Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 24/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 24/2020, které se konalo dne 11. 8. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 23/2020

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 11. 8. 2020. 

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 23/2020
02.  Veřejná zakázka - Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – portál pro uživatele
03.  Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina
04.  Bezúplatný převod zdravotnických prostředků, speciálního vybavení, počítačů a monitorů pro boj s onemocněním COVID-19
05.  Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
07.  Souhlas se Smlouvou o umístění prodejního automatu a s Dodatkem č. 1 k Podnájemní smlouvě pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
08.  Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
09.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na ocenění vítězných projektů soutěže Bezpečná nemocnice
11.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ na Ministerstvo zdravotnictví
06.  Vyhodnocení projektu „První pomoc do škol“ ve školním roce 2019/2020“ a příprava ročníku 2020/2021
10.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
12.  Žádost městyse Větrný Jeníkov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
13.  Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2019
14.  Prodloužení „Koncepce prevence kriminality na léta 2017 až 2020 Kraje“ do roku 2022
15.  Informace o předložení ankety členům Zastupitelstva Kraje Vysočina
16.  Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace organizaci Městské kulturní středisko Třebíč
17.  Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
18.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – Refundace ztrát z tržeb ze zlevněného vstupného v krajských muzeích a galeriích
19.  Návrh na zařazení akce „Společný depozitář v Pelhřimově a edukační centrum v Muzeu Vysočiny Jihlava“
20.  Akce Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
21.  Návrh na vyřazení sbírkových předmětů – Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
22.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské knihovny Vysočiny
23.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
24.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace Krajské organizaci ČSŽ Vysočina
25.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí
26.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“ - 6. etapa
27.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“- 4. etapa
28.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj III."
29.  Podání 4. Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu projektu Transformace Domova Háj III.
30.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.
31.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně
32.  Návrh smlouvy o výpůjčce s městy Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou
33.  Finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2020/2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
34.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020 a návrh na schválení realizace vybraných akcí
35.  Zpráva o realizaci projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina
36.  Návrh na schválení mimořádné účetní závěrky Základní školy speciální a Praktické školy Černovice
37.  Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326
38.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice
39.  Poskytnutí Studijního stipendia Kraje Vysočina
40.  FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
41.  FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace
42.  Návrh změny seznamů jmenovitých akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A a D1B Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020
43.  Přijetí dotace k projektu II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část II. - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
44.  Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s městem Třebíč
71.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044
45.  Přijetí daru pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina - k.ú. Svinný a obec Chotěboř
46.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
47.  Nabytí pozemku v k.ú. a obci Humpolec
49.  Nabytí pozemku v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Brtnice obchvat“
52.  Změny cen vykupovaných pozemků pod silnicemi II. a III. tříd dle usnesení 0120/02/2016/ZK
53.  Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
54.  Změna smluv o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací
55.  Smlouva o budoucí nájemní smlouvě mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací
56.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
57.  Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
58.  Dodatky ke Zřizovacím listinám - Gymnázium Jihlava, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
59.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
60.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
48.  Nabytí pozemků v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/351 Třebíč – křižovatka s II/399, 2.část“
50.  Uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Brtnice obchvat“ – návrh na zrušení usnesení 0825/15/2020/RK a usnesení 1179/20/2020/RK
51.  Majetkoprávní příprava pro akci „II/128 Pacov - Lukavec, stavba 1“
61.  Návrh na zařazení nové akce "VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - PBŘ areálu" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství, rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na projekční práce
62.  Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Obnova krátkostébelných trávníků“
63.  Projektová žádost „EVL Údolí Jihlavy – obnova stepních a lesostepních biotopů v PR Dukovanský mlýn“ (31. výzva OPŽP) – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
64.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 3. monitorovací období na projekt „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“
65.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
66.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“
67.  Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“
68.  Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
69.  Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO” – podání 2. žádosti o platbu
70.  Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektů kotlíkových dotace
72.  Rozprava členů rady

Usnesení 1422/24/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 11. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 23/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Veřejná zakázka - Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – portál pro uživatele

J. Krotký, vedoucí oddělení správy databází a aplikací a D. Rudíková, úředník na úseku koncepce, předložili radě kraje návrh zadání veřejné zakázky "Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví - portál pro uživatele". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1423/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky "Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví - portál pro uživatele" v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-24-2020-02, př. 1, RK-24-2020-02, př. 2, RK-24-2020-02, př. 3, RK-24-2020-02, př. 4, RK-24-2020-02, př. 5, RK-24-2020-02, př. 6;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení nabídek v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u veřejné zakázky "Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví - portál pro uživatele" komisi ve složení dle materiálu RK-24-2020-02, př. 7;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky "Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví - portál pro uživatele" jsou zaměstnanci odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-02, RK-24-2020-02pr01.doc, RK-24-2020-02pr02.xlsx, RK-24-2020-02pr03.docx, RK-24-2020-02pr04.docx, RK-24-2020-02pr05.docx, RK-24-2020-02pr06.docx, RK-24-2020-02pr07.docx


03. Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina

J. Krotký, vedoucí oddělení správy databází a aplikací a D. Rudíková, úředník na úseku koncepce, seznámili radu kraje s předloženým návrhem převodu finančních prostředků na účet nemocnic. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1424/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

převod finančních prostředků v celkové výši 1 269 485,70  Kč ze zvláštního účtu ODBĚR COVID-19 na základě Smlouvy o  spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina na jednotlivé nemocnice následovně:  

 • Nemocnice Jihlava obdrží částku 531 889,01  Kč
 • Nemocnice Havlíčkův Brod obdrží částku 328 547,87 Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě obdrží částku 201 843,18 Kč
 • Nemocnice Třebíč obdrží částku  207 205,64 Kč.

odpovědnost: Odbor informatiky (15. 8. 2020)

termín: 15. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-03, RK-24-2020-03pr01.xlsx

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 04, 05, 07, 08, 09, 11 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


04. Bezúplatný převod zdravotnických prostředků, speciálního vybavení, počítačů a monitorů pro boj s onemocněním COVID-19

Usnesení 1425/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

bezúplatný převod dle materiálu RK-24-2020-04, př. 1;

ukládá

ředitelům příspěvkových organizací, na které je bezúplatně převáděn majetek dle materiálu RK-24-2020-04 do 31. 7. 2028 nezcizit, nezastavit, nepronajmout, nepropachtovat či jinak úplatně nezatížit převáděný majetek ve prospěch třetích osob.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-04, RK-24-2020-04pr01.xlsx


05. Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

Usnesení 1426/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investiční akce Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-24-2020-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (11. 8. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (11. 8. 2020)

termín: 11. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-05, RK-24-2020-05pr01.pdf


07. Souhlas se Smlouvou o umístění prodejního automatu a s Dodatkem č. 1 k Podnájemní smlouvě pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1427/24/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o umístění prodejního automatu dle materiálu RK-24-2020-07, př. 1 a Dodatku č. 1 k Podnájemní smlouvě dle materiálu RK-24-2020-07, př. 3 pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 8. 2020), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-07, RK-24-2020-07pr01.pdf, RK-24-2020-07pr02.pdf, RK-24-2020-07pr03.pdf


08. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

Usnesení 1428/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku uvedeného v materiálu RK-24-2020-08, př. 1;

souhlasí

s vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-24-2020-08, př. 1, v případě Systému RT PCR System prodejem za cenu dle znaleckého posudku.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (11. 8. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-08, RK-24-2020-08pr01.xls


09. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na ocenění vítězných projektů soutěže Bezpečná nemocnice

Usnesení 1429/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, položka 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví o částku 150 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, ORG 1703 o částku 31 500 Kč) rozpočtu kraje o finanční prostředky ve výši 181 500 Kč poskytnuté společností Johnson & Johnson na základě Smlouvy o spolupráci na ocenění vítězných projektů soutěže Bezpečná nemocnice dle materiálu RK-24-2020-09, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro:

  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 50 000 Kč
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 10 000 Kč

          určenou na ocenění vítězných projektů soutěže Bezpečná nemocnice;

souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv s Fakultní nemocnicí Plzeň, Nemocnicí Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje a Fakultní nemocnicí Olomouc dle materiálů RK-24-2020-09, př. 3, RK-24-2020-09, př. 4 a RK-24-2020-09, př. 5.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (11. 10. 2020), Odbor ekonomický (11. 10. 2020), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (11. 10. 2020)

termín: 11. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-09, RK-24-2020-09pr01.pdf, RK-24-2020-09pr02.xlsx, RK-24-2020-09pr03.doc, RK-24-2020-09pr04.doc, RK-24-2020-09pr05.doc


11. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ na Ministerstvo zdravotnictví

Usnesení 1430/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o vratku účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 31 224 Kč (ÚZ 35019) původně určené pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 31 224 Kč původně určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-11, RK-24-2020-11pr01.xls


06. Vyhodnocení projektu „První pomoc do škol“ ve školním roce 2019/2020“ a příprava ročníku 2020/2021

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o vyhodnocení projektu "První pomoc do škol" za školní rok 2019/2020 a přípravě ročníku pro rok následující. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1431/24/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • vyhodnocení projektu "První pomoc do škol" za školní rok 2019/2020 dle materiálu RK-24-2020-06, př. 1;
 • způsob provedení 17. ročníku projektu "První pomoc do škol" ve školním roce 2020/2021 dle materiálů RK-24-2020-06 a RK-24-2020-06, př.  2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 7. 2021)

termín: 31. 7. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-06, RK-24-2020-06pr01.doc, RK-24-2020-06pr02.doc


10. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na podporu stabilizace zdravotnického personálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1432/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-24-2020-10, př. 1, RK-24-2020-10, př. 2, RK-24-2020-10, př. 3, RK-24-2020-10, př. 4 a RK-24-2020-10, př. 5;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 1 740 000  Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 1 740 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 740 000 Kč, s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 8. 2020), Odbor zdravotnictví (31. 8. 2020), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-10, RK-24-2020-10pr01.docx, RK-24-2020-10pr02.docx, RK-24-2020-10pr03.docx, RK-24-2020-10pr04.docx, RK-24-2020-10pr05.docx, RK-24-2020-10pr06.xls


12. Žádost městyse Větrný Jeníkov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotace Městysu Větrný Jeníkov na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1433/24/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci Městysu Větrný Jeníkov, IČO 00286842 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu RK-24-2020-12, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-24-2020-12, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-12, RK-24-2020-12pr01.pdf, RK-24-2020-12pr02.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 13, 14 v bloku.

K předkládaným bodům odboru sekretariátu hejtmana nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


13. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2019

Usnesení 1434/24/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2019 dle materiálu RK-24-2020-13, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2019 dle materiálu RK-24-2020-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-13, RK-24-2020-13pr01.pdf


14. Prodloužení „Koncepce prevence kriminality na léta 2017 až 2020 Kraje“ do roku 2022

Usnesení 1435/24/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o prodloužení platnosti Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina do konce roku 2022.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (11. 8. 2020)

termín: 11. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-14, RK-24-2020-14pr01.pdf


15. Informace o předložení ankety členům Zastupitelstva Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s anketou, předkládanou členům Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1436/24/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o předložení Ankety členům Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu RK-24-2020-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-15, RK-24-2020-15pr01.doc


16. Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace organizaci Městské kulturní středisko Třebíč

J. Fischerová předložila radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené s organizací Městské kulturní středisko Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1437/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-24-2020-16, př. 3.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 12. 2020)

termín: 30. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-16, RK-24-2020-16pr01.pdf, RK-24-2020-16pr02.pdf, RK-24-2020-16pr03.doc


17. Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Hamáčková, vedoucí oddělení kultury, požádali radu kraje o jmenování ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Rada kraje po rozsáhlé diskuzi rozhodla o zrušení výběrového řízení.

Usnesení 1492/24/2020/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo nespravedlivě způsobit podstatnou újmu (ekonomickou i neekonomickou) jiné osobě (právnické i fyzické) a ohrozit její oprávněné zájmy.

termín: 2. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 2, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-17, RK-24-2020-17pr01.docx, RK-24-2020-17pr02.pdf, RK-24-2020-17pr03.docx


18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – Refundace ztrát z tržeb ze zlevněného vstupného v krajských muzeích a galeriích

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Hamáčková, vedoucí oddělení kultury, seznámili radu kraje s návrhem rozpočtového opatření určeného příspěvkovým organizacím kraje na refundaci ztrát z tržeb ze vstupného za období červenec 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1438/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií v celkové výši 1 875 245 Kč, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje v celkové výši 1 875 245 Kč s určením pro sbírkotvorné organizace na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za období červenec 2020 dle materiálu RK-24-2020-18, př. 1;
 • zvýšení závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ u sbírkotvorných organizací o celkovou částku 1 875 245 Kč určenou na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za období červenec 2020 dle materiálu RK-24-2020-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 8. 2020), Odbor ekonomický (31. 8. 2020), Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-18, RK-24-2020-18pr01.xlsx, RK-24-2020-18pr02.xlsx, RK-24-2020-18pr03.xlsx, RK-24-2020-18pr04.xlsx, RK-24-2020-18pr05.xlsx, RK-24-2020-18pr06.xlsx, RK-24-2020-18pr07.xlsx, RK-24-2020-18pr08.xlsx


19. Návrh na zařazení akce „Společný depozitář v Pelhřimově a edukační centrum v Muzeu Vysočiny Jihlava“

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Hamáčková, vedoucí oddělení kultury, předložili radě kraje návrh zařazení výše uvedené akce do rozpočtu kraje. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 1439/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • v souladu s čl. 6 odst. 5 Pravidel Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí a k projektovému řízení Kraje Vysočina a zřizovaných příspěvkových organizací o zařazení akce „Společný depozitář v Pelhřimově a edukační centrum v Muzeu Vysočiny Jihlava“ dle materiálu RK-24-2020-19, př. 1 do zásobníku akcí k realizaci;
 • zařadit novou akci „Společný depozitář v Pelhřimově a edukační centrum v Muzeu Vysočiny Jihlava“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 - Kultura;

ukládá

odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a odboru majetkovému připravit studii proveditelnosti akce.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor majetkový (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-19, RK-24-2020-19pr01.pdf, RK-24-2020-19pr02.docx


20. Akce Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Hamáčková, vedoucí oddělení kultury, informovali radu kraje o návrhu zařazení akce Horáckého divadla Jihlava „Vlastní umělecká činnost v roce 2020 - záchranný balíček“ do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1440/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, „Vlastní umělecká činnost v roce 2020 - záchranný balíček“ dle materiálu RK-24-2020-20, př. 1 do zásobníku akcí k realizaci;

ukládá

řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, připravit neprodleně pro zařazenou akci „Vlastní umělecká činnost v roce 2020 - záchranný balíček“ projektovou žádost.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-20, RK-24-2020-20pr01.doc


21. Návrh na vyřazení sbírkových předmětů – Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Hamáčková, vedoucí oddělení kultury, seznámili radu kraje s předloženým návrhem vyřazení sbírkových předmětů ze Sbírky Muzea Vysočiny Třebíč. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1441/24/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením sbírkových předmětů viz RK-24-2020-21, př. 1 ze Sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace – kód sbírky ZMT/002-03-28/059002.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (25. 8. 2020), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-21, RK-24-2020-21pr01.pdf


22. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské knihovny Vysočiny

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Hamáčková, vedoucí oddělení kultury, požádali radu kraje o vyjádření souhlasu s vyřazením nepotřebného majetku Krajské knihovny Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1442/24/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku dle materiálu RK-24-2020-22, př. 1 z majetku kraje a s jeho následnou likvidací.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Krajská knihovna Vysočiny (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-22, RK-24-2020-22pr01.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 23 - 31 v bloku.

K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Usnesení 1443/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro: 

 • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 193 800 Kč;
 • Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 1 142 280 Kč;
 • Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, příspěvkovou organizaci, o částku 1 532 920 Kč;  

o vyplacený státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2020), Odbor ekonomický (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-23


24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace Krajské organizaci ČSŽ Vysočina

Usnesení 1444/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Krajské organizaci ČSŽ Vysočina, IČ: 00425222, se sídlem Horní 197, 580 01 Havlíčkův Brod výši 85 000 Kč na podporu celoročních aktivit v oblasti prorodinné politiky realizovaných v roce 2020;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-24-2020-24, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-24, RK-24-2020-24pr01.pdf, RK-24-2020-24pr02.doc


25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí

Usnesení 1445/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, ÚZ 13351) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 27 310,00 Kč určenou na proplacení náhrad za výkon pracovní povinnosti studentům dle materiálu RK-24-2020-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (11. 8. 2020)

termín: 11. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-25, RK-24-2020-25pr01.pdf


26. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“ - 6. etapa

Usnesení 1446/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 18 669 255,79 Kč, určenou na financování projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (12. 8. 2020), Odbor ekonomický (12. 8. 2020)

termín: 12. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-26


27. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“- 4. etapa

Usnesení 1447/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 26 169 814,06 Kč, určenou na financování projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (12. 8. 2020), Odbor ekonomický (12. 8. 2020)

termín: 12. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-27


28. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj III."

Usnesení 1448/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj III. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3 509 453,28 Kč určenou na financování projektu Transformace Domova Háj III.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (14. 8. 2020)

termín: 14. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-28


29. Podání 4. Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu projektu Transformace Domova Háj III.

Usnesení 1449/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

podání Zprávy o realizaci dle materiálu RK-24-2020-29, př. 1 a Žádosti o platbu dle materiálu RK-24-2020-29, př. 2 za čtvrtou etapu projektu Transformace Domova Háj III., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost podat tyto materiály včetně všech požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+, v termínu stanoveném poskytovatelem dotace.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (28. 8. 2020)

termín: 28. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-29, RK-24-2020-29pr01.pdf, RK-24-2020-29pr02.pdf


30. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.

Usnesení 1450/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 2 018 974,78 Kč dle materiálu RK-24-2020-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020), Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-30, RK-24-2020-30pr01.xls


31. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně

Usnesení 1451/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 30 873,18 Kč dle materiálu RK-24-2020-31, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020), Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-31, RK-24-2020-31pr01.xls


32. Návrh smlouvy o výpůjčce s městy Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření smlouvy o výpůjčce s městy Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 1452/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-32, RK-24-2020-32pr01.pdf, RK-24-2020-32pr02.pdf


33. Finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2020/2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1453/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka v roce 2020 dle materiálu RK-24-2020-33, př. 1;

ukládá

OŠMS zapracovat finanční prostředky na pokrytí působení lektora francouzského jazyka na Vysočině do návrhu rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2021.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-33, RK-24-2020-33pr01.pdf


34. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020 a návrh na schválení realizace vybraných akcí

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, požádala radu kraje o vyjádření souhlasu s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1454/24/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2020 dle materiálu RK-24-2020-34, př. 1;
 • s použitím prostředků fondu investic a realizací vyjmenovaných investičních akcí dle materiálu RK-24-2020-34, které je z uvedených důvodů nutno realizovat bez zbytečného odkladu, i při aktuálním pozastavení realizace všech investičních akcí uloženém usnesením rady kraje č. 0885/16/2020/RK.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2020), Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola (31. 8. 2020), Gymnázium Třebíč (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-34, RK-24-2020-34pr01.xls, RK-24-2020-34pr02.docx


35. Zpráva o realizaci projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, předložila radě kraje na vědomí výše uvedenou Zprávu o realizaci projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1455/24/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-24-2020-35, př. 1 a RK-24-2020-35, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-24-2020-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (12. 8. 2020)

termín: 12. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-35, RK-24-2020-35pr01.pdf, RK-24-2020-35pr02.doc


36. Návrh na schválení mimořádné účetní závěrky Základní školy speciální a Praktické školy Černovice

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, seznámila radu kraje s návrhem schválení mimořádné účetní závěrky Základní školy speciální a Praktické školy Černovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1456/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-36, RK-24-2020-36pr01.pdf, RK-24-2020-36pr02.pdf, RK-24-2020-36pr03.pdf, RK-24-2020-36pr04.pdf, RK-24-2020-36pr05.pdf


37. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, požádala radu kraje o vyjádření souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro výše uvedenou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1457/24/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-24-2020-37, př. 1 a RK-24-2020-37, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2020), Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-37, RK-24-2020-37pr01.docx, RK-24-2020-37pr02.docx


38. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, informovala radu kraje o návrhu darovací smlouvy pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice. V průběhu jednání odešel P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1458/24/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-24-2020-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2020), Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-38, RK-24-2020-38pr01.docx


39. Poskytnutí Studijního stipendia Kraje Vysočina

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, předložila radě kraje návrh poskytnutí Studijního stipendia Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1459/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání dle darovacích smluv uvedených v materiálu RK-24-2020-39, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-39, RK-24-2020-39pr01.pdf, RK-24-2020-39pr02.pdf


40. FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotace. V průběhu jednání přišel P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1460/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2020 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-24-2020-40, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-24-2020-40, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-40, RK-24-2020-40pr01.pdf, RK-24-2020-40pr02.pdf


41. FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozhodnutí o uzavření dodatků smluv o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1461/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-24-2020-41, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-41, RK-24-2020-41pr01.pdf, RK-24-2020-41pr02.pdf, RK-24-2020-41pr03.doc


42. Návrh změny seznamů jmenovitých akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A a D1B Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení návrh změny seznamů akcí zařazených k realizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1462/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • vyřazení a zařazení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1A  - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálu RK-24-2020-42, př. 2;
 • vyřazení a zařazení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1B – Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů dle materiálu RK-24-2020-42, př. 4;

bere na vědomí

 • aktualizovanou přílohu D1A – Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů realizovanou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-24-2020-42, př. 3;
 • aktualizovanou přílohu D1B – Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů realizovanou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-24-2020-42, př. 5.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (11. 8. 2020)

termín: 11. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-42, RK-24-2020-42pr01.pdf, RK-24-2020-42pr02.pdf, RK-24-2020-42pr03.pdf, RK-24-2020-42pr04.pdf, RK-24-2020-42pr05.pdf


43. Přijetí dotace k projektu II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část II. - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1463/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část II. o účelovou dotaci z IROP ve výši 25 180 085,59 Kč.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 8. 2020), Odbor ekonomický (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-43


44. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s městem Třebíč

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu uzavření výše uvedené Smlouvy s městem Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1464/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s městem Třebíč dle materiálu RK-24-2020-44, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-44, RK-24-2020-44pr01.pdf


71. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1465/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044 dle materiálu RK-24-2020-71, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení dodavatele Mitrenga-stavby, spol. s r.o., Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno, IČO 26944022, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-24-2020-71, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-71, RK-24-2020-71pr01.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 45 – 47, 49, 52 - 60 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


45. Přijetí daru pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina - k.ú. Svinný a obec Chotěboř

Usnesení 1466/24/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 662/18 trvalý travní porost o výměře 287 m2 z vlastnictví města Chotěboř do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-45, RK-24-2020-45pr01.pdf


46. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci

Usnesení 1467/24/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem pozemky uvedené v materiálu RK-24-2020-46, př. 1 od České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 16300 Praha 6 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv uvedených v materiálech RK-24-2020-46, př. 2 a RK-24-2020-46-př. 3. 

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-46, RK-24-2020-46pr01.xlsx, RK-24-2020-46pr02.docx, RK-24-2020-46pr03.docx


47. Nabytí pozemku v k.ú. a obci Humpolec

Usnesení 1468/24/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemek par. č. 1578/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 860 m2 v k. ú. Humpolec z vlastnictví České republiky - Státního pozemkového úřadu za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem s tím, že před uzavřením převodní smlouvy budou Státnímu pozemkovému úřadu uhrazeny náklady, které vynaložil na ocenění pozemku.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-47, RK-24-2020-47pr01.pdf


49. Nabytí pozemku v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Brtnice obchvat“

Usnesení 1469/24/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávní přípravy stavby "II/405 Brtnice obchvat“ pozemek par. č. 2379/8 o výměře 4024 m2 v katastrálním území Brtnice za cenu stanovenou dohodou ve výši 200 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-49


52. Změny cen vykupovaných pozemků pod silnicemi II. a III. tříd dle usnesení 0120/02/2016/ZK

Usnesení 1470/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s usnesením 0512/06/2014/ZK zvýšit kupní cenu u pozemků uvedených v materiálu RK-24-2020-52, př. 1 vykupovaných podle usnesení 0120/02/2016/ZK z 50 Kč/m2 na 125 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2021)

termín: 31. 10. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-52, RK-24-2020-52pr01.xlsx


53. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací

Usnesení 1471/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 17 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a  Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-24-2020-53, př. 1, tzv. nezdanitelný nájem.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-53, RK-24-2020-53pr01.doc


54. Změna smluv o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací

Usnesení 1472/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-24-2020-54, př. 1;
 • uzavřít Dodatek č. 13 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-24-2020-54, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 8. 2020)

termín: 12. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-54, RK-24-2020-54pr01.doc, RK-24-2020-54pr02.doc


55. Smlouva o budoucí nájemní smlouvě mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací

Usnesení 1473/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o budoucí nájemní smlouvě mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-24-2020-55, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-55, RK-24-2020-55pr01.doc


56. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu

Usnesení 1474/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-24-2020-56, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-24-2020-56, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-56, RK-24-2020-56pr01.xls


57. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina

Usnesení 1475/24/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání dle materiálu RK-24-2020-57, př. 1 s vítězem výběrového řízení na provozovatele kavárny v objektu Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

odpovědnost: Odbor majetkový (14. 8. 2020)

termín: 14. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-57, RK-24-2020-57pr01.docx


58. Dodatky ke Zřizovacím listinám - Gymnázium Jihlava, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina

Usnesení 1476/24/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit: 

 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Jihlava dle materiálu RK-24-2020-58, př. 1;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Vysočina dle materiálu RK-24-2020-58, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-58, RK-24-2020-58pr01.doc, RK-24-2020-58pr02.doc


59. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

Usnesení 1477/24/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-24-2020-59, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-59, RK-24-2020-59pr01.doc


60. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1478/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými  za podmínek dle materiálu RK-24-2020-60, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 12. 2020)

termín: 30. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-60, RK-24-2020-60pr01.xlsx


48. Nabytí pozemků v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/351 Třebíč – křižovatka s II/399, 2.část“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1479/24/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-48, RK-24-2020-48pr01.xls, RK-24-2020-48pr02.xls


50. Uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Brtnice obchvat“ – návrh na zrušení usnesení 0825/15/2020/RK a usnesení 1179/20/2020/RK

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje  s návrhem uzavření smluvních vztahů na pozemcích zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/405 Brtnice obchvat“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1480/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • zrušit usnesení 0825/15/2020/RK a usnesení 1179/20/2020/RK;
 • uzavřít s vlastníky pozemků aktuálně vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv nájemní smlouvy na části pozemků v rozsahu dočasného záboru za cenu, podmínek a na dobu dle materiálu RK-24-2020-50, př. 1;
 • uzavřít s městem Brtnice smlouvu o výpůjčce na části pozemků v rozsahu dočasného záboru dle materiálu RK-24-2020-50, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-50, RK-24-2020-50pr01.xls


51. Majetkoprávní příprava pro akci „II/128 Pacov - Lukavec, stavba 1“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh majetkoprávní přípravy pro výše uvedenou akci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1481/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít nájemní smlouvy na pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálů RK-24-2020-51, př. 1 a RK-24-2020-51, př. 2 s jednotlivými vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání nájemních smluv na dobu 12 měsíců od předání staveniště zhotoviteli stavby;
 • uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi Krajem Vysočina a obcí Salačova Lhota na pozemek v rozsahu materiálu RK-24-2020-51, př. 3 na dobu 12 měsíců od předání staveniště zhotoviteli stavby;
 • uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi Krajem Vysočina a městysem Lukavec na pozemky v rozsahu materiálu RK-24-2020-51, př. 4 na dobu 12 měsíců od předání staveniště zhotoviteli stavby.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-51, RK-24-2020-51pr01.xlsx, RK-24-2020-51pr02.xlsx, RK-24-2020-51pr03.xlsx, RK-24-2020-51pr04.xlsx


61. Návrh na zařazení nové akce "VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - PBŘ areálu" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství, rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na projekční práce

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozhodnutí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1482/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • zařadit novou akci s názvem "VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - PBŘ areálu" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství;
 • zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na projekční práce na akci "VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - PBŘ areálu" dodavateli Ing. Michal Zlatuška, Žerotínova 357, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČO: 64336824 za nabídnutou cenu 163 800 Kč bez DPH dle nabídky dle materiálu RK-24-2020-61, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020), Odbor ekonomický (26. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-61, RK-24-2020-61pr01.pdf, RK-24-2020-61pr02.pdf


62. Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Obnova krátkostébelných trávníků“

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozhodnutí o zahájení podlimitní veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1483/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zahájení podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Obnova krátkostébelných trávníků“ a  jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-24-2020-62, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-24-2020-62, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-62, RK-24-2020-62pr01.doc, RK-24-2020-62pr02.docx


63. Projektová žádost „EVL Údolí Jihlavy – obnova stepních a lesostepních biotopů v PR Dukovanský mlýn“ (31. výzva OPŽP) – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložili radě kraje ke schválení projektovou žádost, předkládanou v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1484/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-24-2020-63, př. 3 a RK-24-2020-63, př. 4

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-24-2020-63, př. 1 do 31. výzvy Operačního programu Životní prostředí; 

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 680 tis. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu a pokud nebude převod schválen, projekt nebude realizován.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-63, RK-24-2020-63pr01.pdf, RK-24-2020-63pr02.doc, RK-24-2020-63pr03.doc, RK-24-2020-63pr04.doc


64. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 3. monitorovací období na projekt „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, informovali radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1485/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 14 198 866,10 Kč (558 790,48 €);
 • převod finančních prostředků dle materiálu RK-24-2020-64, př. 1 na bankovní účty projektových partnerů ve výši 115 702,93 €.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2020), Odbor ekonomický (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-64, RK-24-2020-64pr01.xlsx


65. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí dotace v rámci programu Fondu Vysočiny „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1486/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Fondu Vysočiny „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-24-2020-65, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-24-2020-65, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-65, RK-24-2020-65pr01.pdf, RK-24-2020-65pr02.pdf


66. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření z důvodu přijetí čtvrté části dotace ze strany poskytovatele dotace projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1487/24/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 2 359 504 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2020), Odbor ekonomický (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-66


67. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1488/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-24-2020-67, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (11. 8. 2020)

termín: 11. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-67, RK-24-2020-67pr01.pdf


68. Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, informovali radu kraje o návrhu poskytnutí dotací na základě žádostí podaných v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1489/24/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ a „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III – AMO“, krytého Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009701 vydaného dne 8. 4. 2019 a č. SFZP 141001/2019 vydaného dne 7. 5. 2020, ve znění změny ze dne 15. 5. 2020, 9. 6. 2020 a 21. 7. 2020 na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 5/19 žadatelům uvedeným v materiálu RK-24-2020-68, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci dle materiálu RK-24-2020-68, př. 3;
 • neposkytnout dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech žadatelům uvedeným v materiálu RK-24-2020-68, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2020), Odbor ekonomický (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-68, RK-24-2020-68pr01.docx, RK-24-2020-68pr02.pdf, RK-24-2020-68pr03.zip


69. Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO” – podání 2. žádosti o platbu

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložili radě kraje na vědomí podání 2. žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“, za období čerpání finančních prostředků 1. 5. 2020 - 31. 7. 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1490/24/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“ dle materiálů RK-24-2020-69, př. 1 a RK-24-2020-69, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-24-2020-69, př. 1 a RK-24-2020-69, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (11. 8. 2020)

termín: 11. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-69, RK-24-2020-69pr01.docx, RK-24-2020-69pr02.pdf


70. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektů kotlíkových dotace

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, informovali radu kraje o návrhu uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace, uzavřeným v rámci realizace projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1491/24/2020/RK

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-24-2020-70, RK-24-2020-70pr01.pdf, RK-24-2020-70pr02.pdf, RK-24-2020-70pr03.pdf, RK-24-2020-70pr04.pdf, RK-24-2020-70pr05.pdf, RK-24-2020-70pr06.pdf, RK-24-2020-70pr07.pdf, RK-24-2020-70pr08.pdf, RK-24-2020-70pr09.pdf, RK-24-2020-70pr10.pdf, RK-24-2020-70pr11.pdf, RK-24-2020-70pr12.pdf, RK-24-2020-70pr13.pdf, RK-24-2020-70pr14.pdf, RK-24-2020-70pr15.pdf, RK-24-2020-70pr16.pdf, RK-24-2020-70pr17.pdf, RK-24-2020-70pr18.pdf, RK-24-2020-70pr19.pdf, RK-24-2020-70pr20.docx, RK-24-2020-70pr21.docx, RK-24-2020-70pr22.doc, RK-24-2020-70pr23.doc, RK-24-2020-70pr24.doc, RK-24-2020-70pr25.doc, RK-24-2020-70pr26.doc, RK-24-2020-70pr27.doc, RK-24-2020-70pr28.doc


72. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 24/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 25. 8. 2020, v 8:00 hod. 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman Kraje Vysočina 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Vladimír Novotný                                        ..................……………..……

 

 

 

Mgr. Pavel Pacal                                                …………………………..……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 24/2020 dne 11. 8. 2020. 

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 11. 8. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz