Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 25/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 25/2018, které se konalo dne 18. 9. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 24/2018

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 18. 9. 2018.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost V. Novotného.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 24/2018
02.  Výpůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
03.  Změna investičního plánu včetně rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – dotace pro účely zkvalitnění ICT prostředků v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
04.  Podnájem nebytových prostor užívaných Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, pro účely umístění telekomunikačního zařízení
12.  Smlouva o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
13.  Smlouva o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
05.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání Pelhřimovského chirurgického dne 2018
06.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
07.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
08.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
09.  Peněžní účelové dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
10.  Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
11.  Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
14.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru
15.  Informace o výjezdním zasedání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina
16.  Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou
17.  Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury
18.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/405 Brtnice - obchvat, PD“
19.  Uzavření smlouvy na zajištění služby - změna usnesení 1019/17/2018/RK ze dne 5. 6. 2018
20.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M4 - přijetí účelové investiční dotace na realizaci akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“
21.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
22.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018
23.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“
24.  Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. a obci Humpolec
25.  Návrh na zařazení nových akcí „Gymnázium Pelhřimov – rekonstrukce auly“ a „Gymnázium Jihlava – oprava výtahu“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
26.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Koberovice
27.  Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
28.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
30.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouva o možnosti provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina.
31.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
34.  Uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
62.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Třebíč po realizaci projektu „Přeložka STL a NTL plynovodů, číslo stavby: 8800074935“
29.  Veřejná zakázka na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce stavebních konstrukcí, silnoproudých a slaboproudých rozvodů"
32.  Veřejná zakázka na stavební práce „Muzeum Vysočiny Pelhřimov – stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné“
33.  Veřejná zakázka na stavební práce "SPŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace"
35.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
38.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
39.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Školní statek Humpolec, Dusilov 384
36.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na realizaci projektu s názvem Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba pavilonu B
37.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2018
40.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Offroad klubu ČR z.s.
41.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
42.  Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
43.  Podpora pořádání sportovních mistrovství – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
44.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt „Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život“
45.  Návrh na zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro partnery projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“ zřizované Krajem Vysočina
46.  Veřejná zakázka "Krajské komunitní a poradenské centrum" - rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky
47.  Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Krajské komunitní a poradenské centrum“
48.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
49.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa)
50.  Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 – účast výpravy Kraje Vysočina
51.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
52.  Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II” – podání 6. žádosti o platbu
53.  Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“
54.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“
55.  Monitorovací zpráva za partnera a zpráva o projektu “Connecting Regions AT-CZ”
56.  Zpráva o projektu „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina”
57.  Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
58.  Příprava Veřejného fóra Kraje Vysočina 2018 - Informace o řešení „10 P“ z roku 2016
59.  Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
60.  Dohoda o ukončení smlouvy na zpracování projektové dokumentace k obnově vodní nádrže Maršovec na území EVL Maršovec a Čepička
61.  Podklady ke Smlouvě o spolupráci při realizaci opatření na podporu „Modráska bahenního“
63.  Rozprava členů rady

Usnesení 1605/25/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 18. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


K zápisu ze zasedání rady kraje č. 24/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Výpůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro danou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1606/25/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-25-2018-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 9. 2018), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-02, RK-25-2018-02pr01.pdf


03. Změna investičního plánu včetně rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – dotace pro účely zkvalitnění ICT prostředků v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s navrhovanou změnou investičního plánu včetně rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1607/25/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 870 800 Kč,
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 500 000 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 201 000 Kč,
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 191 100 Kč,
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 600 000 Kč

  za účelem krytí investičních způsobilých výdajů projektu „Standard ICT 2018“;

 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 976 800 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 400 000 Kč,
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 260 300 Kč

  za účelem krytí provozních způsobilých výdajů projektu „Standard ICT 2018“;

 • změnu investičních plánů u nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v souvislosti s realizací projektu „Standard ICT 2018“ dle materiálu RK-25-2018-03, př. 1;
ukládá

ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina postupovat při realizaci projektu „Standard ICT 2018“ v souladu s pravidly pro poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2018-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 7. 2019), Odbor ekonomický (31. 7. 2019), Odbor informatiky (31. 7. 2019), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-03, RK-25-2018-03pr01.doc, RK-25-2018-03pr02.xls, RK-25-2018-03pr03.pdf


K bodům 04, 12, 13, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


04. Podnájem nebytových prostor užívaných Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, pro účely umístění telekomunikačního zařízení

Usnesení 1608/25/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Podnájemní smlouvy podle podmínek stanovených v materiálu RK-25-2018-04, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 9. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-04, RK-25-2018-04pr01.pdf


12. Smlouva o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1609/25/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-25-2018-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 9. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-12, RK-25-2018-12pr01.pdf


13. Smlouva o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1610/25/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-25-2018-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 9. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-13, RK-25-2018-13pr01.pdf


05. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání Pelhřimovského chirurgického dne 2018

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1611/25/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 50 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5167 -Služby školení a vzdělávání o částku 50 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 50 000 Kč u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním Pelhřimovského chirurgického dne 2018;
ukládá

řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 30. 11. 2018.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 11. 2018), Odbor ekonomický (30. 11. 2018), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-05, RK-25-2018-05pr01.pdf, RK-25-2018-05pr02.doc, RK-25-2018-05pr03.pdf


06. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1612/25/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 4 019 177 Kč (ÚZ 35019 ve výši 855 871 Kč a ÚZ 35015 ve výši 3 163 306 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 878 408 Kč,
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 916 764,50 Kč,
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 1 024 004,50 Kč,
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 97 500 Kč,
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 1 102 500 Kč,

  určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-25-2018-06, př. 1;

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném snížení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) o vratku účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 24 602 Kč (ÚZ 35019) původně určenou pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 24 602 Kč původně určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-06, RK-25-2018-06pr01.xls, RK-25-2018-06pr02.pdf


K bodům 07 - 09, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


07. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1613/25/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-25-2018-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 9. 2018), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (28. 9. 2018)

termín: 28. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-07, RK-25-2018-07pr01.pdf


08. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1614/25/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-25-2018-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 9. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (28. 9. 2018)

termín: 28. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-08, RK-25-2018-08pr01.pdf


09. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1615/25/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních účelových darů pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-25-2018-09, př. 1RK-25-2018-09, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 9. 2018), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (28. 9. 2018)

termín: 28. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-09, RK-25-2018-09pr01.pdf, RK-25-2018-09pr02.pdf


10. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1616/25/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví kraje:

 • Defibrilátor – TEC 8251K, r. v. 1998, i. č. 001-000-001-017, PC 287 727 Kč, ZC 0 Kč;
 • Notebook HP Compaq NTB 15,4“, r. v. 2008, i. č. 001-000-001-111, PC 56 039 Kč,
  ZC 0 Kč;
 • Notebook HP Compaq NTB 15,4“, r. v. 2008, i. č. 001-000-001-109, PC 56 039 Kč,
  ZC 0 Kč;
 • Notebook ASUS W2W, r. v. 2008, i. č. 001-000-001-115, PC 68 505 Kč, ZC 0 Kč;
 • Notebook Toshiba T2400CT/320, r. v. 1996, i. č. 001-000-000-500, PC 170 800 Kč;
  ZC 0 Kč;
 • Tiskárna Zebra S 6000, r. v. 2000, i. č. 001-000-001-030, PC 70 089 Kč, ZC 0 Kč;
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:

 • Notebook Toshiba T2400CT/320, r. v. 1996, i. č. 001-000-000-500, PC 170 800 Kč;
  ZC 0 Kč;
 • Notebook ASUS W2W, r. v. 2008, i. č. 001-000-001-115, PC 68 505 Kč, ZC 0 Kč;
 • Notebook HP Compaq NTB 15,4“, r. v. 2008, i. č. 001-000-001-109, PC 56 039 Kč,
  ZC 0 Kč;
 • Notebook HP Compaq NTB 15,4“, r. v. 2008, i. č. 001-000-001-111, PC 56 039 Kč,
  ZC 0 Kč;
 • Defibrilátor – TEC 8251K, r. v. 1998, i. č. 001-000-001-017, PC 287 727 Kč, ZC 0 Kč;
 • Tiskárna Zebra S 6000, r. v. 2000, i. č. 001-000-001-030, PC 70 089 Kč, ZC 0 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 10. 2018), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-10


11. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1617/25/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví kraje:

 • Přístroj pro pulsní magnetoterapii, r. v. 1998, i. č. 005-000-001-922, PC 38 400 Kč,
  ZC 0 Kč;
 • Router hlavní, r. v. 2007, i. č. 005-000-000-519, PC 119 419 Kč, ZC 1 Kč;
 • Křeslo pro kardiaky s podnožkou, r. v. 1998, i. č. 005-000-001-153, PC 21 311 Kč, ZC 0 Kč;
 • Odsávačka chirurgická Chirana, r. v. 1990, i. č. 005-000-000-696, PC 10 520 Kč, ZC 0 Kč;
 • Systém zobrazovací digitální Canon – 60/40o, r. v. 2004, i. č. 005-000-000-274,
  PC 560 260 Kč; ZC 154 046 Kč;
 • Dávkovač injekční Compact, r. v. 1998, i. č. 001-000-001-030, PC 26 733 Kč, ZC 0 Kč;
 • EKG SEIVA – Praktik model JetCard, r. v. 2000, i. č. 005-000-000-921, PC 61 526 Kč,
  ZC 0 Kč;
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace:

 • Přístroj pro pulsní magnetoterapii, r. v. 1998, i. č. 005-000-001-922, PC 38 400 Kč, 
  ZC 0 Kč;
 • Router hlavní, r. v. 2007, i. č. 005-000-000-519, PC 119 419 Kč, ZC 1 Kč;
 • Křeslo pro kardiaky s podnožkou, r. v. 1998, i. č. 005-000-001-153, PC 21 311 Kč, ZC 0 Kč;
 • Odsávačka chirurgická Chirana, r. v. 1990, i. č. 005-000-000-696, PC 10 520 Kč, ZC 0 Kč;
 • Systém zobrazovací digitální Canon – 60/40o, r. v. 2004, i. č. 005-000-000-274,
  PC 560 260 Kč; ZC 154 046 Kč;
 • Dávkovač injekční Compact, r. v. 1998, i. č. 001-000-001-030, PC 26 733 Kč, ZC 0 Kč;
 • EKG SEIVA – Praktik model JetCard, r. v. 2000, i. č. 005-000-000-921, PC 61 526 Kč,
  ZC 0 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 10. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-11


14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru

J. Běhounek upřesnil radě kraje návrh poskytnout věcný dar subjektu Ředitelství hlídkové policie v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1618/25/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) subjektu Ředitelství hlídkové policie v Zakarpatské oblasti Ukrajiny, adresa: Ukrajina, Zakarpatská oblast, 88006 Užhorod, ulice Košovoho 2, dle materiálu RK-25-2018-14, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-14, RK-25-2018-14pr01.doc


15. Informace o výjezdním zasedání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí zápis z výjezdního zasedání komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1619/25/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 4/2018 dle materiálu RK-25-2018-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (18. 9. 2018)

termín: 18. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-15, RK-25-2018-15pr01.doc


16. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou se statutárním městem Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1620/25/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít "Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou" se statutárním městem Jihlava, se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava, IČO: 00286010, dle materiálu RK-25-2018-16, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-16, RK-25-2018-16pr01.pdf


17. Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu schválit přípravu žádostí o poskytnutí podpory níže uvedených projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1621/25/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

přípravu žádostí o poskytnutí podpory projektů II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II.; II/353 Nové Veselí – obchvat do Integrovaného regionálního operačního programu;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství připravit žádosti o poskytnutí podpory projektů II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II.; II/353 Nové Veselí – obchvat do Integrovaného regionálního operačního programu.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-17, RK-25-2018-17pr01.pdf, RK-25-2018-17pr02.pdf


18. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/405 Brtnice - obchvat, PD“

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválit pořadí nabídek na uvedenou veřejnou zakázku a rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazeče v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1622/25/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/405 Brtnice - obchvat, PD dle materiálu RK-25-2018-18, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 27487938, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek v souladu s materiálem RK-25-2018-18, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-18, RK-25-2018-18pr01.pdf


19. Uzavření smlouvy na zajištění služby - změna usnesení 1019/17/2018/RK ze dne 5. 6. 2018

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnila radě kraje předložený návrh na změnu usnesení 1019/17/2018/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1623/25/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

nahradit původní přílohu usnesení 1019/17/2018/RK, kterou tvořila smlouva uzavřená podle § 1746 odst. 2, novou přílohou kde je provedena změna v čase a částce plnění dle přílohy materiálu RK-25-2018-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-19, RK-25-2018-19pr01.doc


K bodům 20 - 22, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M4 - přijetí účelové investiční dotace na realizaci akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“

Usnesení 1624/25/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, příloha M4 - Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 49 185 522,75 Kč na realizaci akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (19. 9. 2018), Odbor ekonomický (19. 9. 2018)

termín: 19. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-20


21. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina

Usnesení 1625/25/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 466 707,80 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina .

odpovědnost: Odbor ekonomický (21. 9. 2018), Odbor sociálních věcí (21. 9. 2018)

termín: 21. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-21


22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018

Usnesení 1626/25/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 709  305  Kč na realizaci aktivit v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2018), Odbor ekonomický (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-22, RK-25-2018-22pr01.pdf


23. Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit dodatek ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1627/25/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy 30_18_008 dle materiálu RK-25-2018-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-23, RK-25-2018-23pr01.doc


K bodům 24 – 28, 30, 31, 34, 62, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


24. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. a obci Humpolec

Usnesení 1628/25/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k.ú. a obci Humpolec dle materiálu RK-25-2018-24, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky v k.ú a obci Humpolec dle materiálu RK-25-2018-24, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;
 • nabýt darem pozemky v k.ú. a obci Humpolec dle materiálu RK-25-2018-24, př. 1 z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-24, RK-25-2018-24pr01.xls, RK-25-2018-24pr02.xls, RK-25-2018-24pr03.pdf


25. Návrh na zařazení nových akcí „Gymnázium Pelhřimov – rekonstrukce auly“ a „Gymnázium Jihlava – oprava výtahu“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství

Usnesení 1629/25/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit nové akce „Gymnázium Pelhřimov – rekonstrukce auly“ a „Gymnázium Jihlava – oprava výtahu“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2018), Odbor ekonomický (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-25


26. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Koberovice

Usnesení 1630/25/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-25-2018-26, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Koberovice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-25-2018-26, př. 2 v k. ú. a obci Koberovice z vlastnictví obce Koberovice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-25-2018-26, př. 1 v k. ú. a obci Koberovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Koberovice.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-26, RK-25-2018-26pr01.xls, RK-25-2018-26pr02.xls, RK-25-2018-26pr03.pdf


27. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací

Usnesení 1631/25/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina (pronajímatelem) a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací (nájemcem), dle materiálu RK-25-2018-27, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2018), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-27, RK-25-2018-27pr01.doc


28. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 1632/25/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-25-2018-28, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-28, RK-25-2018-28pr01.xls


30. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouva o možnosti provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina.

Usnesení 1633/25/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-25-2018-30, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, o možnosti investorů provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina  dle materiálu RK-25-2018-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-30, RK-25-2018-30pr01.xls


31. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1634/25/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-25-2018-31, př. 1 a RK-25-2018-31, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-31, RK-25-2018-31pr01.xlsx, RK-25-2018-31pr02.xlsx


34. Uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní

Usnesení 1635/25/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č.1 ke Smlouvě o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. 9418001653/2018/4000283/050 dle materiálu RK-25-2018-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-34, RK-25-2018-34pr01.pdf


62. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Třebíč po realizaci projektu „Přeložka STL a NTL plynovodů, číslo stavby: 8800074935“

Usnesení 1636/25/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi společností GasNet, s.r.o., na straně oprávněného z věcného břemene a s Krajem Vysočina, na straně povinného z věcného břemene smlouvu o zřízení věcného břemene dle smlouvy dle materiálu RK-25-2018-62, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-62, RK-25-2018-62pr01.pdf


29. Veřejná zakázka na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce stavebních konstrukcí, silnoproudých a slaboproudých rozvodů"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 1637/25/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova – rekonstrukce stavebních konstrukcí, silnoproudých a slaboproudých rozvodů“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-25-2018-29, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-25-2018-29, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-25-2018-29, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 9. 2018)

termín: 27. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-29, RK-25-2018-29pr01.doc, RK-25-2018-29pr02.doc, RK-25-2018-29pr03.doc


32. Veřejná zakázka na stavební práce „Muzeum Vysočiny Pelhřimov – stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 1638/25/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Muzeum Vysočiny Pelhřimov – stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-25-2018-32, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-25-2018-32, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-25-2018-32, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 9. 2018)

termín: 27. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-32, RK-25-2018-32pr01.doc, RK-25-2018-32pr02.doc, RK-25-2018-32pr03.doc


33. Veřejná zakázka na stavební práce "SPŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 1639/25/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „SPŠ Třebíč – rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-25-2018-33, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-25-2018-33, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-25-2018-33, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 9. 2018)

termín: 27. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-33, RK-25-2018-33pr01.doc, RK-25-2018-33pr02.doc, RK-25-2018-33pr03.doc


K bodům 35, 38, 39, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


35. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42

Usnesení 1640/25/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením průmyslového plochého pletacího stroje CK 35 se stojanem, výroba Brother, Japonsko. Pořízeného v roce 1991, inventární číslo PS-a-64-1, pořizovací cena 141 020 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední uměleckoprůmyslovou školou Jihlava – Helenín, Hálkova 42 dle materiálu RK-25-2018-35.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-35


38. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

 

Usnesení 1641/25/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením automobilu Ford Tourneo Connect, registrační značka 3J8 0419, rok výroby 2007, inventární číslo 12735, pořizovací cena 237 881 Kč, zůstatková cena 23 785 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií, Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední zdravotnickou školou, Střední odbornou školou služeb a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dle materiálu RK-25-2018-38.

 

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-38


39. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Školní statek Humpolec, Dusilov 384

 

Usnesení 1642/25/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením:

 • lisu na slámu DEUTZ, inventární číslo DM4536-483005, rok výroby 1998, rok pořízení 2000, pořizovací cena 105 134,11 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • kolového nakladače HON – UN 0.53, inventární číslo DM4536-482915, pořizovací cena 228 650 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • secího stroje Amazone ZAU-1501, inventární číslo DM4536-481008, rok výroby 1996 pořizovací cena 551 546 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • rotačních bran Amazone KE-402, inventární číslo DM4536-480218, rok výroby 1996, pořizovací cena 331 340 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Školním statkem Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu RK-25-2018-39.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-39


36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na realizaci projektu s názvem Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba pavilonu B

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1643/25/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „SPŠ TR st. úpravy B“ o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 45 099 794,57 Kč za účelem realizace projektu s názvem Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba pavilonu B.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-36


37. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s úpravu plánu investic příspěvkových organizací  kraje za odvětví školství na rok 2018. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1644/25/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2018 dle materiálů RK-25-2018-37, př. 1, RK-25-2018-37, př. 2, RK-25-2018-37, př. 3, RK-25-2018-37, př. 4 a RK-25-2018-37, př. 5.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-37, RK-25-2018-37pr01.xls, RK-25-2018-37pr02.xls, RK-25-2018-37pr03.xls, RK-25-2018-37pr04.xls, RK-25-2018-37pr05.xls


40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Offroad klubu ČR z.s.

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1645/25/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Offroad klubu ČR z.s., se sídlem Kamenice 189, 588 23 Kamenice, IČO: 22904166 ve výši 10 000 Kč dle materiálu RK-25-2018-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-40, RK-25-2018-40pr01.doc, RK-25-2018-40pr02.pdf


41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1646/25/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,   § 3121 – Gymnázia ve výši 365 906,00 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 1 465 900,80 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 1 831 806,80 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov, IČO 62540009 o částku 528 021,60 Kč;
  • Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, IČO 48895598 o částku 937 879,20 Kč;
  • Gymnáziu Chotěboř, IČO 60126639 o částku 365 906,00 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-25-2018-41.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018), Odbor ekonomický (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-41


42. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnout dotaci na účast na sportovním mistrovství spolku Elvis Jihlava. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1647/25/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 12 000 Kč spolku Elvis Jihlava, z. s., se sídlem S. K. Neumanna 4165/5, 586 01 Jihlava, IČO: 26986230, na účast na MS v akrobatickém rokenrolu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-25-2018-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-42, RK-25-2018-42pr01.pdf


43. Podpora pořádání sportovních mistrovství – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o poskytnutí dotací na pořádání mistrovství žadatelům. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1648/25/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 50 000 Kč na podporu pořádání mistrovství ve sportovních disciplínách dle tabulky č. 1 materiálu RK-25-2018-43, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-25-2018-43, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost dle tabulky č. 2 materiálu RK-25-2018-43, př. 3.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-43, RK-25-2018-43pr01.pdf, RK-25-2018-43pr02.pdf, RK-25-2018-43pr03.xls


44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt „Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1649/25/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „Učíme se ze života pro život“ o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 23 578 227,65 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-44


45. Návrh na zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro partnery projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“ zřizované Krajem Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1650/25/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ partnerům na realizaci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“ dle materiálu RK-25-2018-45, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-45, RK-25-2018-45pr01.xlsx


46. Veřejná zakázka "Krajské komunitní a poradenské centrum" - rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje návrh rozhodnout o zrušení zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1651/25/2018/RK

Rada kraje
ruší

zadávací řízení veřejné zakázky "Krajské komunitní a poradenské centrum";

ukládá

Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina:

 • zajistit sdělení a oznámení o zrušení zadávacího řízení v termínech stanovených zákonem;
 • připravit zahájení nového zadávacího řízení veřejné zakázky "Krajské komunitní a poradenské centrum".

odpovědnost: Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-46, RK-25-2018-46pr01.docx


47. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Krajské komunitní a poradenské centrum“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1652/25/2018/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-47, RK-25-2018-47pr01.zip, RK-25-2018-47pr02.docx, RK-25-2018-47pr03.docx, RK-25-2018-47pr04.docx


48. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro danou školu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1653/25/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-25-2018-48, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-48, RK-25-2018-48pr01.doc


49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa)

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1654/25/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 - Základní školy o částku 1 433 190 Kč, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 16 500 Kč a § 3117 - První stupeň základních škol o částku 5 940 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa) určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v celkové výši 1 455 630  Kč dle materiálu RK-25-2018-49, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkové organizace zřizované krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-25-2018-49, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-25-2018-49, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (6. 11. 2018), Odbor ekonomický (30. 9. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-49, RK-25-2018-49pr01.xlsx


50. Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 – účast výpravy Kraje Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje doplňující detaily k návrhu schválit účast výpravy Kraje Vysočina na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR v Libereckém kraji. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1655/25/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

účast výpravy Kraje Vysočina na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve dnech 23. – 28. 6. 2019 v Libereckém kraji;

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu zajistit organizaci účasti Kraje Vysočina na této akci a předložit návrh podrobného organizačního zajištění této akce.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (28. 6. 2019)

termín: 28. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-50, RK-25-2018-50pr01.pdf


51. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro shora uvedenou školu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1656/25/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-25-2018-51, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-51, RK-25-2018-51pr01.doc


52. Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II” – podání 6. žádosti o platbu

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu daného projektu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1657/25/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ dle materiálu RK-25-2018-52, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2018-52, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-52, RK-25-2018-52pr01.pdf


53. Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1658/25/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2018-53, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-53, RK-25-2018-53pr01.pdf


54. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1659/25/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 1 096 891,94 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2018), Odbor ekonomický (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-54, RK-25-2018-54pr01.xlsx


55. Monitorovací zpráva za partnera a zpráva o projektu “Connecting Regions AT-CZ”

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1660/25/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-25-2018-55, př. 1, RK-25-2018-55, př. 2 a RK-25-2018-55, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (18. 9. 2018)

termín: 18. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-55, RK-25-2018-55pr01.pdf, RK-25-2018-55pr02.xlsx, RK-25-2018-55pr03.pdf


56. Zpráva o projektu „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina”

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1661/25/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-25-2018-56, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (20. 9. 2018)

termín: 20. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-56, RK-25-2018-56pr01.pdf


57. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1662/25/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2018-57, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-57, RK-25-2018-57pr01.pdf, RK-25-2018-57pr02.pdf, RK-25-2018-57pr03.doc


58. Příprava Veřejného fóra Kraje Vysočina 2018 - Informace o řešení „10 P“ z roku 2016

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1663/25/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o aktivitách realizovaných k řešení „10 P“ uvedených v materiálu RK-25-2018-58, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (14. 11. 2018)

termín: 14. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-58, RK-25-2018-58pr01.doc, RK-25-2018-58pr02.doc


59. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci daných projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1664/25/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-25-2018-59, př. 13, RK-25-2018-59, př. 14, RK-25-2018-59, př. 15, RK-25-2018-59, př. 16, RK-25-2018-59, př. 17 a RK-25-2018-59, př. 18.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-59, RK-25-2018-59pr01.pdf, RK-25-2018-59pr02.pdf, RK-25-2018-59pr03.pdf, RK-25-2018-59pr04.pdf, RK-25-2018-59pr05.pdf, RK-25-2018-59pr06.pdf, RK-25-2018-59pr07.pdf, RK-25-2018-59pr08.pdf, RK-25-2018-59pr09.pdf, RK-25-2018-59pr10.pdf, RK-25-2018-59pr11.pdf, RK-25-2018-59pr12.pdf, RK-25-2018-59pr13.docx, RK-25-2018-59pr14.docx, RK-25-2018-59pr15.docx, RK-25-2018-59pr16.doc, RK-25-2018-59pr17.doc, RK-25-2018-59pr18.doc, RK-25-2018-59pr19.pdf


60. Dohoda o ukončení smlouvy na zpracování projektové dokumentace k obnově vodní nádrže Maršovec na území EVL Maršovec a Čepička

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1665/25/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy o dílo dle materiálu RK-25-2018-60, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2018), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-60, RK-25-2018-60pr01.doc


61. Podklady ke Smlouvě o spolupráci při realizaci opatření na podporu „Modráska bahenního“

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci opatření na podporu „Modráska bahenního“. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1666/25/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci opatření na podporu „Modráska bahenního“ dle materiálu RK-25-2018-61, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (18. 9. 2018)

termín: 18. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2018-61, RK-25-2018-61pr01.pdf


63. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 25/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 25. 9. 2018, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Martin Kukla            ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Jan Hyliš                …..………………………………….……

 

 

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 25/2018 dne 18. 9. 2018.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 19. 9. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz