Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 25/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 25/2019, které se konalo dne 3. 9. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 24/2019

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 3. 9. 2019. 

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast J. Hyliše. 

K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala

navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 24/2019
40.  Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
41.  Neposkytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
42.  Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech
43.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
44.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 1. monitorovací období na projekt „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“
45.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“
46.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení“
47.  Smlouva o spolupráci s MAS kraje Vysočina o.p.s.
48.  Smlouva o spolupráci na soutěži „Začínáme v Kraji Vysočina“
49.  Soutěž EY Podnikatel roku
02.  Povinné vyžadování a vydávání stanovisek k záměrům na pořízení a změny staveb
03.  Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
04.  Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
05.  Věcné dary a sponzorský příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
06.  Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
07.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
08.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektů pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
09.  Žádost o změnu termínu realizace akce Celovečerní film „Muž, který stál v cestě“
10.  Poskytnutí finančního daru Městu Přibyslav – ocenění EGWA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
11.  Návrh na vyřazení majetku kraje, náhrady škody, pohledávky
12.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV."
13.  Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“
14.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – příspěvek na pořízení elektrických polohovacích lůžek, změna závazných ukazatelů a úprava plánů investic na rok 2019
15.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
16.  Porušení rozpočtové kázně zjištěné u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
17.  Změna v rejstříku škol a školských zařízení
18.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod
19.  Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Dětský domov, Senožaty 199
20.  Poskytnutí Studijního stipendia Kraje Vysočina
21.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
22.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
23.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu ukončení projektů
24.  Finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2019/2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
25.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - projekt "Postav si svoje elektrovozítko"
26.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratka nevyčerpaných finančních prostředků z účelové dotace MŠMT
27.  FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
28.  Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019
29.  Návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina
30.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019
31.  Uzavření smluv v k. ú. Helenín a obci Jihlava se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací
32.  Zřízení služebnosti v k.ú. a obci Čáslavice
34.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
35.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
37.  Majetkoprávní vypořádání stavby "Přestavba křižovatky silnic I/34 a III/11252 - Pelhřimov" po jejím dokončení
38.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj III. - Havlíčkův Brod - stavební práce"
33.  Změna kupní ceny u vykupovaného pozemku
36.  Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
39.  Návrh na změnu usnesení 1437/24/2019/RK
50.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
51.  Rozprava členů rady

Usnesení 1451/25/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 3. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 24/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 40 – 43 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


40. Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 1452/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2019-40, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-40, RK-25-2019-40pr01.pdf, RK-25-2019-40pr02.pdf, RK-25-2019-40pr03.pdf


41. Neposkytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 1453/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

neposkytnout dotaci na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnosti žadatele uvedeného v materiálu RK-25-2019-41, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2019), Odbor ekonomický (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-41, RK-25-2019-41pr01.pdf


42. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech

Usnesení 1454/25/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech dle materiálu  RK-25-2019-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (3. 9. 2019)

termín: 3. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-42, RK-25-2019-42pr01.doc


43. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 1455/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-43, RK-25-2019-43pr01.pdf, RK-25-2019-43pr02.pdf, RK-25-2019-43pr03.pdf, RK-25-2019-43pr04.pdf


44. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 1. monitorovací období na projekt „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření z důvodu přijetí dotace v rámci projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1456/25/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 2 529 388,50 Kč (98 324,14 €);
 • převod finančních prostředků dle materiálu RK-25-2019-44, př. 1 na bankovní účet projektového partnera ve výši 52 555,45 €.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (9. 9. 2019), Odbor ekonomický (9. 9. 2019)

termín: 9. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-44, RK-25-2019-44pr01.xlsx


45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1457/25/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“ o částku 423 361,71 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2019), Odbor ekonomický (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-45


46. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, informovali radu kraje o návrhu přijetí dotace v rámci projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1458/25/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ o přijaté finanční prostředky z Ministerstva životního prostředí ve výši 9 805 492,08 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (3. 9. 2019), Odbor ekonomický (3. 9. 2019)

termín: 3. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-46


47. Smlouva o spolupráci s MAS kraje Vysočina o.p.s.

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, předložili radě kraje návrh uzavření smlouvy o spolupráci s MAS kraje Vysočina o.p.s. na realizaci osvěty k tématu Smart region a Smart venkov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1459/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci s MAS kraje Vysočina o.p.s., se sídlem Žižkovo nám. 66, 582 81 Habry, IČO 28855728, dle materiálu RK-25-2019-47, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-47, RK-25-2019-47pr01.doc


48. Smlouva o spolupráci na soutěži „Začínáme v Kraji Vysočina“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, seznámili radu kraje s předloženým návrhem uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Agenturou na podporu podnikání a investic CzechInvest. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1460/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci s Agenturou na podporu podnikání a investic CzechInvest dle materiálu RK-25-2019-48, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-48, RK-25-2019-48pr01.docx


49. Soutěž EY Podnikatel roku

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, požádali radu kraje o nominaci podnikatelů působících v Kraji Vysočina do 20. ročníku soutěže EY Podnikatel roku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1461/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nominovat v rámci soutěže EY Podnikatel roku:   

 • Ing. Jiřího Štefla (OPTOKON, a.s.) do kategorií „EY Podnikatel roku“ a „EY Technologický podnikatel roku“;
 • Ing. Vlastimila Brauna (Compas automatizace, spol. s r.o.) do kategorií „EY Podnikatel roku“ a “EY Technologický podnikatel roku“;
 • Lubomíra Dvořáka (DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o.) do kategorií „EY Podnikatel roku“ a „EY Technologický podnikatel roku“;
 • Roberta Válalu (Požární bezpečnost s.r.o.) do kategorie „EY Společensky prospěšný podnikatel roku“;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina odeslat elektronické nominace do 20. ročníku soutěže EY Podnikatel roku dle materiálu RK-25-2019-49, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-49, RK-25-2019-49pr01.pdf, RK-25-2019-49pr02.doc


02. Povinné vyžadování a vydávání stanovisek k záměrům na pořízení a změny staveb

J. Běhounek podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1462/25/2019/RK

Rada kraje
ukládá

 • předkladatelům materiálů určených k projednání v orgánech kraje týkajících se investičních záměrů na vybudování nové stavby nebo záměrů na změnu stavby ve vlastnictví nebo v užívání Kraje Vysočina nebo jím zřizovaných organizací (ve všech fázích projednávání záměru v orgánech kraje) vyžádat v dostatečném předstihu, tj. minimálně 5 pracovních dnů před odesláním materiálu k projednání, písemná stanoviska od dotčených odborných útvarů krajského úřadu a od (budoucích) uživatelů stavby, případně též (dle povahy věci) od Projektové kanceláře Kraje Vysočina, p. o., dle materiálu RK-25-2019-02, př. 1, a to v případech, kdy stavbou nebo změnou stavby dochází nebo jen může dojít k významné změně ekonomických, technických nebo uživatelských parametrů budovy, její části anebo areálu nebo kdy je to účelné pro dosažení tzv. SMART řešení, jeho environmentální výhodnosti a jeho přiměřené udržitelnosti;
 • předkladatelům materiálů týkajících se takových záměrů poskytnout všem útvarům a organizacím, u nichž bylo vyžádáno odborné stanovisko, potřebnou informační součinnost;
 • útvarům a organizacím, které písemná stanoviska vydávají, hodnotit každý konkrétní záměr především z hlediska uživatelské přijatelnosti (s návazností potřebných obslužných činností na hlavní účel stavby), z hlediska přínosu pro klienty příslušné veřejné služby, ke které má být stavba využívána, z hlediska dosažitelnosti potřebných zdrojů (včetně zdrojů personálních) a účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti vynakládaných finančních prostředků (potřebných pro vlastní pořízení stavby nebo její změny i pro její další provoz), z hlediska přiměřené udržitelnosti, environmentální výhodnosti a modernosti řešení;
 • předkladatelům takových materiálů k projednání v orgánech kraje dle možností vyžádaná stanoviska zohlednit při formulování konečného návrhu řešení a informovat o vyžádaných stanoviscích příslušný orgán kraje;
 • grémiu ředitele a odborným útvarům krajského úřadu při budoucích revizích vnitřních předpisů kraje, metodik, postupů, organizačních a také podpůrných sw systémů do nich vhodným způsobem promítnout podstatu tohoto řešení a nadále důsledně využívat funkcionalit sw podpory (zejména modul Zásobník akcí) k průběžnému zadávání, zpřesňování a aktualizaci odborných stanovisek k jednotlivým investičním akcím.

odpovědnost: Grémium ředitele (16. 9. 2019), Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina (16. 9. 2019), Odbor analýz a podpory řízení (16. 9. 2019), Odbor majetkový (16. 9. 2019), Odbor informatiky (16. 9. 2019), Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (16. 9. 2019), Odbor regionálního rozvoje (16. 9. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (16. 9. 2019), Odbor ekonomický (16. 9. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (16. 9. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (16. 9. 2019), Odbor sociálních věcí (16. 9. 2019), Odbor zdravotnictví (16. 9. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (16. 9. 2019), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (16. 9. 2019)

termín: 16. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-02, RK-25-2019-02pr01.xlsx


03. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1463/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího nepotřebného majetku do vlastnictví kraje: 

 • Chloridometr CMT 10, inv. č. 004-000-050-523, r. v. 1975, pořizovací cena (PC) 23 311,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Pumpa infuzní objemová Argus 414, inv. č. 004-000-050-612, r. v. 2002, PC 41 790,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Pumpa infuzní objemová Argus 400, inv. č. 004-000-050-778, r. v. 1995, PC 56 108,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Pumpa infuzní objemová Argus 400, inv. č. 004-000-050-781, r. v. 1995, PC 56 108,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Pumpa infuzní objemová Argus 400, inv. č. 004-000-050-780, r. v. 1995, PC 56 108,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Bruska nožů Microtom, inv. č. 004-000-050-953, r. v. 1994, PC 65 407,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Skříň chladicí s cirkulací vzduchu, inv. č. 004-000-251-416, r. v. 1999, PC 100 089,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Ventilátor anesteziologický, inv. č. 004-000-051-359, r. v. 2003, PC 327 032,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace: 

 • Chloridometr CMT 10, inv. č. 004-000-050-523, r. v. 1975, pořizovací cena (PC) 23 311,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Pumpa infuzní objemová Argus 414, inv. č. 004-000-050-612, r. v. 2002, PC 41 790,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Pumpa infuzní objemová Argus 400, inv. č. 004-000-050-778, r. v. 1995, PC 56 108,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Pumpa infuzní objemová Argus 400, inv. č. 004-000-050-781, r. v. 1995, PC 56 108,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Pumpa infuzní objemová Argus 400, inv. č. 004-000-050-780, r. v. 1995, PC 56 108,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Bruska nožů Microtom, inv. č. 004-000-050-953, r. v. 1994, PC 65 407,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Skříň chladicí s cirkulací vzduchu, inv. č. 004-000-251-416, r. v. 1999, PC 100 089,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Ventilátor anesteziologický, inv. č. 004-000-051-359, r. v. 2003, PC 327 032,- Kč, ZC 0,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (3. 9. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-03

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 04 – 06 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


04. Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

Usnesení 1464/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího nepotřebného majetku do vlastnictví kraje: 

 • Volkswagen Transporter 3J6 5210, inventární číslo 006-000-007-838, r. v. 2009, pořizovací cena (PC) 1 811 945,- Kč, zůstatková cena (ZC) 3,- Kč;
 • Volkswagen Transporter 3J4 1568, inventární číslo 006-000-007-436, r. v. 2008, PC 1 762 271,- Kč, ZC 3,- Kč;
 • Volkswagen Transporter 4J1 5126, inventární číslo 006-000-008-747, r. v. 2010, PC 1 853 763,- Kč, ZC 3,- Kč;
 • Volkswagen Transporter 4J0 9115, inventární číslo 006-000-008-679, r. v. 2010, PC 1 854 821,- Kč, ZC 3,- Kč;
 • Volkswagen Transporter 3J8 937, inventární číslo 006-000-008-300, r. v. 2010, PC 2 019 631,- Kč, ZC 3,- Kč;
 • Volkswagen Transporter 3J4 0533, inventární číslo 006-000-007-367, r. v. 2008, PC 1 762 271,- Kč, ZC 3,- Kč;
 • Volkswagen Transporter 3J8 9751, inventární číslo 006-000-008-302, r. v. 2010, PC 1 868 881,- Kč, ZC 3,- Kč;
 • Volkswagen Transporter 4J0 9069, inventární číslo 006-000-008-678, r. v. 2010, PC 1 854 821,- Kč, ZC 3,- Kč;
 • Volkswagen Transporter 4J3 6931, inventární číslo 006-000-008-975, r. v. 2011, PC 1 853 763,- Kč, ZC 4,- Kč;

souhlasí

- s vyřazením a následným prodejem, nebo odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace: 

 • Volkswagen Transporter 3J4 1568, inventární číslo 006-000-007-436, r. v. 2008, PC 1 762 271,- Kč, ZC 3,- Kč;
 • Volkswagen Transporter 4J1 5126, inventární číslo 006-000-008-747, r. v. 2010, PC 1 853 763,- Kč, ZC 3,- Kč;
 • Volkswagen Transporter 4J0 9115, inventární číslo 006-000-008-679, r. v. 2010, PC 1 854 821,- Kč, ZC 3,- Kč;
 • Volkswagen Transporter 3J8 937, inventární číslo 006-000-008-300, r. v. 2010, PC 2 019 631,- Kč, ZC 3,- Kč;
 • Volkswagen Transporter 3J8 9751, inventární číslo 006-000-008-302, r. v. 2010, PC 1 868 881,- Kč, ZC 3,- Kč;
 • Volkswagen Transporter 4J0 9069, inventární číslo 006-000-008-678, r. v. 2010, PC 1 854 821,- Kč, ZC 3,- Kč;  

- s bezúplatným převodem majetku Volkswagen Transporter 3J6 5210, inventární číslo 006-000-007-838, r. v. 2009, PC 1 811 945,- Kč, ZC 3,- Kč do vlastnictví Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace; 

- s bezúplatným převodem majetku Volkswagen Transporter 3J4 0533, inventární číslo 006-000-007-367, r. v. 2008, PC 1 762 271,- Kč, ZC 3,- Kč do vlastnictví Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace; 

- s bezúplatným převodem majetku Volkswagen Transporter 4J3 6931, inventární číslo 006-000-008-975, r. v. 2011, PC 1 853 763,- Kč, ZC 4,- Kč do vlastnictví Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (3. 9. 2019), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (30. 9. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (30. 9. 2019), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (30. 9. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-04


05. Věcné dary a sponzorský příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1465/25/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv a smlouvy o sponzorování pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-25-2019-05, př. 1, RK-25-2019-05, př. 2 a RK-25-2019-05, př. 3.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (13. 9. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (13. 9. 2019)

termín: 13. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-05, RK-25-2019-05pr01.pdf, RK-25-2019-05pr02.pdf, RK-25-2019-05pr03.pdf


06. Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1466/25/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného a peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-25-2019-06, př. 1 a RK-25-2019-06, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (13. 9. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (13. 9. 2019)

termín: 13. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-06, RK-25-2019-06pr01.doc, RK-25-2019-06pr02.docx


07. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh přijetí účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1467/25/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 1 053 619,50 Kč (ÚZ 35019);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u: 
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 343 062,00 Kč
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 360 678,50 Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 144 381,00 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 120 000,00 Kč
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 85 498,00 Kč

  určenou na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ dle materiálu RK-25-2019-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-07, RK-25-2019-07pr01.xls


08. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektů pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1468/25/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2019 o  účelovou dotaci z Ministerstva zdravotnictví ČR v celkové výši 3 750 856,70 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 u: 
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 2 311 251,50 Kč,
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 1 439 605,20 Kč,

  na úhradu výdajů spojených s realizací projektů „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“ a „Rozvoj domácí paliativní péče“ spolufinancovaných z prostředků  Evropského sociálního fondu dle materiálu RK-25-2019-08, př. 3.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (3. 9. 2019), Odbor ekonomický (3. 9. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (3. 9. 2019)

termín: 3. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-08, RK-25-2019-08pr01.pdf, RK-25-2019-08pr02.pdf, RK-25-2019-08pr03.xls


09. Žádost o změnu termínu realizace akce Celovečerní film „Muž, který stál v cestě“

J. Fischerová informovala radu kraje o žádosti o prodloužení termínu realizace výše uvedené akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1469/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek smlouvy dle materiálu RK-25-2019-09, př. 3.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (10. 2. 2021), Odbor ekonomický (10. 2. 2021)

termín: 10. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-09, RK-25-2019-09pr01.pdf, RK-25-2019-09pr02.pdf, RK-25-2019-09pr03.doc


10. Poskytnutí finančního daru Městu Přibyslav – ocenění EGWA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí finančního daru Městu Přibyslav v souvislosti s udělením ceny projektu drážní cyklostezky Přibyslav – Sázava v rámci 9. ročníku European Greenways Award 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1470/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch Městu Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097, ve výši 50 000 Kč dle materiálu RK-25-2019-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 9. 2019), Odbor ekonomický (3. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-10, RK-25-2019-10pr01.doc, RK-25-2019-10pr02.pdf


11. Návrh na vyřazení majetku kraje, náhrady škody, pohledávky

M. Kukla seznámil radu kraje s předloženým Zápisem z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1471/25/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zápis č. 2/2019 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-25-2019-11, př. 1;

rozhoduje

ukládá

 • oddělení hospodářské správy vyřadit majetek dle materiálu RK-25-2019-11, př. 1 z majetkové evidence;
 • odboru ekonomickému odepsat škody a pohledávky uvedené v materiálu RK-25-2019-11, př. 1 z účetnictví kraje.

odpovědnost: Oddělení hospodářské správy (31. 10. 2019), Odbor ekonomický (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-11, RK-25-2019-11pr01.pdf


12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV."

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o návrhu uzavření dodatku smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1472/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy 30_19_009 dle materiálu RK-25-2019-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-12, RK-25-2019-12pr01.doc


13. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje návrh přijetí dotace na projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1473/25/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 6 300 972,30 Kč určenou na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2019), Odbor ekonomický (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-13


14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – příspěvek na pořízení elektrických polohovacích lůžek, změna závazných ukazatelů a úprava plánů investic na rok 2019

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o žádosti Domova pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova a Domova pro seniory Třebíč, Manž. Curieových, o poskytnutí finančních prostředků na nákup elektrických polohovacích lůžek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1474/25/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4350 – Domovy pro seniory, o částku 2 500 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Třebíč. Koutkova – Kubešova, příspěvkovou organizaci ve výši 2 000 000 Kč a Domov pro seniory Třebíč, Manž. Curieových, příspěvkovou organizaci ve výši 500 000 Kč, při současném snížení rezervy na § 4357 – Domovy se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (položka 6901), o částku 2 500 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova, příspěvkové organizace o částku 2 000 000 Kč na nákup 40 ks elektrických polohovacích lůžek;
 • změnu závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Domova pro seniory Třebíč, Manž. Curieových, příspěvkové organizace o částku 500 000 Kč na nákup 10 ks elektrických polohovacích lůžek;
 • změnu plánu investic na rok 2019 u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova, příspěvkové organizace dle materiálu RK-25-2019-14, př. 1;
 • změnu plánu investic na rok 2019 u Domova pro seniory Třebíč, Manž. Curieových, příspěvkové organizace dle materiálu RK-25-2019-14, př. 2;

ukládá

ředitelkám Domova pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Třebíč, Manž. Curieových, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor sociálních věcí žádost o poskytnutí investičního příspěvku na pořízení elektrických polohovacích lůžek včetně přiložených kopií příslušných daňových dokladů.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-14, RK-25-2019-14pr01.xls, RK-25-2019-14pr02.xls, RK-25-2019-14pr03.pdf, RK-25-2019-14pr04.pdf


15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1475/25/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 53 000 000 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-25-2019-15, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč a schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-25-2019-15, př. 2RK-25-2019-15, př. 3 a RK-25-2019-15, př. 4;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 27 735 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-25-2019-15, př. 3 a RK-25-2019-15, př. 4;
 • rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-25-2019-15, př. 5;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví o celkovou částku 35 265 000 Kč dle materiálu RK-25-2019-15, př. 2, který bude čerpán pouze na úhradu osobních nákladů vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb.

odpovědnost: Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, Domov Lidmaň, příspěvková organizace, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace, Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Domov ve Věži, příspěvková organizace, Domov ve Zboží, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-15, RK-25-2019-15pr01.pdf, RK-25-2019-15pr02.xls, RK-25-2019-15pr03.xls, RK-25-2019-15pr04.xls, RK-25-2019-15pr05.pdf


16. Porušení rozpočtové kázně zjištěné u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty I.

Usnesení 1476/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o uložení odvodu do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně:
  • Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Havlíčkův Brod se sídlem Masarykova 2033, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00581119 dle materiálu RK-25-2019-16, př. 1;
  • Dětskému domovu, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, IČO 60418508 dle materiálu RK-25-2019-16, př. 2;
 • o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Dětskému domovu, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, IČO 60418508 ve výši 10 000 Kč z důvodu zamezení tvrdosti na základě písemné žádosti dle materiálu RK-25-2019-16, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (15. 10. 2019), Odbor ekonomický (15. 10. 2019), Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod (15. 10. 2019)

termín: 15. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-16, RK-25-2019-16pr01.docx, RK-25-2019-16pr02.docx, RK-25-2019-16pr03.docx, RK-25-2019-16pr04.pdf, RK-25-2019-16pr05.pdf


17. Změna v rejstříku škol a školských zařízení

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje na vědomí záměr změny v rejstříku škol a školských zařízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1477/25/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

vyjádření odboru školství, mládeže a sportu k záměru změny v rejstříku škol a školských zařízení týkající se právnické osoby s názvem Základní umělecká škola, Chotěboř, Náměstí 322, která není příspěvkovou organizací Kraje Vysočina, dle materiálu RK-25-2019-17, př. 1, kód 1A.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-17, RK-25-2019-17pr01.xls


18. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, seznámili radu kraje s žádostí Gymnázia Havlíčkův Brod o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, jíž předmětem je přijetí finančního účelového daru do vlastnictví organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1478/25/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-25-2019-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2019), Gymnázium Havlíčkův Brod (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-18, RK-25-2019-18pr01.doc


19. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Dětský domov, Senožaty 199

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, informovali radu kraje o žádosti ředitelky Dětského domova, Senožaty 199, o udělení souhlasu s uzavřením dvou darovacích smluv, které se týkají přijetí finančního účelového daru do vlastnictví organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1479/25/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-25-2019-19, př. 1 a RK-25-2019-19, př. 2.

odpovědnost: Dětský domov, Senožaty 199 (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-19, RK-25-2019-19pr01.docx, RK-25-2019-19pr02.docx


20. Poskytnutí Studijního stipendia Kraje Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh přidělení zahraničních studijních středoškolských stipendií ve formě finančního daru. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1480/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání dle darovacích smluv uvedených v materiálu RK-25-2019-20, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-20, RK-25-2019-20pr01.pdf, RK-25-2019-20pr02.pdf


21. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, seznámili radu kraje s předloženým návrhem úpravy použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1481/25/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s převodem 200 000 Kč z rezervního fondu do fondu investic u Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou;
 • s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2019 dle materiálů RK-25-2019-21, př. 1 a RK-25-2019-21, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2019), Střední průmyslová škola Třebíč, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-21, RK-25-2019-21pr01.xls, RK-25-2019-21pr02.xls


22. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, informovali radu kraje o předloženém návrhu vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1482/25/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením osobního automobilu Ford Mondeo, poznávací značka 3J5 7546, inventární číslo 12728, rok výroby 2005, pořizovací cena 429 000 Kč, zůstatková cena 1 Kč, způsobem navrženým Obchodní akademií, Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední zdravotnickou školou, Střední odbornou školou služeb a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dle materiálu RK-25-2019-22.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2019), Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-22


23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu ukončení projektů

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1483/25/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

převod konečného zůstatku ve výši 19  127  958,12 Kč na zvláštním účtu projektu „SPŠ HB - st. úpravy“ včetně úroků připsaných za 3. čtvrtletí roku 2019, ve výši 24  877  241,81 Kč na zvláštním účtu projektu "Obnovitelné zdroje energie" včetně úroků připsaných za 3. čtvrtletí roku 2019 a ve výši 56  800  041,26 Kč na zvláštním účtu projektu "Školní statek Humpolec" včetně úroků připsaných za 3. čtvrtletí roku 2019 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektů  "SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod - přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku", "Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie" a "Vybudování centra zemědělského vzdělávání - Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec" a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2019), Odbor ekonomický (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-23, RK-25-2019-23pr01.xls, RK-25-2019-23pr02.xls, RK-25-2019-23pr03.xls


24. Finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2019/2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření pro finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka ve školním roce 2019/2020 v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1484/25/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka v roce 2019 dle materiálu RK-25-2019-24, př. 1;

ukládá

OŠMS zapracovat finanční prostředky na pokrytí působení lektora francouzského jazyka na Vysočině do návrhu rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2020.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-24, RK-25-2019-24pr01.pdf


25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - projekt "Postav si svoje elektrovozítko"

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí investičního příspěvku krajským školám na projekt "Postav si svoje elektrovozítko". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1485/25/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ krajským školám na úhradu nákladů souvisejících s pořízením jednotlivých komponentů potřebných ke stavbě elektrovozítka v celkové výši 1 419 200 Kč dle materiálu RK-25-2019-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-25, RK-25-2019-25pr01.xlsx


26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratka nevyčerpaných finančních prostředků z účelové dotace MŠMT

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, informovali radu kraje o vratce nevyčerpaných finančních prostředků z účelové dotace MŠMT poskytnuté základním školám v rámci Rozvojového programu „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1486/25/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,  § 3113 – Základní školy, UZ 33070) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)“ v celkové výši 338 475 Kč dle materiálu RK-25-2019-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2019), Odbor ekonomický (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-26, RK-25-2019-26pr01.xlsx


27. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1487/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2019 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-25-2019-27, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-25-2019-27, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-27, RK-25-2019-27pr01.xls, RK-25-2019-27pr02.pdf


28. Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1488/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejných zakázek dle dokumentace zadávacího řízení pro nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pod názvem "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 (...název dopravce...)" uvedené v materiálu RK-25-2019-28, př. 2, pro uchazeče uvedené v materiálu RK-25-2019-28, př. 1;

jmenuje

hodnotící komise veřejných zakázek "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 (...název dopravce...)", která bude současně plnit funkci komisí pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-25-2019-28, př. 3. Rada kraje jmenovitě určí člena Zastupitelstva Kraje Vysočina a jeho náhradníka;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejných zakázek "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 (...název dopravce...)" dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení s dopravci uvedenými v materiálu RK-25-2019-28, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-28, RK-25-2019-28pr01.doc, RK-25-2019-28pr02.pdf, RK-25-2019-28pr03.docx


29. Návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, předložili radě kraje na vědomí návrh výše uvedené Smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1489/25/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • postup přebírání objednávky spojů zajišťovaných obcemi v rámci ostatní dopravní obslužnosti  pod objednávku kraje a přípravu zajištění finanční spoluúčasti obcí formou příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti kraje;
 • návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina dle materiálu RK-25-2019-29, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství oslovit obce Kraje Vysočina s návrhem smlouvy dle materiálu RK-25-2019-29, př. 1 a s informací o výši částky představující finanční spoluúčast jednotlivé obce na zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-29, RK-25-2019-29pr01.pdf


30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, informovali radu kraje o návrhu uzavření dodatku Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1490/25/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • uzavřít Dodatek č. 136/2019/1 k uzavřené Smlouvě č. 136/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 za podmínek v něm uvedených dle materiálu RK-25-2019-30, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4213 -  Investiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212 -  Silnice, příloha D2 - Investice v dopravě) rozpočtu kraje o účelové finanční prostředky ze SFDI ve výši 2 600 000 Kč na přípravu  stavebních opatření a staveb nutných pro umožnění přepravy nadrozměrných a těžkých kompozit pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany dle materiálu RK-25-2019-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 9. 2019), Odbor ekonomický (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-30, RK-25-2019-30pr01.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 31, 32, 34, 35, 37, 38 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


31. Uzavření smluv v k. ú. Helenín a obci Jihlava se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací

Usnesení 1491/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234 na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvu na pozemky par. č. 164/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 342 m2 a par. č. 177/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 726 m2 v k. ú. Helenín a obci Jihlava za podmínek uvedených materiálu RK-25-2019-31, př. 1;
 • uzavřít mezi společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234 na straně věřitele a Krajem Vysočina na straně dlužníka dohodu o vypořádání závazů za užívání pozemků par. č. 164/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 342 m2 a par. č. 177/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 726 m2 v k. ú. Helenín a obci Jihlava za podmínek uvedených materiálu RK-25-2019-31, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-31, RK-25-2019-31pr01.pdf, RK-25-2019-31pr02.pdf, RK-25-2019-31pr03.pdf


32. Zřízení služebnosti v k.ú. a obci Čáslavice

Usnesení 1492/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně povinného a Zemědělským a obchodním družstvem Čáslavice, družstvo se sídlem Čáslavice 110, okres Třebíč, PSČ 675 24, IČO: 00139327 na straně oprávněného smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu zřízení a provozování stavby, právu vstupu a vjezdu k části pozemku par. č. 834/1 v k.ú. Čáslavice v rozsahu geometrického plánu č. 418-7723/2015 ze dne 12. 5. 2016 a to za úplatu za zřízení služebnosti ve výši 205 400 Kč bez DPH tj. 248 534 Kč včetně DPH splatnou ve dvou stejných částkách s termíny splatnosti do 30-ti dnů ode dne doručení výzvy k úhradě první splátky a do 31. 12. 2020 u druhé splátky.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-32, RK-25-2019-32pr01.pdf


34. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 1493/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-25-2019-34, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-25-2019-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-34, RK-25-2019-34pr01.xls


35. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1494/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými  za podmínek dle materiálu RK-25-2019-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-35, RK-25-2019-35pr01.xlsx


37. Majetkoprávní vypořádání stavby "Přestavba křižovatky silnic I/34 a III/11252 - Pelhřimov" po jejím dokončení

Usnesení 1495/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-25-2019-37, př. 1 do vlastnictví města Pelhřimov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • nabýt darem pozemky par. č. 2433/27 – ostatní plocha, silnice o výměře 537 m2 a par. č. 3433/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 77 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-25-2019-37, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-37, RK-25-2019-37pr01.xls, RK-25-2019-37pr02.pdf


38. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj III. - Havlíčkův Brod - stavební práce"

Usnesení 1496/25/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj III. - Havlíčkův Brod - stavební práce" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-25-2019-38, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení PWB s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00 Praha 9, IČO 014 34 837 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj III. - Havlíčkův Brod - stavební práce";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (13. 9. 2019)

termín: 13. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-38, RK-25-2019-38pr01.pdf, RK-25-2019-38pr02.pdf


33. Změna kupní ceny u vykupovaného pozemku

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1497/25/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-33


36. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s výše uvedenou akcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1498/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a Povodím Moravy, s.p. jako pronajímatelem nájemní smlouvu na část pozemku par. č. 173/3 v k.ú. Helenín a obci Jihlava v rozsahu, za podmínek, za cenu a na dobu dle materiálu RK-25-2019-36, př. 1;
 • uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Krajem Vysočina jako povinným a GasNet, s.r.o., zastoupena GridServices, s.r.o. jako oprávněný v rozsahu, za úplatu a za podmínek dle materiálu RK-25-2019-36, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-36, RK-25-2019-36pr01.pdf, RK-25-2019-36pr02.pdf


39. Návrh na změnu usnesení 1437/24/2019/RK

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem změny usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1499/25/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 1437/24/2019/RK tak, že materiál RK-24-2019-43, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-25-2019-39, př. 1

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-39, RK-25-2019-39pr01.doc


50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na podporu řešení lesních porostů poškozených kůrovcovou kalamitou a na opatření zlepšující vodní bilanci ZCHÚ a biotopů zvláště chráněných druhů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1500/25/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Životní prostředí, § 3742 - Chráněné části přírody o částku 150 000 Kč a § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť o částku 350 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní záležitosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 500 000 Kč na opatření k řešení lesních porostů poškozených kůrovcovou kalamitou v ZCHÚ a na opatření zlepšující vodní bilanci ZCHÚ a biotopů zvláště chráněných druhů.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2019-50


51. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 25/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 17. 9. 2019, v 8:00 hod. 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman Kraje Vysočina 

  

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Jana Fischerová, CSc.                                 ...............................................................

 

 

 

Ing. Martin Kukla                                                 ...............................................................

  

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 25/2019 dne 3. 9. 2019. 

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 5. 9. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz