Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 24/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 24/2019, které se konalo dne 27. 8. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 23/2019

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 27. 8. 2019.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 23/2019
02.  Zpráva o zakázce malého rozsahu na pořízení centrální SW platformy pro IoT čidla
03.  Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
04.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
05.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektů v rámci programu „Bezpečnost a kvalita zdravotní péče“
06.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu v rámci programu „Rozvojové projekty zdravotní péče“
07.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na financování generální opravy planární gamakamery oddělení nukleární medicíny
08.  Dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
09.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vrácení zápůjček poskytnutých na realizaci projektů Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
10.  Odměny za splnění osobního cíle pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
11.  Stanovení platu ředitelce Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
12.  Zhodnocení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ředitelky/ředitele příspěvkové organizace
13.  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za první pololetí roku 2019
14.  Žádost městyse Štoky o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
15.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek ke stávající smlouvě – prodloužení termínu
16.  Stáž v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Studijní dohoda o průběhu stáže
17.  Smlouva o partnerství a spolupráci s asociací Trophée Mille, organizace soutěže Trophée Mille Česká republika
18.  Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2020
19.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace městu Světlá nad Sázavou na stavbu sportovní haly
20.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol - 2. etapa
21.  Změna ve zřizovací listině
22.  Dodatek ke smlouvě o zápůjčce určené ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Laboratoř elektrotechnických měření“ Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou
23.  „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2020“ výběr dodavatele k uzavření smlouvy
24.  „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2020“ výběr nejvýhodnější nabídky
25.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - finanční dar na podporu Dechového orchestru TUTTI při ZUŠ Jihlava
26.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
27.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura- Poskytnutí dotace na projekt “Cisterciácká kulturní krajina v Evropě – podklad pro získání označení Evropské dědictví/ European Heritage Label“
28.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2019
29.  Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
30.  Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem
31.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)
32.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“
33.  Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku
34.  Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
35.  "Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba" - podání 3. oznámení o změně
36.  „Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.“ - uzavření smlouvy kupní v k. ú. a obci Měřín
37.  Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
38.  Předání majetku do hospodaření Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
39.  Budoucí kupní smlouva a o právu provést stavbu - III/36051 Křižanov - Vídeň
40.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
41.  Předání nemovité věci do hospodaření Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
42.  Předání majetku do hospodaření Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou
44.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina a pro potřebu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
46.  Předání nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci po stavbě „II/388 Bobrová - Zvole“
47.  Nabytí spoluvlastnického podílu pozemku par. č. 582/5 v k. ú. Zhoř u Jihlavy
48.  Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
49.  Návrh na zařazení nové akce „Dětský domov Telč – havárie, oprava vytápění skupiny B“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
43.  Veřejná zakázka "Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov - stavební práce"
45.  Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
50.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“
51.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 4. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
52.  Žádost o podstatnou změnu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
53.  Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
54.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
55.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
56.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
57.  Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0010
58.  Fond Vysočiny – grantový program „Čistá voda 2018“ - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
59.  Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
60.  Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura lávka v EVL Šlapanka a Zlatý potok z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
61.  Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura – PR Velká a Malá olšina z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
62.  Rozprava členů rady

Usnesení 1390/24/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 27. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 23/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Zpráva o zakázce malého rozsahu na pořízení centrální SW platformy pro IoT čidla

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o návrhu vzít na vědomí Zprávu o zakázce malého rozsahu na pořízení centrální SW platformy pro IoT čidla. Projednávání se zúčastnil L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1391/24/2019/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 30. 6. 2024

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-02, RK-24-2019-02pr01.docx, RK-24-2019-02pr02.docx, RK-24-2019-02pr03.xlsx, RK-24-2019-02pr04.xlsx, RK-24-2019-02pr05.docx, RK-24-2019-02pr06.docx, RK-24-2019-02pr07.docx


03. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrhu souhlasit s realizací nových investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1392/24/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-24-2019-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-03, RK-24-2019-03pr01.pdf


04. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1393/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit: 

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 13 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 13 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 13 000 000 Kč  za účelem částečné úhrady výdajů spojených s navýšením osobních nákladů.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (10. 9. 2019), Odbor ekonomický (10. 9. 2019), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-04, RK-24-2019-04pr01.doc

 

K navrhovaným bodům 05, 06, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


05. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektů v rámci programu „Bezpečnost a kvalita zdravotní péče“

Usnesení 1394/24/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) o účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu „Bezpečnost a kvalita zdravotní péče“ v celkové výši 286 575 Kč (ÚZ 35438);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro:
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 196 575 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Posílení role interního auditora v programu kontinuálního zvyšování kvality péče v Nemocnici Jihlava“;
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 90 000 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Prohlubování vědomostí a dovedností v oblasti podpory zdraví u pacientů, zaměstnanců a veřejnosti s aktivním zapojením v péči o své zdraví“.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (27. 9. 2019), Odbor ekonomický (27. 9. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (27. 9. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (27. 9. 2019)

termín: 27. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-05, RK-24-2019-05pr01.pdf


06. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu v rámci programu „Rozvojové projekty zdravotní péče“

Usnesení 1395/24/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, ÚZ 35442) o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu „Rozvojové projekty zdravotní péče“ ve výši 350 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 350 000 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Nejste sami“.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (27. 9. 2019), Odbor ekonomický (27. 9. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (27. 9. 2019)

termín: 27. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-06, RK-24-2019-06pr01.pdf


07. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na financování generální opravy planární gamakamery oddělení nukleární medicíny

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1396/24/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s opravou planární gamakamery oddělení nukleární medicíny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace;

ukládá

řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví žádost o převod prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce na financování generální opravy planární gamakamery ve výši 100 % z vyčíslené ceny;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce na financování generální opravy planární gamakamery ve výši 2 292 950 Kč dle materiálu RK-24-2019-07, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 2 292 950 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 292 950 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s generální opravou planární gamakamery oddělení nukleární medicíny.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (29. 11. 2019), Odbor ekonomický (29. 11. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (29. 11. 2019)

termín: 29. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-07, RK-24-2019-07pr01.pdf, RK-24-2019-07pr02.docx, RK-24-2019-07pr03.pdf


08. Dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem souhlasit s uzavřením dodatku ke smlouvě o kontokorentním úvěru pro uvedenou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1397/24/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona č. 21/1992 Sb., o bankách (bankovní tajemství).

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-08, RK-24-2019-08pr01.pdf, RK-24-2019-08pr02.pdf, RK-24-2019-08pr03.pdf, RK-24-2019-08pr04.pdf


09. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vrácení zápůjček poskytnutých na realizaci projektů Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1398/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o celkovou částku 80 057 676,10 Kč v souvislosti se splátkou zápůjček poskytnutých: 

 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu „Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP“, částka 59 761 359,57 Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“, částka 6 899 482,79 Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizace, na realizaci projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“, částka 13 396 833,74 Kč; 

a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (10. 9. 2019), Odbor ekonomický (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-09


10. Odměny za splnění osobního cíle pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem stanovit odměny ředitelkám/ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací kraje. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1399/24/2019/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-24-2019-10, př. 6.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 9. 2019), Oddělení řízení lidských zdrojů (30. 9. 2019), ředitelky/ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-10, RK-24-2019-10pr01.pdf, RK-24-2019-10pr02.docx, RK-24-2019-10pr03.pdf, RK-24-2019-10pr04.docx, RK-24-2019-10pr05.pdf, RK-24-2019-10pr06.xls


11. Stanovení platu ředitelce Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, informovala radu kraje o návrhu stanovit plat ředitelce shora uvedené příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1400/24/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-11, RK-24-2019-11pr01.xls, RK-24-2019-11pr02.doc


12. Zhodnocení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ředitelky/ředitele příspěvkové organizace

J. Běhounek podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1401/24/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-12, RK-24-2019-12pr01.pdf, RK-24-2019-12pr02.docx, RK-24-2019-12pr03.doc


13. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za první pololetí roku 2019

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2019 a schválit navrhovaná řešení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1402/24/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění usnesení rady kraje za první pololetí roku 2019 dle materiálu RK-24-2019-13, př. 2;

schvaluje

navrhovaná řešení dle materiálu RK-24-2019-13, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-13, RK-24-2019-13pr01.pdf, RK-24-2019-13pr02.pdf


14. Žádost městyse Štoky o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1403/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci Městysu Štoky, IČO 00268356 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu RK-24-2019-14, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-24-2019-14, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-14, RK-24-2019-14pr01.pdf, RK-24-2019-14pr02.pdf


15. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek ke stávající smlouvě – prodloužení termínu

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1404/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 5 362 840 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-24-2019-15, př. 1
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-24-2019-15, př. 2;
 • uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na stavbu požární zbrojnice dle materiálu RK-24-2019-15, př. 4
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 5 362 840 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 362 840 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (27. 8. 2019)

termín: 27. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-15, RK-24-2019-15pr01.pdf, RK-24-2019-15pr02.pdf, RK-24-2019-15pr03.pdf, RK-24-2019-15pr04.doc


16. Stáž v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Studijní dohoda o průběhu stáže

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje návrhu uzavřít dohodu o průběhu stáže v Bruselu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1405/24/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-16, RK-24-2019-16pr01.doc, RK-24-2019-16pr02.doc


17. Smlouva o partnerství a spolupráci s asociací Trophée Mille, organizace soutěže Trophée Mille Česká republika

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Smlouva o partnerství a spolupráci s asociací Trophée Mille. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1406/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu dle materiálu RK-24-2019-17, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 11. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2019), Odbor ekonomický (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-17, RK-24-2019-17pr01.PDF, RK-24-2019-17pr02.PDF, RK-24-2019-17pr03.PDF, RK-24-2019-17pr04.pdf, RK-24-2019-17pr05.docx


18. Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2020

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o zapojení Kraje Vysočina do projektu eljub E-Book Woche 2020. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1407/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-18, RK-24-2019-18pr01.pdf, RK-24-2019-18pr02.doc, RK-24-2019-18pr03.doc


19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace městu Světlá nad Sázavou na stavbu sportovní haly

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci městu Světlá nad Sázavou na realizaci projektu „Sportovní hala Světlá nad Sázavou. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1408/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 9 294 424 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 9 294 424 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 9 294 424 Kč městu Světlá nad Sázavou, se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO: 00268321 na realizaci projektu „Sportovní hala Světlá nad Sázavou“;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-24-2019-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-19, RK-24-2019-19pr01.pdf, RK-24-2019-19pr02.pdf, RK-24-2019-19pr03.pdf


20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol - 2. etapa

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1409/24/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3111 - Mateřské školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol – 2. etapa určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v celkové výši 7 925 223 Kč dle materiálu RK-24-2019-20, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol – 2. etapa právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-24-2019-20, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (10. 9. 2019), Odbor ekonomický (31. 8. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-20, RK-24-2019-20pr01.xlsx


21. Změna ve zřizovací listině

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny níže uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1410/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou dle materiálu RK-24-2019-21, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-21, RK-24-2019-21pr01.docx


22. Dodatek ke smlouvě o zápůjčce určené ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Laboratoř elektrotechnických měření“ Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o zápůjčce určené ke krytí výdajů spojených s realizací daného projektu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1411/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o zápůjčce dle materiálu RK-24-2019-22, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-22, RK-24-2019-22pr01.pdf, RK-24-2019-22pr02.pdf, RK-24-2019-22pr03.doc, RK-24-2019-22pr04.pdf


23. „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2020“ výběr dodavatele k uzavření smlouvy

V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem elektronické aukce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1412/24/2019/RK

Neveřejný materiál:

V případě hodnocení veřejné zakázky elektronickou aukcí je rozhodnutí o zadání zakázky neveřejné z důvodu, že po oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům běží lhůta 15ti dnů na podání námitek proti průběhu elektronické aukce a rozhodnutí o zadání veřejné zakázky. Do uplynutí této lhůty nemusí být rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky konečné a elektronická aukce by mohla být opakovaná. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-23, RK-24-2019-23pr01.xlsx, RK-24-2019-23pr02.xlsx, RK-24-2019-23pr03.xlsx, RK-24-2019-23pr04.pdf


24. „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2020“ výběr nejvýhodnější nabídky

V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem elektronické aukce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1413/24/2019/RK

Neveřejný materiál:

V případě hodnocení veřejné zakázky elektronickou aukcí je rozhodnutí o zadání zakázky neveřejné z důvodu, že po oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům běží lhůta 15ti dnů na podání námitek proti průběhu elektronické aukce a rozhodnutí o zadání veřejné zakázky. Do uplynutí této lhůty nemusí být rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky konečné a elektronická aukce by mohla být opakovaná. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-24, RK-24-2019-24pr01.xlsx, RK-24-2019-24pr02.xlsx, RK-24-2019-24pr03.xlsx, RK-24-2019-24pr04.pdf

 

K navrhovaným bodům 25, 26, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - finanční dar na podporu Dechového orchestru TUTTI při ZUŠ Jihlava

Usnesení 1414/24/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury Unii rodičů při ZUŠ Jihlava, z.s., IČO 265 788 16 ve výši 30 000 Kč dle materiálu RK-24-2019-25, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-25, RK-24-2019-25pr01.pdf, RK-24-2019-25pr02.docx


26. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“

Usnesení 1415/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 210 159,02 Kč v souvislosti s třetí  splátkou zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace poskytnuté na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-26, RK-24-2019-26pr01.xls


27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura- Poskytnutí dotace na projekt “Cisterciácká kulturní krajina v Evropě – podklad pro získání označení Evropské dědictví/ European Heritage Label“

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu poskytnout dotaci žadateli Havlíčkův kraj, o.p.s. na podporu uvedeného projektu. Závěrem diskuze rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1416/24/2019/RK

Rada kraje

rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 100 000 Kč žadateli Havlíčkův kraj, o.p.s., se sídlem Školní 500, Ždírec nad Doubravou, IČO 27493245 dle materiálu RK-24-2019-27, př. 2upr1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-24-219-27, př. 2upr1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč na poskytnutí dotace;

ukládá

odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu dál jednat;

žádá

náměstkyni hejtmana. J. Fischerovou o další projednávání této záležitosti se všemi zapojenými partnery, jak na české, tak na zahraniční straně.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-27, RK-24-2019-27pr01.pdf, RK-24-2019-27pr02.docx


28. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2019

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za období leden – červenec 2019. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1417/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2019 dle materiálu RK-24-2019-28, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (11. 9. 2019)

termín: 11. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-28, RK-24-2019-28pr01.xls


29. Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje udělit ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním a mateřským školám. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1418/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje udělit ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. – 3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2019 dle materiálu RK-24-2019-29, př. 1 a na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-24-2019-29, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-29, RK-24-2019-29pr01.pdf, RK-24-2019-29pr02.doc


30. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1419/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Jihomoravského kraje na výběr autobusových dopravců pro oblasti Brněnsko, Boskovicko a Jihovýchod“ s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu RK-24-2019-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-30, RK-24-2019-30pr01.pdf


31. Veřejná zakázka na stavební práce: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 1420/24/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)" formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v  platném znění, v  souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-24-2019-31, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-24-2019-31, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-24-2019-31, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-31, RK-24-2019-31pr01.docx, RK-24-2019-31pr02.docx


32. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“

Ze zasedání se omluvil J. Hyliš. V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání odešel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1421/24/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 7 456 001,85 Kč, určenou na financování projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 8. 2019), Odbor ekonomický (30. 8. 2019)

termín: 30. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-32


33. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin níže uvedených příspěvkových organizací kraje. Projednávání se zúčastnil R.  Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání přišel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1422/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-24-2019-33, př. 1;
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova ve Věži, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-24-2019-33, př. 2;
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace, dle materiálu RK-24-2019-33, př. 3.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-33, RK-24-2019-33pr01.doc, RK-24-2019-33pr02.doc, RK-24-2019-33pr03.doc


34. Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1423/24/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 778 220 Kč dle materiálu RK-24-2019-34, př. 4 dle závazného pokynu zřizovatele k použití části „Příspěvku na provoz“ II s podmínkou výplaty spočívající ve schválení maximální výše příspěvku na provoz projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI Zastupitelstvem Kraje Vysočina;
 • závazný pokyn zřizovatele k použití části „Příspěvku na provoz“ II dle materiálu RK-24-2019-34, př. 5;
 • vzor smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-24-2019-34, př. 6;
 • vzor dodatku smlouvy o poskytnutí dotace pro služby, které jsou z projektu již financované, dle materiálu RK-24-2019-34, př. 7;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb, které Kraj Vysočina nezřizuje, ve výši 113 696 610 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu RK-24-2019-34, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“ pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb, které Kraj Vysočina nezřizuje, dle materiálu RK-24-2019-34, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít Dodatky č. I ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) dle materiálu RK-24-2019-34, př. 3;
 • schválit maximální výši příspěvku na provoz pro poskytovatele sociálních služeb příspěvkovým organizacím kraje na období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2020 ve výši 3 891 100 Kč pro Psychocentrum – manželskou a rodinnou poradnu a od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 ve výši 3 267 340 Kč pro Domov Kopretina Černovice a Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu RK-24-2019-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-34, RK-24-2019-34pr01.xls, RK-24-2019-34pr02.pdf, RK-24-2019-34pr03.pdf, RK-24-2019-34pr04.xlsx, RK-24-2019-34pr05.doc, RK-24-2019-34pr06.doc, RK-24-2019-34pr07.doc


35. "Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba" - podání 3. oznámení o změně

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje návrh schválit prodloužení termínu pro realizaci daného projektu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1424/24/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

3. oznámení o změně dle materiálu RK-24-2019-35, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-24-2019-35, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-35, RK-24-2019-35pr01.doc


36. „Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.“ - uzavření smlouvy kupní v k. ú. a obci Měřín

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít kupní smlouvu v k. ú. a obci Měřín. Projednávání se zúčastnili V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1425/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky par. č. 187/46 o výměře 649 m2, par. č. 187/47 o výměře 200 m2, par. č. 1311/9 o výměře 739 m2, par. č. 1311/13 o výměře 416 m2 a par. č. 1311/14 o výměře 1 210 m2 v k. ú. Měřín za kupní cenu ve výši 2 249 800 Kč + 472 458 Kč DPH, tzn. celkem 2 722 258 Kč z vlastnictví městysu Měřín se sídlem Náměstí 106, 594 42 Měřín, IČ 00294799, do vlastnictví Kraje Vysočina, v rámci projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-36, RK-24-2019-36pr01.DOC, RK-24-2019-36pr02.pdf


37. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením smluv ze strany příspěvkových organizací kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1426/24/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením:

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-37, RK-24-2019-37pr01.pdf, RK-24-2019-37pr02.docx

 

K navrhovaným bodům 38 – 42, 44, 46 - 49, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


38. Předání majetku do hospodaření Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace

Usnesení 1427/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-24-2019-38, př. 1, kterým se předává do hospodaření organizace nově pořízená stavba.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-38, RK-24-2019-38pr01.docx, RK-24-2019-38pr02.pdf


39. Budoucí kupní smlouva a o právu provést stavbu - III/36051 Křižanov - Vídeň

Usnesení 1428/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě a o právu provést stavbu v rámci připravované akce III/36051 Křižanov - Vídeň dle materiálu RK-24-2019-39, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-39, RK-24-2019-39pr01.docx, RK-24-2019-39pr02.pdf


40. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

Usnesení 1429/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-24-2019-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-40, RK-24-2019-40pr01.doc


41. Předání nemovité věci do hospodaření Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Usnesení 1430/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dle materiálu RK-24-2019-41, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-41, RK-24-2019-41pr01.doc


42. Předání majetku do hospodaření Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou

Usnesení 1431/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou  dle materiálu RK-24-2019-42, př. 1, kterým se předávají do hospodaření organizace nově pořízené stavby.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-42, RK-24-2019-42pr01.doc, RK-24-2019-42pr02.pdf


44. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina a pro potřebu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny

Usnesení 1432/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky:

 • dle materiálu RK-24-2019-44, př. 1 od vlastníků  vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2;
 • dle materiálu RK-24-2019-44, př. 2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu 80 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-44, RK-24-2019-44pr01.xlsx, RK-24-2019-44pr02.xlsx


46. Předání nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci po stavbě „II/388 Bobrová - Zvole“

Usnesení 1433/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v rozsahu dle materiálu RK-24-2019-46, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-46, RK-24-2019-46pr01.doc


47. Nabytí spoluvlastnického podílu pozemku par. č. 582/5 v k. ú. Zhoř u Jihlavy

Usnesení 1434/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina id. 3/12 pozemku par. č. 582/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 79 m2 v k. ú. Zhoř u Jihlavy a obci Zhoř od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smlouvy za  kupní cenu stanovenou dohodou ve výši 100 Kč/m2, respektive nabýt bezúplatně z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v případě, že v probíhajícím dědickém řízení připadnou do vlastnictví České republiky.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 8. 2019)

termín: 27. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-47


48. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací

Usnesení 1435/24/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 16 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-24-2019-48, př. 1, tzv. nezdanitelný nájem.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-48, RK-24-2019-48pr01.doc


49. Návrh na zařazení nové akce „Dětský domov Telč – havárie, oprava vytápění skupiny B“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství

Usnesení 1436/24/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci „Dětský domov Telč – havárie, oprava vytápění skupiny B“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 11. 2019), Odbor ekonomický (29. 11. 2019)

termín: 29. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-49


43. Veřejná zakázka "Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov - stavební práce"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 1437/24/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov - stavební práce" formou otevřeného řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-24-2019-43, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-24-2019-43, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (3. 9. 2019)

termín: 3. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-43, RK-24-2019-43pr01.doc, RK-24-2019-43pr02.doc


45. Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1438/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-24-2019-45, př. 1upr1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-45, RK-24-2019-45pr01.xls

 

K navrhovaným bodům 50 - 52, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v  bloku.


50. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“

Usnesení 1439/24/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Rovné příležitosti“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 221 404,62 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2019), Odbor ekonomický (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-50


51. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 4. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“

Usnesení 1440/24/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 786 276,14 Kč (30 564,67 €);
 • převod finančních prostředků dle materiálu RK-24-2019-51, př. 1 na bankovní účty projektových partnerů ve výši 21 996,33 €.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (27. 8. 2019), Odbor ekonomický (27. 8. 2019)

termín: 27. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-51, RK-24-2019-51pr01.xlsx


52. Žádost o podstatnou změnu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)

Usnesení 1441/24/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat žádost o podstatnou změnu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ dle materiálu RK-24-2019-52, př. 1;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit žádost o podstatnou změnu Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-52, RK-24-2019-52pr01.pdf


53. Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, P. Holý, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje návrh uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1442/24/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálu RK-24-2019-53, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-53, RK-24-2019-53pr01.pdf, RK-24-2019-53pr02.pdf, RK-24-2019-53pr03.doc


54. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, P. Holý, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje, upřesnili radě kraje návrh uzavřít Dodatky a Dohody ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1443/24/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-54, RK-24-2019-54pr01.pdf, RK-24-2019-54pr02.pdf, RK-24-2019-54pr03.pdf, RK-24-2019-54pr04.pdf, RK-24-2019-54pr05.pdf, RK-24-2019-54pr06.pdf, RK-24-2019-54pr07.pdf, RK-24-2019-54pr08.pdf, RK-24-2019-54pr09.docx, RK-24-2019-54pr10.doc, RK-24-2019-54pr11.doc, RK-24-2019-54pr12.doc, RK-24-2019-54pr13.pdf


55. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, P. Holý, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2019 žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1444/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-24-2019-55, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-24-2019-55, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-55, RK-24-2019-55pr01.pdf, RK-24-2019-55pr02.pdf


56. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření

P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, P. Holý, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci z programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019 žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1445/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-56, RK-24-2019-56pr01.pdf, RK-24-2019-56pr02.pdf, RK-24-2019-56pr03.pdf


57. Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0010

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1446/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0010 dle materiálu RK-24-2019-57, př. 4.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-57, RK-24-2019-57pr01.pdf, RK-24-2019-57pr02.pdf, RK-24-2019-57pr03.pdf, RK-24-2019-57pr04.doc


58. Fond Vysočiny – grantový program „Čistá voda 2018“ - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1447/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatky č. 1 Smluv o poskytnutí dotace ID FV02429.0027, FV02429.0042, FV02429.0045 a FV02429.0064 dle materiálů RK-24-2019-58, př. 3, RK-24-2019-58, př. 6, RK-24-2019-58, př. 9 a RK-24-2019-58, př. 12.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-58, RK-24-2019-58pr01.pdf, RK-24-2019-58pr02.pdf, RK-24-2019-58pr03.doc, RK-24-2019-58pr04.pdf, RK-24-2019-58pr05.pdf, RK-24-2019-58pr06.doc, RK-24-2019-58pr07.pdf, RK-24-2019-58pr08.pdf, RK-24-2019-58pr09.doc, RK-24-2019-58pr10.pdf, RK-24-2019-58pr11.pdf, RK-24-2019-58pr12.doc


59. Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k danému projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1448/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů právo rozhodnout o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k projektu Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka dle materiálu RK-24-2019-59, př. 1
 • rozhodnout o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k projektu Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka dle materiálu RK-24-2019-59, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-59, RK-24-2019-59pr01.pdf


60. Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura lávka v EVL Šlapanka a Zlatý potok z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k danému projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1449/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů právo rozhodnout o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura lávka v  EVL Šlapanka a Zlatý potok dle materiálu RK-24-2019-60, př. 1;
 • rozhodnout o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura lávka v EVL Šlapanka a Zlatý potok dle materiálu RK-24-2019-60, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-60, RK-24-2019-60pr01.pdf


61. Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura – PR Velká a Malá olšina z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu k danému projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1450/24/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2019-61, RK-24-2019-61pr01.pdf, RK-24-2019-61pr02.pdf, RK-24-2019-61pr03.pdf, RK-24-2019-61pr04.pdf, RK-24-2019-61pr05.pdf


62. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 24/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 3. 9. 2019, v 7:15 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Vladimír Novotný ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Jan Hyliš             …..………………………………….……

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 23/2019 dne 27. 8. 2019.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 27. 8. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz