Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 25/2019 - 3. 9. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Povinné vyžadování a vydávání stanovisek k záměrům na pořízení a změny staveb
3 Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
4 Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
5 Věcné dary a sponzorský příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
6 Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
7 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
8 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektů pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
9 Žádost o změnu termínu realizace akce Celovečerní film „Muž, který stál v cestě“
10 Poskytnutí finančního daru Městu Přibyslav – ocenění EGWA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
11 Návrh na vyřazení majetku kraje, náhrady škody, pohledávky
12 Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV."
13 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“
14 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – příspěvek na pořízení elektrických polohovacích lůžek, změna závazných ukazatelů a úprava plánů investic na rok 2019
15 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
16 Porušení rozpočtové kázně zjištěné u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
17 Změna v rejstříku škol a školských zařízení
18 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod
19 Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Dětský domov, Senožaty 199
20 Poskytnutí Studijního stipendia Kraje Vysočina
21 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
22 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
23 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu ukončení projektů
24 Finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2019/2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
25 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - projekt "Postav si svoje elektrovozítko"
26 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratka nevyčerpaných finančních prostředků z účelové dotace MŠMT
27 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
28 Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019
29 Návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina
30 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019
31 Uzavření smluv v k. ú. Helenín a obci Jihlava se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací
32 Zřízení služebnosti v k.ú. a obci Čáslavice
33 Změna kupní ceny u vykupovaného pozemku
34 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
35 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
36 Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
37 Majetkoprávní vypořádání stavby "Přestavba křižovatky silnic I/34 a III/11252 - Pelhřimov" po jejím dokončení
38 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj III. - Havlíčkův Brod - stavební práce"
39 Návrh na změnu usnesení 1437/24/2019/RK
40 Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
41 Neposkytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
42 Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech
43 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
44 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 1. monitorovací období na projekt „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“
45 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“
46 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení“
47 Smlouva o spolupráci s MAS kraje Vysočina o.p.s.
48 Smlouva o spolupráci na soutěži „Začínáme v Kraji Vysočina“
49 Soutěž EY Podnikatel roku
50 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz