Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 22/2020 - 14. 7. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2020 – část 4"
3 "Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina" výběr dodavatele k uzavření smlouvy
4 Strategie digitalizace regionálního dědictví Kraje Vysočina - výroční zpráva za rok 2018 - 2019
5 Dodatek ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví
6 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“
7 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - "Výzva k předkládání projektů č. 2 roku 2020" - schválení navržených podpor
8 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
9 Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina
10 Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v roce 2020
11 Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
12 Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
13 Dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
14 Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
15 Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
16 Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
17 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice
18 Darování záchranářských stanů HZS Kraje Vysočina
19 Přijetí věcného daru od společnosti E.ON Distribuce, a.s.
20 Informace o výjezdním zasedání Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
21 Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
22 Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
23 Návrh na vyřazení sbírkových předmětů – Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
24 Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí sedmé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel" od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
25 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci
26 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci
27 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
28 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
29 Návrh zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021
30 Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za Kraj Vysočina za rok 2019
31 Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020
32 Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
33 5. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Háj II.
34 Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2021 a schválení dokumentu „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2021“
35 Spolupráce při realizaci programu P-Tech na podporu rozvoje digitálních kompetencí ve středních školách – změna textu dohody
36 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020 a návrh na schválení realizace vybraných akcí
37 Poskytnutí věcných a finančních darů – Stavba Vysočiny – Studentský projekt 2019
38 Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
39 Přidělení statutu Krajského centra talentované mládeže
40 Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodovědné a technické obory – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
41 Projekt „Gastroakademie“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
42 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020
43 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2020
44 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
45 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
46 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
47 Nařízení rady kraje č. 5/2020, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
48 Změna rozpisu čerpání neinvestičních prostředků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro zajištění provozu, údržby a odpisů silničního majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina na rok 2020
49 Návrh změny seznamu jmenovitých akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020
50 Uzavření nájemní smlouvy a Dohody o vypořádání závazků - uznání dluhu se Správou železnic, s. o., k. ú. Chotěboř
51 Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě v k. ú. Salačova Lhota
52 Majetkoprávní vypořádání stavby II/360 Třebíč - Střítež
53 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Branišov nad Pernštejnem, obec Zvole
54 Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
55 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
56 Návrh na změnu usnesení 2175/37/2019/RK
57 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
58 Souhlas s kácením dřevin v k. ú. a obci Velké Meziříčí
59 Souhlas s existencí stavby a uzavřením podnájemní smlouvy
60 Darování části pozemní komunikace - silnice III/35421 a pozemků silnicí zastavěných - k.ú. Město Žďár
61 Darování pozemní komunikace - silnice III/34737 a pozemku silnicí zastavěného - k.ú. Kochánov u Lipničky
62 Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
63 Změna smluv o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací
64 Veřejná zakázka na akci Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava hydroizolací na OA
65 Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VI“
66 Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VII“
67 Rozhodnutí o neposkytnutí dotace
68 Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace
69 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
70 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
71 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
72 Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“
73 Projektová žádost „EVL V Lisovech – II. fáze revitalizačních opatření“ (31. výzva OPŽP) – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
74 Projektová žádost „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – informační panely v PR a PP“ – 139. výzva OPŽP 2014–2020
75 Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)
76 Informace o řešení Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za I. pololetí 2020
77 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy na ukončené I. pololetí 2020
78 Poskytnutí bezdůvodného obohacení - k.ú. Záblatí u Osové Bítýšky
79 Nájem pozemku v k.ú. a obci Humpolec

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz