Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 22/2019 - 30. 7. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
3 Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
4 Věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
5 Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
6 Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
7 Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
8 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu rostoucích provozních nákladů pro zřizované nemocnice
9 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru
10 Návrh na výpůjčku ženského kroje z oblasti Horácka – Telčska – propagace Kraje Vysočina v rámci studia na zahraniční střední škole
11 Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019
12 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červen 2019
13 Návrh zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020
14 Úprava čerpání rezervního fondu u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
15 Schválení žádosti o platbu v rámci 5. monitorovacího období projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“
16 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj III."
17 Stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření
18 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti v rámci akce "Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - oprava studny ZTI"
19 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemek v k. ú. a obci Ujčov po realizaci projektu „III/3876 Dolní Čepí – most ev. č. 3876-1“
20 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Budišov, obec Budišov
21 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemek v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč po realizaci projektu „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“
22 Darování nemovité věci v k. ú. Golčův Jeníkov, obec Golčův Jeníkov
23 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Náměšť nad Oslavou, obec Náměšť nad Oslavou
24 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Nové Město na Moravě - stavební práce"
25 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Žďár nad Sázavou - stavební práce"
26 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
27 Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti
28 Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice „III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 - 5,886“
29 Darování nemovité věci v k. ú. Jihlava a obci Jihlava
30 Uzavření smouvy o zřízení služebnosti - k.ú. Horní Kosov
31 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
32 Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Střední průmyslová škola Třebíč
33 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - financování projektu „Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie“
34 Podpora odborného vzdělávání – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
35 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
36 Podpora učebních oborů
37 Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny -uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace
38 Přidělení statutu Krajského centra talentované mládeže
39 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
40 Monitorovací zpráva projektu “Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
41 Monitorovací zpráva za partnera v rámci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
42 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
43 Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
44 Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
45 Veřejná zakázka na stavební práce: II/128 Salačova Lhota - obchvat
46 Přijetí dotace k projektu - II/129 Březina – most ev. č. 129-003 – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
47 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
48 Veřejná zakázka na služby: Centrální dispečink Kraje Vysočina

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz