Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 23/2020 - 28. 7. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
3 Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
4 Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
5 Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
6 Peněžní účelový a věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
7 Nadační příspěvek a věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
8 Věcné dary, peněžní účelové dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
9 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
10 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
11 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – účelové finanční prostředky z Ministerstva zdravotnictví pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na realizaci akce „Epidemie COVID-19 – odběrové týmy poskytovatele zdravotnické záchranné služby
12 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červen 2020
13 oprava střechy budovy B
14 Změna na pozici předsedy Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina
15 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
16 Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV s městem Třebíč
17 Veřejná zakázka na služby: II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD
18 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/353 Žďár nad Sázavou – ul. Jihlavská
19 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Nové Město na Moravě a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka
20 FOND VYSOČINY – Regionální kultura 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV 02734.0054
21 Souhlas s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
22 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace na podporu soutěže „Česká cena za architekturu“
23 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
24 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
25 Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
26 Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb v rámci dotačního řízení MPSV
27 Dotační program Ministerstva zdravotnictví ČR na mimořádné odměny pro zdravotnické pracovníky v sociálních službách
28 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova
29 Schválení žádosti o platbu v rámci zprávy o realizaci za 1. monitorovací období projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“
30 Schválení žádosti o platbu v rámci 5. monitorovacího období projektu "Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina"
31 Schválení žádosti o platbu 1. monitorovacího období projektu "Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina "
32 Žádost o změnu č. 6 projektu Transformace Domova Háj III.
33 Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
34 Souhlas zřizovatele k přijetí peněžního účelového daru pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci
35 Pověření k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu
36 Návrh na provedení rozpočtového opatření – zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2020 na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19.
37 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka osobního automobilu pro Domov Kamélie Křižanov - Třešť"
38 Memorandum o spolupráci za účelem naplnění klíčové aktivity Individuální podpora volnočasových aktivit a zaměstnání klientů projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina
39 Navýšení hodin supervize v projektu Učit se společně, růst individuálně – Dodatek č. 2 Dohody o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů z projektu
40 Vyhlášení 12. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy
41 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020 a návrh na schválení realizace vybraných akcí
42 Podpora učebních oborů
43 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
44 Návrh na zařazení nové akce „Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy ARO" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví
45 Vzájemné darování pozemků a částí pozemních komunikací v k. ú. Kožlí
46 Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Radonín
47 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti po dokončení stavby „II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028“
48 Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 7N15/18 v rámci stavby „II/150 Pavlíkov – Leštinka“
49 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Žižkovo Pole, obec Žižkovo Pole
50 Darování pozemků v k. ú. Svinný, obec Chotěboř
51 Majetkoprávní příprava pro akci „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“, návrh na změnu usnesení 0492/04/2018/ZK
52 Návrh na uzavření Smluv o zajištění správy rozestavěné smlouvy na objekty pořízené v rámci projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.
53 Změna ceny vykupovaného pozemku pod silnicí II. třídy dle usnesení 0120/02/2016/ZK a výkup pozemků pod silnicí III. třídy
54 Darování pozemků v k. ú. Dobronín, obec Dobronín
55 Darování pozemků v k. ú. Nové Syrovice, obec Nové Syrovice
56 Návrh na změnu usnesení 0108/02/2020/ZK ze dne 17.3.2020
57 Žádost o prodej pozemku v k.ú. Račerovice
58 Návrh na změnu usnesení 0674/12/2020/RK
59 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
60 Žádost o prodej (dlouhodobý pronájem) pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod
61 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Chotěboř, obec Chotěboř
62 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
63 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou, obec Světlá nad Sázavou
64 Darování pozemků v k. ú. Horní Rápotice, obec Horní Rápotice
65 Darování pozemků v k. ú. Kaliště, obec Kaliště
66 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce "SŠ PTA Jihlava - Svářečská škola a výukový pavilon"
67 Darování pozemků a silnic v k. ú. Trnava u Třebíče
68 Prodej pozemků pod stavbami hrází vodních děl při současném uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k.ú. Kaliště u Horních Dubenek, k.ú. Lesonice
69 Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VIII“
70 Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0963/17/2020/RK
71 Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - Žádost o spolufinancování koordinace přípravných činností MAS kraje Vysočina o.p.s. na programové období 2021+
72 Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
73 Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
74 Zpráva o realizaci č. 2 a Zjednodušená žádost o platbu č. 2 projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních“ (OPŽP)
75 Monitorovací zpráva za partnera projektu “Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
76 Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
77 Darování ochranných pomůcek Alzheimercentru Jihlava, z.ú

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz