Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 24/2019 - 27. 8. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zpráva o zakázce malého rozsahu na pořízení centrální SW platformy pro IoT čidla
3 Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
4 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
5 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektů v rámci programu „Bezpečnost a kvalita zdravotní péče“
6 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu v rámci programu „Rozvojové projekty zdravotní péče“
7 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na financování generální opravy planární gamakamery oddělení nukleární medicíny
8 Dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
9 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vrácení zápůjček poskytnutých na realizaci projektů Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
10 Odměny za splnění osobního cíle pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
11 Stanovení platu ředitelce Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
12 Zhodnocení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ředitelky/ředitele příspěvkové organizace
13 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za první pololetí roku 2019
14 Žádost městyse Štoky o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
15 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek ke stávající smlouvě – prodloužení termínu
16 Stáž v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Studijní dohoda o průběhu stáže
17 Smlouva o partnerství a spolupráci s asociací Trophée Mille, organizace soutěže Trophée Mille Česká republika
18 Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2020
19 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace městu Světlá nad Sázavou na stavbu sportovní haly
20 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol - 2. etapa
21 Změna ve zřizovací listině
22 Dodatek ke smlouvě o zápůjčce určené ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Laboratoř elektrotechnických měření“ Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou
23 „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2020“ výběr dodavatele k uzavření smlouvy
24 „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2020“ výběr nejvýhodnější nabídky
25 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - finanční dar na podporu Dechového orchestru TUTTI při ZUŠ Jihlava
26 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
27 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura- Poskytnutí dotace na projekt “Cisterciácká kulturní krajina v Evropě – podklad pro získání označení Evropské dědictví/ European Heritage Label“
28 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2019
29 Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
30 Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem
31 Veřejná zakázka na stavební práce: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)
32 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“
33 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku
34 Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
35 "Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba" - podání 3. oznámení o změně
36 „Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.“ - uzavření smlouvy kupní v k. ú. a obci Měřín
37 Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
38 Předání majetku do hospodaření Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
39 Budoucí kupní smlouva a o právu provést stavbu - III/36051 Křižanov - Vídeň
40 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
41 Předání nemovité věci do hospodaření Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
42 Předání majetku do hospodaření Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou
43 Veřejná zakázka "Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov - stavební práce"
44 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina a pro potřebu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
45 Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
46 Předání nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci po stavbě „II/388 Bobrová - Zvole“
47 Nabytí spoluvlastnického podílu pozemku par. č. 582/5 v k. ú. Zhoř u Jihlavy
48 Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
49 Návrh na zařazení nové akce „Dětský domov Telč – havárie, oprava vytápění skupiny B“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
50 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“
51 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 4. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
52 Žádost o podstatnou změnu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
53 Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
54 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
55 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
56 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
57 Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0010
58 Fond Vysočiny – grantový program „Čistá voda 2018“ - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
59 Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
60 Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura lávka v EVL Šlapanka a Zlatý potok z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
61 Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura – PR Velká a Malá olšina z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz