Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 24/2020 - 11. 8. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Veřejná zakázka - Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – portál pro uživatele
3 Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina
4 Bezúplatný převod zdravotnických prostředků, speciálního vybavení, počítačů a monitorů pro boj s onemocněním COVID-19
5 Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
6 Vyhodnocení projektu „První pomoc do škol“ ve školním roce 2019/2020“ a příprava ročníku 2020/2021
7 Souhlas se Smlouvou o umístění prodejního automatu a s Dodatkem č. 1 k Podnájemní smlouvě pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
8 Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
9 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na ocenění vítězných projektů soutěže Bezpečná nemocnice
10 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
11 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ na Ministerstvo zdravotnictví
12 Žádost městyse Větrný Jeníkov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
13 Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2019
14 Prodloužení „Koncepce prevence kriminality na léta 2017 až 2020 Kraje“ do roku 2022
15 Informace o předložení ankety členům Zastupitelstva Kraje Vysočina
16 Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace organizaci Městské kulturní středisko Třebíč
17 Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
18 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – Refundace ztrát z tržeb ze zlevněného vstupného v krajských muzeích a galeriích
19 Návrh na zařazení akce „Společný depozitář v Pelhřimově a edukační centrum v Muzeu Vysočiny Jihlava“
20 Akce Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
21 Návrh na vyřazení sbírkových předmětů – Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
22 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské knihovny Vysočiny
23 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
24 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace Krajské organizaci ČSŽ Vysočina
25 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí
26 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“ - 6. etapa
27 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“- 4. etapa
28 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj III."
29 Podání 4. Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu projektu Transformace Domova Háj III.
30 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.
31 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně
32 Návrh smlouvy o výpůjčce s městy Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou
33 Finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2020/2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
34 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020 a návrh na schválení realizace vybraných akcí
35 Zpráva o realizaci projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina
36 Návrh na schválení mimořádné účetní závěrky Základní školy speciální a Praktické školy Černovice
37 Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326
38 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice
39 Poskytnutí Studijního stipendia Kraje Vysočina
40 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
41 FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace
42 Návrh změny seznamů jmenovitých akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A a D1B Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020
43 Přijetí dotace k projektu II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část II. - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
44 Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s městem Třebíč
45 Přijetí daru pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina - k.ú. Svinný a obec Chotěboř
46 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
47 Nabytí pozemku v k.ú. a obci Humpolec
48 Nabytí pozemků v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/351 Třebíč – křižovatka s II/399, 2.část“
49 Nabytí pozemku v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Brtnice obchvat“
50 Uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Brtnice obchvat“ – návrh na zrušení usnesení 0825/15/2020/RK a usnesení 1179/20/2020/RK
51 Majetkoprávní příprava pro akci „II/128 Pacov - Lukavec, stavba 1“
52 Změny cen vykupovaných pozemků pod silnicemi II. a III. tříd dle usnesení 0120/02/2016/ZK
53 Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
54 Změna smluv o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací
55 Smlouva o budoucí nájemní smlouvě mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací
56 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
57 Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
58 Dodatky ke Zřizovacím listinám - Gymnázium Jihlava, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
59 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
60 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
61 Návrh na zařazení nové akce "VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - PBŘ areálu" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství, rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na projekční práce
62 Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Obnova krátkostébelných trávníků“
63 Projektová žádost „EVL Údolí Jihlavy – obnova stepních a lesostepních biotopů v PR Dukovanský mlýn“ (31. výzva OPŽP) – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
64 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 3. monitorovací období na projekt „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“
65 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
66 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“
67 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“
68 Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
69 Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO” – podání 2. žádosti o platbu
70 Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektů kotlíkových dotace
71 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz