Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 25/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 25/2020, které se konalo dne 25. 8. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 24/2020

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 25. 8. 2020.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost P. Pacala.

Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:

109. Projekt x-eHealth - Evropský rámec pro výměnu elektronického zdravotního záznamu;

110. Návrh na provedení rozpočtového opatření - finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina;

111. Předložení návrhu člena zastupitelstva kraje nazvaný „Stanovisko Zastupitelstva Kraje Vysočina k výběru umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů (HÚRAO) a vyhořelého jaderného paliva (VJP) na území Kraje Vysočina“.

Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 24/2020
02.  Smlouva o centralizovaném zadání - nákup produktů společnosti VMware
03.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“ - Výzva č. 1
04.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z Evropské komise na projekt eIDAS a Závěrečná zpráva o realizaci projektu
05.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“ - Výzva č. 2
06.  Aplikace COVID - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Informatika a Požární ochrana a IZS
07.  Kraje pro bezpečný internet - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
08.  FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
09.  FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
10.  Digitální technická mapa Kraje Vysočina - spolupráce krajů
109.  Projekt x-eHealth - Evropský rámec pro výměnu elektronického zdravotního záznamu
11.  Souhlas s výpůjčkou pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
12.  Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
13.  Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
14.  Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
15.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
16.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice
17.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového SPECT/CT přístroje pro Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
18.  Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
19.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
20.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
21.  Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
22.  Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
23.  Zpráva projektu Paliatr Vysočina v roce 2020
24.  Schválení závazku financování projektu "Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev"
25.  Předfinancování projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
26.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely“ od Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace a rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení příspěvku na provoz pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci.
27.  Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a návrh na úpravu zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvková organizace a Domova Háj Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace
28.  Prodloužení platnosti „Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina“ do roku 2022
29.  Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - zamítnutí žádosti
30.  Návrh veřejné zakázky na dodávku nábytku a sedacího nábytku Transformace Kamélie Křižanov II. – Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou
31.  Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
32.  Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
33.  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za první pololetí roku 2020
34.  Odvolání předsedů, místopředsedů a členů komisí Rady Kraje Vysočina a zrušení těchto komisí
35.  Odvolání předsedů, místopředsedů a členů výborů zastupitelstva kraje a zrušení Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina a Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina
36.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
37.  Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina – návrh na provedení úpravy rozpočtového opatření
38.  Memorandum o spolupráci univerzit v rámci zahraniční spolupráce
110.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina
111.  Předložení návrhu člena zastupitelstva kraje nazvaný „Stanovisko Zastupitelstva Kraje Vysočina k výběru umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů (HÚRAO) a vyhořelého jaderného paliva (VJP) na území Kraje Vysočina“
39.  Ukončení veřejné sbírky
40.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2020
41.  Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
42.  Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
43.  Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
44.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí třetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
45.  FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu EDICE VYSOČINY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
46.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce na krytí výdajů na realizaci projektu "Památky žijí" - prodloužení termínu vrácení zápůjčky pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
47.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce na krytí výdajů na realizaci projektu "Kultura a příroda na Zeleném pásu" - prodloužení termínu vrácení zápůjčky pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
48.  FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu FV02740.0011
49.  Změna Zřizovací listiny Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
50.  Informace o přípravě zajištění dopravní obslužnosti linkovou dopravou od prosince 2021
51.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč pro společné zadání veřejné zakázky na služby III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
52.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Jemnice a společností Vodovody a kanalizace pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/152 Jemnice - průtah
53.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Světlá nad Sázavou a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU
54.  Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy, darovací smlouva
55.  Poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina
56.  Projektový záměr EDUBIM II
57.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0016
58.  Uzavření smlouvy a převzetí ručitelského závazku za Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci ze smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2020
59.  Dodatky k partnerským smlouvám projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě)
60.  Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě - dar obci na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání 2020
61.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02942.0006 - Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.
62.  Uzavření dodatků k partnerským smlouvám v rámci projektu Učíme se ze života pro život
63.  FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace
64.  Změny ve zřizovacích listinách
65.  Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021 – účast výpravy Kraje Vysočina
66.  Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2021
67.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčka pro příspěvkovou organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
68.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekt „Učící se málotřídky“
69.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace Městu Chotěboř
70.  Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání II – projekt „Učíme se ze života pro život 2“
71.  Informace o připravenosti škol a školských zařízení na zahájení nového školního roku 2020/2021
72.  Změna Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina č. 03/16
73.  Zánik předkupního práva v k. ú. Pacov
74.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina, k.ú. Březské, Kralice nad Oslavou, Třebelovice, Dobrohostov, Dalečín, Horní Ves
75.  Koupě pozemku v k. ú. a obci Věž, projekt "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2"
76.  Majetkoprávní příprava stavby "II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba".
77.  Dodatek Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
78.  Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "III/1293 Velká Rovná - most ev. č. 1293-1"
79.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
80.  Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy a po realizovaných stavbách KSÚSV, okresy Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou
81.  Dodatek ke Zřizovací listině - Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace
82.  Dodatek ke Zřizovací listině - Domov Háj, příspěvková organizace
83.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
84.  Koupě spoluvlastnického podílu pozemků v k.ú. Vír
85.  Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "III/1293 Velká Rovná - most ev. č. 1293-1" - výkupy
86.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace"
87.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
88.  Změna usnesení 0586/05/2018/ZK
89.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
90.  Prodej pozemku v k.ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi
91.  Uzavření Dohody o narovnání
92.  Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory – 146. výzva
93.  Finanční opravy za porušení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace
94.  FOND VYSOČINY - návrh na navýšení finanční alokace programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
95.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
96.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
97.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
98.  Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektů kotlíkových dotací
99.  Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
100.  Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“ (OPŽP)
101.  Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina
102.  Průběžné informace k programovému období EU 2014 - 2020 a přípravě na programové období EU 2021 – 2027
103.  FOND VYSOČINY – alokace pro rok 2021
104.  Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty „EVL Havranka – asanační opatření“ a „PR Havranka – asanační opatření“ (OPŽP)
105.  Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
106.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
107.  Fond Vysočiny – program „Čistá voda 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
108.  Projektová žádost „Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina“ – 31. výzva OPŽP 2014–2020
112.  Rozprava členů rady

Usnesení 1493/25/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 25. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 24/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Smlouva o centralizovaném zadání - nákup produktů společnosti VMware

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o centralizovaném zadávání. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1494/25/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o centralizovaném zadávání dle materiálu RK-25-2020-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-02, RK-25-2020-02pr01.docx


03. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“ - Výzva č. 1

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1495/25/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 1 523 736 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 576 264 Kč a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 947 472 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 34 164 Kč u Střední školy stavební Třebíč na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Páteřní rozvod optickým vlákem SŠ stavební Třebíč“ v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 123 750 Kč u Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Zvyšování úrovně IT Akademie Světlá n. S." v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 26 250 Kč u Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Zvyšování úrovně IT Akademie Světlá n. S." v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 200 000 Kč u Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „WIFI síť - Domov pro seniory Velké Meziříčí“ v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 50 490 Kč u Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť na krytí výdajů spojených s  financováním projektu "Řízení počítačových učeben" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 400 000 Kč u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Výměna centrálního firewallu a nákup dvou kusů NAS pro ukládání záloh" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 191 390 Kč u Gymnázia Velké Meziříčí na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Server pro GVM 2020" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 8 610 Kč u Gymnázia Velké Meziříčí na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Server pro GVM 2020" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 173 082 Kč u Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov na krytí výdajů spojených s financováním projektu „WiFi síť Růžová" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 59 250 Kč u Nemocnice Jihlava na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Zvýšení úrovně IT v NemJi 2020" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 256 750 Kč u Nemocnice Jihlava na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Zvýšení úrovně IT v NemJi 2020" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020".

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-03, RK-25-2020-03pr01.pdf, RK-25-2020-03pr02.xlsx


04. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z Evropské komise na projekt eIDAS a Závěrečná zpráva o realizaci projektu

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1496/25/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Evropské komise ve výši 436 843,92 Kč určenou na projekt eIDAS v elektronickém zdravotnictví;
 • převod konečného zůstatku ve výši 442 047,81 Kč a připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2020 ze zvláštního účtu projektu eIDAS v elektronickém zdravotnictví do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-04, RK-25-2020-04pr01.XLSX


05. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“ - Výzva č. 2

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1497/25/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 60 515 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 60 515 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 60 515 Kč u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Zvyšování úrovně IT 2020 II“ v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.".

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-05, RK-25-2020-05pr01.pdf, RK-25-2020-05pr02.xlsx


06. Aplikace COVID - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Informatika a Požární ochrana a IZS

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitolách Informatika a Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1498/25/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 5213 - Krizová opatření o částku 401 706 Kč při současném snížení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 401 706 Kč  na výdaje související s realizací a provozem aplikace COVID.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-06


07. Kraje pro bezpečný internet - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1499/25/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3636 - Územní rozvoj, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o částku 36 300 Kč) a výdajů (kapitola Informatika, § 3636 - Územní rozvoj o částku 30 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, DPH o částku 6 300 Kč) rozpočtu kraje o finanční prostředky v celkové výši 36 300 Kč na správu a provoz webových stránek www.vimkamklikam.cz.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-07


08. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1500/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2020-08, př. 2.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-08, RK-25-2020-08pr01.pdf, RK-25-2020-08pr02.doc, RK-25-2020-08pr03.pdf


09. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1501/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2020-09, př. 2.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-09, RK-25-2020-09pr01.pdf, RK-25-2020-09pr02.doc, RK-25-2020-09pr03.pdf


10. Digitální technická mapa Kraje Vysočina - spolupráce krajů

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit smlouvu o provedení centralizovaného zadávání a smlouvu o společném postupu krajů po pořízení a při provozu IS Digitální technické mapy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1502/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání dle materiálu RK-25-2020-10, př. 1;
 • Dohodu o spolupráci krajů při pořízení a provozu IS Digitální technické mapy dle materiálu RK-25-2020-10, př. 2.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-10, RK-25-2020-10pr01.pdf, RK-25-2020-10pr02.pdf


109. Projekt x-eHealth - Evropský rámec pro výměnu elektronického zdravotního záznamu

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1503/25/2020/RK

Rada kraje
pověřuje

hejtmana kraje k podpisu grantové smlouvy dle materiálu RK-25-2020-109, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-109, RK-25-2020-109pr01.docx, RK-25-2020-109pr02.docx


11. Souhlas s výpůjčkou pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce s vítězným uchazečem pro Nemocnici Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1504/25/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce s vítězným uchazečem pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-25-2020-11, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 9. 2020), Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-11, RK-25-2020-11pr01.doc, RK-25-2020-11pr02.doc, RK-25-2020-11pr03.doc

 

K navrhovaným bodům 12 – 14, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


12. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

Usnesení 1505/25/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-25-2020-12, př. 1RK-25-2020-12, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (25. 8. 2020), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (25. 8. 2020)

termín: 25. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-12, RK-25-2020-12pr01.pdf, RK-25-2020-12pr02.xlsx


13. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

Usnesení 1506/25/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-25-2020-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (25. 8. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (25. 8. 2020)

termín: 25. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-13, RK-25-2020-13pr01.pdf


14. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

Usnesení 1507/25/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-25-2020-14, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (25. 8. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (25. 8. 2020)

termín: 25. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-14, RK-25-2020-14pr01.pdf


15. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1508/25/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3529 – Ostatní ústavní péče) rozpočtu kraje o finanční prostředky poskytnuté Jihočeským krajem na základě Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz ve výši 292 000 Kč s určením pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 292 000 Kč určenou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc červenec.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (14. 9. 2020), Odbor ekonomický (14. 9. 2020), ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace (14. 9. 2020)

termín: 14. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-15


16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1509/25/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 5213 – Krizová opatření o částku 292 000 Kč při současném snížení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 292 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 75 600 Kč,
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 122 400 Kč,
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 46 400 Kč,
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 47 600 Kč,

 

         za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-16


17. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového SPECT/CT přístroje pro Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1510/25/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s obměnou SPECT/CT přístroje pro Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace;

schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 7 500 000 Kč při současném snížení položky 5901- Nespecifikované rezervy o částku 7 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 7 500 000 Kč za účelem úhrady maximálně 30 % předpokládaných výdajů spojených s pořízením nového přístroje SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny;

ukládá

řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví:

 • žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s pořízením nového přístroje SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny ve výši 40% z předpokládané pořizovací ceny;
 • žádost o poskytnutí investičního příspěvku na úhradu výdajů spojených s pořízením nového přístroje SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny ve výši 30% z předpokládané pořizovací ceny, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí.

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí 40 % z celkových výdajů spojených s pořízením nového přístroje SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny v maximální výši 10 000 000 Kč dle materiálu RK-25-2020-17, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 10 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 10 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s pořízením nového přístroje SPECT/CT na Oddělení nukleární medicíny.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (11. 12. 2020), Odbor ekonomický (11. 12. 2020), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (11. 12. 2020)

termín: 11. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-17, RK-25-2020-17pr01.pdf, RK-25-2020-17pr02.docx, RK-25-2020-17pr03.pdf


18. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1511/25/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 098 090 Kč (ÚZ 00051) při současném zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 098 090 Kč (ÚZ 00051);
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 6 098 090 Kč při současném zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 6 098 090 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, z důvodu změny formy kompenzace nájemného.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (25. 8. 2020), Odbor ekonomický (25. 8. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (25. 8. 2020)

termín: 25. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-18, RK-25-2020-18pr01.pdf


19. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1512/25/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 500 000 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 500 000 Kč určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o vratku účelové dotace poskytnuté MZ v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 111 541 Kč (ÚZ 35019) původně určené pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o částku 111 541 Kč původně určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-19, RK-25-2020-19pr01.xls


20. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci z daného programu subjektům na projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1513/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-25-2020-20, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-25-2020-20, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-20, RK-25-2020-20pr01.pdf, RK-25-2020-20pr02.pdf


21. Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1514/25/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením následujícího nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, a jeho převodem do vlastnictví Kraje Vysočina:

 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter, RZ 4J7 6823, inventární číslo 006-000-009-627, rok pořízení 2013, pořizovací cena (PC) 1 859 763,- Kč, zůstatková cena (ZC) 3,- Kč, cena obvyklá 98 000,- Kč vč. DPH;
 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter, RZ 3J6 5238, inventární číslo 006-00-007-841, rok pořízení 2009, PC 1 811 945,- Kč, ZC 3,- Kč, cena obvyklá 72 000,- Kč vč. DPH;
 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter, RZ 4J6 2143, inventární číslo 006-000-009-306, rok pořízení 2012, PC 1 859 763,- Kč, ZC 3,- Kč, cena obvyklá 87 000,- Kč vč. DPH;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí věcného daru Dobročinnému fondu ViZa dle materiálu RK-25-2020-21, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-21, RK-25-2020-21pr01.doc


22. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1515/25/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-25-2020-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (4. 9. 2020), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (4. 9. 2020)

termín: 4. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-22, RK-25-2020-22pr01.pdf


23. Zpráva projektu Paliatr Vysočina v roce 2020

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu projektu Paliatr Vysočina v roce 2020. Projednávání se zúčastnili D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, E. Volavková, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1516/25/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu projektu Paliatr Vysočina  v roce 2020 dle materiálu RK-25-2020-23, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu projektu Paliatr Vysočina v roce 2020 dle materiálu RK-25-2020-23. př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-23, RK-25-2020-23pr01.docx, RK-25-2020-23pr02.pdf, RK-25-2020-23pr03.docx


24. Schválení závazku financování projektu "Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev"

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit závazek financovat realizaci uvedeného projektu. Projednávání se zúčastnili J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, E. Volavková, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1517/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 

 • závazek financovat realizaci projektu "Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev", id. č. EDS 013D313006901;
 • zahrnutí nákladů na realizaci projektu "Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev" do přípravy rozpočtu na rok 2021, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci (stavební práce) a do kapitoly Sociální věci (vybavení objektu a zahradní úpravy).

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2021), Odbor majetkový (31. 12. 2021), Odbor ekonomický (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-24


25. Předfinancování projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnili J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, E. Volavková, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1518/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů zahrnutých do společného předfinancování projektů transformace sociálních služeb dle materiálu RK-25-2020-25, př. 1 ve výši max. 20 000 000 Kč pro účely hrazení výdajů spojených s přípravou a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu.

schvaluje

převod části zůstatku ve výši 17 000 000 Kč ze zvláštního účtu projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov I." zpět do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2022), Odbor ekonomický (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-25, RK-25-2020-25pr01.pdf


26. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely“ od Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace a rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení příspěvku na provoz pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, E. Volavková, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1519/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 3 056 777 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 1 120 435,45 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 120 435,45 Kč pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, za účelem dofinancování finanční spoluúčasti na způsobilých nákladech ukončeného projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 1 120 435,45 Kč u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, za účelem dofinancování vlastního podílu organizace na ukončeném projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2020), Odbor ekonomický (30. 9. 2020), Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-26, RK-25-2020-26pr01.xls, RK-25-2020-26pr02.pdf


27. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a návrh na úpravu zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvková organizace a Domova Háj Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, E. Volavková, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1520/25/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o výpůjčce movitého majetku mezi Krajem Vysočina a Domovem Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-25-2020-27, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-25-2020-27, př. 2;
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-25-2020-27, př. 3.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-27, RK-25-2020-27pr01.doc, RK-25-2020-27pr02.doc, RK-25-2020-27pr03.doc


28. Prodloužení platnosti „Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina“ do roku 2022

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit prodloužení platnosti Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina do roku 2022. Projednávání se zúčastnili J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, E. Volavková, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1521/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit prodloužení platnosti Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina do roku 2022.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-28


29. Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - zamítnutí žádosti

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o žádosti města Ždírec nad Doubravou o poskytnutí dotace na vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2. Projednávání se zúčastnili J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, E. Volavková, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1522/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje zamítnout žádost o poskytnutí dotace na vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 města Ždírec nad Doubravou ve výši 19 710,- Kč.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (20. 8. 2020)

termín: 20. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-29, RK-25-2020-29pr01.pdf


30. Návrh veřejné zakázky na dodávku nábytku a sedacího nábytku Transformace Kamélie Křižanov II. – Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnili J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, E. Volavková, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1523/25/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky "Dodávka nábytku a sedacího nábytku Transformace Kamélie Křižanov II. – Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou" formou zjednodušeného podlimitního řízení v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-25-2020-30, př. 1;

jmenuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky "Dodávka nábytku a sedacího nábytku Transformace Kamélie Křižanov II. – Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou" hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-25-2020-30, př. 2upr1;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Dodávka nábytku a sedacího nábytku Transformace Kamélie Křižanov II. – Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou“ jsou zaměstnanci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku dodávky „Dodávka nábytku a sedacího nábytku Transformace Kamélie Křižanov II. – Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky a v termínech stanovených zákonem, dle materiálu RK-25-2020-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 12. 2020)

termín: 30. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-30, RK-25-2020-30pr01.zip, RK-25-2020-30pr02.doc


31. Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnili J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, E. Volavková, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1524/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout zařadit nové a navýšené kapacity sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-25-2020-31, př. 1upr1;
 • rozhodnout nezařadit návrhy na nové služby a navýšení kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-25-2020-31, př. 2;
 • schválit stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálu RK-25-2020-31, př. 1upr1 jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a pro informování žadatelů.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-31, RK-25-2020-31pr01.xls, RK-25-2020-31pr02.xls, RK-25-2020-31pr03.pdf


32. Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb. Projednávání se zúčastnili J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, E. Volavková, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1525/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb, které Kraj Vysočina nezřizuje, ve výši 13 876 234 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu RK-25-2020-32, př. 1upr1;
 • uzavřít Dodatky č. I ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) dle materiálů RK-25-2020-32, př. 2 a RK-25-2020-32, př. 3.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-32, RK-25-2020-32pr01.xls, RK-25-2020-32pr02.pdf, RK-25-2020-32pr03.pdf


33. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za první pololetí roku 2020

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraj návrh vzít na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za první pololetí roku 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1526/25/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění usnesení rady kraje za první pololetí roku 2020 dle materiálu RK-25-2020-33, př. 2;

schvaluje

navrhovaná řešení dle materiálu RK-25-2020-33, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-33, RK-25-2020-33pr01.pdf, RK-25-2020-33pr02.pdf


34. Odvolání předsedů, místopředsedů a členů komisí Rady Kraje Vysočina a zrušení těchto komisí

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh odvolat předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje k 3. 10. 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1527/25/2020/RK

Rada kraje
odvolává

předsedy, místopředsedy a členy:

 • Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina;
 • Dopravní komise Rady Kraje Vysočina;
 • Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina;
 • Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina;
 • Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina;
 • Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina;
 • Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina;
 • Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina;
 • Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina;
 • Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina;

s účinností k 3. 10. 2020;

ruší

 • Bezpečnostní komisi Rady Kraje Vysočina;
 • Dopravní komisi Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi pro zemědělství Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi rozpočtovou, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina;
 • Zdravotní komisi Rady Kraje Vysočina;

s účinností k 3. 10. 2020.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (3. 10. 2020)

termín: 3. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-34


35. Odvolání předsedů, místopředsedů a členů výborů zastupitelstva kraje a zrušení Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina a Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh odvolat předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje k 3. 10. 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1528/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • odvolat předsedy, místopředsedy a členy:
 • Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina;

s účinností k 3. 10. 2020;

 • zrušit:
 • Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina;

s účinností k 3. 10. 2020.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (3. 10. 2020)

termín: 3. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-35


36. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany obcím. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1529/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 4 800 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-25-2020-36, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2020-36, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 4 800 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 4 800 000 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (25. 8. 2020)

termín: 25. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-36, RK-25-2020-36pr01.pdf, RK-25-2020-36pr02.pdf


37. Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina – návrh na provedení úpravy rozpočtového opatření

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1530/25/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci dle materiálu RK-25-2020-37, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření dle materiálu RK-25-2020-37, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-37, RK-25-2020-37pr01.doc, RK-25-2020-37pr02.doc


38. Memorandum o spolupráci univerzit v rámci zahraniční spolupráce

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí dokument Memorandum o spolupráci univerzit v rámci zahraniční spolupráce. V průběhu jednání odešel P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1531/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2020-38, př. 1

schvaluje

mezinárodní spolupráci dle materiálu RK-25-2020-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-38, RK-25-2020-38pr01.docx


110. Návrh na provedení rozpočtového opatření - finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel P. Franěk. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1532/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, IČO 72052147 dle materiálu RK-25-2020-110, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč na poskytnutí finančního daru;
 • zařadit druhou polovinu požadované částky 10 000 000 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (25. 8. 2020)

termín: 25. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-110, RK-25-2020-110pr01.pdf, RK-25-2020-110pr02.doc


111. Předložení návrhu člena zastupitelstva kraje nazvaný „Stanovisko Zastupitelstva Kraje Vysočina k výběru umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů (HÚRAO) a vyhořelého jaderného paliva (VJP) na území Kraje Vysočina“

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje projednat návrh politického klubu KDU-ČSL. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1533/25/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

návrh člena zastupitelstva kraje nazvaný „Stanovisko Zastupitelstva Kraje Vysočina k výběru umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů (HÚRAO) a vyhořelého jaderného paliva (VJP) na území Kraje Vysočina“ dle materiálu RK-25-2020-111, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje projednat návrh politického klubu KDU-ČSL (materiál RK-25-2020-111, př. 1) na zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 8. 9. 2020.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-111, RK-25-2020-111pr01.docx, RK-25-2020-111pr02.pdf, RK-25-2020-111pr03.pdf


39. Ukončení veřejné sbírky

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1534/25/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-39


40. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2020

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za období leden – červenec 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1535/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2020 dle materiálu RK-25-2020-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-40, RK-25-2020-40pr01.xls


41. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, seznámila radu kraje s návrhem stanovit plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací kraje z důvodu postupu do vyššího platového stupně. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1536/25/2020/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina podle materiálu RK-25-2020-41, př. 2.

odpovědnost: Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-41, RK-25-2020-41pr01.xls, RK-25-2020-41pr02.doc


42. Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

L. Svoboda, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnil P. Průža, vedoucí oddělení územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1537/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vzít na vědomí důvodovou zprávu dle materiálu RK-25-2020-42, př. 1;
 • rozhodnout o řešení námitek dle materiálu RK-25-2020-42, př. 3;
 • vzít na vědomí zohlednění připomínek dle materiálu RK-25-2020-42, př. 2 – Textová část odůvodnění Aktualizace č. 4 ZÚR KrV – příloha č. 2 až 4;
 • vydat Aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, podle ust. § 7 odst. 2 písm. a) a podle ust. § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, formou opatření obecné povahy, dle materiálu RK-25-2020-42, př. 2,
 • uložit odboru ÚPSŘ zajištění vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po provedené aktualizaci.

odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-42, RK-25-2020-42pr01.docx, RK-25-2020-42pr02.doc, RK-25-2020-42pr03.doc


43. Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

L. Svoboda, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Aktualizaci č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnil P. Průža, vedoucí oddělení územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1538/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit výběr varianty B – Leskovice jako nejvhodnější varianty řešení návrhu Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Návrh Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina je přiložen v materiálu RK-25-2020-43, př. 1.

odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-43, RK-25-2020-43pr01.pdf, RK-25-2020-43pr02.doc, RK-25-2020-43pr03.pdf, RK-25-2020-43pr04.pdf


44. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí třetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1539/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 671 462,21 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnutou Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-44, RK-25-2020-44pr01.xls


45. FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu EDICE VYSOČINY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace z programu EDICE VYSOČINY 2020 žadatelům. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1540/25/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-45, RK-25-2020-45pr01.pdf, RK-25-2020-45pr02.pdf, RK-25-2020-45pr03.pdf, RK-25-2020-45pr04.pdf, RK-25-2020-45pr05.pdf


46. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce na krytí výdajů na realizaci projektu "Památky žijí" - prodloužení termínu vrácení zápůjčky pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce na realizaci daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1541/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce dle materiálu RK-25-2020-46, př. 2

odpovědnost: Vysočina Tourism, příspěvková organizace (31. 12. 2021), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-46, RK-25-2020-46pr01.pdf, RK-25-2020-46pr02.doc


47. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce na krytí výdajů na realizaci projektu "Kultura a příroda na Zeleném pásu" - prodloužení termínu vrácení zápůjčky pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce na realizace uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1542/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce dle materiálu RK-25-2020-47, př. 2.

odpovědnost: Vysočina Tourism, příspěvková organizace (31. 12. 2021), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-47, RK-25-2020-47pr01.pdf, RK-25-2020-47pr02.doc


48. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu FV02740.0011

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1543/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02740.0011 dle materiálu RK-25-2020-48, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-48, RK-25-2020-48pr01.pdf, RK-25-2020-48pr02.pdf, RK-25-2020-48pr03.doc


49. Změna Zřizovací listiny Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin shora uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1544/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-25-2020-49, př. 1;
 • Dodatek č. XX Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-25-2020-49, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 9. 2020), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-49, RK-25-2020-49pr01.doc, RK-25-2020-49pr02.doc


50. Informace o přípravě zajištění dopravní obslužnosti linkovou dopravou od prosince 2021

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o přípravě zajištění dopravní obslužnosti linkovou dopravou od prosince 2021. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1545/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vzít na vědomí informaci odboru dopravy a silničního hospodářství o zpracování podkladů pro dokumentaci zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od prosince roku 2021";
 • uložit odboru dopravy a silničního hospodářství v lednu 2021 předložit materiál radě kraje k rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od prosince roku 2021".

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-50

 

K navrhovaným bodům 51 – 53, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


51. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč pro společné zadání veřejné zakázky na služby III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD

Usnesení 1546/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč dle materiálu RK-25-2020-51, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-51, RK-25-2020-51pr01.docx


52. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Jemnice a společností Vodovody a kanalizace pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/152 Jemnice - průtah

Usnesení 1547/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Jemnice a společností Vodovody a kanalizace dle materiálu RK-25-2020-52, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-52, RK-25-2020-52pr01.docx


53. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Světlá nad Sázavou a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU

Usnesení 1548/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Světlá nad Sázavou a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. dle materiálu RK-25-2020-53, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-53, RK-25-2020-53pr01.docx


54. Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy, darovací smlouva

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít darovací smlouvu se statutárním městem Jihlava na předání projektové dokumentace na dostavbu zpevněné dráhy pro akci "Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy". Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1549/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-25-2020-54, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-54, RK-25-2020-54pr01.docx


55. Poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k navrhovanému řešení situace v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Závěrem diskuze rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty b).

Usnesení 1550/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 0612/05/2018/ZK ze dne 11. 9. 2018 a nepožadovat po obcích Kraje Vysočina příspěvek na financování veřejné dopravy v rámci Veřejné dopravy Vysočiny za podmínky převzetí objednávky obcí pod objednávku Kraje Vysočina a to vybraných spojů o sobotách a nedělích sloužících převážně k dopravě za turistickými cíli, do zaměstnání a do školských zařízení a financování těchto spojů z rozpočtu Kraje Vysočina snížením objemu dotací, které jsou obcím poskytovány formou různých programů.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-55, RK-25-2020-55pr01.pdf, RK-25-2020-55pr02.pdf, RK-25-2020-55pr03.pdf


56. Projektový záměr EDUBIM II

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na financování projektu „EDUBIM II“. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1551/25/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

předložit projekt „EDUBIM II“ do Fondu malých projektů;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 650 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu „EDUBIM II“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (24. 9. 2020)

termín: 24. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-56, RK-25-2020-56pr01.pdf


57. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0016

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o žádosti o prodloužení termínu realizace projektu. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1552/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • neprodloužit termín realizace projektu č. FV01987.0016;
 • neuzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace projektu č. FV01987.0016.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-57, RK-25-2020-57pr01.pdf, RK-25-2020-57pr02.pdf, RK-25-2020-57pr03.pdf


58. Uzavření smlouvy a převzetí ručitelského závazku za Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci ze smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2020

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření smlouvy a převzetí ručitelského závazku za Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1553/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o převzetí ručitelského závazku Kraje Vysočina za závazky příjemce, jak je uvedeno ve Smlouvě č.566S/2020, která je přílohou RK-25-2020-58, př. 2.

rozhoduje

uzavřít Smlouvu č. 566S/2020 za podmínek v ní uvedených, která je přílohou RK-25-2020-58, př. 2;

souhlasí

v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů s nabytím finančních prostředků podle Smlouvy č. 566S/2020, která je přílohou RK-25-2020-58, př. 2;

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (25. 8. 2020)

termín: 25. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-58, RK-25-2020-58pr01.pdf, RK-25-2020-58pr02.pdf, RK-25-2020-58pr03.pdf

 

V průběhu jednání odešel J. Hyliš. K navrhovaným bodům 59, 60, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


59. Dodatky k partnerským smlouvám projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě)

Usnesení 1554/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít dodatky k partnerským smlouvám s Tampeeren kaupunki (město Tampere), Rectorat de l'académie de Reims (remešský rektorát), Lycée Stéphane Hessel (lyceum v Éperney), Lycée Hugues Libergier (lyceum v Remeši), Amt der NÖ Landesregierung Abteilung Wissenschaft und Forschung (oddělení vědy a výzkumu zemského úřadu spolkové země Dolní Rakousko) a Vysočinou Education, školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediskem služeb školám, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-25-2020-59, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-59, RK-25-2020-59pr01.pdf, RK-25-2020-59pr02.pdf


60. Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě - dar obci na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání 2020

Usnesení 1555/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 s Obcí Nová Ves u Chotěboře k Darovací smlouvě na finanční dar ve výši 10 900 Kč dle materiálu RK-25-2020-60, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-60, RK-25-2020-60pr01.doc


61. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02942.0006 - Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1556/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02942.0006 dle materiálu RK-25-2020-61, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-61, RK-25-2020-61pr01.pdf, RK-25-2020-61pr02.doc, RK-25-2020-61pr03.pdf


62. Uzavření dodatků k partnerským smlouvám v rámci projektu Učíme se ze života pro život

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatky k partnerským smlouvám v rámci daného projektu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1557/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatky k partnerským smlouvám dle materiálů RK-25-2020-62, př. 1RK-25-2020-62, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-62, RK-25-2020-62pr01.docx, RK-25-2020-62pr02.docx


63. FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1558/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2020-63, př. 5.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-63, RK-25-2020-63pr01.pdf, RK-25-2020-63pr02.pdf, RK-25-2020-63pr03.pdf, RK-25-2020-63pr04.pdf, RK-25-2020-63pr05.doc


64. Změny ve zřizovacích listinách

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin níže uvedených příspěvkových organizací. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1559/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-25-2020-64, př. 1.
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina dle materiálu RK-25-2020-64, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-64, RK-25-2020-64pr01.docx, RK-25-2020-64pr02.doc


65. Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021 – účast výpravy Kraje Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu schválit účast výpravy Kraje Vysočina na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1560/25/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

účast výpravy Kraje Vysočina na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve dnech 27. 6. – 2. 7. 2021 v Olomouckém kraji;

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu zajistit organizaci účasti Kraje Vysočina na této akci.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2021)

termín: 31. 7. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-65, RK-25-2020-65pr01.pdf


66. Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2021

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o zapojení Kraje Vysočina do projektu eljub E-Book Woche 2021. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1561/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-66, RK-25-2020-66pr01.pdf, RK-25-2020-66pr02.doc, RK-25-2020-66pr03.doc


67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčka pro příspěvkovou organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1562/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu Učíme se venku  příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 dle materiálu RK-25-2020-67, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 300 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 300 000 Kč s určením pro příspěvkovou organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 na předfinancování projektu Učíme se venku.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-67, RK-25-2020-67pr01.docx, RK-25-2020-67pr02.pdf, RK-25-2020-67pr03.pdf, RK-25-2020-67pr04.xlsx, RK-25-2020-67pr05.pdf, RK-25-2020-67pr06.pdf


68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekt „Učící se málotřídky“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1563/25/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání) o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 431 199 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkové organizaci, IČO 75140349, o částku 431 199 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-25-2020-68.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2020), Odbor ekonomický (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-68


69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace Městu Chotěboř

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace na dostavbu zázemí zimního stadionu pod tribunou Městu Chotěboř. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1564/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní sportovní činnost o částku 2 012 250 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 012 250 Kč;
 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci Městu Chotěboř, se sídlem Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř, IČO: 00267538 ve výši 3 402 984 Kč na dostavbu zázemí zimního stadionu pod tribunou;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-25-2020-69, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 9. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-69, RK-25-2020-69pr01.pdf


70. Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání II – projekt „Učíme se ze života pro život 2“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na financování uvedeného projektu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1565/25/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

projektový záměr projektu „Učíme se ze života pro život 2“ dle materiálů RK-25-2020-70, př. 2RK-25-2020-70, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2020-70, př. 4;

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu zajistit předložení žádosti projektu „Učíme se ze života pro život 2“ dle materiálu RK-25-2020-70, př. 2 a RK-25-2020-70, př. 3 poskytovateli dotace MŠMT ČR a zapracovat do projektové žádosti projektu případné připomínky poskytovatele dotace;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování aktivit projektu „Učíme se ze života pro život 2“ ve výši max. 11 000 000 Kč. Finanční prostředky budou převáděny dle potřeby.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-70, RK-25-2020-70pr01.pdf, RK-25-2020-70pr02.docx, RK-25-2020-70pr03.pdf, RK-25-2020-70pr04.docx


71. Informace o připravenosti škol a školských zařízení na zahájení nového školního roku 2020/2021

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1566/25/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o připravenosti škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina na zahájení nového školního roku 2020/2021.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-71


72. Změna Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina č. 03/16

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, seznámila radu kraje s navrhovanou úpravou pravidel rady kraje. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1567/25/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na nemovitém majetku Kraje Vysočina dle materiálu RK-25-2020-72, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-72, RK-25-2020-72pr01.xls, RK-25-2020-72pr02.xls, RK-25-2020-72pr03.doc, RK-25-2020-72pr04.docx


73. Zánik předkupního práva v k. ú. Pacov

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1568/25/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-73, RK-25-2020-73pr01.pdf

 

K navrhovaným bodům 74 – 84, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


74. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina, k.ú. Březské, Kralice nad Oslavou, Třebelovice, Dobrohostov, Dalečín, Horní Ves

Usnesení 1569/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky včetně součástí a příslušenství od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu RK-25-2020-74, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-74, RK-25-2020-74pr01.xlsx


75. Koupě pozemku v k. ú. a obci Věž, projekt "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2"

Usnesení 1570/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemek par. č. 872/5 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1 319 m2 v k. ú. Věž za kupní cenu ve výši 395 700,- Kč + 83 097 Kč DPH, tj. celkem 478 797,- Kč z vlastnictví obce Věž se sídlem Věž č. p. 17, 582 56 Věž, IČ 00268453, do vlastnictví Kraje Vysočina, pro realizaci projektu "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2".

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-75, RK-25-2020-75pr01.pdf


76. Majetkoprávní příprava stavby "II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba".

Usnesení 1571/25/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi městem Telč na straně půjčitele a Krajem Vysočina na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce na pozemky v k. ú. Telč, zahrnuté do dočasného záboru do 1 roku, v rozsahu dle materiálu RK-25-2020-76, př. 2;
 • uzavřít mezi Českou republikou, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací na straně vlastníka pozemků a Krajem Vysočina smlouvu o právu provést stavbu dle materiálu RK-25-2020-76, př. 4, na pozemky zahrnuté do dočasného záboru v rozsahu dle materiálu RK-25-2020-76, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • uzavřít s vlastníkem aktuálně evidovaným v katastru nemovitostí ke dni podpisu smlouvy smlouvu o budoucí kupní smlouvě na pozemky zahrnuté do trvalého záboru, v rozsahu dle materiálu RK-25-2020-76, př. 1, ve které se vlastník pozemků zaváže po vyhotovení geometrického plánu a po zúžení předmětu zástavního práva, uzavřít kupní smlouvu na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-25-2020-76, př. 1, za kupní cenu dle znaleckého posudku a Kraj Vysočina se zaváže tyto pozemky za tuto kupní cenu odkoupit;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Telč smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se město Telč zaváže po realizaci stavby darovat části pozemků v k. ú. Telč, zahrnuté do trvalého záboru, v rozsahu dle materiálu RK-25-2020-76, př. 2 , do vlastnictví Kraje Vysočina. Kraj Vysočina se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-76, RK-25-2020-76pr01.xls, RK-25-2020-76pr02.xls, RK-25-2020-76pr03.xls, RK-25-2020-76pr04.doc


77. Dodatek Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny

Usnesení 1572/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská knihovna Vysočiny dle materiálu RK-25-2020-77, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-77, RK-25-2020-77pr01.doc


78. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "III/1293 Velká Rovná - most ev. č. 1293-1"

Usnesení 1573/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky dle materiálu RK-25-2020-78, př. 1 z vlastnictví města Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-78, RK-25-2020-78pr01.xls, RK-25-2020-78pr02.pdf


79. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy

Usnesení 1574/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-25-2020-79, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-79, RK-25-2020-79pr01.xls


80. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy a po realizovaných stavbách KSÚSV, okresy Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou

Usnesení 1575/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout zřídit ve prospěch kraje bezúplatné věcné břemeno ve znění dle Článku V. Smlouvy dle materiálu RK-25-2020-80, př. 4;
 • rozhodnout zřídit ve prospěch Kraje Vysočina bezúplatné věcné břemeno ve znění dle Článku V. Smlouvy dle materiálu RK-25-2020-80, př. 4, přičemž Kraj Vysočina bude oprávněným z věcného břemene;

 • rozhodnout úplatně nabýt do vlastnictví kraje pozemky v rozsahu dle materiálů RK-25-2020-80, př. 1RK-25-2020-80, př. 2 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy a to za kupní cenu ve výši 125 Kč/m2;

 • rozhodnout nabýt darem do vlastnictví kraje pozemky v rozsahu dle materiálu RK-25-2020-80, př. 3 z vlastnictví města Ledeč nad Sázavou;

 • rozhodnout úplatně nabýt do vlastnictví kraje pozemky par. č. 332/12 a 332/13 v k. ú. Ledeč nad Sázavou za kupní ceni ve výši 125 Kč/m2 dle kupní smlouvy dle materiálu RK-25-2020-80, př. 4;

 • souhlasit se sjednáním Závazku ze smlouvy dle Článku VI. Smlouvy dle materiálu RK-25-2020-80, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-80, RK-25-2020-80pr01.xlsx, RK-25-2020-80pr02.xlsx, RK-25-2020-80pr03.xlsx, RK-25-2020-80pr04.docx, RK-25-2020-80pr05.pdf, RK-25-2020-80pr06.pdf, RK-25-2020-80pr07.pdf


81. Dodatek ke Zřizovací listině - Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace

Usnesení 1576/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-25-2020-81, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-81, RK-25-2020-81pr01.doc


82. Dodatek ke Zřizovací listině - Domov Háj, příspěvková organizace

Usnesení 1577/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-25-2020-82, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-82, RK-25-2020-82pr01.doc


83. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek

Usnesení 1578/25/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 2 000 000 Kč při současném snížení přílohy M1 – Školství o částku 2 000 000 Kč určenou na pokrytí výdajů v souvislosti s vykupováním pozemků.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-83


84. Koupě spoluvlastnického podílu pozemků v k.ú. Vír

Usnesení 1579/25/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-84, RK-25-2020-84pr01.pdf, RK-25-2020-84pr02.pdf, RK-25-2020-84pr03.pdf


85. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "III/1293 Velká Rovná - most ev. č. 1293-1" - výkupy

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje nabýt pozemky do vlastnictví Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1580/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-25-2020-85, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2.

vydává

nesouhlas s nabytím pozemků dle materiálu RK-25-2020-85, př. 2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za ceny uvedené v tomto materiálu;

ukládá

Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pokračovat v jednání o odprodeji pozemků dle materiálu RK-25-2020-85, př. 2, zastavěných tělesem silnice III/1293, s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv z jejich vlastnictví do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 125 Kč/m2;

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-85, RK-25-2020-85pr01.xls, RK-25-2020-85pr02.xls, RK-25-2020-85pr03.pdf


86. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace"

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1581/25/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-25-2020-86, př. 1 a dle Protokolů o posouzení splnění podmínek účasti dle materiálu RK-25-2020-86, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení TOP TEAM s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov, IČO 608 26 886, jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony k uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-86, RK-25-2020-86pr01.pdf, RK-25-2020-86pr02.pdf

 

K navrhovaným bodům 87 – 89, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


87. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 1582/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-25-2020-87, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-87, RK-25-2020-87pr01.xls


88. Změna usnesení 0586/05/2018/ZK

Usnesení 1583/25/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-88


89. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1584/25/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-25-2020-89, př. 1 a RK-25-2020-89, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-89, RK-25-2020-89pr01.xlsx, RK-25-2020-89pr02.xlsx


90. Prodej pozemku v k.ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje úplatně převést pozemek v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi do vlastnictví žadatelky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1585/25/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-90, RK-25-2020-90pr01.pdf


91. Uzavření Dohody o narovnání

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1586/25/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně objednatele a společností ESTING GROUP s.r.o. Dohodu o narovnání dle materiálu RK-25-2020-91, př. 1 a její přílohy obsahující rekapitulaci objektů stavby a soupis prací dle materiálu RK-25-2020-91, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (4. 9. 2020)

termín: 4. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-91, RK-25-2020-91pr01.docx, RK-25-2020-91pr02.xlsx


92. Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory – 146. výzva

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na přípravu projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov. Projednávání se zúčastnila J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1587/25/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizovaný seznam budov pro předložení do specifického cíle 5.1 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 dle materiálu RK-25-2020-92, př. 1;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina v případě schválení finančních prostředků zastupitelstvem kraje připravit projekty na budovách vyznačených v materiálu RK-25-2020-92, př. 1 jako vhodné do 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a předložit projektové žádosti ke schválení Radě Kraje Vysočina;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 6 mil Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (2. 3. 2021), Odbor majetkový (2. 3. 2021)

termín: 2. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-92, RK-25-2020-92pr01.xls


93. Finanční opravy za porušení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit sazebník finančních oprav. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1588/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout o jeho aplikaci od 1. 1. 2021.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-93, RK-25-2020-93pr01.docx


94. FOND VYSOČINY - návrh na navýšení finanční alokace programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření v rámci Fondu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1589/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření v rámci Fondu Vysočiny spočívající ve zvýšení § 2510 –Podpora podnikání o částku 13 323 195 Kč při současném snížení § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 13 323 195 Kč na realizaci programu „Rozvoj podnikatelů 2020“.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (8. 9. 2020), Odbor ekonomický (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-94


95. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace z programu Obnova venkova Vysočiny 2020 subjektům na projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1590/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-25-2020-95, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-25-2020-95, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-95, RK-25-2020-95pr01.pdf, RK-25-2020-95pr02.pdf


96. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace z programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020 subjektům na projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1591/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-25-2020-96, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-25-2020-96, př. 2;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-25-2020-96, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-96, RK-25-2020-96pr01.pdf, RK-25-2020-96pr02.pdf, RK-25-2020-96pr03.pdf


97. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotace z programu MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020 subjektům na projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1592/25/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Fondu Vysočiny „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-25-2020-97, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-25-2020-97, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-97, RK-25-2020-97pr01.pdf, RK-25-2020-97pr02.pdf


98. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektů kotlíkových dotací

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu uzavřít dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektů kotlíkových dotací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1593/25/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-98, RK-25-2020-98pr01.pdf, RK-25-2020-98pr02.pdf, RK-25-2020-98pr03.pdf, RK-25-2020-98pr04.pdf, RK-25-2020-98pr05.pdf, RK-25-2020-98pr06.pdf, RK-25-2020-98pr07.pdf, RK-25-2020-98pr08.pdf, RK-25-2020-98pr09.pdf, RK-25-2020-98pr10.pdf, RK-25-2020-98pr11.pdf, RK-25-2020-98pr12.pdf, RK-25-2020-98pr13.pdf, RK-25-2020-98pr14.pdf, RK-25-2020-98pr15.pdf, RK-25-2020-98pr16.pdf, RK-25-2020-98pr17.pdf, RK-25-2020-98pr18.docx, RK-25-2020-98pr19.docx, RK-25-2020-98pr20.doc, RK-25-2020-98pr21.doc, RK-25-2020-98pr22.doc, RK-25-2020-98pr23.doc, RK-25-2020-98pr24.doc, RK-25-2020-98pr25.docx


99. Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje žádosti o vydání souhlasu s převodem nemovitostí v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1594/25/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s darováním nemovitostí, v nichž došlo k výměně zdroje tepla dle Smluv o poskytnutí dotace PR02270.0369 a PR02270.0568, za podmínek uvedených v materiálech RK-25-2020-99, př. 5 a RK-25-2020-99, př. 6;
 • s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.3195, za podmínek uvedených v materiálu RK-25-2020-99, př. 7.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-99, RK-25-2020-99pr01.pdf, RK-25-2020-99pr02.pdf, RK-25-2020-99pr03.pdf, RK-25-2020-99pr04.pdf, RK-25-2020-99pr05.pdf, RK-25-2020-99pr06.pdf, RK-25-2020-99pr07.pdf


100. Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“ (OPŽP)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu vzít na vědomí informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1595/25/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 1 dle materiálu RK-25-2020-100, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 dle materiálu RK-25-2020-100, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2020-100, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“ dle materiálů RK-25-2020-100, př. 1, RK-25-2020-100, př. 2 a RK-25-2020-100, př. 3 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-100, RK-25-2020-100pr01.pdf, RK-25-2020-100pr02.doc, RK-25-2020-100pr03.pdf


101. Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Strategii rozvoje Kraje Vysočina na období 2021 až 2027. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1596/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit Strategii rozvoje Kraje Vysočina na období 2021 až 2027 dle materiálů RK-25-2020-101, př. 1RK-25-2020-101, př. 2;
 • vzít na vědomí návrh prioritních opatření Strategie rozvoje Kraje Vysočina na období 2021 až 2027 dle materiálu RK-25-2020-101, př. 3;
 • uložit Radě Kraje Vysočina předložení aktualizace Profilu Kraje Vysočina do 31. 12. 2021.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-101, RK-25-2020-101pr01.pdf, RK-25-2020-101pr02.pdf, RK-25-2020-101pr03.pdf, RK-25-2020-101pr04.pdf


102. Průběžné informace k programovému období EU 2014 - 2020 a přípravě na programové období EU 2021 – 2027

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu vzít na vědomí informace o přípravě na programové období EU 2021-2027. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1597/25/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o přípravě na Programové období EU 2021-2027 uvedené v materiálu RK-25-2020-102;

ukládá

odboru informatiky, odboru analýz a podpory řízení, odboru regionálního rozvoje a odboru zdravotnictví předložit do 30. 9. 2020 seznam projektů vhodných do připravovaných výzev v rámci IROP 2014 - 2020.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (25. 8. 2020)

termín: 25. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-102, RK-25-2020-102pr01.pdf, RK-25-2020-102pr02.pdf


103. FOND VYSOČINY – alokace pro rok 2021

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o přípravě alokace FV a složení portfolia programů Fondu Vysočiny pro rok 2021. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1598/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-25-2020-103.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-103, RK-25-2020-103pr01.xls


104. Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty „EVL Havranka – asanační opatření“ a „PR Havranka – asanační opatření“ (OPŽP)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1599/25/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za změněných podmínek uvedených v materiálech RK-25-2020-104, př. 1RK-25-2020-104, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-104, RK-25-2020-104pr01.pdf, RK-25-2020-104pr02.pdf


105. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1600/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-25-2020-105, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-105, RK-25-2020-105pr01.docx, RK-25-2020-105pr02.pdf


106. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace z programu HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020 žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1601/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 

 • rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 32 931 620 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“;
 • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ dle materiálu RK-25-2020-106, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2020-106, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-106, RK-25-2020-106pr01.pdf, RK-25-2020-106pr02.pdf


107. Fond Vysočiny – program „Čistá voda 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1602/25/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID FV02742.0034 dle materiálu RK-25-2020-107, př. 3.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-107, RK-25-2020-107pr01.pdf, RK-25-2020-107pr02.pdf, RK-25-2020-107pr03.doc


108. Projektová žádost „Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina“ – 31. výzva OPŽP 2014–2020

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu schválit znění projektové žádosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1603/25/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-25-2020-108, př. 3 a RK-25-2020-108, př. 4;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-25-2020-108, př. 1 do 31. výzvy OPŽP.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2020-108, RK-25-2020-108pr01.pdf, RK-25-2020-108pr02.doc, RK-25-2020-108pr03.doc, RK-25-2020-108pr04.doc


112. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 25/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 1. 9. 2020, ve 13:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Mgr. Pavel Franěk ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Bc. Martin Hyský …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 25/2020 dne 25. 8. 2020.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 25. 8. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz