Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 25/2020 - 25. 8. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Smlouva o centralizovaném zadání - nákup produktů společnosti VMware
3 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“ - Výzva č. 1
4 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z Evropské komise na projekt eIDAS a Závěrečná zpráva o realizaci projektu
5 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“ - Výzva č. 2
6 Aplikace COVID - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Informatika a Požární ochrana a IZS
7 Kraje pro bezpečný internet - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
8 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
9 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
10 Digitální technická mapa Kraje Vysočina - spolupráce krajů
11 Souhlas s výpůjčkou pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
12 Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
13 Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
14 Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
15 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice
17 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového SPECT/CT přístroje pro Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
18 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
19 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
20 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
21 Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
22 Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
23 Zpráva projektu Paliatr Vysočina v roce 2020
24 Schválení závazku financování projektu "Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev"
25 Předfinancování projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
26 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely“ od Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace a rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení příspěvku na provoz pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci.
27 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a návrh na úpravu zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvková organizace a Domova Háj Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace
28 Prodloužení platnosti „Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina“ do roku 2022
29 Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - zamítnutí žádosti
30 Návrh veřejné zakázky na dodávku nábytku a sedacího nábytku Transformace Kamélie Křižanov II. – Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou
31 Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
32 Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
33 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za první pololetí roku 2020
34 Odvolání předsedů, místopředsedů a členů komisí Rady Kraje Vysočina a zrušení těchto komisí
35 Odvolání předsedů, místopředsedů a členů výborů zastupitelstva kraje a zrušení Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina a Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina
36 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
37 Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina – návrh na provedení úpravy rozpočtového opatření
38 Memorandum o spolupráci univerzit v rámci zahraniční spolupráce
39 Ukončení veřejné sbírky
40 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2020
41 Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
42 Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
43 Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
44 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí třetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
45 FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu EDICE VYSOČINY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
46 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce na krytí výdajů na realizaci projektu "Památky žijí" - prodloužení termínu vrácení zápůjčky pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
47 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce na krytí výdajů na realizaci projektu "Kultura a příroda na Zeleném pásu" - prodloužení termínu vrácení zápůjčky pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
48 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu FV02740.0011
49 Změna Zřizovací listiny Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
50 Informace o přípravě zajištění dopravní obslužnosti linkovou dopravou od prosince 2021
51 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč pro společné zadání veřejné zakázky na služby III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
52 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Jemnice a společností Vodovody a kanalizace pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/152 Jemnice - průtah
53 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Světlá nad Sázavou a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU
54 Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy, darovací smlouva
55 Poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina
56 Projektový záměr EDUBIM II
57 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0016
58 Uzavření smlouvy a převzetí ručitelského závazku za Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci ze smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2020
59 Dodatky k partnerským smlouvám projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě)
60 Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě - dar obci na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání 2020
61 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02942.0006 - Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.
62 Uzavření dodatků k partnerským smlouvám v rámci projektu Učíme se ze života pro život
63 FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace
64 Změny ve zřizovacích listinách
65 Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021 – účast výpravy Kraje Vysočina
66 Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2021
67 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčka pro příspěvkovou organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
68 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekt „Učící se málotřídky“
69 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace Městu Chotěboř
70 Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání II – projekt „Učíme se ze života pro život 2“
71 Informace o připravenosti škol a školských zařízení na zahájení nového školního roku 2020/2021
72 Změna Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina č. 03/16
73 Zánik předkupního práva v k. ú. Pacov
74 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina, k.ú. Březské, Kralice nad Oslavou, Třebelovice, Dobrohostov, Dalečín, Horní Ves
75 Koupě pozemku v k. ú. a obci Věž, projekt "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2"
76 Majetkoprávní příprava stavby "II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba".
77 Dodatek Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
78 Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "III/1293 Velká Rovná - most ev. č. 1293-1"
79 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
80 Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy a po realizovaných stavbách KSÚSV, okresy Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou
81 Dodatek ke Zřizovací listině - Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace
82 Dodatek ke Zřizovací listině - Domov Háj, příspěvková organizace
83 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
84 Koupě spoluvlastnického podílu pozemků v k.ú. Vír
85 Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "III/1293 Velká Rovná - most ev. č. 1293-1" - výkupy
86 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace"
87 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
88 Změna usnesení 0586/05/2018/ZK
89 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
90 Prodej pozemku v k.ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi
91 Uzavření Dohody o narovnání
92 Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory – 146. výzva
93 Finanční opravy za porušení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace
94 FOND VYSOČINY - návrh na navýšení finanční alokace programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
95 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
96 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
97 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
98 Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektů kotlíkových dotací
99 Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
100 Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“ (OPŽP)
101 Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina
102 Průběžné informace k programovému období EU 2014 - 2020 a přípravě na programové období EU 2021 – 2027
103 FOND VYSOČINY – alokace pro rok 2021
104 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty „EVL Havranka – asanační opatření“ a „PR Havranka – asanační opatření“ (OPŽP)
105 Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
106 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
107 Fond Vysočiny – program „Čistá voda 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
108 Projektová žádost „Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina“ – 31. výzva OPŽP 2014–2020
109 Projekt x-eHealth - Evropský rámec pro výměnu elektronického zdravotního záznamu
110 Návrh na provedení rozpočtového opatření - finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina
111 Předložení návrhu člena zastupitelstva kraje nazvaný „Stanovisko Zastupitelstva Kraje Vysočina k výběru umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů (HÚRAO) a vyhořelého jaderného paliva (VJP) na území Kraje Vysočina“

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz