Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 23/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 23/2020, které se konalo dne 28. 7. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 22/2020

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 28. 7. 2020.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:

76. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina;

77. Darování ochranných pomůcek Alzheimercentru Jihlava, z.ú.

Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 22/2020
02.  Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
03.  Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
04.  Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
05.  Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
06.  Peněžní účelový a věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
07.  Nadační příspěvek a věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
08.  Věcné dary, peněžní účelové dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
09.  Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
10.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
11.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – účelové finanční prostředky z Ministerstva zdravotnictví pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na realizaci akce „Epidemie COVID-19 – odběrové týmy poskytovatele zdravotnické záchranné služby
12.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červen 2020
13.  oprava střechy budovy B
14.  Změna na pozici předsedy Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina
15.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
16.  Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV s městem Třebíč
17.  Veřejná zakázka na služby: II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD
18.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/353 Žďár nad Sázavou – ul. Jihlavská
19.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Nové Město na Moravě a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka
20.  FOND VYSOČINY – Regionální kultura 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV 02734.0054
21.  Souhlas s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
22.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace na podporu soutěže „Česká cena za architekturu“
23.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
24.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
25.  Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
76.  Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
26.  Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb v rámci dotačního řízení MPSV
27.  Dotační program Ministerstva zdravotnictví ČR na mimořádné odměny pro zdravotnické pracovníky v sociálních službách
28.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova
29.  Schválení žádosti o platbu v rámci zprávy o realizaci za 1. monitorovací období projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“
30.  Schválení žádosti o platbu v rámci 5. monitorovacího období projektu "Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina"
31.  Schválení žádosti o platbu 1. monitorovacího období projektu "Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina "
32.  Žádost o změnu č. 6 projektu Transformace Domova Háj III.
33.  Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
34.  Souhlas zřizovatele k přijetí peněžního účelového daru pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci
35.  Pověření k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu
36.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2020 na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19.
37.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka osobního automobilu pro Domov Kamélie Křižanov - Třešť"
38.  Memorandum o spolupráci za účelem naplnění klíčové aktivity Individuální podpora volnočasových aktivit a zaměstnání klientů projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina
39.  Navýšení hodin supervize v projektu Učit se společně, růst individuálně – Dodatek č. 2 Dohody o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů z projektu
77.  Darování ochranných pomůcek Alzheimercentru Jihlava, z.ú
40.  Vyhlášení 12. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy
41.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020 a návrh na schválení realizace vybraných akcí
42.  Podpora učebních oborů
43.  Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
44.  Návrh na zařazení nové akce „Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy ARO" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví
45.  Vzájemné darování pozemků a částí pozemních komunikací v k. ú. Kožlí
46.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Radonín
47.  Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti po dokončení stavby „II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028“
48.  Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 7N15/18 v rámci stavby „II/150 Pavlíkov – Leštinka“
49.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Žižkovo Pole, obec Žižkovo Pole
50.  Darování pozemků v k. ú. Svinný, obec Chotěboř
51.  Majetkoprávní příprava pro akci „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“, návrh na změnu usnesení 0492/04/2018/ZK
52.  Návrh na uzavření Smluv o zajištění správy rozestavěné smlouvy na objekty pořízené v rámci projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.
53.  Změna ceny vykupovaného pozemku pod silnicí II. třídy dle usnesení 0120/02/2016/ZK a výkup pozemků pod silnicí III. třídy
54.  Darování pozemků v k. ú. Dobronín, obec Dobronín
55.  Darování pozemků v k. ú. Nové Syrovice, obec Nové Syrovice
56.  Návrh na změnu usnesení 0108/02/2020/ZK ze dne 17. 3. 2020
57.  Žádost o prodej pozemku v k.ú. Račerovice
58.  Návrh na změnu usnesení 0674/12/2020/RK
59.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
60.  Žádost o prodej (dlouhodobý pronájem) pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod
61.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Chotěboř, obec Chotěboř
62.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
63.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou, obec Světlá nad Sázavou
64.  Darování pozemků v k. ú. Horní Rápotice, obec Horní Rápotice
65.  Darování pozemků v k. ú. Kaliště, obec Kaliště
66.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce "SŠ PTA Jihlava - Svářečská škola a výukový pavilon"
67.  Darování pozemků a silnic v k. ú. Trnava u Třebíče
68.  Prodej pozemků pod stavbami hrází vodních děl při současném uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k.ú. Kaliště u Horních Dubenek, k.ú. Lesonice
69.  Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VIII“
70.  Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0963/17/2020/RK
71.  Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - Žádost o spolufinancování koordinace přípravných činností MAS kraje Vysočina o.p.s. na programové období 2021+
72.  Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
73.  Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
74.  Zpráva o realizaci č. 2 a Zjednodušená žádost o platbu č. 2 projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních“ (OPŽP)
75.  Monitorovací zpráva za partnera projektu “Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
78.  Rozprava členů rady

Usnesení 1346/23/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 28. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 22/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s realizací investičních akcí Nemocnice Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1347/23/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-23-2020-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 7. 2020), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (28. 7. 2020)

termín: 28. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-02, RK-23-2020-02pr01.pdf

 

K navrhovaným bodům 03 – 08, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


03. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

Usnesení 1348/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku na bezúplatný převod nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:

 • Křeslo dialyzační FK-01.0, inv. č. 004-000-050-859, r. v. 2005, pořizovací cena (PC) 70 000,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Video cassette recorder, inv. č. 004-000-050-465, r. v. 1992, PC 18 000,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Lůžko pro intenzivní péči 635540, inv. č. 004-000-050-578, r. v. 1995, PC 32 550,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kávovar Mondo 2, inv. č. 004-000-050-481, r. v. 1994, PC 18 637,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kávovar Mondo 2, inv. č. 004-000-050-480, r. v. 1994, PC 18 636,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Flexibilní ureterorenoskop N3044760O, inv. č. 004-000-050-089, r. v. 2009, PC 526 437,- Kč, ZC 80 709,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:

 • Křeslo dialyzační FK-01.0, inv. č. 004-000-050-859, r. v. 2005, pořizovací cena (PC) 70 000,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Video cassette recorder, inv. č. 004-000-050-465, r. v. 1992, PC 18 000,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Lůžko pro intenzivní péči 635540, inv. č. 004-000-050-578, r. v. 1995, PC 32 550,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kávovar Mondo 2, inv. č. 004-000-050-481, r. v. 1994, PC 18 637,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kávovar Mondo 2, inv. č. 004-000-050-480, r. v. 1994, PC 18 636,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Flexibilní ureterorenoskop N3044760O, inv. č. 004-000-050-089, r. v. 2009, PC 526 437,- Kč, ZC 80 709,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 7. 2020), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-03


04. Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1349/23/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-23-2020-04, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (7. 8. 2020), Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace (7. 8. 2020)

termín: 7. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-04, RK-23-2020-04pr01.pdf


05. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1350/23/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-23-2020-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (7. 8. 2020), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (7. 8. 2020)

termín: 7. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-05, RK-23-2020-05pr01.pdf


06. Peněžní účelový a věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1351/23/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-23-2020-06, př. 1, RK-23-2020-06, př. 2 a RK-23-2020-06, př. 3.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (7. 8. 2020), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (7. 8. 2020)

termín: 7. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-06, RK-23-2020-06pr01.pdf, RK-23-2020-06pr02.pdf, RK-23-2020-06pr03.pdf


07. Nadační příspěvek a věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1352/23/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžního účelového daru a věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-23-2020-07, př. 1 a RK-23-2020-07, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (7. 8. 2020), Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (7. 8. 2020)

termín: 7. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-07, RK-23-2020-07pr01.pdf, RK-23-2020-07pr02.pdf


08. Věcné dary, peněžní účelové dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1353/23/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcných darů, peněžních účelových darů a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-23-2020-08, př. 1, RK-23-2020-08, př. 2, RK-23-2020-08, př. 3, RK-23-2020-08, př. 4 a RK-23-2020-08, př. 5.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (7. 8. 2020), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (7. 8. 2020)

termín: 7. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-08, RK-23-2020-08pr01.pdf, RK-23-2020-08pr02.pdf, RK-23-2020-08pr03.pdf, RK-23-2020-08pr04.pdf, RK-23-2020-08pr05.pdf

 

K navrhovaným bodům 09 – 11, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


09. Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

Usnesení 1354/23/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • snížení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, ve výši 17 500 Kč;
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, ve výši 140 340 Kč;
 • snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 17 500 Kč určenou pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 124 590 Kč určenou pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 17 500 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 124 590 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného, placeného Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, o částku 15 750 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 7. 2020), Odbor ekonomický (28. 7. 2020), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (28. 7. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (28. 7. 2020)

termín: 28. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-09


10. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci

Usnesení 1355/23/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3529 – Ostatní ústavní péče) rozpočtu kraje o finanční prostředky poskytnuté Jihočeským krajem na základě Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz ve výši 584 000 Kč s určením pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 584 000 Kč určenou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc červen.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (14. 8. 2020), Odbor ekonomický (14. 8. 2020), ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace (14. 8. 2020)

termín: 14. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-10


11. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – účelové finanční prostředky z Ministerstva zdravotnictví pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na realizaci akce „Epidemie COVID-19 – odběrové týmy poskytovatele zdravotnické záchranné služby

Usnesení 1356/23/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba) o účelové finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví na úhradu výdajů spojených s vytvořením a provozem mobilních odběrových týmů poskytovatele Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina ve výši 1 736 055 Kč (ÚZ 35018);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 1 736 055 Kč určenou na realizaci akce „Epidemie COVID-19 – odběrové týmy poskytovatele zdravotnické záchranné služby“ dle materiálu RK-23-2020-11, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 7. 2020), Odbor ekonomický (28. 7. 2020), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (28. 7. 2020)

termín: 28. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-11, RK-23-2020-11pr01.pdf


12. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červen 2020

J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí  zprávu o plnění rozpočtu za období leden až červen 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1357/23/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červen 2020.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-12, RK-23-2020-12pr01.xls


13. oprava střechy budovy B

I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na stavební práce uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1358/23/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přímým zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na opravu střechy budovy B v sídle kraje, společnosti Global, spol. s r. o., Jihlava, Hruškové Dvory 125, IČO: 47909668, dle její cenové nabídky dle materiálu RK-23-2020-13, př. 1 s přihlédnutím k případným změnám vyvolaným nebo zjištěním po rozkrytí skrytých konstrukcí s cílem řádného a rychlého odstranění havarijního stavu.

odpovědnost: Oddělení hospodářské správy (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-13, RK-23-2020-13pr01.pdf


14. Změna na pozici předsedy Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, upřesnil radě kraje návrh jmenovat nového předsedu Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1359/23/2020/RK

Rada kraje
jmenuje

předsedou Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina Mgr. Davida Marka, vedoucího Oddělení ostatních správních činností Krajského úřadu Kraje Vysočina s účinností 1. 8. 2020.

odpovědnost: Oddělení ostatních správních činností (1. 8. 2020)

termín: 1. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-14


15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad

K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1360/23/2020/RK

Neveřejný materiál:

ochrana majetkových zájmů kraje v rámci probíhajícího soudního sporu

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-15, RK-23-2020-15pr01.PDF, RK-23-2020-15pr02.pdf


16. Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV s městem Třebíč

P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít s městem Třebíč "Dodatek č. 1 Rámcové smlouvy o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1361/23/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít "Dodatek č. 1 Rámcové smlouvy o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV" s městem Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, Vnitřní město, 674 01 Třebíč 1, IČO: 00290629, dle materiálu RK-23-2020-16, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-16, RK-23-2020-16pr01.pdf


17. Veřejná zakázka na služby: II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD

P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 1362/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-23-2020-17, př. 1;

jmenuje

komisi dle doplněného materiálu RK-23-2020-17, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-23-2020-17, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-17, RK-23-2020-17pr01.pdf, RK-23-2020-17pr02.docx


18. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/353 Žďár nad Sázavou – ul. Jihlavská

P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1363/23/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko dle materiálu RK-23-2020-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-18, RK-23-2020-18pr01.docx


19. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Nové Město na Moravě a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka

P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Nové Město na Moravě a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1364/23/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Nové Město na Moravě a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko dle materiálu RK-23-2020-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-19, RK-23-2020-19pr01.doc


20. FOND VYSOČINY – Regionální kultura 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV 02734.0054

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1365/23/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02734.0054 dle materiálu RK-23-2020-20, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-20, RK-23-2020-20pr01.pdf, RK-23-2020-20pr02.pdf, RK-23-2020-20pr03.doc


21. Souhlas s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1366/23/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-23-2020-21, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (7. 8. 2020), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (25. 9. 2020)

termín: 25. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-21, RK-23-2020-21pr01.pdf, RK-23-2020-21pr02.pdf


22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace na podporu soutěže „Česká cena za architekturu“

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnil radě kraje shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1367/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-22, RK-23-2020-22pr01.pdf, RK-23-2020-22pr02.pdf, RK-23-2020-22pr03.pdf, RK-23-2020-22pr04.pdf


23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1368/23/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 75 000 Kč určenou pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě na realizaci projektu v rámci programu „Kulturní aktivity“ (ÚZ 34070);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě o částku 75 000 Kč určenou na realizaci projektu „Klanění se věčným Tajemstvím – bibliofilové z Vysočiny (sborník k výstavě)“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-23


24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1369/23/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury v celkové výši 57 000 Kč určené pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě na realizaci projektů v rámci programu „Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tematický okruh 1: Edukační aktivity v rámci stálých muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES)“ (ÚZ 34019);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě o celkovou částku 57 000 Kč určenou na realizaci projektů:
  1. „J.A.K. aneb dvě výročí Jana Amose Komenského“ ve výši 17 000 Kč,
  2. „Krok za krokem jihlavskou galerií“ ve výši 40 000 Kč.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-24


25. Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje návrhem jmenovat ředitele dané organizace v souladu se závěry výběrové komise. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuze vyplynuly, se rada kraje s předkladatelem shodli projednat tento materiál na příštím zasedání rady kraje.

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-25, RK-23-2020-25pr01.docx, RK-23-2020-25pr02.docx


76. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, upřesnila radě kraje návrh stanovit plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací kraje. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1370/23/2020/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací podle materiálu RK-23-2020-76, př. 2.

odpovědnost: Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-76, RK-23-2020-76pr01.xls, RK-23-2020-76pr02.doc


26. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb v rámci dotačního řízení MPSV

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu stanovit odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací kraje na úseku sociálních služeb. Projednávání se zúčastnili I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání přišla J. Fialová, odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1371/23/2020/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-23-2020-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 8. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-26, RK-23-2020-26pr01.xls, RK-23-2020-26pr02.pdf


27. Dotační program Ministerstva zdravotnictví ČR na mimořádné odměny pro zdravotnické pracovníky v sociálních službách

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1372/23/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

dokument „Žádost o poskytnutí státní dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19“ dle materiálu RK-23-2020-27, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí podat „Žádost o poskytnutí státní dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19“ dle materiálu RK-23-2020-27, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (21. 8. 2020)

termín: 21. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-27, RK-23-2020-27pr01.docx, RK-23-2020-27pr02.xlsx

 

K navrhovaným bodům 28 – 30, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


28. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova

Usnesení 1373/23/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku myčka mís a lahví Tornádo, inventární číslo DHM 22000030, rok pořízení 1999, pořizovací cena 230 908 Kč, zůstatková cena ve výši 0 Kč a jeho likvidací provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-28


29. Schválení žádosti o platbu v rámci zprávy o realizaci za 1. monitorovací období projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“

Usnesení 1374/23/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-23-2020-29, př. 1 a Žádost o platbu dle materiálu RK-23-2020-29, př. 2 projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV;

bere na vědomí

informaci o schválení žádosti o změnu týkající se převodu z neinvestičních výdajů do výdajů investičních dle materiálu RK-23-2020-29, př. 3 u projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2020), Odbor ekonomický (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-29, RK-23-2020-29pr01.docx, RK-23-2020-29pr02.pdf, RK-23-2020-29pr03.pdf


30. Schválení žádosti o platbu v rámci 5. monitorovacího období projektu "Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina"

Usnesení 1375/23/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

žádost o platbu projektu "Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina" dle materiálu RK-23-2020-30, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-30, RK-23-2020-30pr01.pdf

 

V průběhu jednání odešel P. Pacal. K navrhovaným bodům 31 – 34, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


31. Schválení žádosti o platbu 1. monitorovacího období projektu "Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina "

Usnesení 1376/23/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

žádost o platbu projektu „Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-23-2020-31, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-31, RK-23-2020-31pr01.pdf


32. Žádost o změnu č. 6 projektu Transformace Domova Háj III.

Usnesení 1377/23/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

změny v projektu popsané v materiálu RK-23-2020-32, které budou součástí Žádosti o změnu č. 6;

ukládá

odboru sociálních věcí podání Žádosti o změnu č. 6 projektu Transformace Domova Háj III., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883, prostřednictvím systému ISKP14+, včetně dalších příloh požadovaných dotačním orgánem.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-32


33. Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace

Usnesení 1378/23/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-23-2020-33, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-33, RK-23-2020-33pr01.pdf, RK-23-2020-33pr02.docx


34. Souhlas zřizovatele k přijetí peněžního účelového daru pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1379/23/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-23-2020-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2020), Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-34, RK-23-2020-34pr01.pdf


35. Pověření k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1380/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít s poskytovateli sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 0309/04/2020/ZK, popřípadě některým dalším usnesením zastupitelstva kraje, smlouvu o pověření k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu dle Vzoru uvedeného v materiálu RK-23-2020-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-35, RK-23-2020-35pr01.doc


36. Návrh na provedení rozpočtového opatření – zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2020 na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání přišel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1381/23/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 50 917 147 Kč na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru dle materiálu RK-23-2020-36, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro příspěvkové organizace zřizované krajem, o částku 50 917 147 Kč na odměny zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru dle materiálu RK-23-2020-36, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2020), Odbor ekonomický (31. 7. 2020), Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, Domov Lidmaň, příspěvková organizace, Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace, Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Domov ve Věži, příspěvková organizace, Domov ve Zboží, příspěvková organizace, Domov Ždírec, příspěvková organizace, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-36, RK-23-2020-36pr01.pdf, RK-23-2020-36pr02.xlsx


37. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka osobního automobilu pro Domov Kamélie Křižanov - Třešť"

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1382/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat dodavatele Auto Babiš s. r. o., Ondřejovská 700, PSČ 251 64 Mnichovice, IČ: 27183408, k uzavření smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku "Dodávka osobního automobilu pro Domov Kamélie Křižanov - Třešť";

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výběr dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky a provést úkony nutné k uzavření smlouvy.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-37, RK-23-2020-37pr01.pdf


38. Memorandum o spolupráci za účelem naplnění klíčové aktivity Individuální podpora volnočasových aktivit a zaměstnání klientů projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem uzavřít memorandum o spolupráci. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1383/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít memoranda o spolupráci za účelem naplnění klíčové aktivity Individuální podpora volnočasových aktivit a zaměstnání klientů projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina dle materiálu RK-23-2020-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-38, RK-23-2020-38pr01.pdf


39. Navýšení hodin supervize v projektu Učit se společně, růst individuálně – Dodatek č. 2 Dohody o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů z projektu

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatky č. 2 Dohod o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů v rámci shora uvedeného projektu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1384/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky č. 2 Dohod o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů v rámci projektu „Učit se společně, růst individuálně“ dle materiálu RK-23-2020-39, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-39, RK-23-2020-39pr01.pdf


77. Darování ochranných pomůcek Alzheimercentru Jihlava, z.ú

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje žádost ředitelky Alzheimercentra Jihlava o poskytnutí ochranných pomůcek z důvodu výskytu pozitivních případů nákazy onemocněním Covid-19 v tomto zařízení. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1385/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar Alzheimercentru Jihlava, z.ú., IČ 02376822, dle materiálu RK-23-2020-77, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-77, RK-23-2020-77pr01.doc


40. Vyhlášení 12. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyhlásit 12. ročník soutěže S Vysočinou do Evropy. Projednávání se zúčastnil M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1386/23/2020/RK

Rada kraje
vyhlašuje

12. ročník soutěže S Vysočinou do Evropy;

schvaluje

propozice soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-23-2020-40, př. 1;

bere na vědomí

harmonogram přípravy soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-23-2020-40, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2021)

termín: 31. 8. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-40, RK-23-2020-40pr01.doc, RK-23-2020-40pr02.doc


41. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020 a návrh na schválení realizace vybraných akcí

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit se změnou v seznamu investičních akcí a použití FI příspěvkových organizací za odvětví školství na rok 2020. Projednávání se zúčastnil M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1387/23/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2020 dle materiálů RK-23-2020-41, př. 1 a RK-23-2020-41, př. 2;
 • s použitím prostředků fondu investic a realizací vyjmenovaných investičních akcí dle materiálu RK-23-2020-41, které je z uvedených důvodů nutno realizovat bez zbytečného odkladu, i při aktuálním pozastavení realizace všech investičních akcí uloženém usnesením rady kraje č. 0885/16/2020/RK.

odpovědnost: Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, Střední průmyslová škola Třebíč, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 (31. 12. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-41, RK-23-2020-41pr01.xls, RK-23-2020-41pr02.xls, RK-23-2020-41pr03.docx, RK-23-2020-41pr04.pdf


42. Podpora učebních oborů

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1388/23/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o motivačních stipendiích, která budou poskytnuta žákům uvedeným v materiálu RK-23-2020-42, př. 1;

rozhoduje

uzavřít darovací smlouvy na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-23-2020-42, př. 2 s žáky uvedenými v materiálu RK-23-2020-42, př. 1, s nimiž nebyla dosud smlouva uzavřena.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-42, RK-23-2020-42pr01.xls, RK-23-2020-42pr02.doc, RK-23-2020-42pr03.xls

 

K navrhovaným bodům 43 – 55, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


43. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava

Usnesení 1389/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky dle materiálu RK-23-2020-43, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Trnava;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu materiálu RK-23-2020-43, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Trnava;
 • rozhodnout nabýt darem pozemky v rozsahu materiálu RK-23-2020-43, př. 1 z vlastnictví obce Trnava do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-43, RK-23-2020-43pr01.xls, RK-23-2020-43pr02.xls, RK-23-2020-43pr03.pdf


44. Návrh na zařazení nové akce „Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy ARO" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví

Usnesení 1390/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci s názvem "Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy ARO" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2020), Odbor ekonomický (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-44


45. Vzájemné darování pozemků a částí pozemních komunikací v k. ú. Kožlí

Usnesení 1391/23/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout:
   • nabýt darem nový úsek silnice III/13018 v délce 0,209 km, jehož začátek je v km 1,871 provozního staničení silnice III/13018 a konec v km 2,080 nového provozního staničení včetně součástí a příslušenství, zařazený pravomocným Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 19. 6. 2020, čj. KUJI 57481/2020 z vlastnictví obce Kožlí do vlastnictví Kraje Vysočina;
   • převést darem část pozemní komunikace - vyřazené silnice III/13018 v délce 0,148 km, jehož začátek je v km 1,871 provozního staničení a konec v km 2,019 původního provozního staničení, vyřazenou pravomocným Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 19. 6. 2020, čj. KUJI 57481/2020 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kožlí;
 • rozhodnout:
  • nabýt darem nový úsek silnice III/13018 v délce 0,209 km, jehož začátek je v km 1,871 provozního staničení silnice III/13018 a konec v km 2,080 nového provozního staničení včetně součástí a příslušenství, zařazený pravomocným Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 19. 6. 2020, čj. KUJI 57481/2020 z vlastnictví obce Kožlí do vlastnictví Kraje Vysočina;
  • nabýt darem pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 560-537/2019 v k. ú. a obci Kožlí dle materiálu RK-23-2020-45, př. 1 z vlastnictví obce Kožlí do vlastnictví Kraje Vysočina;
  • převést darem část pozemní komunikace vyřazené silnice III/13018 v délce 0,148 km, jehož začátek je v km 1,871 provozního staničení a konec v km 2,019 původního provozního staničení, vyřazenou pravomocným Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 19. 6. 2020, čj. KUJI 57481/2020 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kožlí;
  • převést darem pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 560-537/2019 v k. ú. a obci Kožlí dle materiálu RK-23-2020-45, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kožlí.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-45, RK-23-2020-45pr01.xlsx, RK-23-2020-45pr02.xlsx, RK-23-2020-45pr03.pdf, RK-23-2020-45pr04.pdf


46. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Radonín

Usnesení 1392/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 470/8 o výměře 44 m2, odděleného geometrickým plánem č. 145-1077/2018 z pozemku par. č. 470/5 v k. ú. a obci Radonín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Radonín;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemek par. č. 470/8 o výměře 44 m2, oddělený geometrickým plánem č. 145-1077/2018 z pozemku par. č. 470/5 v k. ú. a obci Radonín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Radonín;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Radonín zaměřené geometrickým plánem č. 145/1077/2018 dle materiálu RK-23-2020-46, př. 1 z vlastnictví obce Radonín do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-46, RK-23-2020-46pr01.xlsx, RK-23-2020-46pr02.pdf


47. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti po dokončení stavby „II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028“

Usnesení 1393/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti mezi Českou republikou s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno – Veveří, IČO 708 90 013, jako vlastníkem pozemku par. č. 5675/22 v k. ú. a obci Velké Meziříčí a Krajem Vysočina jako oprávněným ze služebnosti v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-23-2020-47, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-47, RK-23-2020-47pr01.pdf, RK-23-2020-47pr02.pdf


48. Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 7N15/18 v rámci stavby „II/150 Pavlíkov – Leštinka“

Usnesení 1394/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě číslo 7N15/18 uzavřené mezi ČR, Státním pozemkovým úřadem, na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce dle materiálu RK-23-2020-48, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-48, RK-23-2020-48pr01.doc


49. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Žižkovo Pole, obec Žižkovo Pole

Usnesení 1395/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemky v k. ú. Žižkovo Pole, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-49, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Žižkovo Pole;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky v k. ú. Žižkovo Pole, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-49, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Žižkovo Pole;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Žižkovo Pole, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-49, př. 2 z vlastnictví obce Žižkovo Pole do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-49, RK-23-2020-49pr01.xls, RK-23-2020-49pr02.xls


50. Darování pozemků v k. ú. Svinný, obec Chotěboř

Usnesení 1396/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-50, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 327-178/2019 z pozemku KN par. č. 746/1 v k. ú. Svinný z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-50, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 327-178/2019 z pozemku KN par. č. 746/1 v k. ú. Svinný z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-50, RK-23-2020-50pr01.xls, RK-23-2020-50pr02.pdf


51. Majetkoprávní příprava pro akci „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“, návrh na změnu usnesení 0492/04/2018/ZK

Usnesení 1397/23/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0492/04/2018/ZK tak, že do materiálu ZK-04-2018-35, př. 2 se vkládá text:

"Pozemky par. č. 2046/9, par. č. 2046/10 a par. č. 2046/88 v k. ú. Čáslavsko ve vlastnictví České republiky - Lesy ČR, s.p. budou vykoupeny za kupní cenu 57 500 Kč plus daň z přidané hodnoty v sazbě dle předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy."

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-51


52. Návrh na uzavření Smluv o zajištění správy rozestavěné smlouvy na objekty pořízené v rámci projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.

Usnesení 1398/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně investora a vlastníka stavby a Domovem Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizací se sídlem: Zámek 1, 594 51 Křižanov na straně budoucího správce Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby dle materiálů RK-23-2020-52, př. 1, RK-23-2020-52, př. 2, RK-23-2020-52, př. 3, RK-23-2020-52, př. 4.

odpovědnost: Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace (30. 9. 2020), Odbor majetkový (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-52, RK-23-2020-52pr01.doc, RK-23-2020-52pr02.doc, RK-23-2020-52pr03.doc, RK-23-2020-52pr04.doc


53. Změna ceny vykupovaného pozemku pod silnicí II. třídy dle usnesení 0120/02/2016/ZK a výkup pozemků pod silnicí III. třídy

Usnesení 1399/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s usnesením 0512/06/2014/ZK zvýšit kupní cenu u pozemku par. č. 1165/59 o výměře 193 m2 v k.ú. a obci Polná, odděleného dle GP č. 2159-2/2015 z pozemku par. č. 1165/20 vykupovaného podle usnesení 0120/02/2016/ZK na 125 Kč/m2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-23-2020-53, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-53, RK-23-2020-53pr01.xls


54. Darování pozemků v k. ú. Dobronín, obec Dobronín

Usnesení 1400/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v k. ú. Dobronín, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-54, př. 1, oddělené na základě geometrického plánu č. 902-49/2019 z pozemků KN par. č. 190/44, par. č. 190/48, par. č. 1818/3 v k. ú. Dobronín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dobronín;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v katastrálním území Dobronín, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-54, př. 1, oddělené na základě geometrického plánu č. 902-49/2019 z pozemků KN par. č. 190/44, par. č. 190/48, par. č. 1818/3 v k. ú. Dobronín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dobronín.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-54, RK-23-2020-54pr01.xls, RK-23-2020-54pr02.pdf


55. Darování pozemků v k. ú. Nové Syrovice, obec Nové Syrovice

Usnesení 1401/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v k. ú. Nové Syrovice, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-55, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Syrovice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v katastrálním území Nové Syrovice, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-55, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Syrovice.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-55, RK-23-2020-55pr01.xls, RK-23-2020-55pr02.pdf


56. Návrh na změnu usnesení 0108/02/2020/ZK ze dne 17. 3. 2020

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem změnit usnesení č. 0108/02/2020/ZK. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1402/23/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0108/02/2020/ZK ze dne 17.3.2020 tak, že text:

„Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po vyhotovení geometrického plánu převést darem část pozemku KN par. č. 1528/1 v k. ú. Okrouhlička, v rozsahu dle materiálu ZK-02-2020-33, př. 1, do vlastnictví obce Okrouhlička a obec Okrouhlička se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví“

se nahrazuje textem:

„Zastupitelstvo kraje rozhoduje neuzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě s obcí Okrouhlička, na část pozemku KN par. č. 1528/1 v k. ú. Okrouhlička, dle geometrického plánu číslo 429-50/2020 nově označenou jako pozemek par. č. 1528/3 – ostatní plocha o výměře 179 mv k. ú. Okrouhlička".

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-56


57. Žádost o prodej pozemku v k.ú. Račerovice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k žádosti o prodej pozemku v k. ú. Račerovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1403/23/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-57, RK-23-2020-57pr01.pdf


58. Návrh na změnu usnesení 0674/12/2020/RK

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, zdůvodnil radě kraje předložený návrh na změnu usnesení 0674/12/2020/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1404/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0674/12/2020/RK ze dne 14. 4. 2020 tak, že v materiálu RK-12-2020-29, př. 2, se žádost o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 8 nahrazuje materiálem RK-23-2020-58, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-58, RK-23-2020-58pr01.xlsx


59. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1405/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-23-2020-59, př. 1 a RK-23-2020-59, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-59, RK-23-2020-59pr01.xlsx, RK-23-2020-59pr02.xlsx


60. Žádost o prodej (dlouhodobý pronájem) pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového,  sdělil radě kraje podrobnosti k žádosti o odkoupení nebo dlouhodobý pronájem pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1406/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nezveřejnit záměr prodeje nebo dlouhodobého pronájmu pozemků par. č. 2404/4 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 410 m2 a par. č. 3906/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2 v k.ú. a obci Havlíčkův Brod na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

odboru majetkovému informovat o rozhodnutí rady kraje žadatele.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-60, RK-23-2020-60pr01.pdf, RK-23-2020-60pr02.pdf

 

K navrhovaným bodům 61 – 65, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


61. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Chotěboř, obec Chotěboř

Usnesení 1407/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemky v k. ú. Chotěboř, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-61, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky v k. ú. Chotěboř, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-61, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Chotěboř, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-61, př. 2 z vlastnictví města Chotěboř  do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-61, RK-23-2020-61pr01.xls, RK-23-2020-61pr02.xls, RK-23-2020-61pr03.pdf, RK-23-2020-61pr04.pdf


62. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu

Usnesení 1408/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-23-2020-62, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-23-2020-62, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-62, RK-23-2020-62pr01.xls


63. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou, obec Světlá nad Sázavou

Usnesení 1409/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemky v k. ú. Světlá nad Sázavou, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-63, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky v k. ú. Světlá nad Sázavou, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-63, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Světlá nad Sázavou, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-63, př. 2 z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-63, RK-23-2020-63pr01.xls, RK-23-2020-63pr02.xls


64. Darování pozemků v k. ú. Horní Rápotice, obec Horní Rápotice

Usnesení 1410/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v k. ú. Horní Rápotice, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-64, př. 1, oddělených na základě geometrického plánu č. 233-466/2019 z pozemků KN par. č. 884/44, 884/92, 884/109, 884/112, 884/119 v k. ú. Horní Rápotice  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Rápotice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v katastrálním území Horní Rápotice, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-64, př. 1, oddělené na základě geometrického plánu č. 233-466/2019 z pozemků KN par. č. 884/44, 884/92, 884/109, 884/112, 884/119 v k. ú. Horní Rápotice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Rápotice.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-64, RK-23-2020-64pr01.xls, RK-23-2020-64pr02.pdf


65. Darování pozemků v k. ú. Kaliště, obec Kaliště

Usnesení 1411/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v k. ú. Kaliště, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-65, př. 1, oddělených na základě geometrického plánu č. 403-45/2020 z pozemků KN par. č. 1029, 1048/1, 1215 v k. ú. Kaliště z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kaliště;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v katastrálním území Kaliště, v rozsahu dle materiálu RK-23-2020-65, př. 1, oddělené na základě geometrického plánu č. 403-45/2020 z pozemků KN par. č. 1029, 1048/1, 1215 v k. ú. Kaliště z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kaliště.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-65, RK-23-2020-65pr01.xls, RK-23-2020-65pr02.pdf


66. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce "SŠ PTA Jihlava - Svářečská škola a výukový pavilon"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1412/23/2020/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 4. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-66, RK-23-2020-66pr01.pdf, RK-23-2020-66pr02.pdf


67. Darování pozemků a silnic v k. ú. Trnava u Třebíče

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje darovat pozemky a silnice v k. ú. Trnava u Třebíče do vlastnictví obce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1413/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování: 

 • stavby účelové komunikace na pozemcích par. č. 6260 a par. č. 4868/37 včetně pozemků par. č. 6260 o výměře 10 380 m2 a par. č. 4868/37 o výměře 2 716 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava;
 • stavby účelové komunikace na dle GP č. 998-46900/2019 nově odděleném pozemku par. č. 5415/1 včetně dle GP č. 998-46900/2019 nově vznikajícího pozemku par. č. 5415/1 o výměře 3 948 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava, odděleného z celého stávajícího pozemku par. č. 5415/1 o výměře 3 853 m2 a z části pozemku par. č. 4947/5 o výměře 95 m2 označené jako díl "a" v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava;
 • stavby přeložky účelové komunikace (polní cesty) na pozemku par. č. 4950/3 včetně pozemku par. č. 4950/3 o výměře 2 908 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava;
 • pozemků par. č. 4868/46 o výměře 108 m2 a par. č. 4868/47 o výměře 157 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Trnava:

 • stavbu účelové komunikace na pozemcích par. č. 6260 a par. č. 4868/37 včetně pozemků par. č. 6260 o výměře 10 380 m2 a par. č. 4868/37 o výměře 2 716 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava;
 • stavbu účelové komunikace na dle GP č. 998-46900/2019 nově odděleném pozemku par. č. 5415/1 včetně dle GP č. 998-46900/2019 nově vznikajícího pozemku par. č. 5415/1 o výměře 3 948 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava, odděleného z celého stávajícího pozemku par. č. 5415/1 o výměře 3 853 m2 a z části pozemku par. č. 4947/5 o výměře 95 m2 označené jako díl "a" v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava;
 • stavbu přeložky účelové komunikace (polní cesty) na pozemku par. č. 4950/3 včetně pozemku par. č. 4950/3 o výměře 2 908 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava;
 • pozemky par. č. 4868/46 o výměře 108 m2 a par. č. 4868/47 o výměře 157 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-67, RK-23-2020-67pr01.pdf


68. Prodej pozemků pod stavbami hrází vodních děl při současném uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k.ú. Kaliště u Horních Dubenek, k.ú. Lesonice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí společnosti Rybářství Lipnice o prodej pozemků v k. ú. Lesonice a v k. ú. Kaliště u Horních Dubenek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1414/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr prodeje pozemku par. č. 571/5 - ost. plocha, silnice o výměře 1 143 m2, odděleného GP č. 370-45788/2019 z pozemku par. č. 571/1 v k.ú. Lesonice a dále pozemků par. č. 1202/5 - ost. plocha, silnice o výměře 971 m2, oddělného z pozemku par. č. 1202/2 a par. č. 1227/2 - ost. plocha, silnice o výměře 107 m2 oddělného z pozemku par. č. 1227, a to dle GP č. 183-337/2019 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek a dále pozemku par. č.1212/38 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 77 m2 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice, a.s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout převést pozemek par. č. 571/5 - ost. plocha, silnice o výměře 1 143 m2, oddělený GP č. 370-45788/2019 z pozemku par. č. 571/1 v k.ú. Lesonice a dále pozemek par. č. 1202/5 - ost. plocha, silnice o výměře 971 m2, oddělný z pozemku par. č. 1202/2 a par. č. 1227/2 - ost. plocha, silnice o výměře 107 m2 oddělný z pozemku par. č. 1227, a to dle GP č. 183-337/2019 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek a dále pozemek par. č. 1212/38 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 77 m2 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice, a.s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2;
 • vyhradit si ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování, vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav krajských silnic na pozemku par. č. 571/5 - ost. plocha, silnice o výměře 1 143 m2, odděleného GP č. 370-45788/2019 z pozemku par. č. 571/1 v k.ú. Lesonice a dále pozemku par. č. 1202/5 - ost. plocha, silnice o výměře 971 m2, oddělného z pozemku par. č. 1202/2 a par. č. 1227/2 - ost. plocha, silnice o výměře 107 m2 oddělného z pozemku par. č. 1227, a to dle GP č. 183-337/2019 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek a dále pozemku par. č 1212/38 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 77 m2 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek;
 • rozhodnout uzavřít mezi Rybářstvím Lipnice, a s., na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti; smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování, vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav krajských silnic na pozemku par. č. 571/5 - ost. plocha, silnice o výměře 1 143 m2, odděleného GP č. 370-45788/2019 z pozemku par. č. 571/1 v k.ú. Lesonice a dále na pozemku par. č. 1202/5 - ost. plocha, silnice o výměře 971 m2, oddělného z pozemku par. č. 1202/2 a par. č. 1227/2 - ost. plocha, silnice o výměře 107 m2 oddělného z  pozemku par. č. 1227, a to dle GP č. 183-337/2019 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek a dále na pozemku par. č 1212/38 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 77 m2 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek za jednorázovou náhradu ve výši 25,- Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-68, RK-23-2020-68pr01.pdf


69. Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VIII“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnil P. Kolář, vedoucí odboru majetkového. V průběhu jednání odešla J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1415/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zahájení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VIII“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-23-2020-69, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-23-2020-69, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2020), Odbor majetkový (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-69, RK-23-2020-69pr01.doc, RK-23-2020-69pr02.doc


70. Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0963/17/2020/RK

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu změnit usnesení rady kraje č. 0963/17/2020/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1416/23/2020/RK

Neveřejný materiál:

Materiál, příloha č. 1, příloha č. 2 a příloha č. 3 jsou neveřejné z důvodů ochrany osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-70, RK-23-2020-70pr01.pdf, RK-23-2020-70pr02.pdf, RK-23-2020-70pr03.zip


71. Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - Žádost o spolufinancování koordinace přípravných činností MAS kraje Vysočina o.p.s. na programové období 2021+

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s žádostí MAS kraje Vysočina o spolufinancování koordinace přípravných činností na programové období 2021+. V průběhu jednání přišla J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1417/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje pro MAS kraje Vysočina o.p.s., se sídlem Žižkovo nám. 66, 582 81 Habry, IČO 28855728, ve výši 59 000 Kč na realizaci projektu „Koordinace přípravných činností MAS na programové období 2021+“, dle materiálu RK-23-2020-71, př. 1;

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-71, RK-23-2020-71pr01.pdf, RK-23-2020-71pr02.pdf


72. Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje žádosti o vydání souhlasu s převodem nemovitostí v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1418/23/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s darováním nemovitostí, v nichž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0005 a PR02270.1162, za podmínek uvedených v materiálech RK-23-2020-72, př. 6 a RK-23-2020-72, př. 7;
 • s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1427, za podmínek uvedených v materiálu RK-23-2020-72, př. 8;
 • s výměnou stávajícího zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1806 za podmínky instalace nového zdroje tepla, který bude splňovat podmínky čl. 3 odst. 2. písm. b) Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 16/15 ze dne 17. 12. 2015 a jeho pořizovací hodnota musí být nejméně 74 077,25 Kč včetně DPH.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-72, RK-23-2020-72pr01.pdf, RK-23-2020-72pr02.pdf, RK-23-2020-72pr03.pdf, RK-23-2020-72pr04.pdf, RK-23-2020-72pr05.pdf, RK-23-2020-72pr06.pdf, RK-23-2020-72pr07.pdf, RK-23-2020-72pr08.pdf, RK-23-2020-72pr09.pdf


73. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace s příjemci podpory. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1419/23/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-23-2020-73, př. 10, RK-23-2020-73, př. 11, RK-23-2020-73, př. 12 a RK-23-2020-73, př. 13.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-73, RK-23-2020-73pr01.pdf, RK-23-2020-73pr02.pdf, RK-23-2020-73pr03.pdf, RK-23-2020-73pr04.pdf, RK-23-2020-73pr05.pdf, RK-23-2020-73pr06.pdf, RK-23-2020-73pr07.pdf, RK-23-2020-73pr08.pdf, RK-23-2020-73pr09.pdf, RK-23-2020-73pr10.doc, RK-23-2020-73pr11.doc, RK-23-2020-73pr12.doc, RK-23-2020-73pr13.doc


74. Zpráva o realizaci č. 2 a Zjednodušená žádost o platbu č. 2 projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních“ (OPŽP)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 2 a Zjednodušené žádosti o platbu č. 2. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1420/23/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 2 dle materiálu RK-23-2020-74, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 2 dle materiálu RK-23-2020-74, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 2 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 2 projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ dle materiálů RK-23-2020-74, př. 1 a RK-23-2020-74, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-74, RK-23-2020-74pr01.pdf, RK-23-2020-74pr02.pdf


75. Monitorovací zpráva za partnera projektu “Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1421/23/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-23-2020-75, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-23-2020-75, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-23-2020-75, RK-23-2020-75pr01.pdf


78. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 23/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 11. 8. 2020, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Martin Kukla ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Jan Hyliš …..………………………………….……

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 23/2020 dne 28. 7. 2020.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 28. 7. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz