Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 22/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 22/2019, které se konalo dne 30. 7. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 21/2019

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 30. 7. 2019. 

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek. 

K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala

navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 21/2019
02.  Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
03.  Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
04.  Věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
05.  Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
06.  Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
07.  Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
08.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu rostoucích provozních nákladů pro zřizované nemocnice
09.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru
10.  Návrh na výpůjčku ženského kroje z oblasti Horácka – Telčska – propagace Kraje Vysočina v rámci studia na zahraniční střední škole
11.  Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019
12.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červen 2019
13.  Návrh zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020
14.  Úprava čerpání rezervního fondu u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
15.  Schválení žádosti o platbu v rámci 5. monitorovacího období projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“
16.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj III."
17.  Stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření
18.  Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti v rámci akce "Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - oprava studny ZTI"
19.  Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemek v k. ú. a obci Ujčov po realizaci projektu „III/3876 Dolní Čepí – most ev. č. 3876-1“
20.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Budišov, obec Budišov
21.  Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemek v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč po realizaci projektu „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“
22.  Darování nemovité věci v k. ú. Golčův Jeníkov, obec Golčův Jeníkov
23.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Náměšť nad Oslavou, obec Náměšť nad Oslavou
26.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
27.  Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti
28.  Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice „III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 - 5,886“
29.  Darování nemovité věci v k. ú. Jihlava a obci Jihlava
24.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Nové Město na Moravě - stavební práce"
25.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Žďár nad Sázavou - stavební práce"
30.  Uzavření smouvy o zřízení služebnosti - k.ú. Horní Kosov
31.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
32.  Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Střední průmyslová škola Třebíč
33.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - financování projektu „Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie“
34.  Podpora odborného vzdělávání – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
35.  FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
36.  Podpora učebních oborů
37.  Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace
38.  Přidělení statutu Krajského centra talentované mládeže
39.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
40.  Monitorovací zpráva projektu “Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
41.  Monitorovací zpráva za partnera v rámci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
42.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
43.  Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
44.  Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
45.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/128 Salačova Lhota - obchvat
46.  Přijetí dotace k projektu - II/129 Březina – most ev. č. 129-003 – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
47.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
48.  Veřejná zakázka na služby: Centrální dispečink Kraje Vysočina
49.  Rozprava členů rady

Usnesení 1275/22/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 30. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 21/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení realizaci investičních akcí Nemocnice Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1276/22/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2019-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-02, RK-22-2019-02pr01.pdf, RK-22-2019-02pr02.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 03 - 05 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


03. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1277/22/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-22-2019-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (9. 8. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (9. 8. 2019)

termín: 9. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-03, RK-22-2019-03pr01.doc


04. Věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1278/22/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcných darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-22-2019-04, př. 1 a RK-22-2019-04, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (9. 8. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (9. 8. 2019)

termín: 9. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-04, RK-22-2019-04pr01.docx, RK-22-2019-04pr02.docx


05. Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1279/22/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-22-2019-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (9. 8. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (9. 8. 2019)

termín: 9. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-05, RK-22-2019-05pr01.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 06 - 07 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


06. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

Usnesení 1280/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví kraje: 

 • Dezinfektor, r. v. 1994, inventární číslo 002-000-000-816, pořizovací cena (PC) 316 316,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Komplet mycí vanička - dřez, r. v. 1994, inv. č. 002-000-000-583, PC 16 550,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Monitor vitálních funkcí, r. v. 1999, inv. č. 002-000-001-334, PC 198 177,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Monitor vitálních funkcí, r. v. 2000, inv. č. 002-000-001-349, PC 128 592,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Přístroj ultrazvukový B-K Medical, r. v. 2002, inv. č. 002-000-001-404, PC 239 467,- Kč, ZC 47 871,- Kč;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a následnou odbornou ekologickou likvidací: 

 • Dezinfektor, r. v. 1994, inventární číslo 002-000-000-816, pořizovací cena (PC) 316 316,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Komplet mycí vanička - dřez, r. v. 1994, inv. č. 002-000-000-583, PC 16 550,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Monitor vitálních funkcí, r. v. 1999, inv. č. 002-000-001-334, PC 198 177,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Monitor vitálních funkcí, r. v. 2000, inv. č. 002-000-001-349, PC 128 592,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Přístroj ultrazvukový B-K Medical, r. v. 2002, inv. č. 002-000-001-404, PC 239 467,- Kč, ZC 47 871,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 7. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-06


07. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

Usnesení 1281/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví kraje: 

 • Inkubátor novorozenecký SI-302, r. v. 2002, inventární číslo 001-000-001-053, pořizovací cena (PC) 234 473,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Elektrokoagulace ME 401, r. v. 1995, inv. č. 001-000-000-611, PC 333 308,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, s následným využitím na náhradní díly, nebo odbornou ekologickou likvidací: 

 • Inkubátor novorozenecký SI-302, r. v. 2002, inventární číslo 001-000-001-053, pořizovací cena (PC) 234 473,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Elektrokoagulace ME 401, r. v. 1995, inv. č. 001-000-000-611, PC 333 308,- Kč, ZC 0,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 7. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-07


08. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu rostoucích provozních nákladů pro zřizované nemocnice

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1282/22/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit: 

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 100 000 000 Kč, při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro: 
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 21 472 000 Kč
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 28 564 000 Kč
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 18 331 000 Kč
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 12 958 000 Kč
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 18 675 000 Kč 

za účelem úhrady rostoucích provozních nákladů, které nebudou vykryty výnosy od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči dle úhradové vyhlášky na rok 2019.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-08, RK-22-2019-08pr01.xlsx


09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru

J. Běhounek seznámil radu kraje s návrhem rozhodnutí o poskytnutí věcného daru subjektu Mukačevská specializovaná škola I.-III. stupně č. 16. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1283/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) subjektu Mukačevská specializovaná škola І.–ІІІ. stupně č. 16, zastoupená: Vasylem Adamovyčem, ředitelem, adresa: Zakarpatská oblast Ukrajiny, 896 00 Mukačevo, ulice Tarase Ševčenka 68, dle materiálu RK-22-2019-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-09, RK-22-2019-09pr01.doc


10. Návrh na výpůjčku ženského kroje z oblasti Horácka – Telčska – propagace Kraje Vysočina v rámci studia na zahraniční střední škole

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém návrhu výpůjčky ženského kroje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1284/22/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 15. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-10, RK-22-2019-10pr01.doc


11. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a P. Tulis, úředník na úseku rozpočtu a financování, předložili radě kraje na vědomí přehled nabytých účelových dotací přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1285/22/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 v celkové výši 5 396 433 138,01 Kč dle materiálu RK-22-2019-11, př. 1;
 • přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na evropské projekty za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 v celkové výši 503 305 176,46 Kč dle materiálu RK-22-2019-11, př. 2.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-11, RK-22-2019-11pr01.xls, RK-22-2019-11pr02.xls


12. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červen 2019

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a P. Tulis, úředník na úseku rozpočtu a financování, seznámili radu kraje s předloženou zprávou o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1286/22/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červen 2019.

odpovědnost: Odbor ekonomický (2. 8. 2019)

termín: 2. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-12, RK-22-2019-12pr01.xls


13. Návrh zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a P. Tulis, úředník na úseku rozpočtu a financování, předložili radě kraje ke schválení zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1287/22/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-22-2019-13, př. 1;

bere na vědomí

harmonogram pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-22-2019-13, př. 2.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 7. 2019)

termín: 30. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-13, RK-22-2019-13pr01.doc, RK-22-2019-13pr02.doc


14. Úprava čerpání rezervního fondu u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o žádosti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, o povolení čerpání prostředků z rezervního fondu k dalšímu rozvoji své činnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1288/22/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

použití rezervního fondu pro rok 2019 ve výši 646 000 Kč u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace dle materiálu RK-22-2019-14, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Vysočina Tourism, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-14, RK-22-2019-14pr01.pdf


15. Schválení žádosti o platbu v rámci 5. monitorovacího období projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“

R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, seznámil radu kraje s předloženou žádostí o platbu projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1289/22/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

žádost o platbu projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-22-2019-15, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-15, RK-22-2019-15pr01.pdf


16. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj III."

R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, předložil radě kraje ke schválení rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1290/22/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj III. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 7 407 757,35 Kč určenou na financování projektu Transformace Domova Háj III.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (2. 8. 2019)

termín: 2. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-16


17. Stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, požádal radu kraje o stanovení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 9. 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1291/22/2019/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 9. 2019 na 476 zaměstnanců;

schvaluje

 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 (§ 6172) o částku 123 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy o částku 166 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 5 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409  - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 171 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 8. 2019), Odbor ekonomický (31. 8. 2019), Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (31. 8. 2019), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-17

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 18 - 23, 26 - 29 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


18. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti v rámci akce "Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - oprava studny ZTI"

Usnesení 1292/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně oprávněného a Lesy České republiky, státním podnikem na straně obtíženého smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti dle materiálu RK-22-2019-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-18, RK-22-2019-18pr01.pdf


19. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemek v k. ú. a obci Ujčov po realizaci projektu „III/3876 Dolní Čepí – most ev. č. 3876-1“

Usnesení 1293/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít s Českou republikou – Povodím Moravy, státním podnikem, smlouvu o zřízení služebnosti dle materiálu RK-22-2019-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 8. 2019)

termín: 30. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-19, RK-22-2019-19pr01.pdf, RK-22-2019-19pr02.pdf


20. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Budišov, obec Budišov

Usnesení 1294/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu RK-22-2019-20, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 1066-43625/2018, PGP-845/2018-710 z pozemku KN par. č. 4546/2 v katastrálním území Budišov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Budišov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu RK-22-2019-20, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 1066-43625/2018, PGP-845/2018-710 z pozemku KN par. č. 4546/2 v k. ú. Budišov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Budišov; 
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-22-2019-20, př. 2, oddělené geometrickým plánem číslo 1066-43625/2018, PGP-845/2018-710 z pozemků KN par. č. 1674/1 a par. č. 4527/2 v k. ú. Budišov z vlastnictví městyse Budišov do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-20, RK-22-2019-20pr01.xls, RK-22-2019-20pr02.xls, RK-22-2019-20pr03.pdf


21. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemek v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč po realizaci projektu „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“

Usnesení 1295/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít s Českou republikou – Povodím Moravy, státním podnikem smlouvu o zřízení služebnosti, dle materiálu RK-22-2019-21, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 8. 2019)

termín: 30. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-21, RK-22-2019-21pr01.pdf, RK-22-2019-21pr02.pdf


22. Darování nemovité věci v k. ú. Golčův Jeníkov, obec Golčův Jeníkov

Usnesení 1296/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemek par. č. 2185/30 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1379 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 1390-9/2018, PGP-537/2018-601, z pozemku KN p. č. 2185/1, ostatní plocha, silnice, v k. ú. Golčův Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Golčův Jeníkov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: převést darem pozemek par. č. 2185/30 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1379 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 1390-9/2018, PGP-537/2018-601, z pozemku KN p. č. 2185/1, ostatní plocha, silnice, v k. ú. Golčův Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Golčův Jeníkov.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-22, RK-22-2019-22pr01.pdf


23. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Náměšť nad Oslavou, obec Náměšť nad Oslavou

Usnesení 1297/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-22-2019-23, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 1850-3415/2017, PGP-1681/2018-710 z pozemku KN par. č. 1118/1 v katastrálním území Náměšť nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-22-2019-23, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 1850-3415/2017, PGP-1681/2018-710 z pozemku KN par. č. 1118/1 v k. ú. Náměšť nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou; 
 • nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu RK-22-2019-23, př. 2, oddělený geometrickým plánem číslo 1850-3415/2017, PGP-1681/2018-710 z pozemku KN par. č. 1118/4 z vlastnictví města Náměšť nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019), Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-23, RK-22-2019-23pr01.xls, RK-22-2019-23pr02.xls, RK-22-2019-23pr03.pdf


26. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 1298/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-22-2019-26, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-22-2019-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-26, RK-22-2019-26pr01.xls


27. Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti

Usnesení 1299/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Povodím Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, Praha 5 Smíchov, na straně budoucího povinného ze služebnosti, Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny dle materiálů RK-22-2019-27, př. 1 a RK-22-2019-27, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-27, RK-22-2019-27pr01.docx, RK-22-2019-27pr02.docx


28. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice „III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 - 5,886“

Usnesení 1300/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce záměr prodeje pozemku dle geometrického plánu č. pl. 385-44/2019 nově označeného jako par. č. 2307/19 - o výměře 1 m2 a pozemku KN par. č. 2307/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 61 m2 v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést úplatně pozemek dle geometrického plánu č. pl. 385-44/2019  nově označený jako par. č. 2307/19 - o výměře 1 m2 a pozemek KN par. č. 2307/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 61 m2 v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví NPK Europe Mfg. s.r.o., č.p. 85, 59441 Uhřínov za dohodnutou cenu 100 Kč/m2;
 • nabýt úplatně pozemky dle geometrického plánu č. pl. 385-44/2019  nově označené jako par. č. 4903/3 - o výměře 42 m2 a par. č. 4903/1 - o výměře 138 m2 v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí z vlastnictví NPK Europe Mfg. s.r.o., č.p. 85, 59441 Uhřínov do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou cenu 100 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-28, RK-22-2019-28pr01.pdf


29. Darování nemovité věci v k. ú. Jihlava a obci Jihlava

Usnesení 1301/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 5958/30 ostatní plocha, zeleň o výměře 8 m2, odděleného geometrickým plánem číslo 7473-17/2019, PGP-547/2019-707 z pozemku KN par. č. 5958/1  ostatní plocha, silnice v katastrálním území Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 5958/30 ostatní plocha, zeleň o výměře 8 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 7473-17/2019, PGP-547/2019-707 z pozemku KN par. č. 5958/1 ostatní plocha, silnice v katastrálním území Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-29, RK-22-2019-29pr01.pdf


24. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Nové Město na Moravě - stavební práce"

M. Kukla seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1302/22/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Nové Město na Moravě - stavební práce" dle Zprávy o hodnocení nabídek, viz materiál RK-22-2019-24, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 282 70 495, jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Nové Město na Moravě - stavební práce";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 8. 2019)

termín: 5. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-24, RK-22-2019-24pr01.pdf, RK-22-2019-24pr02.pdf


25. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Žďár nad Sázavou - stavební práce"

M. Kukla seznámil radu kraje s návrhem rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1303/22/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Žďár nad Sázavou - stavební práce" dle Zprávy o hodnocení nabídek, viz materiál RK-22-2019-25, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 155 44 451, jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Žďár nad Sázavou - stavební práce";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 8. 2019)

termín: 5. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-25, RK-22-2019-25pr01.pdf, RK-22-2019-25pr02.pdf


30. Uzavření smouvy o zřízení služebnosti - k.ú. Horní Kosov

M. Kukla podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1304/22/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-30, RK-22-2019-30pr01.pdf


31. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

M. Kukla předložil radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1305/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými  za podmínek dle materiálu RK-22-2019-31, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-31, RK-22-2019-31pr01.xlsx


32. Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Střední průmyslová škola Třebíč

J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o žádosti Střední průmyslové školy Třebíč o souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1306/22/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o dodávce stlačených plynů a pronájmu tlakových nádob na dobu delší než tři roky dle materiálu RK-22-2019-32, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2019), Střední průmyslová škola Třebíč (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-32, RK-22-2019-32pr01.pdf


33. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - financování projektu „Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie“

J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1307/22/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Evropské projekty, zvláštní účet „Obnovitelné zdroje energie“) rozpočtu kraje o částku 1  697 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u Střední školy stavební Jihlava o částku 442  000  Kč, Střední školy stavební Třebíč o částku 639  000  Kč a Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou o částku 616  000  Kč  na krytí nákladů spojených se spolufinancováním projektu „Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie“;

ukládá

ředitelům Střední školy stavební Jihlava, Střední školy stavební Třebíč a Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou provést uložený odvod z fondu investic na zvláštní účet projektu č. 4211080598/6800 nejpozději do 16. 8. 2019.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 8. 2019)

termín: 30. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-33


34. Podpora odborného vzdělávání – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh úhrady nákladů souvisejících s prezentací projektu Postav si svoje auto a Postav si svůj náklaďák. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1308/22/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ krajským školám na úhradu nákladů (včetně mzdových) souvisejících s prezentací  projektu Postav si svoje auto při Spanilé jízdě 2019 v celkové výši 102  900  Kč dle materiálu RK-22-2019-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 8. 2019)

termín: 30. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-34, RK-22-2019-34pr01.xls


35. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o návrhu poskytnutí dotací z programu Účast na mistrovství Evropy a světa 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1309/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-35, RK-22-2019-35pr01.pdf, RK-22-2019-35pr02.pdf, RK-22-2019-35pr03.pdf, RK-22-2019-35pr04.pdf, RK-22-2019-35pr05.pdf


36. Podpora učebních oborů

J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem poskytování motivačních stipendií žákům středních škol, kteří nastoupili do oborů s dlouhodobou poptávkou ze strany firem na trhu práce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1310/22/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o motivačních stipendiích, která budou poskytnuta žákům uvedeným v materiálu RK-22-2019-36, př. 1;

rozhoduje

uzavřít darovací smlouvy na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-22-2019-36, př. 2 s žáky uvedenými v materiálu RK-22-2019-36, př. 1, s nimiž nebyla dosud smlouva uzavřena.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-36, RK-22-2019-36pr01.xls, RK-22-2019-36pr02.doc, RK-22-2019-36pr03.xls


37. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace

J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a příjemcem dotace, Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Žďár nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1311/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-22-2019-37, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 12. 2019)

termín: 30. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-37, RK-22-2019-37pr01.doc, RK-22-2019-37pr02.pdf, RK-22-2019-37pr03.pdf


38. Přidělení statutu Krajského centra talentované mládeže

J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o žádosti  SKI klubu Velké Meziříčí o přidělení statutu Krajského centra talentované mládeže podle Pravidel Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1312/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

přidělit statut Krajského centra talentované mládeže – Alpské lyžování SKI klubu Velké Meziříčí, se sídlem Fajtův kopec 1741, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 15544141 na základě žádosti podle materiálu RK-22-2019-38, př. 1;

bere na vědomí

přehled Krajských center talentované mládeže s uděleným statutem podle materiálu RK-22-2019-38, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 7. 2019)

termín: 30. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-38, RK-22-2019-38pr01.pdf, RK-22-2019-38pr02.doc


39. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019

J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem úpravy použití fondu investic Dětského domova, Senožaty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1313/22/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic Dětského domova, Senožaty 199; IČO 70844330 na rok 2019 dle materiálů RK-22-2019-39, př. 1 a RK-22-2019-39, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Dětský domov, Senožaty 199 (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-39, RK-22-2019-39pr01.xls, RK-22-2019-39pr02.xls

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 40, 41 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


40. Monitorovací zpráva projektu “Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika

Usnesení 1314/22/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-22-2019-40, př. 1

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-22-2019-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-40, RK-22-2019-40pr01.pdf


41. Monitorovací zpráva za partnera v rámci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“

Usnesení 1315/22/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-22-2019-41, př. 1; 

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-22-2019-41, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-41, RK-22-2019-41pr01.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 42, 43 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


42. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 1316/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-42, RK-22-2019-42pr01.pdf, RK-22-2019-42pr02.pdf, RK-22-2019-42pr03.pdf, RK-22-2019-42pr04.pdf, RK-22-2019-42pr05.pdf, RK-22-2019-42pr06.pdf, RK-22-2019-42pr07.pdf, RK-22-2019-42pr08.pdf, RK-22-2019-42pr09.pdf, RK-22-2019-42pr10.docx, RK-22-2019-42pr11.pdf, RK-22-2019-42pr12.doc, RK-22-2019-42pr13.doc, RK-22-2019-42pr14.doc, RK-22-2019-42pr15.pdf


43. Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 1317/22/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálech RK-22-2019-43, př. 7, RK-22-2019-43, př. 8 a RK-22-2019-43, př. 9;
 • s uzavřením Zástavní smlouvy k nemovitostem na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-22-2019-43, př. 10;
 • s uzavřením Dohody o vypořádání společného jmění manželů a Kupní smlouvy a  s  uzavřením Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem na nemovitost, ve které dojde k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-22-2019-43, př. 11;
 • s pronájmem nemovitosti, ve které dojde k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.0626 za splnění podmínky, že více než polovina podlahové plochy nemovitosti bude i nadále odpovídat požadavkům na trvalé rodinné bydlení a bude k tomuto účelu určena.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-43, RK-22-2019-43pr01.pdf, RK-22-2019-43pr02.pdf, RK-22-2019-43pr03.pdf, RK-22-2019-43pr04.pdf, RK-22-2019-43pr05.pdf, RK-22-2019-43pr06.pdf, RK-22-2019-43pr07.pdf, RK-22-2019-43pr08.pdf, RK-22-2019-43pr09.pdf, RK-22-2019-43pr10.pdf, RK-22-2019-43pr11.pdf, RK-22-2019-43pr12.pdf


44. Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem ukončení Smluv o poskytnutí dotace, uzavřených v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1318/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-22-2019-44, př. 7, RK-22-2019-44, př. 8 a RK-22-2019-44, př. 9.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-44, RK-22-2019-44pr01.pdf, RK-22-2019-44pr02.pdf, RK-22-2019-44pr03.pdf, RK-22-2019-44pr04.pdf, RK-22-2019-44pr05.pdf, RK-22-2019-44pr06.pdf, RK-22-2019-44pr07.doc, RK-22-2019-44pr08.doc, RK-22-2019-44pr09.doc


45. Veřejná zakázka na stavební práce: II/128 Salačova Lhota - obchvat

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky na výše uvedené stavební práce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1319/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/128 Salačova Lhota - obchvat formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-22-2019-45, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-22-2019-45, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/128 Salačova Lhota - obchvat dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-22-2019-45, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-45, RK-22-2019-45pr01.docx, RK-22-2019-45pr02.docx


46. Přijetí dotace k projektu - II/129 Březina – most ev. č. 129-003 – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, předložili radě kraje ke schválení návrh přijetí účelové dotace a jejího převod do Fondu strategických rezerv. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1320/22/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/129 Březina – most ev. č. 129-003 o účelovou dotaci z IROP ve výši 14 440 886,96 Kč;

 • převod přijaté dotace ve výši 14 440 886,96 Kč ze zvláštního účtu projektu II/129 Březina – most ev. č. 129-003 do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (15. 8. 2019), Odbor ekonomický (15. 8. 2019)

termín: 15. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-46


47. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, informovali radu kraje o předloženém návrhu vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1321/22/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku v množství dle materiálu RK-22-2019-47, př. 1 za ceny dle usnesení č. 2195/35/2018/RK ze dne 4. 12. 2018.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-47, RK-22-2019-47pr01.pdf


48. Veřejná zakázka na služby: Centrální dispečink Kraje Vysočina

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky na služby pod názvem „Centrální dispečink Kraje Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1322/22/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „Centrální dispečink Kraje Vysočina“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-22-2019-48, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-22-2019-48, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „Centrální dispečink Kraje Vysočina“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-22-2019-48, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2019-48, RK-22-2019-48pr01.doc, RK-22-2019-48pr02.doc


49. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.  

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 22/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 13. 8. 2019, v 8:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman Kraje Vysočina 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Jana Fialová, MBA                                      ...............................................................

 

 

 

Mgr. Pavel Pacal                                                ...............................................................

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 22/2019 dne 30. 7. 2019. 

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 2. 8. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz