Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 26/2018 - 25. 9. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zrušení projektu Mobilní zařízení ve zdravotnictví pro Kraj Vysočina a návrh na využití nevyčerpaných finančních prostředků na nové projekty s tchajwanským partnerem
3 Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – Private Cloud“
4 Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – metadatový editor“
5 Návrh na realizaci projektu vybudování Portálu územního plánování Kraje Vysočina
6 Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina – soutěž škol
7 Smlouva o partnerství - SMART HEALTH HACKHATON PRAGUE 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
8 Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
9 Peněžní účelové dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
10 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na pořádání 10. jubilejní mezinárodní jihlavské konference porodních asistentek
11 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
12 Akce Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – podpora celoroční výstavní činnosti
13 28. Podzimní knižní veletrh – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
14 Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
15 Uzavření smluv o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí stavby "II/128 Salačova Lhota - obchvat" pro přeložky vedení společnosti E.ON
16 Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
17 Návrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 a seznamu jmenovitých akcí na opravu škod po zimě KSÚSV na rok 2018
18 Zpráva o stavu přípravy stavby: „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat“
19 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – srpen 2018
20 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí
21 Přihláška do soutěže Úřad roku „Půl na Půl“ – respekt k rovným příležitostem
22 Stanovení platu ředitelce Domova Ždírec, příspěvkové organizace
23 Vyhlášení dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb na rok 2019
24 Oznámení příjemce o změnách v období udržitelnosti projektu Transformace ÚSP Jinošov III.
25 4. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
26 Monitorovací zpráva a žádost o platbu projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“
27 Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti rodinné politiky (mateřská a rodinná centra) – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
28 Dodatky č. 1 ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“
29 Podání projektové žádosti „Transformace Domova Háj IV.“ do výzvy č. 82 IROP
30 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
31 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociální práce
32 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování činnosti ZDVOP při Dětském domově, Nová Ves u Chotěboře 1
33 Uzavření smluv na účast Kraje Vysočina na přehlídkách škol v roce 2018
34 Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
35 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice
36 Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium a Obchodní akademii Pelhřimov
37 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
38 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2018
39 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
40 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí finančního daru na realizaci Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR
41 Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Moravské Budějovice
42 Veřejná zakázka na stavební práce „VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - rekonstrukce stavebních konstrukcí, elektroinstalace a venkovní kanalizace"
43 Návrh na změnu názvu akce zařazené v kapitole Nemovitý majatek, v příloze M3 - Kultura
44 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
45 Souhlas se stavebním záměrem na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina
46 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
47 Darování pozemků v k. ú. a obci Polná
48 Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - Přístavba“
49 Zpráva o realizaci č. 1 a zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
50 Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
51 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
52 Návrh na řešení při dokončování akce Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu
55upr1 Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – Private Cloud“
56upr1 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz