Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 24/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 24/2018, které se konalo dne 4. 9. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 23/2018

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 4. 9. 2018.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast J. Hyliše.

Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:

59. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě

60. Prodloužení termínů vrácení zápůjček pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

Rada kraje návrh zařazení akceptovala a přijala upravený program jednání:
Upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 23/2018
02.  Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
03.  Věcné dary a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
04.  Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
05.  Peněžní účelový dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
06.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
07.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
08.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
09.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
10.  Souhlas s realizací opravy podlahy v prostoru oddělení centrální sterilizace Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
60.  Prodloužení termínů vrácení zápůjček pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
11.  Havarijní pojištění vozidla Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
12.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
13.  Jmenování hodnotící komise pro hodnocení žádostí v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu projektů mateřských a rodinných center v oblasti rodinné politiky
14.  Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.“
15.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí 2018 a jejich použití
16.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT
17.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
18.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
19.  Podpora Roku moderních technologií a odborného vzdělávání 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
20.  Změna financování krajských projektových záměrů v oblasti středních škol připravovaných pro druhou výzvu IROP
21.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí finančního daru Ondřeji Zmeškalovi
22.  Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11
23.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod
24.  Uzavření smluv o výpůjčce v rámci projektu Učíme se ze života pro život
25.  Soutěž „Cihla k cihle“
26.  Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2018 – změna usnesení
27.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
28.  Návrh na úpravu investičního plánu Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
29.  Přijetí dotace k projektu - II/602 Jihlava – Dvorce - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
30.  Majetkoprávní příprava, návrh vypořádání pozemků a staveb po dokončení stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
31.  Majetkoprávní příprava stavby "II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U VODAKu)"
32.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“, návrh na změnu usnesení 1489/22/2018/RK
36.  Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
37.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
38.  Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k.ú. Chotěměřice
39.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek – přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd
40.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy o možnosti provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
33.  Uzavření smluv nájemních na pozemky v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč pro realizaci projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“ - změna usnesení č. 0867/15/2018/RK
34.  Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč pro realizaci projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“
35.  Prodej nemovité věci v k. ú. Jihlava
41.  Úhrada za užívání pozemku v k.ú. a obci Jihlava
42.  Veřejná zakázka na služby Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn. - por. a neuro. oddělení - projektová dokumentace
43.  Prodej nemovitých věcí v k.ú. a obci Těchobuz
57.  Úhrada bezdůvodného obohacení za užívání pozemků v k. ú. Habry
59.  Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
44.  „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2019“ výběr nejvýhodnější nabídky
45.  „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2019“ výběr nejvýhodnější nabídky
46.  Poskytnutí dotace na realizaci projektu Geopark Vysočina – konkurenceschopný národní geopark - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
47.  Smlouva o poskytnutí prostředků z EFRR k projektu “Lidová kultura / Volkskultur"
48.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 2. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
49.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“
50.  Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
51.  Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
52.  Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0342/07/2018/RK
53.  Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 1244/19/2018/RK
58.  Průběžná informace o přípravě na programové období EU 2021+
54.  Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Prameniště Jankovského potoka a jejího ochranného pásma a přírodní rezervace Meandry Jankovského potoka a jejího ochranného pásma
55.  Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Velká a Malá olšina
56.  Zpráva o realizaci a Zjednodušená žádost o platbu k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
61.  Rozprava členů rady

Usnesení 1545/24/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 4. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 23/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02 - 05 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

 

 


02. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1546/24/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-24-2018-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (14. 9. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (14. 9. 2018)

termín: 14. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-02, RK-24-2018-02pr01.pdf


03. Věcné dary a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1547/24/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcných darů a peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-24-2018-03, př. 1, RK-24-2018-03, př. 2, RK-24-2018-03, př. 3 a RK-24-2018-03, př. 4.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (14. 9. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (14. 9. 2018)

termín: 14. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-03, RK-24-2018-03pr01.doc, RK-24-2018-03pr02.doc, RK-24-2018-03pr03.doc, RK-24-2018-03pr04.doc


04. Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1548/24/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžního účelového a věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-24-2018-04, př. 1 a RK-24-2018-04, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (14. 9. 2018), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (14. 9. 2018)

termín: 14. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-04, RK-24-2018-04pr01.pdf, RK-24-2018-04pr02.pdf


05. Peněžní účelový dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1549/24/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-24-2018-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (14. 9. 2018), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (14. 9. 2018)

termín: 14. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-05, RK-24-2018-05pr01.pdf


06. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu přijetí dotace na realizaci uvedeného projektu Nemocnice Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1550/24/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2018 o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 35 257 676,96 Kč (podíl ze strukturálního EU fondu (ÚZ  107517969) ve výši 33 298 917,13 Kč a státní podíl (ÚZ 107117968) ve výši 1 958 759,83 Kč) s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací druhé etapy projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2018 pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 35 257 676,96 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací druhé etapy projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (4. 9. 2018), Odbor ekonomický (4. 9. 2018), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (4. 9. 2018)

termín: 4. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-06, RK-24-2018-06pr01.pdf


07. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ a  „Investiční příspěvek“ u Nemocnice Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1551/24/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, s určením na úhradu části povinné spoluúčasti ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů schválených akcí „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“, „Zdravotnické technologie a vybavení“ a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO o částku 4 111 432,32 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, s určením na úhradu části povinné spoluúčasti ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů schválených akcí „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“, „Zdravotnické technologie a vybavení“ a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO o částku 4 111 432,32 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-07, RK-24-2018-07pr01.pdf


J. Běhounek navrhl projednání bodů 08, 09 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


08. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci

Usnesení 1552/24/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení náborového příspěvku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-24-2018-08, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 60 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 60 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 60 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 9. 2018), Odbor ekonomický (30. 9. 2018), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-08, RK-24-2018-08pr01.doc, RK-24-2018-08pr02.xls, RK-24-2018-08pr03.pdf


09. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci

Usnesení 1553/24/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení náborového příspěvku pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-24-2018-09, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 300 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 300 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 300 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 9. 2018), Odbor ekonomický (30. 9. 2018), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-09, RK-24-2018-09pr01.doc, RK-24-2018-09pr02.xls, RK-24-2018-09pr03.pdf


10. Souhlas s realizací opravy podlahy v prostoru oddělení centrální sterilizace Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení realizaci opravy podlahy v prostoru oddělení centrální sterilizace Nemocnice Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1554/24/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci opravy podlahy v prostoru oddělení centrální sterilizace Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-24-2018-10.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor majetkový (31. 12. 2018), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-10, RK-24-2018-10pr01.pdf


60. Prodloužení termínů vrácení zápůjček pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Pelhřimov o prodloužení termínu pro vrácení zápůjček. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1555/24/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce ke krytí výdajů na pořízení vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení dle materiálu RK-24-2018-60, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce ke krytí výdajů na opravu CT přístroje a pořízení nových kogeneračních jednotek dle materiálu RK-24-2018-60, př. 3.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2023), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 12. 2023)

termín: 31. 12. 2023

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-60, RK-24-2018-60pr01.pdf, RK-24-2018-60pr02.doc, RK-24-2018-60pr03.doc


11. Havarijní pojištění vozidla Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, požádal radu kraje o schválení výjimky prodloužení havarijního pojištění pro vozidlo starší 10 let, užívaného příspěvkovou organizací Vysočina Tourism. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1556/24/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 31. 12. 2023 pro vozidlo Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci  starší 10 let – Škoda Octavia Combi registrační značky 3J4 1957.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-11


12. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1557/24/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku podlahová čistička Cleanfix RA501B,  inventární číslo 22000053, rok pořízení 2000, pořizovací cena 127 952,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč a likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2018), Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-12


13. Jmenování hodnotící komise pro hodnocení žádostí v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu projektů mateřských a rodinných center v oblasti rodinné politiky

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, požádala radu kraje o jmenování výše uvedené hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1558/24/2018/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ovlivnit rozhodnutí, omezit nebo znemožnit svobodný výkon mandátu člena orgánů kraje, člena výboru, komise či jiného kolektivního orgánu s právem hlasovacím (rozhodovacím), popř. omezit nebo znemožnit svobodný postup a úsudek osoby nadané pravomocí rozhodnout nějakou podstatnou záležitost, otázku (jde o případy, kdy by mohlo zveřejnění vyvolat nebo umožnit nátlak na nositele mandátu rozhodovat či hlasovat, popř. kdy by zveřejnění vedlo k podstatnému zvýšení korupčního rizika).

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-13


14. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem přijetí účelové neinvestiční dotace z MPSV. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1559/24/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 27 066 776,41 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-14


15. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí 2018 a jejich použití

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1560/24/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2018 o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za I. pololetí 2018 v celkové výši 1 415 721,81 Kč dle materiálů RK-24-2018-15, př. 1 a RK-24-2018-15, př. 2;
 • změnu závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Investiční příspěvek“ na rok 2018 u  příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-24-2018-15, př. 2 s určením na použití dle materiálu RK-24-2018-15, př. 3;
 • změnu plánu investic na rok 2018 dle materiálu RK-24-2018-15, př. 3 s povinností dodržet účelovost poskytnutého investičního příspěvku.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-15, RK-24-2018-15pr01.xls, RK-24-2018-15pr02.xls, RK-24-2018-15pr03.xls, RK-24-2018-15pr04.pdf, RK-24-2018-15pr05.pdf, RK-24-2018-15pr06.pdf, RK-24-2018-15pr07.pdf


16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, informovali radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření z důvodu vratek nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT v roce 2018 zpět na účet MŠMT. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1561/24/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, §  3113  –  Základní školy, UZ 33070) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa) v celkové výši 518 833,30 Kč dle materiálu  RK-24-2018-16, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, §  3421  –  Využití volného času dětí a mládeže, UZ 33038) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a  středních škol 2017 – Modul SŠ ve výši 4 654,00 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu, Střední odborné škole  a  Vyšší odborné škole Ledeč nad Sázavou, IČO 60126647, o vrácené účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017 – Modul SŠ ve výši 4 654,00 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018), Odbor ekonomický (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-16, RK-24-2018-16pr01.xlsx


J. Běhounek navrhl projednání bodů 17, 18 v bloku.

K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

 


17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Usnesení 1562/24/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 82 049,20 Kč a  § 3127 – Střední školy ve výši 599 108,00 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 681 157,20 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Základní škole a Praktické škole Chotěboř, IČO 70836329, o částku 82 049,20 Kč
  • Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov, IČO 14450470, o částku 599 108,00 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-24-2018-17.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018), Odbor ekonomický (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-17


18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

Usnesení 1563/24/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 600 969,46 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 1 742 494,68 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 2 343 464,14 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 600 969,46 Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 1 742 494,68 Kč Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (28. 9. 2018), Odbor ekonomický (28. 9. 2018)

termín: 28. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-18


19. Podpora Roku moderních technologií a odborného vzdělávání 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení úhradu nákladů souvisejících s prezentací středních odborných škol a projektů „Postav si svoje auto“ a „Postav si svůj traktor“ u příležitosti Roku moderních technologií a  odborného vzdělávání 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1564/24/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ krajským školám na úhradu nákladů (včetně mzdových) souvisejících s prezentací  středních odborných škol u příležitosti Roku moderních technologií a odborného vzdělávání 2018 v celkové výši 42 060 Kč dle materiálu RK-24-2018-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-19, RK-24-2018-19pr01.xls


20. Změna financování krajských projektových záměrů v oblasti středních škol připravovaných pro druhou výzvu IROP

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh rozhodnutí o změně financování krajských projektových záměrů připravovaných pro druhou výzvu programu IROP v oblasti 2.4 Vzdělávání. Rada kraje přijala po rozsáhlé diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 1565/24/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
změnit název akce zařazené v kapitole Nemovitý majetek, příloze M1 – Školství ze "SŠ PTA Jihlava – Svářecí škola, byt školníka, šatny, Školní“ na nový „SŠ PTA Jihlava – svářečská škola a výukový pavilon“;
ukládá

odboru majetkovému ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu navrhnout:

 • zařazení akce „SPŠ a SOU Pelhřimov – rekonstrukce dílen Křemešnická“ do rozpočtu roku 2019 do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Školství v rozsahu zpracování stavební dokumentace s předpokladem zahájení realizace stavby v roce 2020;
 • zařazení akce „SŠ stavební Třebíč - dílna odborného výcviku“ do rozpočtu roku 2020 do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Školství v rozsahu zpracování stavební dokumentace s předpokladem zahájení realizace stavby v roce 2021;
 • zařazení akce „VOŠ, OA a SOUT Chotěboř – dostavba dílen odborného výcviku“ do rozpočtu roku 2020 do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Školství v rozsahu zpracování stavební dokumentace s předpokladem zahájení realizace stavby v roce 2021 za podmínky zvýšení počtu žáků v technických oborech.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-20, RK-24-2018-20pr01.doc


21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí finančního daru Ondřeji Zmeškalovi

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, informovali radu kraje o předloženém návrhu finanční podpory určené na realizaci charitativního běhu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1566/24/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-21, RK-24-2018-21pr01.pdf


J. Běhounek navrhl projednání bodů 22, 23 v bloku.

K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

 
22. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11

Usnesení 1567/24/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžního daru pro Základní školu a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11, dle materiálů RK-24-2018-22, př. 1 a RK-24-2018-22, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (28. 9. 2018)

termín: 28. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-22, RK-24-2018-22pr01.docx, RK-24-2018-22pr02.docx


23. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod

Usnesení 1568/24/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-24-2018-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-23, RK-24-2018-23pr01.doc


24. Uzavření smluv o výpůjčce v rámci projektu Učíme se ze života pro život

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh uzavření smluv o výpůjčce v rámci projektu "Učíme se ze života pro život". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1569/24/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o výpůjčce s partnery uvedenými v materiálu RK-24-2018-24, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu RK-24-2018-24, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-24, RK-24-2018-24pr01.doc, RK-24-2018-24pr02.doc


25. Soutěž „Cihla k cihle“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, seznámili radu kraje s návrhem vyhlášení 2. ročníku soutěže „Cihla k cihle“. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 1570/24/2018/RK

Rada kraje
vyhlašuje

2. ročník soutěže „Cihla k cihle“;

schvaluje

propozice soutěže „Cihla k cihle“ dle materiálu RK-24-2018-25, př. 1upr1;

bere na vědomí

informaci o nákladech 2. ročníku soutěže „Cihla k cihle“ dle materiálu RK-24-2018-25, př. 2;

rozhoduje

poskytnout věcné dary účastníkům 2. ročníku soutěže „Cihla k cihle“ dle materiálu RK-24-2018-25, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-25, RK-24-2018-25pr01.doc, RK-24-2018-25pr02.xls, RK-24-2018-25pr03.doc


26. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2018 – změna usnesení

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh změny usnesení týkajícího se přidělení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny pro rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1571/24/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit část usnesení č. 1141/18/2018/RK ze dne 12. 6. 2018 a to tak, že materiál RK-18-2018-60, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-24-2018-26, př. 1 a materiál RK-18-2018-60, př. 2 se nahrazuje materiálem RK-24-2018-26, př. 2.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-26, RK-24-2018-26pr01.pdf, RK-24-2018-26pr02.pdf, RK-24-2018-26pr03.pdf


27. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, informovali radu kraje o předloženém návrhu vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1572/24/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením osobního automobilu Renault Thalia, inventární číslo 30139, rok pořízení 2008, rok výroby 2002, SPZ 2J9 3823, pořizovací cena 120 000 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Vysočinou Education, školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediskem služeb školám, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-24-2018-27.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-27


28. Návrh na úpravu investičního plánu Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, seznámili radu kraje s návrhem změny čerpání fondu investic u Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč na rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1573/24/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic u Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a  Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč na rok 2018 dle materiálu RK-24-2018-28, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-28, RK-24-2018-28pr01.xls


29. Přijetí dotace k projektu - II/602 Jihlava – Dvorce - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu k výše uvedenému projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1574/24/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Projektu o účelovou dotaci z IROP ve výši 37 555 479,84 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Projektu o splátku kontokorentního úvěru ve výši 16 778 970,08 Kč a  o  převod do Fondu strategických rezerv ve výši 20 776 509,76 Kč.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 9. 2018), Odbor ekonomický (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-29


J. Běhounek navrhl projednání bodů 30 - 32, 36 - 40 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

 


30. Majetkoprávní příprava, návrh vypořádání pozemků a staveb po dokončení stavby II/353 Velký Beranov - obchvat

Usnesení 1575/24/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít se statutárním městem Jihlava smlouvu o budoucí darovací smlouvě na nemovité věci v  rozsahu dle materiálu RK-24-2018-30, př. 1 v k.ú. Velký Beranov, k.ú. Henčov a  v  k.ú. Helenín.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-30, RK-24-2018-30pr01.doc, RK-24-2018-30pr02.pdf


31. Majetkoprávní příprava stavby "II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U VODAKu)"

Usnesení 1576/24/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi městem Humpolec na straně půjčitele a Krajem Vysočina na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce části pozemků par. č. 724/45 o výměře 19 m2, par. č. 724/46 o výměře 108 m2, par. č. 2490/9 o výměře 8 m2 a par. č. 2524/22 o výměře 28 m2 v k. ú. a obci Humpolec pro stavbu „II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U VODAKu)“ a to na dobu 8 měsíců od předání staveniště dodavateli;
 • uzavřít mezi společností VODAK Humpolec s.r.o., se sídlem Pražská 544, 396 01 Humpolec, IČ 490 50 541 na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvu na část pozemku par. č. 724/2 o výměře 5 m2 v k. ú. a obci Humpolec pro stavbu „II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U VODAKu)“ za cenu 15 Kč/m2/rok a  to na dobu 8 měsíců od předání staveniště dodavateli.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-31, RK-24-2018-31pr01.pdf


32. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“, návrh na změnu usnesení 1489/22/2018/RK

Usnesení 1577/24/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • změnit usnesení 1489/22/2018/RK tak, že materiál RK-22-2018-59, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-24-2018-32, př. 1;
 • uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele a obcí Salačova Lhota na straně půjčitele na pozemky potřebné pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“ v rozsahu dle materiálu RK-24-2018-32, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-32, RK-24-2018-32pr01.xls, RK-24-2018-32pr02.xls


36. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina

Usnesení 1578/24/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-24-2018-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2018), Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-36, RK-24-2018-36pr01.pdf


37. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1579/24/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-24-2018-37, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-37, RK-24-2018-37pr01.xlsx


38. Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k.ú. Chotěměřice

Usnesení 1580/24/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina, jako budoucím povinným ze služebnosti a ČEZ Distribuce a.s., jako budoucím oprávněným ze služebnosti pro akci "Chotěměřice, č.p. 13, úprava TS 0499, vdnn, č. stavby: IV-12-2017395".

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-38, RK-24-2018-38pr01.pdf, RK-24-2018-38pr02.pdf


39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek – přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd

Usnesení 1581/24/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4211 - Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) rozpočtu kraje o investiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 1 905 970 Kč na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.

odpovědnost: Odbor ekonomický (7. 9. 2018)

termín: 7. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-39


40. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy o možnosti provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 1582/24/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-24-2018-40, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, o možnosti investorů provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-24-2018-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-40, RK-24-2018-40pr01.xls


33. Uzavření smluv nájemních na pozemky v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč pro realizaci projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“ - změna usnesení č. 0867/15/2018/RK

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1583/24/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-33, RK-24-2018-33pr01.xls


34. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč pro realizaci projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnutí o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1584/24/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít s městysem Nové Veselí smlouvu zakládající právo provést stavbu k pozemku par. č. 309/9 - trvalý travní porost o výměře 4382 m2 v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou, dle materiálu RK-24-2018-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-34, RK-24-2018-34pr01.doc


35. Prodej nemovité věci v k. ú. Jihlava

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém záměru prodeje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1585/24/2018/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 10. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-35, RK-24-2018-35pr01.pdf, RK-24-2018-35pr02.doc


41. Úhrada za užívání pozemku v k.ú. a obci Jihlava

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o úhradě náhrady za užívání pozemku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1586/24/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uhradit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových náhradu za užívání pozemku par. č. 4638/3 v k. ú. a obci Jihlava ve výši 4 501 Kč.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-41, RK-24-2018-41pr01.pdf, RK-24-2018-41pr02.pdf


42. Veřejná zakázka na služby Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn. - por. a neuro. oddělení - projektová dokumentace

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1587/24/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávání veřejné zakázky na „Nemocnice Pelhřimov – Pavilon dětského, gyn. - por. a  neuro. oddělení - projektová dokumentace“ formou otevřeného řízení dle § 56/1 ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-24-2018-42, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-24-2018-42, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (20. 9. 2018)

termín: 20. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-42, RK-24-2018-42pr01.doc, RK-24-2018-42pr02.doc


43. Prodej nemovitých věcí v k.ú. a obci Těchobuz

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu prodeje. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 1588/24/2018/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 10. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-43, RK-24-2018-43pr01.pdf, RK-24-2018-43pr02.doc, RK-24-2018-43pr03.pdf, RK-24-2018-43pr04.doc, RK-24-2018-43pr05.doc, RK-24-2018-43pr06.doc, RK-24-2018-43pr07.doc


57. Úhrada bezdůvodného obohacení za užívání pozemků v k. ú. Habry

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh podání žádosti o uzavření nájemní smlouvy a převodu zmíněných pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1589/24/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • uhradit Státnímu pozemkovému úřadu náhradu za užívání pozemků st. par. č. 651, par. č. 5319/23, par. č. 5319/24 a par. č. 5319/25 v k. ú. Habry ve výši 16 467 Kč;
 • podat žádost Státnímu pozemkovému úřadu o uzavření nájemní smlouvy a o převod těchto pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2018)

termín: 10. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-57, RK-24-2018-57pr01.pdf, RK-24-2018-57pr02.pdf


59. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým záměrem prodeje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1590/24/2018/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo nespravedlivě způsobit podstatnou újmu (ekonomickou i neekonomickou) jiné osobě (právnické i fyzické) a ohrozit její oprávněné zájmy.

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-59, RK-24-2018-59pr01.pdf, RK-24-2018-59pr02.pdf, RK-24-2018-59pr03.xls, RK-24-2018-59pr04.pdf, RK-24-2018-59pr05.pdf, RK-24-2018-59pr06.pdf


44. „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2019“ výběr nejvýhodnější nabídky

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1591/24/2018/RK

Neveřejný materiál:

V případě hodnocení veřejné zakázky elektronickou aukcí je rozhodnutí o zadání zakázky neveřejné z důvodu, že po oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům běží lhůta 15ti dnů na podání námitek proti průběhu elektronické aukce a rozhodnutí o zadání veřejné zakázky. Do uplynutí této lhůty nemusí být rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky konečné a elektronická aukce by mohla být opakovaná. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-44, RK-24-2018-44pr01.jpg, RK-24-2018-44pr02.jpg, RK-24-2018-44pr03.xlsx


45. „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2019“ výběr nejvýhodnější nabídky

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2019“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1592/24/2018/RK

Neveřejný materiál:

V případě hodnocení veřejné zakázky elektronickou aukcí je rozhodnutí o zadání zakázky neveřejné z důvodu, že po oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům běží lhůta 15ti dnů na podání námitek proti průběhu elektronické aukce a rozhodnutí o zadání veřejné zakázky. Do uplynutí této lhůty nemusí být rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky konečné a elektronická aukce by mohla být opakovaná. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-45, RK-24-2018-45pr01.jpg, RK-24-2018-45pr02.jpg, RK-24-2018-45pr03.xlsx


46. Poskytnutí dotace na realizaci projektu Geopark Vysočina – konkurenceschopný národní geopark - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu poskytnutí dotace Mikroregionu Telčsko na realizaci projektu „Geopark Vysočina – konkurenceschopný národní geopark“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1593/24/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Mikroregionu Telčsko, se sídlem nám. Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč, IČO 71180311 na realizaci projektu „Geopark Vysočina – konkurenceschopný národní geopark“ ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-24-2018-46, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-24-2018-46, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve zvýšení § 2143 – Cestovní ruch o částku 200 000 Kč při současném snížení § 2141 – Vnitřní obchod o částku 200 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-46, RK-24-2018-46pr01.pdf, RK-24-2018-46pr02.docx


47. Smlouva o poskytnutí prostředků z EFRR k projektu “Lidová kultura / Volkskultur"

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu Smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1594/24/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z EFRR dle materiálu RK-24-2018-47, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (10. 10. 2018)

termín: 10. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-47, RK-24-2018-47pr01.zip


48. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 2. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu přijetí dotace v rámci projektu „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1595/24/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“ o  přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 538 685,59 Kč (21 091,84 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 21 091,84 €.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2018), Odbor ekonomický (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-48, RK-24-2018-48pr01.xls


49. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na výše uvedený projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1596/24/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „TA  AT-CZ – Kraj Vysočina“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 4 473,09 Kč (174,05 €). 

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2018), Odbor ekonomický (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-49


50. Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1597/24/2018/RK

Neveřejný materiál:

Materiál a všechny jeho přílohy jsou neveřejné z důvodů ochrany osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-50, RK-24-2018-50pr01.pdf, RK-24-2018-50pr02.pdf, RK-24-2018-50pr03.zip, RK-24-2018-50pr04.pdf


51. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1598/24/2018/RK

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-51, RK-24-2018-51pr01.pdf, RK-24-2018-51pr02.pdf, RK-24-2018-51pr03.pdf, RK-24-2018-51pr04.pdf, RK-24-2018-51pr05.pdf, RK-24-2018-51pr06.pdf, RK-24-2018-51pr07.pdf, RK-24-2018-51pr08.pdf, RK-24-2018-51pr09.pdf, RK-24-2018-51pr10.pdf, RK-24-2018-51pr11.pdf, RK-24-2018-51pr12.pdf, RK-24-2018-51pr13.pdf, RK-24-2018-51pr14.pdf, RK-24-2018-51pr15.pdf, RK-24-2018-51pr16.pdf, RK-24-2018-51pr17.pdf, RK-24-2018-51pr18.pdf, RK-24-2018-51pr19.docx, RK-24-2018-51pr20.docx, RK-24-2018-51pr21.doc, RK-24-2018-51pr22.doc, RK-24-2018-51pr23.doc, RK-24-2018-51pr24.doc, RK-24-2018-51pr25.doc, RK-24-2018-51pr26.doc, RK-24-2018-51pr27.doc, RK-24-2018-51pr28.pdf


52. Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0342/07/2018/RK

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu změny usnesení. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1599/24/2018/RK

Neveřejný materiál:

Materiál i všechny jeho přílohy jsou neveřejné z důvodů ochrany osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-52, RK-24-2018-52pr01.pdf, RK-24-2018-52pr02.pdf, RK-24-2018-52pr03.zip


53. Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 1244/19/2018/RK

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh změny usnesení 1244/19/2018/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1600/24/2018/RK

Neveřejný materiál:

Materiál i všechny jeho přílohy jsou neveřejné z důvodů ochrany osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-53, RK-24-2018-53pr01.pdf, RK-24-2018-53pr02.pdf, RK-24-2018-53pr03.zip


58. Průběžná informace o přípravě na programové období EU 2021+

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje shrnutí nejdůležitějších aktuálních informací souvisejících s přípravou České republiky na nové programové období EU 2021+. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1601/24/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-24-2018-58.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (4. 9. 2018)

termín: 4. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-58, RK-24-2018-58pr01.docx, RK-24-2018-58pr02.docx, RK-24-2018-58pr03.docx, RK-24-2018-58pr04.docx, RK-24-2018-58pr05.docx, RK-24-2018-58pr06.doc, RK-24-2018-58pr07.docx, RK-24-2018-58pr08.docx, RK-24-2018-58pr09.docx, RK-24-2018-58pr10.docx, RK-24-2018-58pr11.pdf, RK-24-2018-58pr12.docx, RK-24-2018-58pr13.xlsx


54. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Prameniště Jankovského potoka a jejího ochranného pásma a přírodní rezervace Meandry Jankovského potoka a jejího ochranného pásma

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem vyhlášení dvou zvláště chráněných území v kategorii přírodní rezervace namísto stávající národní přírodní památky Jankovský potok. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1602/24/2018/RK

Rada kraje
vydává
 • nařízení Kraje Vysočina č. 2/2018, o zřízení přírodní rezervace Prameniště Jankovského potoka a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-24-2018-54, př. 1;
 • nařízení Kraje Vysočina č. 3/2018, o zřízení přírodní rezervace Meandry Jankovského potoka a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-24-2018-54, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-54, RK-24-2018-54pr01.doc, RK-24-2018-54pr02.doc


55. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Velká a Malá olšina

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh nařízení o zřízení zvláště chráněného území v kategorii přírodní rezervace Velká a Malá olšina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1603/24/2018/RK

Rada kraje
vydává

nařízení Kraje Vysočina č. 4/2018, o zřízení přírodní rezervace Velká a Malá olšina, dle materiálu RK-24-2018-55, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-55, RK-24-2018-55pr01.doc


56. Zpráva o realizaci a Zjednodušená žádost o platbu k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o předložené Zprávě o realizaci a Zjednodušené žádosti o platbu k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1604/24/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve ZoR dle materiálu RK-24-2018-56, př. 1 a ve ZŽoP dle materiálu RK-24-2018-56, př. 2;

ukládá

odboru životního prostředí a zemědělství předložit ZoR a ZŽoP k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ dle materiálů RK-24-2018-56, př. 1RK-24-2018-56, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2018-56, RK-24-2018-56pr01.pdf, RK-24-2018-56pr02.pdf


61. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 24/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 18. 9. 2018, v 7:00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Mgr. Pavel Franěk                                                               …..………………………………….……

 

 

 

Ing. Vladimír Novotný                                                          …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 24/2018 dne 4. 9. 2018.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 6. 9. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz