Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 22/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 22/2020, které se konalo dne 14. 7. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 21/2020

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 14. 7. 2020. 

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 21/2020
02.  Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2020 – část 4"
03.  "Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina" výběr dodavatele k uzavření smlouvy
04.  Strategie digitalizace regionálního dědictví Kraje Vysočina - výroční zpráva za rok 2018 - 2019
05.  Dodatek ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví
06.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“
07.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - "Výzva k předkládání projektů č. 2 roku 2020" - schválení navržených podpor
08.  FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
09.  Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina
10.  Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v roce 2020
11.  Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
12.  Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
13.  Dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
14.  Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
15.  Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
16.  Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
17.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice
18.  Darování záchranářských stanů HZS Kraje Vysočina
19.  Přijetí věcného daru od společnosti E.ON Distribuce, a.s.
20.  Informace o výjezdním zasedání Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
21.  Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
22.  Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
23.  Návrh na vyřazení sbírkových předmětů – Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
24.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí sedmé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel" od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
25.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci
26.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci
27.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
28.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
29.  Návrh zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021
30.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za Kraj Vysočina za rok 2019
31.  Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020
32.  Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
33.  5. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Háj II.
34.  Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2021 a schválení dokumentu „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2021“
35.  Spolupráce při realizaci programu P-Tech na podporu rozvoje digitálních kompetencí ve středních školách – změna textu dohody
36.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020 a návrh na schválení realizace vybraných akcí
37.  Poskytnutí věcných a finančních darů – Stavba Vysočiny – Studentský projekt 2019
38.  Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
39.  Přidělení statutu Krajského centra talentované mládeže
40.  Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodovědné a technické obory – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
41.  Projekt „Gastroakademie“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
42.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020
43.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2020
44.  FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
45.  FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
46.  FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
47.  Nařízení rady kraje č. 5/2020, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
48.  Změna rozpisu čerpání neinvestičních prostředků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro zajištění provozu, údržby a odpisů silničního majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina na rok 2020
49.  Návrh změny seznamu jmenovitých akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020
50.  Uzavření nájemní smlouvy a Dohody o vypořádání závazků - uznání dluhu se Správou železnic, s. o., k. ú. Chotěboř
51.  Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě v k. ú. Salačova Lhota
52.  Majetkoprávní vypořádání stavby II/360 Třebíč - Střítež
53.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Branišov nad Pernštejnem, obec Zvole
54.  Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
55.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
56.  Návrh na změnu usnesení 2175/37/2019/RK
57.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
58.  Souhlas s kácením dřevin v k. ú. a obci Velké Meziříčí
59.  Souhlas s existencí stavby a uzavřením podnájemní smlouvy
60.  Darování části pozemní komunikace - silnice III/35421 a pozemků silnicí zastavěných - k.ú. Město Žďár
61.  Darování pozemní komunikace - silnice III/34737 a pozemku silnicí zastavěného - k.ú. Kochánov u Lipničky
62.  Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
63.  Změna smluv o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací
64.  Veřejná zakázka na akci Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava hydroizolací na OA
78.  Poskytnutí bezdůvodného obohacení - k.ú. Záblatí u Osové Bítýšky
79.  Nájem pozemku v k.ú. a obci Humpolec
65.  Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VI“
66.  Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VII“
67.  Rozhodnutí o neposkytnutí dotace
68.  Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace
69.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
70.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
71.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
72.  Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“
73.  Projektová žádost „EVL V Lisovech – II. fáze revitalizačních opatření“ (31. výzva OPŽP) – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
74.  Projektová žádost „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – informační panely v PR a PP“ – 139. výzva OPŽP 2014–2020
75.  Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)
76.  Informace o řešení Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za I. pololetí 2020
77.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy na ukončené I. pololetí 2020
80.  Rozprava členů rady

Usnesení 1267/22/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 14. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

  

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 21/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2020 – část 4"

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1268/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat, jako účastníka s nejvýhodnější nabídkou v rámci veřejné zakázky „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2020“ k uzavření smlouvy v části 4 (Telefonní systém) účastníka zadávacího řízení PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s., IČ 25527797, se sídlem Českomoravská 206/35, Vysočany, 190 00 Praha 9;

ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výběr dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky v části 4 (Telefonní systém) a  provést úkony nutné k uzavření smlouvy.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-02, RK-22-2020-02pr01.docx, RK-22-2020-02pr02.docx


03. "Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina" výběr dodavatele k uzavření smlouvy

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o výběru dodavatele výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1269/22/2020/RK

Neveřejný materiál:

Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně.

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-03, RK-22-2020-03pr01.docx, RK-22-2020-03pr02.docx, RK-22-2020-03pr03.docx, RK-22-2020-03pr04.xlsx, RK-22-2020-03pr05.docx


04. Strategie digitalizace regionálního dědictví Kraje Vysočina - výroční zpráva za rok 2018 - 2019

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení výroční zprávu o stavu digitalizace v Kraji Vysočina za uvedené období. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1270/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

výroční zprávu o stavu digitalizace v Kraji Vysočina za rok 2018-2019.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Krajská knihovna Vysočiny, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-04, RK-22-2020-04pr01.doc


05. Dodatek ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým návrhem dodatku Smlouvy o spolupráci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1271/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o uzavření Dodatku ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví dle materiálu RK-22-2020-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-05, RK-22-2020-05pr01.doc


06. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1272/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 1 312 349 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 501 760 Kč a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 810 589 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 135 154 Kč u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Virtualizovaný server pro podporu a rozvoj výuk" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 132 250 Kč u České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Sítě a bezpečnost 2020“ v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 18 405 Kč u Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s  financováním projektu "Zajištění lokální zálohovací kapacity" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020;
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 199 999 Kč u Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč na krytí výdajů spojených s financováním projektu "VOŠ a SŠVZZ Třebíč - zvýšení kvality sítě" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 200 000 Kč u Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Modernizace kamerového systému VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020;
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 299 799 Kč u Střední průmyslové školy  Třebíč na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Rekonstrukce WiFi sítě domova mládeže" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 42 000 Kč u Horácké galerii v  Novém Městě na Moravě na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Vnitřní konektivita organizace LAN" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020;
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 87 065 Kč u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s  financováním projektu "Zajištění bezdrátového systému přenosu dat" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020;
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 88 572 Kč u Gymnázia a  Obchodní akademie Pelhřimov na krytí výdajů spojených s financováním projektu "GYOA PE - zvýšení úrovně IT - zálohování, Sprout a projekce" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 109 105 Kč u Gymnázia a  Obchodní akademie Pelhřimov na krytí výdajů spojených s financováním projektu "GYOA PE - zvýšení úrovně IT - zálohování, Sprout a projekce" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-06, RK-22-2020-06pr01.pdf, RK-22-2020-06pr02.xlsx


07. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - "Výzva k předkládání projektů č. 2 roku 2020" - schválení navržených podpor

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1273/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční příspěvek v rámci Výzvy k předkládání projektů č. 2 roku 2020 subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-22-2020-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-07, RK-22-2020-07pr01.pdf


08. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o žádosti o  změnu projektu, spočívající v prodloužení termínu realizace projektu a termínu pro předložení závěrečné zprávy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1274/22/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-22-2020-08, př. 2.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-08, RK-22-2020-08pr01.pdf, RK-22-2020-08pr02.doc, RK-22-2020-08pr03.pdf


09. Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení převod finančních prostředků ze zvláštního účtu ODBĚR COVID-19 na základě Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina na krajské nemocnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1275/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

převod finančních prostředků v celkové výši 894 574,26 Kč ze zvláštního účtu ODBĚR COVID-19 na základě Smlouvy o  spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina na jednotlivé nemocnice následovně:  

 • Nemocnice Jihlava obdrží částku 459  603,98  Kč
 • Nemocnice Havlíčkův Brod obdrží částku 187 149,40 Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě obdrží částku 108 628,32 Kč
 • Nemocnice Třebíč obdrží částku  139 192,56 Kč.

odpovědnost: Odbor informatiky (15. 7. 2020)

termín: 15. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-09, RK-22-2020-09pr01.xlsx


10. Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v roce 2020

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a J. Petrák, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje ke schválení systém odměňování ředitelek a ředitelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1276/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

systém odměňování ředitelek/ředitelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-22-2020-10, př. 1;

ukládá

ředitelkám/ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina plnit a předkládat zpracované osobní cíle (úkoly) způsobem a v termínech stanovených materiálem RK-22-2020-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2021), ředitelky/ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-10, RK-22-2020-10pr01.xls

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 11 – 16 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


11. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1277/22/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-22-2020-11, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (24. 7. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (24. 7. 2020)

termín: 24. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-11, RK-22-2020-11pr01.pdf


12. Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1278/22/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smluv o poskytnutí věcných darů pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-22-2020-12, př. 1 a RK-22-2020-12, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (24. 7. 2020), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (24. 7. 2020)

termín: 24. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-12, RK-22-2020-12pr01.pdf, RK-22-2020-12pr02.pdf


13. Dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1279/22/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-22-2020-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (24. 7. 2020), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (24. 7. 2020)

termín: 24. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-13, RK-22-2020-13pr01.pdf


14. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

Usnesení 1280/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2020-14, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (14. 7. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (14. 7. 2020)

termín: 14. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-14, RK-22-2020-14pr01.pdf


15. Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

Usnesení 1281/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investiční akce Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-22-2020-15, př. 1 a RK-22-2020-15, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (14. 7. 2020), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (14. 7. 2020)

termín: 14. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-15, RK-22-2020-15pr01.pdf, RK-22-2020-15pr02.xls


16. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

Usnesení 1282/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku do vlastnictví kraje:  

 • Analyzátor glukózy Biosen – C-line clinic, inv. č. 001-000-001-365, r. v. 2008, pořizovací cena (PC) 326 492,- Kč, zůstatková cena (ZC) 56 586,- Kč;
 • Kamerový sledovací systém AXIS, inv. č. 001-000-001-265, r. v. 2007, PC 733 436,- Kč, ZC 67 841,- Kč;
 • Přístroj hemokultivační BacT/Alert, inv. č. 001-000-001-524, r. v. 2008, PC 1 411 434,- Kč, zůstatková cena 244 645,- Kč;
 • CHIR – Endoskopie – Wolf, inv. č. 001-000-001-141, r. v. 2001, PC 307 651,- Kč, ZC 41 010,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následným použitím na náhradní díly, nebo odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:  

 • Analyzátor glukózy Biosen – C-line clinic, inv. č. 001-000-001-365, r. v. 2008, pořizovací cena (PC) 326 492,- Kč, zůstatková cena (ZC) 56 586,- Kč;
 • Kamerový sledovací systém AXIS, inv. č. 001-000-001-265, r. v. 2007, PC 733 436,- Kč, ZC 67 841,- Kč;
 • Přístroj hemokultivační BacT/Alert, inv. č. 001-000-001-524, r. v. 2008, PC 1 411 434,- Kč, zůstatková cena 244 645,- Kč;
 • CHIR – Endoskopie – Wolf, inv. č. 001-000-001-141, r. v. 2001, PC 307 651,- Kč, ZC 41 010,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (14. 7. 2020), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-16


17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a J. Petrák, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1283/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 5213 – Krizová opatření o částku 210 400 Kč při současném snížení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 210 400 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 43 200 Kč
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 108 000 Kč
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 26 000 Kč
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 33 200 Kč

           za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-17


18. Darování záchranářských stanů HZS Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh darování záchranářských stanů HZS Kraje Vysočina s využitím v rámci činnosti složek IZS. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1284/22/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dar dle materiálu RK-22-2020-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (15. 9. 2020)

termín: 15. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-18, RK-22-2020-18pr01.doc


19. Přijetí věcného daru od společnosti E.ON Distribuce, a.s.

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o nabídce věcného daru v podobě 1 700 l dezinfekce Anticovid, určených do oblastí zdravotnictví, sociálních věcí a školství na území Kraje Vysočina v souvislosti výskytem COVID 19. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1285/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nabýt movité věci na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-22-2020-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (17. 7. 2020)

termín: 17. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-19, RK-22-2020-19pr01.doc

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 20, 21 v bloku.

K předkládaným bodům odboru sekretariátu hejtmana nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


20. Informace o výjezdním zasedání Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina

Usnesení 1286/22/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 2/2020 dle materiálu RK-22-2020-20, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (14. 7. 2020)

termín: 14. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-20, RK-22-2020-20pr01.doc


21. Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina

Usnesení 1287/22/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 4/2020 dle materiálu RK-22-2020-21, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (14. 7. 2020)

termín: 14. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-21, RK-22-2020-21pr01.doc


22. Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, požádal radu kraje o vyjádření souhlasu s uzavřením výše uvedeného dodatku smlouvy o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1288/22/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku dle materiálu RK-22-2020-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (21. 7. 2020), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (15. 9. 2020)

termín: 15. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-22, RK-22-2020-22pr01.pdf, RK-22-2020-22pr02.pdf


23. Návrh na vyřazení sbírkových předmětů – Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu vyřazení vybraných sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1289/22/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením sbírkových předmětů viz RK-22-2020-23, př. 1 ze Sbírky Muzea Vysočiny – pobočky Třešť – kód sbírky MTŘ/002-05-07/149002.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (21. 7. 2020), Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-23, RK-22-2020-23pr01.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 24 – 28 v bloku.

K předkládaným bodům odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání přišel V. Novotný.


24. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí sedmé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel" od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

Usnesení 1290/22/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 47 394,94 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel" a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-24, RK-22-2020-24pr01.xls


25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci

Usnesení 1291/22/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava, IČO: 00404454, dotaci ve výši 500 000 Kč dle materiálu RK-22-2020-25, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-22-2020-25, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch o  částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-25, RK-22-2020-25pr01.pdf, RK-22-2020-25pr02.pdf, RK-22-2020-25pr03.pdf


26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci

Usnesení 1292/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3311 – Divadelní činnost) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 196 000 Kč určenou pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ (ÚZ 34026);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace o částku 196 000 Kč určenou na realizaci projektu „Bezpečnostní analýza – Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-26


27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci

Usnesení 1293/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury v celkové výši 150 000 Kč určené pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektů v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ (ÚZ 34026);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o celkovou částku 150 000 Kč určenou na realizaci projektů:       
  1. „Bezpečnostní školení a implementace bezpečnostního standardu – expoziční objekt Pelhřimov“ ve výši 24 000 Kč
  2. „Bezpečnostní analýza – expoziční objekt Pelhřimov“ ve výši 120 000 Kč
  3. „Nákup neinv. hmotných bezpečnostních prostředků - MVP “ ve výši 6 000 Kč.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-27


28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci

Usnesení 1294/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a  galerií) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 184 000 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ (ÚZ 34026);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 184 000 Kč určenou na realizaci projektu „Zpracování analýzy rizik v Muzeu Vysočiny Třebíč“.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-28


29. Návrh zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1295/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu RK-22-2020-29, př. 1;

bere na vědomí

harmonogram pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu RK-22-2020-29, př. 2.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-29, RK-22-2020-29pr01.doc, RK-22-2020-29pr02.doc


30. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za Kraj Vysočina za rok 2019

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1296/22/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 1123 - Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výdajů (kapitola Ostatní finanční operace, §  6399 - Ostatní finanční operace) rozpočtu kraje o částku 3 813 350 Kč.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-30


31. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje na vědomí přehled o nabytých účelových dotacích přijatých na účet kraje ve druhém pololetí roku 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1297/22/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 v celkové výši 6 203 665 846,70 Kč dle materiálu RK-22-2020-31, př. 1 a přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na evropské projekty za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 v celkové výši 580 225 275,42 Kč dle materiálu RK-22-2020-31, př. 2.

odpovědnost: Odbor ekonomický (14. 7. 2020)

termín: 14. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-31, RK-22-2020-31pr01.xls, RK-22-2020-31pr02.xls


32. Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým hlášením o udržitelnosti projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1298/22/2020/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-22-2020-32, př. 1;

ukládá

odboru sociálních podání pátého Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (29. 7. 2020)

termín: 29. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-32, RK-22-2020-32pr01.doc


33. 5. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Háj II.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předložené Zprávě o realizaci a Zjednodušené žádosti o platbu výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1299/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-22-2020-33, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-22-2020-33, př. 2 za 5. etapu projektu Transformace Domova Háj II.;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály včetně požadovaných příloh elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (29. 7. 2020)

termín: 29. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-33, RK-22-2020-33pr01.pdf, RK-22-2020-33pr02.pdf


34. Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2021 a schválení dokumentu „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2021“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení výše uvedený dokument a jeho podání na MPSV. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1300/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

podat dokument „Žádost kraje/Hl. města Prahy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2021“ dle materiálu RK-22-2020-34, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2021“ dle materiálu RK-22-2020-34, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-34, RK-22-2020-34pr01.pdf, RK-22-2020-34pr02.doc


35. Spolupráce při realizaci programu P-Tech na podporu rozvoje digitálních kompetencí ve středních školách – změna textu dohody

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem uzavření dohody o spolupráci dle původního znění rozšířené o nového partnera. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1301/22/2020/RK

Rada kraje
ruší

rozhodnutí o uzavření dohody o spolupráci při rozvoji a podpoře programu P-Tech dle materiálu RK-21-2020-09, př. 2 schválené usnesením rady kraje č. 1217/21/2020/RK ze dne 30. 6. 2020;

rozhoduje

uzavřít dohodu o spolupráci při rozvoji a podpoře programu P-Tech dle materiálu RK-22-2020-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-35, RK-22-2020-35pr01.docx


36. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020 a návrh na schválení realizace vybraných akcí

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o vyjádření souhlasu se změnou v seznamu investičních akcí a použití FI příspěvkových organizací na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1302/22/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2020 dle materiálů RK-22-2020-36, př. 1 a RK-22-2020-36, př. 3;
 • s použitím prostředků fondu investic a realizací vyjmenovaných investičních akcí dle materiálu RK-22-2020-36, které je z uvedených důvodů nutno realizovat bez zbytečného odkladu, i při aktuálním pozastavení realizace všech investičních akcí uloženém usnesením rady kraje č. 0885/16/2020/RK.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina, Střední odborná škola Nové Město na Moravě, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-36, RK-22-2020-36pr01.xls, RK-22-2020-36pr02.doc, RK-22-2020-36pr03.xls, RK-22-2020-36pr04.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 37 – 41 v bloku. 

K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


37. Poskytnutí věcných a finančních darů – Stavba Vysočiny – Studentský projekt 2019

Usnesení 1303/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-37, RK-22-2020-37pr01.xls, RK-22-2020-37pr02.doc, RK-22-2020-37pr03.doc


38. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů

Usnesení 1304/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-22-2020-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-38, RK-22-2020-38pr01.xls


39. Přidělení statutu Krajského centra talentované mládeže

Usnesení 1305/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

přidělit statut Krajského centra talentované mládeže – Volejbal chlapci, Tělovýchovné jednotě Spartak Velké Meziříčí, z.s. se sídlem Náměstí 79/3, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 48895768 na základě žádosti podle materiálu RK-22-2020-39, př. 1;

bere na vědomí

přehled Krajských center talentované mládeže s uděleným statutem dle materiálu RK-22-2020-39, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-39, RK-22-2020-39pr01.pdf, RK-22-2020-39pr02.doc


40. Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodovědné a technické obory – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

Usnesení 1306/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na úhradu mzdových nákladů souvisejících s mimoškolní činností a vedením kroužků se zaměřením na přírodovědné a technické obory v celkové výši 149 896 Kč dle materiálu RK-22-2020-40, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2020), Odbor ekonomický (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-40, RK-22-2020-40pr01.xls, RK-22-2020-40pr02.xlsx


41. Projekt „Gastroakademie“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

Usnesení 1307/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na realizaci projektu „Gastroakademie“ v celkové výši 13 145 Kč dle materiálu RK-22-2020-41, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-41, RK-22-2020-41pr01.xlsx


42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1308/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-22-2020-42, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-22-2020-42, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a  školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-22-2020-42, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (8. 9. 2020), Odbor ekonomický (31. 7. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-42, RK-22-2020-42pr01.xls, RK-22-2020-42pr02.xls, RK-22-2020-42pr03.doc


43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2020

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT, určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1309/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 61 200 000 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2020 dle materiálu RK-22-2020-43, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2020), Odbor ekonomický (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-43, RK-22-2020-43pr01.xls

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 44 – 46 v bloku. 

K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání přišel J. Hyliš.


44. FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 1310/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-22-2020-44, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-22-2020-44, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-44, RK-22-2020-44pr01.xls, RK-22-2020-44pr02.pdf


45. FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 1311/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2020 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-22-2020-45, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-22-2020-45, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-45, RK-22-2020-45pr01.pdf, RK-22-2020-45pr02.pdf


46. FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 1312/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Účast na mistrovství Evropy a světa 2020 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-22-2020-46, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-22-2020-46, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-46, RK-22-2020-46pr01.pdf, RK-22-2020-46pr02.pdf


47. Nařízení rady kraje č. 5/2020, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem vydání Nařízení Rady Kraje Vysočina č. 5/2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1313/22/2020/RK

Rada kraje
vydává

Nařízení Rady Kraje Vysočina č. 5/2020, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí dle materiálu RK-22-2020-47, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (14. 7. 2020)

termín: 14. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-47, RK-22-2020-47pr01.pdf, RK-22-2020-47pr02.pdf


48. Změna rozpisu čerpání neinvestičních prostředků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro zajištění provozu, údržby a odpisů silničního majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina na rok 2020

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o upraveném rozpisu čerpání neinvestičních prostředků z rozpočtu kraje ve prospěch KSÚSV. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1314/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

výši jednotlivých tranší na rok 2020 dle materiálu RK-22-2020-48, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (14. 7. 2020)

termín: 14. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-48, RK-22-2020-48pr01.pdf


49. Návrh změny seznamu jmenovitých akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje na vědomí aktualizovaný seznam jmenovitých akcí souvislých oprav silnic. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1315/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

vyřazení a zařazení jmenovitých akcí kapitoly Doprava, přílohy D1A – Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálu RK-22-2020-49, př. 2;

bere na vědomí

aktualizovanou přílohu D1A – Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů realizovanou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-22-2020-49, př. 3.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (14. 7. 2020)

termín: 14. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-49, RK-22-2020-49pr01.pdf, RK-22-2020-49pr02.pdf, RK-22-2020-49pr03.pdf


50. Uzavření nájemní smlouvy a Dohody o vypořádání závazků - uznání dluhu se Správou železnic, s. o., k. ú. Chotěboř

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního, seznámila radu kraje s návrhem uzavření nájemní smlouvy  a dohody o vypořádání závazků se Správou železnic, s. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1316/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vlastníkem Českou republikou, s právem hospodařit s majetkem státu pro státní organizaci s názvem Správa železnic, se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 709 94 234, na straně pronajímatele, smlouvu nájemní dle materiálu RK-22-2020-50, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně dlužníka a vlastníkem Českou republikou, s právem hospodařit s majetkem státu pro státní organizaci s názvem Správa železnic, se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 709 94 234, na straně věřitele, dohodu o vypořádání závazků - uznání dluhu dle materiálu RK-22-2020-50, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-50, RK-22-2020-50pr01.doc, RK-22-2020-50pr02.doc

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 51 – 59 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


51. Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě v k. ú. Salačova Lhota

Usnesení 1317/22/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 29. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-51, RK-22-2020-51pr01.docx


52. Majetkoprávní vypořádání stavby II/360 Třebíč - Střítež

Usnesení 1318/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování nemovitého majetku dle materiálu RK-22-2020-52, př. 2 na úřední desce;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout převést z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Střítež darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-22-2020-52, př. 1;
 • schválit dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2020-52, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-52, RK-22-2020-52pr01.docx, RK-22-2020-52pr02.doc, RK-22-2020-52pr03.doc, RK-22-2020-52pr04.pdf, RK-22-2020-52pr05.pdf


53. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Branišov nad Pernštejnem, obec Zvole

Usnesení 1319/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-22-2020-53, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 243-97/2019 z pozemku KN par. č. 340/20 v k. ú. Branišov nad Pernštejnem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvole;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-22-2020-53, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 243-97/2019  z pozemku  par. č. 340/20 v k. ú. Branišov nad Pernštejnem, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvole;
 • rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 340/6 a část pozemku par. č. 340/3, odděleného geometrickým plánem číslo 244-32/2020 z pozemku par. č. 340/3, v k. ú. Branišov nad Pernštejnem v rozsahu dle materiálu RK-22-2020-53, př. 2, z vlastnictví obce Zvole do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-53, RK-22-2020-53pr01.xls, RK-22-2020-53pr02.xls, RK-22-2020-53pr03.pdf, RK-22-2020-53pr04.pdf


54. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina

Usnesení 1320/22/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o podnájmu ze dne 12. 6. 2019 uzavřené mezi Horáckým divadlem Jihlava, příspěvková organizace a společností M-SOFT, spol. s r.o., Jana Masaryka 12, Jihlava tak, jak je uvedeno v materiálu RK-22-2020-54, př. 1.

odpovědnost: Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-54, RK-22-2020-54pr01.pdf


55. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1321/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-22-2020-55, př. 1 a RK-22-2020-55, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-55, RK-22-2020-55pr01.xlsx, RK-22-2020-55pr02.xlsx


56. Návrh na změnu usnesení 2175/37/2019/RK

Usnesení 1322/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 2175/37/2019/RK ze dne 17. 12. 2019 tak, že v materiálu RK-37-2019-56, př. 2, se žádost o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 5 nahrazuje materiálem RK-22-2020-56, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-56, RK-22-2020-56pr01.xlsx


57. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu

Usnesení 1323/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-22-2020-57, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-22-2020-57, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-57, RK-22-2020-57pr01.xls


58. Souhlas s kácením dřevin v k. ú. a obci Velké Meziříčí

Usnesení 1324/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vyslovit souhlas s pokácením jednoho kusu dřevin rostoucích mimo les v rozsahu 1 kus vrby jívy na pozemku par. č. 5627/1 v k. ú. Velké Meziříčí;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka dotčeného pozemku  a společností UNIPETROL RPA, s.r.o., se sídlem Litvínov-Záluží 1, 436 70, IČO 275 97 075 na straně investora stavby „Změna části dokončené stavby ČSPH Benzina v ul. Františky Stránecké 4, Velké Meziříčí“ dohodu o úhradě nákladů a zajištění povinností souvisejících s pokácením dřevin rostoucích mimo les, ve které se společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. zaváže, že uhradí veškeré náklady a splní všechny povinnosti spojené s vydání rozhodnutí o pokácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku par. č. 5627/1 v k. ú. Velké Meziříčí;
 • pověřit společnost UNIPETROL RPA, s.r.o., se sídlem Litvínov-Záluží 1, 436 70, IČO 275 97 075 k podání žádosti o vydání rozhodnutí o pokácením dřevin rostoucích mimo les v rozsahu 1 kusu vrby jívy na pozemku par. č. 5627/1 v k. ú. Velké Meziříčí.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-58, RK-22-2020-58pr01.pdf


59. Souhlas s existencí stavby a uzavřením podnájemní smlouvy

Usnesení 1325/22/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-59, RK-22-2020-59pr01.pdf


60. Darování části pozemní komunikace - silnice III/35421 a pozemků silnicí zastavěných - k.ú. Město Žďár

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního, seznámila radu kraje s návrhem převodu části silnice III/35421, včetně zastavěných pozemků v k. ú. Město Žďár, do vlastnictví města Žďár nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1326/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování  pozemní komunikace - části silnice III/35421 v rozsahu km 0,000 - 1,578 včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 5041/1  - ost. plocha, silnice o výměře 14 451 m2 a par. č. 8602/1 - ost. plocha, silnice o výměře 11 m2 oba v k.ú. Město Žďár  do vlastnictví města Žďár nad Sázavou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - části silnice III/35421 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žďár nad Sázavou;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Žďár nad Sázavou na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace -  části silnice III/35421 v rozsahu km 0,000 - 1,578 včetně součástí a  příslušenství a pozemků par. č. 5041/1 - ost. plocha, silnice o výměře 14 451 m2 a par. č. 8602/1- ost. plocha, silnice o výměře 11 m2 oba v k.ú. Město Žďár.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-60, RK-22-2020-60pr01.pdf


61. Darování pozemní komunikace - silnice III/34737 a pozemku silnicí zastavěného - k.ú. Kochánov u Lipničky

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního, předložila radě kraje návrh převodu silnice III/34737, včetně pozemku zastavěného touto silnicí v k. ú. Kochánov u  Lipničky, do vlastnictví města Světlá nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1327/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování  pozemní komunikace - silnice III/34737 v rozsahu km 0,000 - 0,612 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 461 - ost. plocha, silnice o výměře 4 429 m2 v  k.ú. Kochánov u  Lipničky do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - silnice III/34737 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Světlá nad Sázavou na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace - silnice III/34737 v rozsahu km 0,000 - 0,612 včetně součástí a  příslušenství a pozemku par. č. 461 - ost. plocha, silnice o výměře 4 429 m2 v k.ú. Kochánov u Lipničky.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-61, RK-22-2020-61pr01.pdf


62. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o úpravě předmětu pronájmu nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina užívaného Nemocnicí Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1328/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 16 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a  Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-22-2020-62, př. 1, tzv. nezdanitelný nájem.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-62, RK-22-2020-62pr01.doc


63. Změna smluv o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního, informovala radu kraje o návrhu rozhodnutí o úpravě předmětu pronájmu nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina užívaného Nemocnicí Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1329/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-22-2020-63, př. 1;
 • uzavřít Dodatek č. 15 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-22-2020-63, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-63, RK-22-2020-63pr01.doc, RK-22-2020-63pr02.doc


64. Veřejná zakázka na akci Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava hydroizolací na OA

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1330/22/2020/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 27. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-64, RK-22-2020-64pr01.pdf, RK-22-2020-64pr02.pdf


78. Poskytnutí bezdůvodného obohacení - k.ú. Záblatí u Osové Bítýšky

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1331/22/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-78


79. Nájem pozemku v k.ú. a obci Humpolec

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření Nájemní smlouvy a Dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1332/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít: 

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-79, RK-22-2020-79pr01.doc, RK-22-2020-79pr02.pdf, RK-22-2020-79pr03.doc, RK-22-2020-79pr04.pdf


65. Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VI“

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámili radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1333/22/2020/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázána. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-65, RK-22-2020-65pr01.pdf


66. Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VII“

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, informovali radu kraje o doporučení hodnotící komise ve věci výběru dodavatele uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1334/22/2020/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázána. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-66, RK-22-2020-66pr01.pdf


67. Rozhodnutí o neposkytnutí dotace

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozhodnutí o neposkytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1335/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

neposkytnout dotaci na zateplení rodinného domu na základě žádosti, která je součástí materiálu RK-22-2020-67, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-67, RK-22-2020-67pr01.pdf


68. Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložili radě kraje návrh podání Žádosti o změnu podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1336/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat žádost o změnu podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D285000002 na realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“ dle materiálu RK-22-2020-68, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-68, RK-22-2020-68pr01.pdf


69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložili radě kraje ke schválení rozpočtové opatření související s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků Státnímu fondu životního prostředí v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1337/22/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-22-2020-69, př. 1;

schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, související s vrácením finančních prostředků ve výši 8 195 273,54 Kč Státnímu fondu životního prostředí ČR dle materiálu RK-22-2020-69, př. 1;
 • převod části zůstatku ze zvláštního účtu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina ve výši 39 000 000 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (22. 7. 2020), Odbor ekonomický (22. 7. 2020)

termín: 22. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-69, RK-22-2020-69pr01.pdf


70. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, požádali radu kraje o vyjádření souhlasu s darováním nemovitosti, která je předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1338/22/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla, dle podmínek uvedených v materiálu RK-22-2020-70, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-70, RK-22-2020-70pr01.pdf, RK-22-2020-70pr02.pdf


71. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámili radu kraje s návrhem uzavření Dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace, uzavřeným v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1339/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-71, RK-22-2020-71pr01.pdf, RK-22-2020-71pr02.pdf, RK-22-2020-71pr03.pdf, RK-22-2020-71pr04.pdf, RK-22-2020-71pr05.pdf, RK-22-2020-71pr06.pdf, RK-22-2020-71pr07.pdf, RK-22-2020-71pr08.pdf, RK-22-2020-71pr09.pdf, RK-22-2020-71pr10.doc, RK-22-2020-71pr11.doc, RK-22-2020-71pr12.doc, RK-22-2020-71pr13.docx


72. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU a E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložili radě kraje k projednání dokument Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt s názvem „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1340/22/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-22-2020-72, př. 1 - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Závazných podmínek AOPK ČR k projektu „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (14. 7. 2020), Odbor ekonomický (14. 7. 2020)

termín: 14. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-72, RK-22-2020-72pr01.pdf


73. Projektová žádost „EVL V Lisovech – II. fáze revitalizačních opatření“ (31. výzva OPŽP) – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU a E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovali radu kraje o nové upravené projektové žádosti „EVL V Lisovech – II. fáze revitalizačních opatření“, předkládané v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1341/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-22-2020-73, př. 3 a RK-22-2020-73, př. 4;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-22-2020-73, př. 1 do 31. výzvy Operačního programu Životní prostředí; 

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 1,691 mil. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu a pokud nebude převod schválen, projekt nebude realizován.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-73, RK-22-2020-73pr01.pdf, RK-22-2020-73pr02.doc, RK-22-2020-73pr03.doc, RK-22-2020-73pr04.doc


74. Projektová žádost „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – informační panely v PR a PP“ – 139. výzva OPŽP 2014–2020

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem schválení projektové žádosti „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – informační panely v PR a PP“, předkládané v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1342/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-22-2020-74, př. 1 do 139. výzvy OPŽP.

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-22-2020-74, př. 3, RK-22-2020-74, př. 4 a RK-22-2020-74, př. 5;

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (2. 11. 2020)

termín: 2. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-74, RK-22-2020-74pr01.pdf, RK-22-2020-74pr02.doc, RK-22-2020-74pr03.doc, RK-22-2020-74pr04.doc, RK-22-2020-74pr05.doc


75. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1343/22/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí, při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolování.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (14. 7. 2020)

termín: 14. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-75, RK-22-2020-75pr01.doc, RK-22-2020-75pr02.doc, RK-22-2020-75pr03.doc


76. Informace o řešení Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za I. pololetí 2020

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje na vědomí informace o realizaci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1344/22/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o řešení Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za I. pololetí roku 2020 dle materiálu RK-22-2020-76.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-76


77. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy na ukončené I. pololetí 2020

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1345/22/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 – Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 2 104 216 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2020 a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-22-2020-77, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (28. 7. 2020), Odbor ekonomický (28. 7. 2020)

termín: 28. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2020-77, RK-22-2020-77pr01.xls


80. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 22/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 28. 7. 2020, v 8:00 hod. 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman Kraje Vysočina 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Vladimír Novotný                                        ..................……………..……

 

 

 

Ing. Jana Fialová, MBA                                     …………...……………..……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 22/2020 dne 14. 7. 2020. 

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 14. 7. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz