO: 26617706, se sídlem Lesní 2946/5, 586  03 Jihlava, ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-22-2018-44, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-22-2018-44, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-44, RK-22-2018-44pr01.docx, RK-22-2018-44pr02.pdf


45. Vývoz a prezentace betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU, předložili radě kraje na vědomí informaci o vývozu a  prezentaci betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na výstavě „100 PRESEPI“ v Římě konané od 29. 11. 2018 do 6. 1. 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1475/22/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

vývoz a prezentaci betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2018-45, př. 1, na výstavě „100 PRESEPI“ v Římě konané od 29. 11. 2018 do 6. 1. 2019 (s vývozní lhůtou od 1. 11. 2018 do 31. 1. 2019), a to v době trvajícího sporu společnosti Diag Human s Českou republikou.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (21. 8. 2018), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-45, RK-22-2018-45pr01.doc, RK-22-2018-45pr02.doc


46. Průběžná zpráva o realizaci č. 2 a zjednodušená žádost o platbu č. 2 projektu „Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU, informovali radu kraje o předložené zprávě o realizaci projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1476/22/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 2 dle materiálu RK-22-2018-46, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 2 dle materiálu RK-22-2018-46, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-22-2018-46, př. 2;

ukládá

Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Průběžnou zprávu o realizaci č. 2 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 2 projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ dle materiálů RK-22-2018-46, př. 1 a RK-22-2018-46, př. 2 Centru pro regionální rozvoj ČR.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (17. 9. 2018)

termín: 17. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-46, RK-22-2018-46pr01.pdf, RK-22-2018-46pr02.pdf


47. Nákup dluhopisu Oberbank Bond Garant 6

M. Kukla a A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámili radu kraje s návrhem nákupu dluhopisu Oberbank Bond Garant 6 jako nástroje dosažení lepšího úročení a diverzifikace rizika dočasně volných prostředků kraje. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 1477/22/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

nakoupit dluhopisy Oberbank Bond Garant 6 v celkové hodnotě 100 mil. Kč včetně poplatku od Oberbank AG pobočka Česká republika, se sídlem nám. Přemysla Otakara II, 6/3, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 80 222;

pověřuje

náměstka hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku spolu s ekonomickým odborem k administrativnímu zajištění výše uvedeného nákupu a předložení srovnání nabídek ostatních finančních institucí radě kraje.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-47, RK-22-2018-47pr01.pdf


48. Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh udělení ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. – 3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1478/22/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje udělit ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. – 3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2018 dle materiálu RK-22-2018-48, př. 1 a na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-22-2018-48, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-48, RK-22-2018-48pr01.pdf, RK-22-2018-48pr02.doc


49. Dohoda o narovnání akce „II/405 Brtnice“

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu narovnání. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1479/22/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o narovnání na akci „II/405 Brtnice“ dle materiálu RK-22-2018-49, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-49, RK-22-2018-49pr01.doc


50. Dopravní značení označující zastávky linkové osobní dopravy – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1480/22/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:  

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice o  částku 5 000 000 Kč s určením pro KSÚSV na obnovu a doplnění dopravního značení v  roce 2018 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 000 000 Kč;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u KSÚSV pro rok 2018 o  celkovou částku 5 000 000 Kč na obnovu a doplnění dopravního značení.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-50, RK-22-2018-50pr01.pdf, RK-22-2018-50pr02.pdf, RK-22-2018-50pr03.pdf


J. Běhounek navrhl projednání bodů 51 - 62 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


51. Přijetí daru v k. ú. a obci Přibyslav

Usnesení 1481/22/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 951/4 o výměře 98 m2 v k. ú. a obci Přibyslav z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-51, RK-22-2018-51pr01.pdf


52. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chvojnov a Vintířov

Usnesení 1482/22/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky par. č. 837/20 o výměře 263 m2 a par. č. 837/22 o  výměře 74 m2 v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov a pozemek par. č. 1730/9 o výměře 30 m2 v  k.  ú. Vintířov a  obci Obrataň z vlastnictví České republiky, právo hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ  500  08 do vlastnictví  Kraje Vysočina dle smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálu RK-22-2018-52, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-52, RK-22-2018-52pr01.docx


53. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat

Usnesení 1483/22/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít se statutárním městem Jihlava se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava, IČO  00286010 smlouvu o výpůjčce na pozemky v rozsahu, na dobu a za podmínek dle materiálu RK-22-2018-53, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít se statutárním městem Jihlava se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava, IČO 00286010:

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-53, RK-22-2018-53pr01.pdf, RK-22-2018-53pr02.doc, RK-22-2018-53pr03.doc, RK-22-2018-53pr04.pdf


54. Souhlas se stavebními záměry, smlouvy umožňující provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 1484/22/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-22-2018-54, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, o možnosti investorů provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-22-2018-54, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-54, RK-22-2018-54pr01.xls


55. Změna usnesení 2015/36/2017/RK, ve znění usnesení 0805/14/2018/RK, majetkoprávní příprava stavby "III/11244 Radňov, statické zajištění silnice"

Usnesení 1485/22/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 2015/36/2017/RK ze zasedání Rady Kraje Vysočina č. 36/2017, konaného dne 14.11.2017, ve znění usnesení 0805/14/2018/RK ze zasedání Rady Kraje Vysočina č. 14/2018, konaného dne 30.4.2018,  tak, že materiál RK-36-2017-53, př. 1 ve znění materiálu RK-14-2018-57, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-22-2018-55, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-55, RK-22-2018-55pr01.xls, RK-22-2018-55pr02.pdf


56. Majetkoprávní vypořádání stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792

Usnesení 1486/22/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít s Povodím Moravy, s.p. se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO 70890013 smlouvu o zřízení služebnosti  na pozemku par. č. 2475/1 v k.ú. Velká Bíteš v rozsahu, za cenu a  za podmínek dle materiálu RK-22-2018-56, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-56, RK-22-2018-56pr01.doc, RK-22-2018-56pr02.pdf


57. Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou

Usnesení 1487/22/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 410/13 o výměře 525 m2 v k. ú. Leštinka u  Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví České republiky, právo hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy o  bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálu RK-22-2018-57, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-57, RK-22-2018-57pr01.pdf


58. Uzavření bezúplatné smlouvy o zřízení služebnosti v rámci dokončení stavby „III/34422 - Sloupno propustek“

Usnesení 1488/22/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít bezúplatnou mezi obcí Sloupno na straně povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu strpět vydláždění kamenné dlažby do betonového lože a právo vstupu a vjezdu za účelem zajišťování provozu, údržby a oprav na částech pozemků par. č. 116/6, par. č. 116/2 a par. č.  271/3, vše v k. ú. Sloupno u Chotěboře, dle geometrického plánu č. 111-143/2018.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-58, RK-22-2018-58pr01.pdf


59. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“

Usnesení 1489/22/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-59, RK-22-2018-59pr01.xls


60. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1490/22/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o  zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-22-2018-60, př. 1 a RK-22-2018-60, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-60, RK-22-2018-60pr01.xlsx, RK-22-2018-60pr02.xlsx


61. Nabytí pozemků pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“

Usnesení 1491/22/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-61, RK-22-2018-61pr01.xls, RK-22-2018-61pr02.xls


62. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy

Usnesení 1492/22/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2018-62, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-62, RK-22-2018-62pr01.doc


63. Uzavření smlouvy o vzájemném finančním vypořádání v souvislosti s realizací akce Krajská Knihovna Vysočiny - budova KKV

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu.
Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1493/22/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít  mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod Smlouvu o vzájemném finančním vypořádání v souvislosti s realizací akce Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV dle materiálu RK-22-2018-63, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-63, RK-22-2018-63pr01.pdf, RK-22-2018-63pr02.doc


64. Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina” – podání 11. žádosti o platbu

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předložení 11. žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“ za období čerpání finančních prostředků 1. 5. 2018 - 31. 7. 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1494/22/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-22-2018-64, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-22-2018-64, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-64, RK-22-2018-64pr01.pdf


65. 3. monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu “Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost”

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí  informace o realizaci projektu v době udržitelnosti „Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1495/22/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v monitorovací zprávě o udržitelnosti projektu „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“ dle materiálu RK-22-2018-65, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-22-2018-65, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-65, RK-22-2018-65pr01.zip


66. Průběžné vyhodnocení Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016-2020

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s průběžným vyhodnocením Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016-2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1496/22/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

průběžné vyhodnocení Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016-2020 dle materiálu RK-22-2018-66, př. 1.  

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (14. 8. 2018)

termín: 14. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-66, RK-22-2018-66pr01.xlsx


67. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu přijetí čtvrté části dotace ze strany poskytovatele dotace projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“. V průběhu jednání odešel J. Hyliš.
Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1497/22/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 10 913 954,10 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-67J. Běhounek navrhl projednání bodů 68 - 71 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


68. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 1498/22/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-22-2018-68, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-68, RK-22-2018-68pr01.pdf, RK-22-2018-68pr02.pdf, RK-22-2018-68pr03.doc


69. Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 1499/22/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv o hypotečním úvěru na nemovitost, ve které v případě Smlouvy PR02270.1451 došlo k výměně zdroje tepla a v případě Smlouvy PR02270.3090 dojde k výměně zdroje tepla, a to za podmínek uvedených v materiálu RK-22-2018-69, př. 3 a RK-22-2018-69, př. 4.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-69, RK-22-2018-69pr01.pdf, RK-22-2018-69pr02.pdf, RK-22-2018-69pr03.pdf, RK-22-2018-69pr04.pdf


70. Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 1500/22/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 13/17 žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2018-70, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci dle materiálu RK-22-2018-70, př. 2 a RK-22-2018-70, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-70, RK-22-2018-70pr01.pdf, RK-22-2018-70pr02.doc, RK-22-2018-70pr03.doc


71. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 1501/22/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-22-2018-71, př. 12, RK-22-2018-71, př. 13, RK-22-2018-71, př. 14, RK-22-2018-71, př. 15, RK-22-2018-71, př. 16 a RK-22-2018-71, př. 17.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2018-71, RK-22-2018-71pr01.pdf, RK-22-2018-71pr02.pdf, RK-22-2018-71pr03.pdf, RK-22-2018-71pr04.pdf, RK-22-2018-71pr05.pdf, RK-22-2018-71pr06.pdf, RK-22-2018-71pr07.pdf, RK-22-2018-71pr08.pdf, RK-22-2018-71pr09.pdf, RK-22-2018-71pr10.pdf, RK-22-2018-71pr11.pdf, RK-22-2018-71pr12.doc, RK-22-2018-71pr13.doc, RK-22-2018-71pr14.doc, RK-22-2018-71pr15.doc, RK-22-2018-71pr16.doc, RK-22-2018-71pr17.pdf, RK-22-2018-71pr18.pdf


72. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 22/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 29. 8. 2018, v 8:00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Jan Hyliš                                                        …..………………………………….……

 

 

 

Ing. Martin Kukla                                                  …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 22/2018 dne 14. 8. 2018.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 15. 8. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz