Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 25/2018 - 18. 9. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Výpůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
3 Změna investičního plánu včetně rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – dotace pro účely zkvalitnění ICT prostředků v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
4 Podnájem nebytových prostor užívaných Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, pro účely umístění telekomunikačního zařízení
5 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání Pelhřimovského chirurgického dne 2018
6 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
7 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
8 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
9 Peněžní účelové dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
10 Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
11 Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
12 Smlouva o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
13 Smlouva o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
14 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru
15 Informace o výjezdním zasedání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina
16 Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou
17 Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury
18 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/405 Brtnice - obchvat, PD“
19 Uzavření smlouvy na zajištění služby - změna usnesení 1019/17/2018/RK ze dne 5.6.2018
20 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M4 - přijetí účelové investiční dotace na realizaci akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“
21 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
22 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018
23 Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“
24 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. a obci Humpolec
25 Návrh na zařazení nových akcí „Gymnázium Pelhřimov – rekonstrukce auly“ a „Gymnázium Jihlava – oprava výtahu“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
26 Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Koberovice
27 Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
28 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
29 Veřejná zakázka na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce stavebních konstrukcí, silnoproudých a slaboproudých rozvodů"
30 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouva o možnosti provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina.
31 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
32 Veřejná zakázka na stavební práce „Muzeum Vysočiny Pelhřimov – stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné“
33 Veřejná zakázka na stavební práce "SPŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace"
34 Uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
35 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
36 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na realizaci projektu s názvem Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba pavilonu B
37 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2018
38 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
39 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Školní statek Humpolec, Dusilov 384
40 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Offroad klubu ČR z.s.
41 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
42 Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
43 Podpora pořádání sportovních mistrovství – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
44 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt „Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život“
45 Návrh na zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro partnery projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“ zřizované Krajem Vysočina
46 Veřejná zakázka "Krajské komunitní a poradenské centrum" - rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky
47 Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Krajské komunitní a poradenské centrum“
48 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
49 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa)
50 Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 – účast výpravy Kraje Vysočina
51 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
52 Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II” – podání 6. žádosti o platbu
53 Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“
54 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“
55 Monitorovací zpráva za partnera a zpráva o projektu “Connecting Regions AT-CZ”
56 Zpráva o projektu „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina”
57 Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
58 Příprava Veřejného fóra Kraje Vysočina 2018 - Informace o řešení „10 P“ z roku 2016
59 Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
60 Dohoda o ukončení smlouvy na zpracování projektové dokumentace k obnově vodní nádrže Maršovec na území EVL Maršovec a Čepička
61 Podklady ke Smlouvě o spolupráci při realizaci opatření na podporu „Modráska bahenního“
62 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Třebíč po realizaci projektu „Přeložka STL a NTL plynovodů, číslo stavby: 8800074935“

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz