Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 24/2018 - 4. 9. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
3 Věcné dary a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
4 Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
5 Peněžní účelový dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
6 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
7 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
8 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
9 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
10 Souhlas s realizací opravy podlahy v prostoru oddělení centrální sterilizace Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
11 Havarijní pojištění vozidla Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
12 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
13 Jmenování hodnotící komise pro hodnocení žádostí v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu projektů mateřských a rodinných center v oblasti rodinné politiky
14 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.“
15 Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí 2018 a jejich použití
16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT
17 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
18 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
19 Podpora Roku moderních technologií a odborného vzdělávání 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
20 Změna financování krajských projektových záměrů v oblasti středních škol připravovaných pro druhou výzvu IROP
21 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí finančního daru Ondřeji Zmeškalovi
22 Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11
23 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod
24 Uzavření smluv o výpůjčce v rámci projektu Učíme se ze života pro život
25 Soutěž „Cihla k cihle“
26 Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2018 – změna usnesení
27 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
28 Návrh na úpravu investičního plánu Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
29 Přijetí dotace k projektu - II/602 Jihlava – Dvorce - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
30 Majetkoprávní příprava, návrh vypořádání pozemků a staveb po dokončení stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
31 Majetkoprávní příprava stavby "II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U VODAKu)"
32 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“, návrh na změnu usnesení 1489/22/2018/RK
33 Uzavření smluv nájemních na pozemky v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč pro realizaci projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“ - změna usnesení č. 0867/15/2018/RK
34 Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč pro realizaci projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“
35 Prodej nemovité věci v k. ú. Jihlava
36 Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
37 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
38 Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k.ú. Chotěměřice
39 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek – přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd
40 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy o možnosti provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina.
41 Úhrada za užívání pozemku v k.ú. a obci Jihlava
42 Veřejná zakázka na služby Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn. - por. a neuro. oddělení - projektová dokumentace
43 Prodej nemovitých věcí v k.ú. a obci Těchobuz
44 „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2019“ výběr nejvýhodnější nabídky
45 „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2019“ výběr nejvýhodnější nabídky
46 Poskytnutí dotace na realizaci projektu Geopark Vysočina – konkurenceschopný národní geopark - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
47 Smlouva o poskytnutí prostředků z EFRR k projektu “Lidová kultura / Volkskultur"
48 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 2. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
49 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“
50 Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
51 Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
52 Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0342/07/2018/RK
53 Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 1244/19/2018/RK
54 Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Prameniště Jankovského potoka a jejího ochranného pásma a přírodní rezervace Meandry Jankovského potoka a jejího ochranného pásma
55 Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Velká a Malá olšina
56 Zpráva o realizaci a Zjednodušená žádost o platbu k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
57 Úhrada bezdůvodného obohacení za užívání pozemků v k. ú. Habry
58 Průběžná informace o přípravě na programové období EU 2021+
59 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
60 Prodloužení termínů vrácení zápůjček pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz