Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 23/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 23/2019, které se konalo dne 13. 8. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 22/2019

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 13. 8. 2019.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 68. Postup v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“ do programu jednání.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 22/2019
02.  Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na vyhlášení výzvy č. 3 - "Specifické IT vybavení organizace 2019"
03.  Výběr dodavatele k uzavření smlouvy - VZ Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina
04.  Pilotní projekt ověření BIM při realizaci krajské knihovny – rozpočtové opatření na kapitole Informatika
05.  Chytrá škola SPŠ Pelhřimov - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
68.  Postup v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“
06.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na pilotní projekt eNeschopenka Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
07.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na realizaci akce Rekonstrukce vzduchotechnických jednotek pro centrální operační sály Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, změna investičního plánu
08.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na realizaci akce Rekonstrukce pracoviště přípravy cytostatik pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, změna investičního plánu
09.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu „I když jsem malý, jsem šikovný – 1. pomoc pro malé děti“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
10.  Souhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
11.  Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
12.  Vyhodnocení projektu „První pomoc do škol“ ve školním roce 2018/2019“ a příprava ročníku 2019/2020
13.  Návrh na provedení rozpočtového opatření a úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
14.  Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019
15.  Sdílené činnosti v rámci korporátního řízení Kraje Vysočina
16.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
17.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“
18.  "Zajištění úklidových služeb" výběr nejvýhodnější nabídky
19.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových investičních dotací ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
20.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových investičních dotací ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
21.  Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
22.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
23.  Vyhlášení 11. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy
24.  Projekt „Gastroakademie“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
25.  FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
26.  FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
27.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu ukončení projektů "Střední průmyslová škola Třebíč – rekonstrukce pavilonů A" a "Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B"
28.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky a poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Gymnáziu Třebíč a splátka poskytnuté zápůjčky od příspěvkové organizace Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí
29.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí na zajištění účasti v evropském poháru Challenge Cup v házené
30.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí finančního daru na realizaci Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR
31.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování činnosti ZDVOP při Dětském domově, Nová Ves u Chotěboře 1
32.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
33.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – státní dotace na poskytování sociální služby s nadregionální a celostátní působností pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci
34.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“
35.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociální práce
37.  Návrh veřejné zakázky na dodávku nábytku pro Ústav sociální péče Nové Syrovice
38.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.
39.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.
40.  Nabytí pozemku v k.ú. a obci Humpolec
41.  Nabytí pozemku pro akci „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“
42.  Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Cerekvička
43.  Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Opatov u Jihlavy
44.  Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Studnice u Rokytna
45.  Darování pozemků v k. ú. Jihlávka a obci Jihlávka
47.  Předání pozemků v k.ú. Třebíč do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
48.  Majetkoprávní vypořádání akce „II/129 Březina – most ev. č. 129-003“
49.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
50.  Uzavření dodatku nájemní smlouvy
52.  Návrh na změnu názvu akce zařazené v rozpočtu kraje pro rok 2019 na kapitole Nemovitý majetek, příloze M4 – Sociální věci
53.  Návrh na zařazení akce „Nemocnice Havlíčkův Brod - VZT dětské oddělení a server“ do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M2 - Zdravotnictví
55.  Koupě kabelového vedení v k.ú. Ledeč nad Sázavou
56.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
58.  Předání pozemků v k.ú. Jamné u Jihlavy a v k.ú. Rytířsko do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
46.  Darování nemovitých věcí v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové a obci Křižanov
51.  Návrh na zrušení usnesení 0970/21/2012/RK
54.  Veřejná zakázka na stavební práce "OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace"
57.  Návrh na změnu usnesení 0504/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018 ve znění usnesení 0033/01/2019/ZK ze dne 29.1.2019
59.  Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 1 (pavilon 7)“ a „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 2,3 (pavilon 3)“
60.  Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě“
61.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“
62.  Monitorovací zpráva za partnera a zpráva o projektu “Connecting Regions AT-CZ”
63.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
64.  Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
65.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
66.  Akční plán pro realizaci opatření k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina na roky 2019 až 2025
67.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní
36.  Řešení finanční situace Domova po seniory Telč, příspěvková organizace na rok 2019
69.  Rozprava členů rady

Usnesení 1323/23/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 13. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 22/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na vyhlášení výzvy č. 3 - "Specifické IT vybavení organizace 2019"

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1324/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Výzvu k předkládání projektů č. 3 - "Specifické IT vybavení organizace 2019" dle materiálu RK-23-2019-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-02, RK-23-2019-02pr01.docx, RK-23-2019-02pr02.doc, RK-23-2019-02pr03.pdf, RK-23-2019-02pr04.pdf


03. Výběr dodavatele k uzavření smlouvy - VZ Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1325/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka sdružení „VARS – GEOREAL – T-MAPY“ složeného z VARS BRNO a.s., Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno, IČO: 63481901 (vedoucí sdružení), GEOREAL spol. s.r.o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, a T-MAPY spol. s.r.o., Špitálská 150/10, 500 03 Hradec Králové, IČO: 47451084;

ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku účastníkovi zadávacího řízení a zahájit úkoly nutné k uzavření smlouvy. 

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-03


04. Pilotní projekt ověření BIM při realizaci krajské knihovny – rozpočtové opatření na kapitole Informatika

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1326/23/2019/RK

Rada kraje
ukládá

odboru informatiky a majetkovému odboru připravit smlouvu na zakázku Pilotní projekt ověření BIM při realizaci krajské knihovny;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 - Územní rozvoj o částku 449 334 Kč při současném  snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 449 334 Kč na výdaje související s realizací projektu "Pilotní projekt ověření BIM při realizaci krajské knihovny".

odpovědnost: Odbor informatiky (3. 9. 2019)

termín: 3. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-04, RK-23-2019-04pr01.pdf


05. Chytrá škola SPŠ Pelhřimov - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1327/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • projekt Chytrá škola SPŠ Pelhřimov;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 - Územní rozvoj, o částku 1601516,07 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1601516,07 Kč na výdaje související s realizací projektu Chytrá škola SPŠ Pelhřimov.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-05, RK-23-2019-05pr01.pdf, RK-23-2019-05pr02.xlsx, RK-23-2019-05pr03.xls


68. Postup v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu zrušit zadávací řízení na uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnila S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1328/23/2019/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-68, RK-23-2019-68pr01.doc, RK-23-2019-68pr02.xlsx


06. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na pilotní projekt eNeschopenka Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Projednávání se zúčastnil P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1329/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 51 667 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 51 667 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 51 667 Kč za účelem úhrady výdajů spojených s pilotním projektem eNeschopenka Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace;

ukládá

řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku na pilotní projekt eNeschopenka včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (29. 11. 2019), Odbor informatiky (29. 11. 2019), Odbor ekonomický (29. 11. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (29. 11. 2019)

termín: 29. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-06, RK-23-2019-06pr01.pdf, RK-23-2019-06pr02.pdf

 

K navrhovaným bodům 07, 08, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


07. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na realizaci akce Rekonstrukce vzduchotechnických jednotek pro centrální operační sály Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, změna investičního plánu

Usnesení 1330/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 1 112 139 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 112 139 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 1 112 139 Kč na úhradu výdajů spojených s realizací akce Rekonstrukce vzduchotechnických jednotek pro centrální operační sály Nemocnice Havlíčkův Brod;
 • změnu investičního plánu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v souvislosti s vyššími výdaji na akci Rekonstrukce vzduchotechnických jednotek pro centrální operační sály;

ukládá

řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, zaslat v termínu do 29. 11. 2019 prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku určeného na úhradu výdajů na rekonstrukci vzduchotechnických jednotek pro centrální operační sály včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (29. 11. 2019), Odbor ekonomický (29. 11. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (29. 11. 2019)

termín: 29. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-07, RK-23-2019-07pr01.pdf


08. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na realizaci akce Rekonstrukce pracoviště přípravy cytostatik pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, změna investičního plánu

Usnesení 1331/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 1 518 857 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 518 857 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 1 518 857 Kč na úhradu navýšených výdajů spojených s realizací akce Rekonstrukce pracoviště přípravy cytostatik pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • změnu investičního plánu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti s vyššími výdaji na akci Rekonstrukce pracoviště přípravy cytostatik;

ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, zaslat v termínu do 29. 11. 2019 prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku určeného na úhradu výdajů na rekonstrukci pracoviště přípravy cytostatik včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (29. 11. 2019), Odbor ekonomický (29. 11. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (29. 11. 2019)

termín: 29. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-08, RK-23-2019-08pr01.pdf

 

K navrhovaným bodům 09 - 11, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


09. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu „I když jsem malý, jsem šikovný – 1. pomoc pro malé děti“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1332/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, ÚZ 35442) o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu „Péče o děti a dorost“ ve výši 180 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 180 000 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „I když jsem malý, jsem šikovný – 1. pomoc pro malé děti“.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (13. 9. 2019), Odbor ekonomický (13. 9. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (13. 9. 2019)

termín: 13. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-09, RK-23-2019-09pr01.pdf


10. Souhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

Usnesení 1333/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investiční akce Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-23-2019-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-10, RK-23-2019-10pr01.pdf, RK-23-2019-10pr02.pdf


11. Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1334/23/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-23-2019-11, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (23. 8. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (23. 8. 2019)

termín: 23. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-11, RK-23-2019-11pr01.pdf


12. Vyhodnocení projektu „První pomoc do škol“ ve školním roce 2018/2019“ a příprava ročníku 2019/2020

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí vyhodnocení realizace uvedeného projektu ve školním roce 2018/2019“ a přípravu ročníku 2019/2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1335/23/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • vyhodnocení projektu "První pomoc do škol“ za školní rok 2018/2019 dle materiálu RK-23-2019-12, př. 1;
 • způsob provedení šestnáctého ročníku projektu „První pomoc do škol“ ve školním roce 2019/2020 dle materiálu RK-23-2019-12 a materiálu RK-23-2019-12, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-12, RK-23-2019-12pr01.doc, RK-23-2019-12pr02.doc


13. Návrh na provedení rozpočtového opatření a úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů

E. Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení. Projednávání se zúčastnila E. Šteflová, ředitelka Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1336/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 99 350 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 99 350 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-23-2019-13, př. 9;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 99 350 Kč z důvodu administrace projektů dle rozpisu v materiálu RK-23-2019-13, př. 9;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 100 000 Kč z důvodu změny zdroje financování administrace projektu  „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI., reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486"; 
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“(položka 5336) na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 100 000 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI., reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486"  z kapitoly Evropské projekty;

ukládá

 • Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, vrátit příspěvek na provoz, poskytnutý v roce 2019 z kapitoly Analýzy a podpora řízení na administraci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI., reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486“ ve výši 100 000 Kč, v souvislosti se změnou zdroje financování tohoto projektu na účet kraje, a to v termínu do 30. 8. 2019;
 • odboru analýz a podpory řízení a ředitelům příspěvkových organizací dle rozpisu v  materiálu RK-23-2019-13, př. 9 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektů radě kraje k informaci;

bere na vědomí

 • objednávky služeb dle materiálů RK-23-2019-13, př. 1, RK-23-2019-13, př. 2;
 • dodatek č. 2 k objednávce na administraci projektu „Krok do života – podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci“ dle materiálu RK-23-2019-13, př. 3;
 • zprávy o provedených službách ukončených projektů:

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2020), Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava (31. 12. 2019), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-13, RK-23-2019-13pr01.docx, RK-23-2019-13pr02.docx, RK-23-2019-13pr03.docx, RK-23-2019-13pr04.pdf, RK-23-2019-13pr05.pdf, RK-23-2019-13pr06.pdf, RK-23-2019-13pr07.pdf, RK-23-2019-13pr08.pdf, RK-23-2019-13pr09.xlsx, RK-23-2019-13pr10.pdf, RK-23-2019-13pr11.pdf


14. Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019

E. Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách za období od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019. Projednávání se zúčastnila E. Šteflová, ředitelka Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1337/23/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019 dle materiálu RK-23-2019-14, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019 dle materiálu RK-23-2019-14, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci dynamických nákupních systémů v  období od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019 a informaci o skutečně uhrazených cenách dle  materiálu RK-23-2019-14, př. 3.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-14, RK-23-2019-14pr01.xls, RK-23-2019-14pr02.xls, RK-23-2019-14pr03.xlsx


15. Sdílené činnosti v rámci korporátního řízení Kraje Vysočina

J. Běhounek podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila E. Šteflová, ředitelka Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1338/23/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o postupech korporátního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v oblasti řádného nastavení vnitřního řídícího a kontrolního systému dle materiálu RK-23-2019-15;

ukládá

řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci se zřizovatelskými a servisními útvary krajského úřadu a ředitelkou Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, připravit návrh komplexního řešení sdílených činností pro příspěvkové organizace.

odpovědnost: Grémium ředitele (24. 9. 2019), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (24. 9. 2019)

termín: 24. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-15


16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje

J. Běhounek předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1339/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč na výdaje spojené s účastí Kraje Vysočina na mezinárodním hokejovém turnaji v Minsku.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (13. 8. 2019)

termín: 13. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-16


17. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedené zásady zastupitelstva kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1340/23/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost dle RK-23-2019-17, př. 2.

odpovědnost: Oddělení řízení lidských zdrojů (10. 9. 2019), Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-17, RK-23-2019-17pr01.docx, RK-23-2019-17pr02.doc


18. "Zajištění úklidových služeb" výběr nejvýhodnější nabídky

E. Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1341/23/2019/RK

Neveřejný materiál:

V případě hodnocení veřejné zakázky elektronickou aukcí je rozhodnutí o zadání zakázky neveřejné z důvodu, že po oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům běží lhůta 15ti dnů na podání námitek proti průběhu elektronické aukce a rozhodnutí o zadání veřejné zakázky. Do uplynutí této lhůty nemusí být rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky konečné a elektronická aukce by mohla být opakovaná. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit. Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně. Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně.

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-18, RK-23-2019-18pr01.pdf, RK-23-2019-18pr02.pdf, RK-23-2019-18pr03.pdf

 

K navrhovaným bodům 19, 20, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových investičních dotací ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci

Usnesení 1342/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34940) rozpočtu kraje na rok 2019 o účelové investiční dotace z Ministerstva kultury v celkové výši 271 000 Kč určené pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektů v rámci programu „13451 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o celkovou částku 271 000 Kč určenou na realizaci projektů:

 

 1. „A 2019 Výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO Policie ČR – administrativní budova na Masarykově náměstí v Jihlavě, sídlo Muzea Vysočiny Jihlava, p. o.“, ve výši 65 000 Kč
 2. „A 2019 Výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO Policie ČR – expozice Muzea Vysočiny Jihlava p. o., Masarykovo nám. 57 a 58 v Jihlavě“ ve výši 71 000 Kč
 3. „A 2019 Výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO Policie ČR – hrad Roštejn (Doupě 1), objekt ve správě Muzea Vysočiny Jihlava, p. o.“ ve výši 66 000 Kč
 4. „A 2019 Výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO Policie ČR – depozitář Helenín v Jihlavě, objekt ve výpůjčce Muzea Vysočiny Jihlava, p. o.“ ve výši 69 000 Kč

  poskytnutých rámci programu „13451 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví“ dle materiálu RK-23-2019-19, př. 1;

 

 • úpravu plánu investic u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace s povinností dodržet účelovost poskytnutých státních dotací dle materiálu RK-23-2019-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-19, RK-23-2019-19pr01.xls


20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových investičních dotací ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci

Usnesení 1343/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34940) rozpočtu kraje na rok 2019 o účelové investiční dotace z Ministerstva kultury v celkové výši 271 000 Kč určené pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na realizaci projektů v rámci programu „13451 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví“ na realizaci projektů;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o celkovou částku 271 000 Kč určenou na realizaci projektů: 
 1. „A 2019 Rekonstrukce zabezpečení objektu – výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO Policie ČR – depozitář Kosmákova v Třebíči, objekt ve správě Muzea Vysočiny Třebíč, p. o.“ ve výši 67 000 Kč
 2. „A 2019 Rekonstrukce zabezpečení objektu – výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO Policie ČR – zemědělská usedlost Cyrilometodějská v Třebíči, objekt ve správě Muzea Vysočiny Třebíč, p. o.“ ve výši 63 000 Kč
 3. „A 2019 Rekonstrukce zabezpečení objektu – výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO Policie ČR – zámek Moravské Budějovice – Muzeum Řemesel Moravské Budějovice, pobočka Muzea Vysočiny Třebíč, p. o. ve výši 70 000 Kč“
 4. „A 2019 Rekonstrukce zabezpečení objektu – výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO Policie ČR – zámek Třebíč, sídlo Muzea Vysočiny Třebíč, p. o“ ve výši 71 000 Kč

  poskytnutých v rámci programu „13451 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví“ dle materiálu RK-23-2019-20, př. 1;

 • úpravu plánu investic u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace s povinností dodržet účelovost poskytnutých státních dotací dle materiálu RK-23-2019-20, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-20, RK-23-2019-20pr01.xls


21. Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh schválit systém odměňování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací kraje na úseku školství. Projednávání se zúčastnili J. Dočkalová, úřednice oddělení řízení lidských zdrojů, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel P. Pacal. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuze vyplynuly, předkladatel navrhl materiál odložit k dopracování. Rada kraje návrh předkladatele akceptovala.

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-21, RK-23-2019-21pr01.xls


22. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací kraje za odvětví školství na rok 2019. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1344/23/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2019 dle materiálů RK-23-2019-22, př. 1 a RK-23-2019-22, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou (31. 12. 2019), Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-22, RK-23-2019-22pr01.xls, RK-23-2019-22pr02.xls


23. Vyhlášení 11. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyhlásit 11. ročník soutěže S Vysočinou do Evropy. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1345/23/2019/RK

Rada kraje
vyhlašuje

11. ročník soutěže S Vysočinou do Evropy;

schvaluje

propozice soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-23-2019-23, př. 1;

bere na vědomí

harmonogram přípravy soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-23-2019-23, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-23, RK-23-2019-23pr01.doc, RK-23-2019-23pr02.doc


24. Projekt „Gastroakademie“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1346/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na realizaci projektu „Gastroakademie“ v celkové výši 15 153 Kč dle materiálu RK-23-2019-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (13. 9. 2019)

termín: 13. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-24, RK-23-2019-24pr01.xlsx

 

K navrhovaným bodům 25, 26, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


25. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 1347/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-25, RK-23-2019-25pr01.pdf, RK-23-2019-25pr02.pdf, RK-23-2019-25pr03.pdf


26. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 1348/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-26, RK-23-2019-26pr01.pdf, RK-23-2019-26pr02.pdf, RK-23-2019-26pr03.pdf, RK-23-2019-26pr04.pdf, RK-23-2019-26pr05.pdf


27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu ukončení projektů "Střední průmyslová škola Třebíč – rekonstrukce pavilonů A" a "Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B"

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1349/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

převod konečného zůstatku ve výši 28 227 034,23 Kč na zvláštním účtu projektu „SPŠ TR – st. úpravy“ včetně úroků připsaných za 3. čtvrtletí roku 2019 a ve výši 45 682 109,25 Kč na zvláštním účtu projektu "SPŠ TR - st. úpravy B" včetně úroků připsaných za 3. čtvrtletí roku 2019 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektů "Střední průmyslová škola Třebíč – rekonstrukce pavilonů A" a "Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B" a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2019), Odbor ekonomický (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-27, RK-23-2019-27pr01.pdf, RK-23-2019-27pr02.pdf


28. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky a poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Gymnáziu Třebíč a splátka poskytnuté zápůjčky od příspěvkové organizace Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1350/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3121 - Gymnázia o částku 109 179 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 109 179 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435, o částku 109 179 Kč na spolufinancování projektu „Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) celkem o částku 4 028 168 Kč v souvislosti s vrácením zápůjček poskytnutých Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435, na předfinancování a spolufinancování projektu "Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání" (ve výši 2 855 168 Kč) a Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí, IČO 48895377, na předfinancování projektu "Zvýšení kompetencí žáků" (ve výši 1 173 000 Kč) a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2019), Odbor ekonomický (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-28


29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí na zajištění účasti v evropském poháru Challenge Cup v házené

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu poskytnout finanční dar Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1351/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost ve výši 100 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO: 75070961 dle materiálu RK-23-2019-29, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 8. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-29, RK-23-2019-29pr01.pdf


30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí finančního daru na realizaci Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnout finanční dar Nadačnímu fondu Gaudeamus. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1352/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže ve výši 5 000 Kč Nadačnímu fondu Gaudeamus, IČO 25228633, se sídlem Nerudova 7, 350 02 Cheb, dle materiálu RK-23-2019-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-30, RK-23-2019-30pr01.pdf


31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování činnosti ZDVOP při Dětském domově, Nová Ves u Chotěboře 1

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1353/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3133 - Dětské domovy o částku 346 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 346 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 346 000 Kč Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období leden až červen 2019, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 8. 2019), Odbor ekonomický (30. 8. 2019), Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 (30. 8. 2019)

termín: 30. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-31, RK-23-2019-31pr01.docx, RK-23-2019-31pr02.docx


32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1354/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro:

 • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 580 640 Kč;
 • Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 817 000 Kč;
 • Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, příspěvkovou organizaci, o částku 1 221 320 Kč;
 • Dětský domov Telč, Štěpnická 111, o částku 76 000 Kč, 

o vyplacený státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2019), Odbor ekonomický (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-32

 

K navrhovaným bodům 33 - 35, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


33. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – státní dotace na poskytování sociální služby s nadregionální a celostátní působností pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1355/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4350 - Domovy pro seniory) rozpočtu kraje na rok 2019 o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí ve výši 321 705 Kč (ÚZ 13305) pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci, na podporu poskytování sociální služby s nadregionální či celostátní působností; 
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci, o částku 321 705 Kč na poskytování sociální služby s nadregionální či celostátní působností – domovy se zvláštním režimem.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 8. 2019), Odbor ekonomický (31. 8. 2019), Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-33, RK-23-2019-33pr01.pdf


34. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“

Usnesení 1356/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 7 784 678,98 Kč, určenou na financování projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (16. 8. 2019), Odbor ekonomický (16. 8. 2019)

termín: 16. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-34


35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociální práce

Usnesení 1357/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 294 551 Kč na zabezpečení činnosti sociální práce Kraje Vysočina v roce 2019 (ÚZ 13015);
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 (§ 6172) o částku 219 400 Kč.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 8. 2019), Odbor ekonomický (31. 8. 2019), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-35, RK-23-2019-35pr01.pdf


37. Návrh veřejné zakázky na dodávku nábytku pro Ústav sociální péče Nové Syrovice

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1358/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky "Dodávka nábytku pro Ústav sociální péče Nové Syrovice" formou zjednodušeného podlimitního řízení v  souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-23-2019-37, př. 1;

jmenuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky "Dodávka nábytku pro Ústav sociální péče Nové Syrovice" hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-23-2019-37, př. 2upr1;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Dodávka nábytku pro Ústav sociální péče Nové Syrovice“ jsou zaměstnanci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku dodávky „Dodávka nábytku pro Ústav sociální péče Nové Syrovice“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky a  v termínech stanovených zákonem, dle materiálu RK-23-2019-37, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-37, RK-23-2019-37pr01.pdf, RK-23-2019-37pr02.doc


38. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do uvedeného projektu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1359/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 114 163,89 Kč dle materiálu RK-23-2019-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 12. 2019), Odbor sociálních věcí (30. 12. 2019)

termín: 30. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-38, RK-23-2019-38pr01.xls


39. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do uvedeného projektu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1360/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 1 501 719,15 Kč dle materiálu RK-23-2019-39, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-39, RK-23-2019-39pr01.xls

 

K navrhovaným bodům 40 – 45, 47 - 50, 52, 53, 55, 56, 58, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


40. Nabytí pozemku v k.ú. a obci Humpolec

Usnesení 1361/23/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. st. 2005 v k. ú. Humpolec bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky - příslušnost k hospodaření s majetkem státu pro Stání pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-40, RK-23-2019-40pr01.pdf, RK-23-2019-40pr02.pdf


41. Nabytí pozemku pro akci „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“

Usnesení 1362/23/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatně pozemek par. č. 4560/22 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 3 m2 v k. ú. Lukavec u Pacova z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 do vlastnictví Kraje Vysočina.  

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-41


42. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Cerekvička

Usnesení 1363/23/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 1149/27 - ostatní plocha, silnice o výměře 307 m2 v k. ú. Cerekvička z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-42, RK-23-2019-42pr01.pdf


43. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Opatov u Jihlavy

Usnesení 1364/23/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt spoluvlastnický podíl id. 1/2 pozemku par. č. 878/47 - ostatní plocha, silnice o výměře 90 m2 v k. ú. Opatov u Jihlavy z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-43, RK-23-2019-43pr01.pdf


44. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Studnice u Rokytna

Usnesení 1365/23/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky par. č. 204/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 4706 m2 a par. č. 290/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 2628 m2, oba v k. ú. Studnice u Rokytna z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-44, RK-23-2019-44pr01.pdf


45. Darování pozemků v k. ú. Jihlávka a obci Jihlávka

Usnesení 1366/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-23-2019-45, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 288-19505/2018, PGP-406/2019-707 z pozemku KN par. č. 1597/1 v katastrálním území Jihlávka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jihlávka;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-23-2019-45, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 288-19505/2018, PGP-406/2019-707 z pozemku KN par. č. 1597/1 v katastrálním území Jihlávka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jihlávka.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-45, RK-23-2019-45pr01.xls, RK-23-2019-45pr02.pdf


47. Předání pozemků v k.ú. Třebíč do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci

Usnesení 1367/23/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-23-2019-47, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-47, RK-23-2019-47pr01.doc


48. Majetkoprávní vypořádání akce „II/129 Březina – most ev. č. 129-003“

Usnesení 1368/23/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 1320/3 v k. ú. Samšín o výměře 1 m2 z vlastnictví obce Samšín, se sídlem Samšín č. 38, 395 01 Pacov, IČ 002 49 025 do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-23-2019-48, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-48, RK-23-2019-48pr01.doc


49. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1369/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými  za podmínek dle materiálu RK-23-2019-49, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-49, RK-23-2019-49pr01.xlsx


50. Uzavření dodatku nájemní smlouvy

Usnesení 1370/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 71N18/20 za cenu, v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-23-2019-50, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-50, RK-23-2019-50pr01.doc, RK-23-2019-50pr02.pdf


52. Návrh na změnu názvu akce zařazené v rozpočtu kraje pro rok 2019 na kapitole Nemovitý majetek, příloze M4 – Sociální věci

Usnesení 1371/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit název akce „Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – Rekonstrukce střechy, schodiště a terasy“, zařazené v rozpočtu kraje, v kapitole Nemovitý majetek, příloze M4 – Sociální věci, na nový název „Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – Rekonstrukce terasy, výtahů a venkovní zpevněné plochy“.

odpovědnost: Odbor majetkový (9. 8. 2019), Odbor ekonomický (8. 8. 2019)

termín: 9. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-52


53. Návrh na zařazení akce „Nemocnice Havlíčkův Brod - VZT dětské oddělení a server“ do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M2 - Zdravotnictví

Usnesení 1372/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci s názvem "Nemocnice Havlíčkův Brod - VZT dětské oddělení a server" do rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví;

ukládá

vedoucímu Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby - zpracování projektové dokumentace podle článku 9 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 07/17 společnosti PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. na základě její cenové nabídky dle materiálu RK-23-2019-53, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2018), Odbor ekonomický (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-53, RK-23-2019-53pr01.pdf


55. Koupě kabelového vedení v k.ú. Ledeč nad Sázavou

Usnesení 1373/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nabýt kabelové vedení dle Kupní smlouvy dle materiálu RK-23-2019-55, př. 1 z vlastnictví společnosti GALATEK a.s. se sídlem Na Pláckách 647, 584 01 Ledeč nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-23-2019-55, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-55, RK-23-2019-55pr01.doc, RK-23-2019-55pr02.doc


56. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 1374/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-23-2019-56, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-23-2019-56, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-56, RK-23-2019-56pr01.xls


58. Předání pozemků v k.ú. Jamné u Jihlavy a v k.ú. Rytířsko do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci

Usnesení 1375/23/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-23-2019-58, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-58, RK-23-2019-58pr01.doc


46. Darování nemovitých věcí v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové a obci Křižanov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje darovat nemovité věci v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové a obci Křižanov do vlastnictví městyse Křižanov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1376/23/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem vyřazený koncový úsek pozemní komunikace - silnice č. III/3912 v rozsahu staničení km 1,515-1,680 včetně součástí a příslušenství a pozemek KN par. č. 419/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 118 m2 v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové, obec Křižanov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Křižanov.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-46, RK-23-2019-46pr01.pdf


51. Návrh na zrušení usnesení 0970/21/2012/RK

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu zrušit usnesení 0970/21/2012/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1377/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zrušit usnesení 0970/21/2012/RK.

odpovědnost: Odbor majetkový (13. 8. 2019)

termín: 13. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-51


54. Veřejná zakázka na stavební práce "OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 1378/23/2019/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 19. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-54, RK-23-2019-54pr01.doc, RK-23-2019-54pr02.docx


57. Návrh na změnu usnesení 0504/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018 ve znění usnesení 0033/01/2019/ZK ze dne 29.1.2019

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu změnit usnesení zastupitelstva kraje přijatého v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/ 405 Okříšky – křižovatka s I/23“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1379/23/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout  změnit usnesení 0504/04/2018/ZK ve znění usnesení 0033/01/2019/ZK tak, že v materiálu ZK-01-2019-34, př. 2, se pozemky pod pořadovými čísly 20, 22 a 24 v k. ú. Krahulov a pozemky pod pořadovým číslem 57 v k. ú. Okříšky  nahrazují pozemky dle materiálu RK-23-2019-57, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-57, RK-23-2019-57pr01.XLS


59. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 1 (pavilon 7)“ a „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 2,3 (pavilon 3)“

E. Láníková, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, sdělili radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Kolář, vedoucí odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1380/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-23-2019-59, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 1 (pavilon 7)“ a RK-23-2019-59, př. 2 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 2,3 (pavilon 3)“.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2019), Odbor majetkový (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-59, RK-23-2019-59pr01.pdf, RK-23-2019-59pr02.pdf


60. Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě“

E. Láníková, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje návrh schválit pořadí nabídek na uvedenou podlimitní veřejnou zakázku a rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazeče v souladu se závěry hodnotící komise. Projednávání se zúčastnil P. Kolář, vedoucí odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1381/23/2019/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázána. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-60, RK-23-2019-60pr01.pdf

 

K navrhovaným bodům 61, 62, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


61. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“

Usnesení 1382/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 45 105,48 Kč (1 778,93 €).

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2019), Odbor ekonomický (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-61


62. Monitorovací zpráva za partnera a zpráva o projektu “Connecting Regions AT-CZ”

Usnesení 1383/23/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-23-2019-62, př. 1, RK-23-2019-62, př. 2 a RK-23-2019-62, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (13. 8. 2019)

termín: 13. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-62, RK-23-2019-62pr01.pdf, RK-23-2019-62pr02.xlsx, RK-23-2019-62pr03.pdf

 

K navrhovaným bodům 63, 64, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


63. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 1384/23/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s pronájmem nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.0494 za splnění podmínky, že více než polovina podlahové plochy nemovitosti bude i nadále odpovídat požadavkům na trvalé rodinné bydlení a bude k tomuto účelu určena.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-63, RK-23-2019-63pr01.pdf, RK-23-2019-63pr02.pdf


64. Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 1385/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-23-2019-64, př. 11, RK-23-2019-64, př. 12, RK-23-2019-64, př. 13, RK-23-2019-64, př. 14 a RK-23-2019-64, př. 15.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-64, RK-23-2019-64pr01.pdf, RK-23-2019-64pr02.pdf, RK-23-2019-64pr03.pdf, RK-23-2019-64pr04.pdf, RK-23-2019-64pr05.pdf, RK-23-2019-64pr06.pdf, RK-23-2019-64pr07.pdf, RK-23-2019-64pr08.pdf, RK-23-2019-64pr09.pdf, RK-23-2019-64pr10.pdf, RK-23-2019-64pr11.doc, RK-23-2019-64pr12.doc, RK-23-2019-64pr13.doc, RK-23-2019-64pr14.doc, RK-23-2019-64pr15.doc


65. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

E. Láníková, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje návrh uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1386/23/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-65, RK-23-2019-65pr01.pdf, RK-23-2019-65pr02.pdf, RK-23-2019-65pr03.pdf, RK-23-2019-65pr04.pdf, RK-23-2019-65pr05.pdf, RK-23-2019-65pr06.pdf, RK-23-2019-65pr07.pdf, RK-23-2019-65pr08.pdf, RK-23-2019-65pr09.docx, RK-23-2019-65pr10.doc, RK-23-2019-65pr11.doc, RK-23-2019-65pr12.doc, RK-23-2019-65pr13.pdf


66. Akční plán pro realizaci opatření k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina na roky 2019 až 2025

M. Hyský podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1387/23/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Akční plán pro realizaci opatření k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina dle materiálu RK-23-2019-66, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 8. 2019)

termín: 30. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-66, RK-23-2019-66pr01.docx


67. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1388/23/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní dle materiálu RK-23-2019-67, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO 60838744, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-23-2019-67, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-67, RK-23-2019-67pr01.pdf


36. Řešení finanční situace Domova po seniory Telč, příspěvková organizace na rok 2019

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1389/23/2019/RK

Rada kraje

ruší

usnesení č. 0970/17/2019/RK ze dne 28. 5. 2019;

schvaluje

na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 4. 2. 2019 Domovu pro seniory Telč, příspěvkové organizaci, IČO 61737500, se sídlem Špitální 46, Telč, vyplatit zbývající část poskytnuté dotace do původní schválené výše příspěvku kraje na vyrovnávací platbu, a to vyplacením prostředků v celkové výši 1 367 000 Kč, v členění 1 228 000 Kč z dotace MPSV s účelovým znakem 13 305 a 139 000 Kč z prostředků Kraje Vysočina s účelovým znakem 053 a ponechat uvedenému příjemci dotace schválenou dotaci v plné výši.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2019-36, RK-23-2019-36pr01.pdf


69. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 23/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 27. 8. 2019, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Mgr. Pavel Franěk        ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Bc. Martin Hyský   …..………………………………….……

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 23/2019 dne 13. 8. 2019.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 14. 8. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz