Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 23/2018 - 29. 8. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Metropolitní síť Třebíč - smlouva o společném postupu zadavatelů
3 Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
4 Smlouva o centralizovaném zadávání na nákup produktů Microsoft s MVČR
5 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za první pololetí roku 2018
6 Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2017
7 Žádosti města Svratka a městyse Bohdalov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
8 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
9 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
10 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
11 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí finančního daru MUDr. Petru Vylamovi
12 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2018
13 Koncepce podpory státní památkové péče v Kraji Vysočina na období 2018-2023
14 Poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky „Cikháj, vodní mlýn“
15 FOND VYSOČINY - dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace
16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
17 Integrační smlouva Kraje Vysočina se statutárním městem Jihlava v tarifu VDV
18 Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
19 Darování pozemní komunikace - vyřazené silnice III/4103 a pozemků zastavěných - k.ú. Stařeč, k.ú. Kracovice
20 Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Těchobuz
21 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina
22 Majetkoprávní příprava stavby "II/360 Třebíč - Štěpánovice"
23 Uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby a předání majetku k hospodaření Střední průmyslové škole Třebíč
24 „Transformace Domova Háj III.“ - koupě hmotných nemovitých věcí v k.ú. a obci Chotěboř
25 Zrušení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ
26 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2018“
27 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III“
28 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“(dále jen „Smlouva“)
29 Dofinancování neuznatelných nákladů z projektu pro služby s klientelou nad 65 let zapojených do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. včetně navýšení osobních nákladů
30 Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
31 Dodatky ke smlouvám z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV.“
32 Dodatek Smlouvy o nájmu
33 Návrh na rozhodnutí o formě realizace veřejné zakázky malého rozsahu; stanovení počtu zaměstnanců, rozpočtové opatření
34 Informace o potřebě koncepčního řešení sdílených služeb pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina
35 Uzavření dodatků k partnerské smlouvě v rámci projektu Učíme se ze života pro život
36 Spolupráce Kraje Vysočina a města Havlíčkův Brod při rekonstrukci hřiště pro potřeby školství na území města - rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
37 Spolupráce Kraje Vysočina a města Žďár nad Sázavou při výstavbě tělocvičny pro potřeby školství a sportu na území města
38 Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě) - společný projekt regionů Kraj Vysočina, Grand Est, Dolní Rakousko a Tampere
39 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu ROZVOJ VESNICE 2018
40 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2018
41 Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
42 Dohoda o vzájemném vypořádání pohledávek - projektová dokumentace na obnovu vodní nádrže na území PP Sochorov
43 Dohoda o ukončení smlouvy a započtení pohledávek na zpracování projektové dokumentace k obnově vodní nádrže Maršovec na území EVL Maršovec a Čepička
44 Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
45 Fond Vysočiny – grantový program „Čistá voda 2017“ - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
46 Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnutí věcného daru Dobročinnému fondu ViZa

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz