Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 23/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 23/2018, které se konalo dne 29. 8. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 22/2018

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 29. 8. 2018.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Fischerové.

Radě kraje byly předloženy následující návrhy na změnu programu jednání:
 • zařazení bodu 46. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnutí věcného daru;
 • vyřazení bodu 42. Dohoda o vzájemném vypořádání pohledávek - projektová dokumentace na obnovu vodní nádrže na území PP Sochorov;
 • vyřazení bodu 43. Dohoda o ukončení smlouvy a započtení pohledávek na zpracování projektové dokumentace k obnově vodní nádrže Maršovec na území EVL Maršovec a  Čepička.

Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 22/2018
46.  Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnutí věcného daru Dobročinnému fondu ViZa
02.  Metropolitní síť Třebíč - smlouva o společném postupu zadavatelů
03.  Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
04.  Smlouva o centralizovaném zadávání na nákup produktů Microsoft s MVČR
05.  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za první pololetí roku 2018
06.  Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2017
07.  Žádosti města Svratka a městyse Bohdalov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
08.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
09.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
10.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
11.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí finančního daru MUDr. Petru Vylamovi
12.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2018
13.  Koncepce podpory státní památkové péče v Kraji Vysočina na období 2018-2023
14.  Poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky „Cikháj, vodní mlýn“
15.  FOND VYSOČINY - dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace
16.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
17.  Integrační smlouva Kraje Vysočina se statutárním městem Jihlava v tarifu VDV
18.  Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
19.  Darování pozemní komunikace - vyřazené silnice III/4103 a pozemků zastavěných - k.ú. Stařeč, k.ú. Kracovice
21.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina
20.  Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Těchobuz
22.  Majetkoprávní příprava stavby "II/360 Třebíč - Štěpánovice"
23.  Uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby a předání majetku k hospodaření Střední průmyslové škole Třebíč
24.  „Transformace Domova Háj III.“ - koupě hmotných nemovitých věcí v k.ú. a obci Chotěboř
37.  Spolupráce Kraje Vysočina a města Žďár nad Sázavou při výstavbě tělocvičny pro potřeby školství a sportu na území města
25.  Zrušení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ
26.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2018“
27.  Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III“
28.  Dodatek č. 3 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“(dále jen „Smlouva“)
29.  Dofinancování neuznatelných nákladů z projektu pro služby s klientelou nad 65 let zapojených do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. včetně navýšení osobních nákladů
30.  Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
31.  Dodatky ke smlouvám z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV.“
32.  Dodatek Smlouvy o nájmu
33.  Návrh na rozhodnutí o formě realizace veřejné zakázky malého rozsahu; stanovení počtu zaměstnanců, rozpočtové opatření
34.  Informace o potřebě koncepčního řešení sdílených služeb pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina
35.  Uzavření dodatků k partnerské smlouvě v rámci projektu Učíme se ze života pro život
36.  Spolupráce Kraje Vysočina a města Havlíčkův Brod při rekonstrukci hřiště pro potřeby školství na území města - rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
38.  Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě) - společný projekt regionů Kraj Vysočina, Grand Est, Dolní Rakousko a Tampere
39.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu ROZVOJ VESNICE 2018
40.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2018
41.  Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
42.  Dohoda o vzájemném vypořádání pohledávek - projektová dokumentace na obnovu vodní nádrže na území PP Sochorov
43.  Dohoda o ukončení smlouvy a započtení pohledávek na zpracování projektové dokumentace k obnově vodní nádrže Maršovec na území EVL Maršovec a Čepička
44.  Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
45.  Fond Vysočiny – grantový program „Čistá voda 2017“ - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
47.  Rozprava členů rady

Usnesení 1502/23/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 29. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


K zápisu ze zasedání rady kraje č. 22/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.


46. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnutí věcného daru Dobročinnému fondu ViZa

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku Nemocnice Jihlava a s jeho převodem do vlastnictví Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1503/23/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením následujícího nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a  s jeho převodem do vlastnictví Kraje Vysočina:

 • Lůžko nemocniční elektrické Hill-Rom - DYNAMIS, inventární číslo 005-000-000-960, r.  v.  2002, pořizovací cena 94 500,- Kč, zůstatková cena 18 900,- Kč;
 • Ventilátor plicní eVML, inventární číslo 005-000-000-234, r. v. 2005, pořizovací cena 209  944,- Kč, zůstatková cena 56 319,- Kč;
 • Ventilátor plicní eVML, inventární číslo 005-000-000-235, r. v. 2005, pořizovací cena 209  944,- Kč, zůstatková cena 56 319,- Kč;
 • Ventilátor plicní eVML, inventární číslo 005-000-000-267, r. v. 2008, pořizovací cena 424  838,- Kč, zůstatková cena 113 969,- Kč;
 • Ventilátor plicní eVML, inventární číslo 005-000-000-268, r. v. 2008, pořizovací cena 424  838,- Kč, zůstatková cena 113 969,- Kč;
 • Ventilátor plicní Dräger Medical Evita 2 Dura, inventární číslo 005-000-000-141, r. v. 2000, pořizovací cena 67 806,- Kč, zůstatková cena 18 161,- Kč;
 • Ventilátor plicní Dräger Medical Evita 4, inventární číslo 005-000-000-171, r. v. 2001, pořizovací cena 90 603,- Kč, zůstatková cena 24 276,- Kč;
 • Přístroj pro monitorování hemodynamiky, inventární číslo 005-000-000-292, r. v. 2008, pořizovací cena 216 910,- Kč, zůstatková cena 47 681,- Kč;
 • Lůžko resuscitační Merivaara, inventární číslo 005-000-000-117, r. v. 2005, pořizovací cena 50 111,- Kč, zůstatková cena 13 420,- Kč;
 • Pánev výklopná automatická 80l, inventární číslo 005-000-000-541, r. v. 2005, pořizovací cena 327 983,- Kč, zůstatková cena 90 176,- Kč;
 • Vařič těstovin 180l, inventární číslo 005-000-000-533, r. v. 2005, pořizovací cena 221 548,-  Kč, zůstatková cena 60 919,- Kč;
 • Stroj hnětací 50l, inventární číslo 005-000-000-482, r. v. 2005, pořizovací cena 59 037,- Kč, zůstatková cena 16 224,- Kč;
 • Vařidlo plynové velkokuchyňské, inventární číslo 005-000-000-465, r. v. 2005, pořizovací cena 45 764,- Kč, zůstatková cena 12 533,- Kč;
 • Ventilátor plicní Dräger Medical EV 801, inventární číslo 005-000-000-787, r. v. 1994, pořizovací cena 413 000,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout věcný dar Dobročinnému fondu ViZa dle materiálu RK-23-2018-46, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (11. 9. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-46, RK-23-2018-46pr01.doc


02. Metropolitní síť Třebíč - smlouva o společném postupu zadavatelů

M. Procházka, vedoucí oddělení správy sítě odboru informatiky, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit smlouvu o společném postupu zadavatelů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1504/23/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu RK-23-2018-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-02, RK-23-2018-02pr01.doc


03. Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

M. Procházka, vedoucí oddělení správy sítě odboru informatiky, informoval radu kraje o návrhu uzavřít Smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1505/23/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací dle materiálu RK-23-2018-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (15. 9. 2018)

termín: 15. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-03, RK-23-2018-03pr01.pdf


04. Smlouva o centralizovaném zadávání na nákup produktů Microsoft s MVČR

M. Procházka, vedoucí oddělení správy sítě odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít Smlouvu o centralizovaném zadávání na nákup produktů Microsoft s MVČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1506/23/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o centralizovaném zadávání dle materiálu RK-23-2018-04, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (29. 9. 2018)

termín: 29. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-04, RK-23-2018-04pr01.docx


05. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za první pololetí roku 2018

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za první pololetí roku 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1507/23/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění usnesení rady kraje za první pololetí roku 2018 dle materiálu RK-23-2018-05, př. 2;

schvaluje

navrhovaná řešení dle materiálu RK-23-2018-05, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-05, RK-23-2018-05pr01.xlsx, RK-23-2018-05pr02.xlsx


06. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2017

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1508/23/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2017 dle materiálu RK-23-2018-06, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2017 dle materiálu RK-23-2018-06, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-06, RK-23-2018-06pr01.pdf


07. Žádosti města Svratka a městyse Bohdalov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s žádostmi města Svratka a městyse Bohdalov o poskytnutí dotace na pořízení nových hasičských vozidel v roce 2018. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1509/23/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci Městu Svratka, IČO 00295531 ve výši 500 000 Kč a Městysi Bohdalov, IČO 00294004 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu RK-23-2018-07, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-23-2018-07, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-07, RK-23-2018-07pr01.pdf, RK-23-2018-07pr02.pdf, RK-23-2018-07pr03.pdf


08. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice obcím. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1510/23/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 7 800 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice dle materiálu RK-23-2018-08, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-23-2018-08, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 7 800 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 7 800 000 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-08, RK-23-2018-08pr01.pdf, RK-23-2018-08pr02.pdf


09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje.  Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1511/23/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, se sídlem Komenského 1359/22, 586 47 Jihlava, IČO: 00094811 o částku 160 000 Kč na výdaje spojené s přípravou programu a výrobou rekvizit pro akci „Proletí 100letí“, která je příspěvkem Kraje Vysočina k oslavám 100. výročí vzniku Československé republiky.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (15. 9. 2018), Odbor ekonomický (15. 9. 2018)

termín: 15. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-09


10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny

J. Běhounek předložil radě kraje návrh poskytnout finanční dar dobročinnému fondu ViZa. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1512/23/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu RK-23-2018-10, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (15. 9. 2018), Odbor ekonomický (15. 9. 2018)

termín: 15. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-10, RK-23-2018-10pr01.pdf, RK-23-2018-10pr02.doc


11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí finančního daru MUDr. Petru Vylamovi

J. Běhounek sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1513/23/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-11, RK-23-2018-11pr01.doc, RK-23-2018-11pr02.pdf


12. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2018

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu kraje za období leden – červenec 2018. V průběhu jednání odešel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1514/23/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2018 dle materiálu RK-23-2018-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (15. 9. 2018)

termín: 15. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-12, RK-23-2018-12pr01.xls


13. Koncepce podpory státní památkové péče v Kraji Vysočina na období 2018-2023

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu schválit Koncepci podpory státní památkové péče v Kraji Vysočina na období 2018-2023. Projednávání se zúčastnila O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. V průběhu jednání přišel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1515/23/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Koncepci podpory státní památkové péče v Kraji Vysočina na období 2018-2023 dle materiálu RK-23-2018-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-13, RK-23-2018-13pr01.pdf


14. Poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky „Cikháj, vodní mlýn“

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s žádostí firmy ODDYVY, a.s., Kobylnice o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky „Cikháj, vodní mlýn“. Projednávání se zúčastnila O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1516/23/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 350 000 Kč firmě ODDYVY, a.s., IČ 05620554, se sídlem Táborská 266, 664 51 Kobylnice na obnovu kulturní památky „Cikháj, vodní mlýn“;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-23-2018-14, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-14, RK-23-2018-14pr01.pdf, RK-23-2018-14pr02.pdf, RK-23-2018-14pr03.pdf


15. FOND VYSOČINY - dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2018. Projednávání se zúčastnila O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1517/23/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0002 dle materiálu RK-23-2018-15, př. 3;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0023 dle materiálu RK-23-2018-15, př. 4;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0025 dle materiálu RK-23-2018-15, př. 5.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-15, RK-23-2018-15pr01.pdf, RK-23-2018-15pr02.pdf, RK-23-2018-15pr03.doc, RK-23-2018-15pr04.doc, RK-23-2018-15pr05.doc


16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1518/23/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice o částku 20 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na opravy převáděných komunikací v roce 2018 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 20 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2018 o celkovou částku 20 000 000 Kč na zajištění oprav převáděných komunikací uvedených v materiálu RK-23-2018-16, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-16, RK-23-2018-16pr01.pdf, RK-23-2018-16pr02.pdf


17. Integrační smlouva Kraje Vysočina se statutárním městem Jihlava v tarifu VDV

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Rámcovou smlouvu o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1519/23/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Rámcovou smlouvu o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV" se statutárním městem Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava, IČO: 00286010, dle materiálu RK-23-2018-17, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-17, RK-23-2018-17pr01.pdf


K bodům 18, 19, 21, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.18. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy

Usnesení 1520/23/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-18


19. Darování pozemní komunikace - vyřazené silnice III/4103 a pozemků zastavěných - k.ú. Stařeč, k.ú. Kracovice

Usnesení 1521/23/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o převodu pozemní komunikace - vyřazené silnice silnice III/4103;
 • rozhodnout převést darem pozemní komunikaci - vyřazenou silnici III/4103 v délce 1, 515 km včetně součástí a příslušenství a pozemky par. č. 3900/15 - ost. plocha, silnice o výměře 3 373 m2 v k. ú. Stařeč, par. č. 443 - ost. plocha, silnice o výměře 9 213 m2 a par. č. 450/2 - ost. plocha, silnice o výměře 2 527 m2 oba v k. ú. Kracovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Stařeč.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-19, RK-23-2018-19pr01.pdf


21. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina

Usnesení 1522/23/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-23-2018-21, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví  Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-21, RK-23-2018-21pr01.xls


20. Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Těchobuz

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o materiálu ohledně prodeje nemovité věci v k. ú. a obci Těchobuz. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1523/23/2018/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-20, RK-23-2018-20pr01.pdf, RK-23-2018-20pr02.doc, RK-23-2018-20pr03.doc


22. Majetkoprávní příprava stavby "II/360 Třebíč - Štěpánovice"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít s Obcí Střítež smlouvu o budoucí darovací smlouvě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1524/23/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi vlastníkem aktuálně evidovaným v katastru nemovitostí ke dni podpisu smlouvy na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce na pozemek v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-23-2018-22, př. 3;
 • uzavřít mezi Městem Třebíč a Obcí Výčapy na straně půjčitelů a Krajem Vysočina  na straně vypůjčitele smlouvy o výpůjčce v rozsahu dle materiálu RK-23-2018-22, př. 3;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-23-2018-22, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni podpisu kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina;

 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-23-2018-22, př. 2 z vlastnictví obcí do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a vlastníkem  ZD Výčapy, družstvo smlouvu o budoucí kupní smlouvě, ve které se ZD Výčapy, družstvo zaváže po zúžení předmětu zástavního práva na pozemku KN par. č. 295/5 uzavřít kupní smlouvu na část pozemku KN par. č. 295/5, dle GP označenou jako  par. č. 295/26 v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 a Kraj Vysočina se zaváže tento pozemek za tuto kupní cenu odkoupit;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a Obcí Střítež smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Obec Střítež zaváže po realizaci stavby darovat část pozemku KN par. č. 1168/1 v k. ú. Střítež u Třebíče  v rozsahu cca 20 m2, zastavěného silnicí II/360, do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-22, RK-23-2018-22pr01.XLS, RK-23-2018-22pr02.XLS, RK-23-2018-22pr03.XLS, RK-23-2018-22pr04.pdf


23. Uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby a předání majetku k hospodaření Střední průmyslové škole Třebíč

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Střední průmyslové školy Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1525/23/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu RK-23-2018-23, př. 2, kterým se předává do hospodaření organizace nově pořízená stavba „Pavilonu B“.

rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby „Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa B“ dle materiálu RK-23-2018-23, př. 1;

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-23, RK-23-2018-23pr01.doc, RK-23-2018-23pr02.doc, RK-23-2018-23pr03.pdf


24. „Transformace Domova Háj III.“ - koupě hmotných nemovitých věcí v k.ú. a obci Chotěboř

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu nabýt hmotné nemovité věci v k. ú. Chotěboř za účelem realizace projektu Transformace Domova Háj III. Projednávání se zúčastnilIi V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1526/23/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt hmotné nemovité věci - pozemky par. č. 358 o výměře 109 m2, par. č. 359 o výměře 109 m2, par. č. 360 o výměře 118 m2, jehož součástí je rodinný dům č. p. 502, par. č. 361 o výměře 202 m2 a par. č. 362 o výměře 143 m2, jehož součástí je rodinný dům č. p. 474, v k. ú. a obci Chotěboř z vlastnictví města Chotěboř, se sídlem Trčků z Lípy, 69, 583 01 Chotěboř, IČ 002 67 538 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 760 000 Kč + 21% DPH, celkem 919 600  Kč dle kupní smlouvy dle materiálu RK-23-2018-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-24, RK-23-2018-24pr01.docx, RK-23-2018-24pr02.pdf, RK-23-2018-24pr03.pdf


37. Spolupráce Kraje Vysočina a města Žďár nad Sázavou při výstavbě tělocvičny pro potřeby školství a sportu na území města

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dohodu o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou při výstavbě a následném využívání tělocvičny na území města. Projednávání se zúčastnil P. Kolář, vedoucí odboru majetkového. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1527/23/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dohodu o vzájemné spolupráci dle materiálu RK-23-2018-37, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-37, RK-23-2018-37pr01.doc


25. Zrušení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje zrušit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Podnik přátelský rodině č. 06/16. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1528/23/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje zrušit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Podnik přátelský rodině č. 06/16 ze dne 13. 9. 2016 a tuto soutěž nevyhlašovat.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-25


26. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2018“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu prorodinných a proseniorských aktivit v obcích a městech na území Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1529/23/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2018“ dle materiálu RK-23-2018-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-26, RK-23-2018-26pr01.doc


27. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1530/23/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 6 031 030,95 Kč určenou na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 8. 2018), Odbor ekonomický (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-27


28. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“(dále jen „Smlouva“)

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci daného projektu. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1531/23/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 3 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_17_007 dle materiálu RK-23-2018-28, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-28, RK-23-2018-28pr01.xlsx, RK-23-2018-28pr02.doc


29. Dofinancování neuznatelných nákladů z projektu pro služby s klientelou nad 65 let zapojených do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. včetně navýšení osobních nákladů

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1532/23/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení hodnoty obvyklých nákladů pro rok 2018 platných pro výpočet vyrovnávací platby v projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV.“ i pro výpočet vyrovnávací platby u sociálních služeb zařazených v uvedeném projektu pro kapacity těchto služeb dofinancované z rozpočtu kraje dle materiálu RK-23-2018-29, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 6 721 637 Kč ze zvláštního účtu projektu dle materiálu RK-23-2018-29, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-23-2018-29, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-29, RK-23-2018-29pr01.xls, RK-23-2018-29pr02.pdf, RK-23-2018-29pr03.xls, RK-23-2018-29pr04.pdf


30. Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1533/23/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-23-2018-30, př. 1 a RK-23-2018-30, př. 2;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 7 539 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-23-2018-30, př. 1 a RK-23-2018-30, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít dodatky k veřejnoprávním smlouvám a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-23-2018-30, př. 3;

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-30, RK-23-2018-30pr01.xls, RK-23-2018-30pr02.xls, RK-23-2018-30pr03.pdf


31. Dodatky ke smlouvám z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV.“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1534/23/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • Dodatek č. V ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-23-2018-31, př. 1;
 • Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-23-2018-31, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-31, RK-23-2018-31pr01.doc, RK-23-2018-31pr02.doc


32. Dodatek Smlouvy o nájmu

I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, informovala radu kraje o návrhu uzavřít dodatek Smlouvy o nájmu. Závěrem diskuse rada kraje hlasovala o návrhu usnesení.

Usnesení XXXX/23/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu ze dne 23. 8. 2016 dle materiálu RK-23-2018-32, př. 2.

odpovědnost: Oddělení hospodářské správy (30. 8. 2018)

termín: 30. 8. 2018

Usnesení nebylo přijato. Pro 3 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-32, RK-23-2018-32pr01.pdf, RK-23-2018-32pr02.pdf


33. Návrh na rozhodnutí o formě realizace veřejné zakázky malého rozsahu; stanovení počtu zaměstnanců, rozpočtové opatření

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil radu kraje s návrhem vzít na vědomí zadání uvedené veřejné zakázky malého rozsahu. Projednávání se zúčastnila I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1535/23/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby – konzultační a poradenská součinností pro realizaci veřejné zakázky Kraje Vysočina na úklidové služby Mgr. Ireně Bartoňové Palkové, Jana Růžičky 1235/6, 14800 Praha 4, IČO: 16194039 dle materiálu RK-23-2018-33, př. 1;

stanoví

v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 11. 2018 na 468 zaměstnanců;

schvaluje
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172) o částku 39 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 54 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 2 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 56 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu.

odpovědnost: Oddělení hospodářské správy (31. 12. 2018), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 10. 2018), Odbor ekonomický (31. 10. 2018), Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (31. 10. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-33, RK-23-2018-33pr01.docx


34. Informace o potřebě koncepčního řešení sdílených služeb pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1536/23/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o potřebě a možnosti koncepčního řešení sdílených „in house“ služeb pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, a to pro služby ekonomické a finanční agendy, právní agendy, facility management a případně pro další vhodné agendy;

ukládá

ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace a řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina vypracovat ve spolupráci s odborem analýz a podpory řízení a dle potřeby s dalšími útvary krajského úřadu návrhy na zavedení vybraných sdílených služeb pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina včetně realizace pilotních ověření a následně předložit komplexní návrh k projednání Radě Kraje Vysočina.

odpovědnost: Grémium ředitele (31. 12. 2018), Ing. Erika Šteflová, ředitelka Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (31. 12. 2018), Kadlec Zdeněk, Mgr. Ing., dr. h. c., ředitel KrÚ Kraje Vysočina (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-34, RK-23-2018-34pr01.docx, RK-23-2018-34pr02.docx, RK-23-2018-34pr03.doc


35. Uzavření dodatků k partnerské smlouvě v rámci projektu Učíme se ze života pro život

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatky k partnerským smlouvám v rámci projektu Učíme se ze života pro život. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1537/23/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatky k partnerským smlouvám dle materiálů RK-23-2018-35, př. 1 a RK-23-2018-35, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-35, RK-23-2018-35pr01.docx, RK-23-2018-35pr02.docx


36. Spolupráce Kraje Vysočina a města Havlíčkův Brod při rekonstrukci hřiště pro potřeby školství na území města - rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí města Havlíčkův Brod o finanční pomoc na stavbu sportovního areálu. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1538/23/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout uzavřít smlouvu o spolupráci a darovací dle materiálu RK-23-2018-36, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout finanční dar ve výši 8 000 000 Kč městu Havlíčkův Brod, se sídlem Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod 2, IČO: 00267449 dle materiálu RK-23-2018-36, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost o částku 8 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 8 000 000 Kč na poskytnutí finančního daru.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2018), Odbor ekonomický (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-36, RK-23-2018-36pr01.doc, RK-23-2018-36pr02.pdf


38. Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě) - společný projekt regionů Kraj Vysočina, Grand Est, Dolní Rakousko a Tampere

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Smlouvy o partnerství s níže uvedenými partnery za účelem realizace mezinárodního projektu. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1539/23/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít grantovou smlouvu dle materiálu RK-23-2018-38, př. 4;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout uzavřít Smlouvy o partnerství s níže uvedenými partnery za účelem realizace projektu s názvem „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“ dle materiálů RK-23-2018-38, př. 2 a RK-23-2018-38, př. 3:
  • Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, Žižkova 1939/20, 58601 Jihlava, IČO  75140349, PIC 947694851;
  • TAMPERE, ALEKSIS KIVEN KATU 14-16, 33100 TAMPERE, Finland, National ID 02116752, PIC 998829080;
  • LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE HUGUES LIBERGIER, 55 Rue Libergier, 51100, Reims, France, National ID 195100359, PIC 949023169;
  • Lycée Polyvalent Stéphane Hessel, 8 rue Godart Roger, Post code 51331, France, National; ID 195100680, PIC 949554923;
  • Rectorat de l'académie de Reims, 1 rue navier, 51082 Reims, France, National ID 175 104  306, PIC 933425957;
  • Land Niederösterreich, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten,  representing Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Wissenschaft und Forschung, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten, Austria, National ID DVR: 0059986, PIC 907064364 

 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na kapitolu Evropské projekty na zvláštní účet určený na financování projektu „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“ ve výši max. 1 mil. Kč (z toho předpokládané spolufinancování kraje činí 63 tis. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-38, RK-23-2018-38pr01.doc, RK-23-2018-38pr02.pdf, RK-23-2018-38pr03.pdf, RK-23-2018-38pr04.pdf


39. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu ROZVOJ VESNICE 2018

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací v rámci daného grantového programu žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1540/23/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-39, RK-23-2018-39pr01.pdf, RK-23-2018-39pr02.pdf, RK-23-2018-39pr03.pdf


40. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2018

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací v rámci uvedeného grantového programu žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1541/23/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-40, RK-23-2018-40pr01.pdf, RK-23-2018-40pr02.pdf, RK-23-2018-40pr03.pdf


41. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2018 obcím. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1542/23/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Program obnovy venkova Vysočiny dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-23-2018-41, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu RK-23-2018-41, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-23-2018-41, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-41, RK-23-2018-41pr01.pdf, RK-23-2018-41pr02.pdf


42. Dohoda o vzájemném vypořádání pohledávek - projektová dokumentace na obnovu vodní nádrže na území PP Sochorov

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-42, RK-23-2018-42pr01.docx


43. Dohoda o ukončení smlouvy a započtení pohledávek na zpracování projektové dokumentace k obnově vodní nádrže Maršovec na území EVL Maršovec a Čepička

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-43, RK-23-2018-43pr01.doc


44. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit žádosti městyse a obcí Kraje Vysočina o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1543/23/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-23-2018-44, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-44, RK-23-2018-44pr01.doc, RK-23-2018-44pr02.pdf


45. Fond Vysočiny – grantový program „Čistá voda 2017“ - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1544/23/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatky č. 1 Smluv o poskytnutí dotace FV01959.0033 a FV01959.0061 dle materiálů RK-23-2018-45, př. 3 a RK-23-2018-45, př. 6.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2018-45, RK-23-2018-45pr01.pdf, RK-23-2018-45pr02.pdf, RK-23-2018-45pr03.doc, RK-23-2018-45pr04.pdf, RK-23-2018-45pr05.pdf, RK-23-2018-45pr06.doc


47. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.
 
J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 23/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 4. 9. 2018, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
 
 
 


 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Jana Fialová, MBA            ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Jan Hyliš           …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 23/2018 dne 29. 8. 2018.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 30. 8. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz