Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 23/2019 - 13. 8. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na vyhlášení výzvy č. 3 - "Specifické IT vybavení organizace 2019"
3 Výběr dodavatele k uzavření smlouvy - VZ Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina
4 Pilotní projekt ověření BIM při realizaci krajské knihovny – rozpočtové opatření na kapitole Informatika
5 Chytrá škola SPŠ Pelhřimov - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
6 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na pilotní projekt eNeschopenka Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
7 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na realizaci akce Rekonstrukce vzduchotechnických jednotek pro centrální operační sály Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, změna investičního plánu
8 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na realizaci akce Rekonstrukce pracoviště přípravy cytostatik pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, změna investičního plánu
9 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu „I když jsem malý, jsem šikovný – 1. pomoc pro malé děti“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
10 Souhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
11 Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
12 Vyhodnocení projektu „První pomoc do škol“ ve školním roce 2018/2019“ a příprava ročníku 2019/2020
13 Návrh na provedení rozpočtového opatření a úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
14 Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019
15 Sdílené činnosti v rámci korporátního řízení Kraje Vysočina
16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
17 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“
18 "Zajištění úklidových služeb" výběr nejvýhodnější nabídky
19 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových investičních dotací ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
20 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových investičních dotací ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
21 Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
22 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
23 Vyhlášení 11. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy
24 Projekt „Gastroakademie“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
25 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
26 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
27 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu ukončení projektů "Střední průmyslová škola Třebíč – rekonstrukce pavilonů A" a "Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B"
28 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky a poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Gymnáziu Třebíč a splátka poskytnuté zápůjčky od příspěvkové organizace Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí
29 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí na zajištění účasti v evropském poháru Challenge Cup v házené
30 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí finančního daru na realizaci Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR
31 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování činnosti ZDVOP při Dětském domově, Nová Ves u Chotěboře 1
32 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
33 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – státní dotace na poskytování sociální služby s nadregionální a celostátní působností pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci
34 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“
35 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociální práce
36 Řešení finanční situace Domova po seniory Telč, příspěvková organizace na rok 2019
37 Návrh veřejné zakázky na dodávku nábytku pro Ústav sociální péče Nové Syrovice
38 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.
39 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.
40 Nabytí pozemku v k.ú. a obci Humpolec
41 Nabytí pozemku pro akci „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“
42 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Cerekvička
43 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Opatov u Jihlavy
44 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Studnice u Rokytna
45 Darování pozemků v k. ú. Jihlávka a obci Jihlávka
46 Darování nemovitých věcí v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové a obci Křižanov
47 Předání pozemků v k.ú. Třebíč do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
48 Majetkoprávní vypořádání akce „II/129 Březina – most ev. č. 129-003“
49 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
50 Uzavření dodatku nájemní smlouvy
51 Návrh na zrušení usnesení 0970/21/2012/RK
52 Návrh na změnu názvu akce zařazené v rozpočtu kraje pro rok 2019 na kapitole Nemovitý majetek, příloze M4 – Sociální věci
53 Návrh na zařazení akce „Nemocnice Havlíčkův Brod - VZT dětské oddělení a server“ do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M2 - Zdravotnictví
54 Veřejná zakázka na stavební práce "OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace"
55 Koupě kabelového vedení v k.ú. Ledeč nad Sázavou
56 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
57 Návrh na změnu usnesení 0504/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018 ve znění usnesení 0033/01/2019/ZK ze dne 29.1.2019
58 Předání pozemků v k.ú. Jamné u Jihlavy a v k.ú. Rytířsko do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
59 Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 1 (pavilon 7)“ a „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 2,3 (pavilon 3)“
60 Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě“
61 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“
62 Monitorovací zpráva za partnera a zpráva o projektu “Connecting Regions AT-CZ”
63 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
64 Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
65 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
66 Akční plán pro realizaci opatření k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina na roky 2019 až 2025
67 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní
68 Postup v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz