Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 26/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 26/2018, které se konalo dne 25. 9. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 25/2018

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 25. 9. 2018.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:

52. Návrh na řešení při dokončování akce Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu

Rada kraje návrh zařazení akceptovala a přijala upravený program jednání:
Upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 25/2018
02.  Zrušení projektu Mobilní zařízení ve zdravotnictví pro Kraj Vysočina a návrh na využití nevyčerpaných finančních prostředků na nové projekty s tchajwanským partnerem
03.  Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – Private Cloud“
04.  Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – metadatový editor“
05.  Návrh na realizaci projektu vybudování Portálu územního plánování Kraje Vysočina
06.  Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina – soutěž škol
07.  Smlouva o partnerství - SMART HEALTH HACKHATON PRAGUE 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
08.  Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
09.  Peněžní účelové dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
10.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na pořádání 10. jubilejní mezinárodní jihlavské konference porodních asistentek
11.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
12.  Akce Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – podpora celoroční výstavní činnosti
13.  28. Podzimní knižní veletrh – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
14.  Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
15.  Uzavření smluv o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí stavby "II/128 Salačova Lhota - obchvat" pro přeložky vedení společnosti E.ON
16.  Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
17.  Návrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 a seznamu jmenovitých akcí na opravu škod po zimě KSÚSV na rok 2018
18.  Zpráva o stavu přípravy stavby: „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat“
19.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – srpen 2018
20.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí
21.  Přihláška do soutěže Úřad roku „Půl na Půl“ – respekt k rovným příležitostem
22.  Stanovení platu ředitelce Domova Ždírec, příspěvkové organizace
23.  Vyhlášení dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb na rok 2019
24.  Oznámení příjemce o změnách v období udržitelnosti projektu Transformace ÚSP Jinošov III.
25.  4. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
26.  Monitorovací zpráva a žádost o platbu projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“
27.  Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti rodinné politiky (mateřská a rodinná centra) – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
28.  Dodatky č. 1 ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“
29.  Podání projektové žádosti „Transformace Domova Háj IV.“ do výzvy č. 82 IROP
30.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
31.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociální práce
32.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování činnosti ZDVOP při Dětském domově, Nová Ves u Chotěboře 1
33.  Uzavření smluv na účast Kraje Vysočina na přehlídkách škol v roce 2018
34.  Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
35.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice
36.  Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium a Obchodní akademii Pelhřimov
37.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
38.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2018
39.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
40.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí finančního daru na realizaci Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR
41.  Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Moravské Budějovice
42.  Veřejná zakázka na stavební práce „VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - rekonstrukce stavebních konstrukcí, elektroinstalace a venkovní kanalizace"
43.  Návrh na změnu názvu akce zařazené v kapitole Nemovitý majatek, v příloze M3 - Kultura
44.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
45.  Souhlas se stavebním záměrem na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina
46.  Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
47.  Darování pozemků v k. ú. a obci Polná
48.  Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - Přístavba“
52.  Návrh na řešení při dokončování akce Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu
49.  Zpráva o realizaci č. 1 a zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
50.  Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
51.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
53.  Rozprava členů rady

Usnesení 1668/26/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 25. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 25/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Zrušení projektu Mobilní zařízení ve zdravotnictví pro Kraj Vysočina a návrh na využití nevyčerpaných finančních prostředků na nové projekty s tchajwanským partnerem

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh zrušení výše uvedeného projektu s využitím nevyčerpaných finančních prostředků na nové projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1669/26/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • zrušení projektu Mobilní zařízení ve zdravotnictví Kraje Vysočina;
 • využití nevyčerpaných prostředků ve výši 1 600 000 Kč na realizaci projektů "Chytré LED osvětlení - implementace funkce stmívání v Nemocnici Pelhřimov" a "Znalostní cesta pro technické střední školy na Tchaj-wan v roce 2018";
 • realizaci projektu "Chytré LED osvětlení - implementace funkce stmívání" dle materiálů RK-26-2018-02, př. 1, RK-26-2018-02, př. 2 a RK-26-2018-02, př. 3.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-02, RK-26-2018-02pr01.pdf, RK-26-2018-02pr02.pdf, RK-26-2018-02pr03.doc


03. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – Private Cloud“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1670/26/2018/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 30. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-03, RK-26-2018-03pr01.docx, RK-26-2018-03pr02.docx, RK-26-2018-03pr03.docx, RK-26-2018-03pr04.docx, RK-26-2018-03pr05.docx, RK-26-2018-03pr06.docx, RK-26-2018-03pr07.xlsx, RK-26-2018-03pr08.xlsx, RK-26-2018-03pr09.doc


04. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – metadatový editor“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o předloženém návrhu zadání veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – metadatový editor“. Rada kraje přijala návrh usnesení. 

Usnesení 1671/26/2018/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 30. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-04, RK-26-2018-04pr01.docx, RK-26-2018-04pr02.docx, RK-26-2018-04pr03.docx, RK-26-2018-04pr04.docx, RK-26-2018-04pr05.docx, RK-26-2018-04pr06.docx, RK-26-2018-04pr07.xlsx, RK-26-2018-04pr08.xlsx, RK-26-2018-04pr09.doc


05. Návrh na realizaci projektu vybudování Portálu územního plánování Kraje Vysočina

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem realizace výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1672/26/2018/RK

Rada kraje
ukládá

odboru informatiky a odboru územního plánování pokračovat v přípravě projektu Portálu územního plánování Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu (31. 12. 2018), Odbor informatiky (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-05


06. Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina – soutěž škol

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o realizaci soutěže pro školy v Kraji Vysočina v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1673/26/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí
 • realizaci soutěže pro školy v Kraji Vysočina v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet a  soutěže pro školy v rámci kreativní soutěže „Internet věcí je věcí nás všech“;
 • poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč vítězným školám z rozpočtu odboru informatiky, celkem tedy 40 000 Kč;
schvaluje

uzavření darovacích smluv dle materiálů RK-26-2018-06, př. 3, RK-26-2018-06, př. 4 s vítěznými školami.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-06, RK-26-2018-06pr01.docx, RK-26-2018-06pr02.doc, RK-26-2018-06pr03.doc, RK-26-2018-06pr04.doc


07. Smlouva o partnerství - SMART HEALTH HACKHATON PRAGUE 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika

J. Běhounek seznámil radu kraje s návrhem účasti kraje formou partnerství na výše uvedené vzdělávací a soutěžní akci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1674/26/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • uzavření smlouvy dle materiálu RK-26-2018-07, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 – Územní rozvoj o  částku 75 625 Kč na realizaci služeb souvisejících s partnerskou smlouvu dle materiálu RK-26-2018-07, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §  6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o  částku 75 625 Kč.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-07, RK-26-2018-07pr01.docx


08. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložil radě kraje ke schválení realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1675/26/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-26-2018-08, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-08, RK-26-2018-08pr01.pdf, RK-26-2018-08pr02.doc


09. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, požádal radu kraje o vyjádření souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1676/26/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-26-2018-09, př. 1 a RK-26-2018-09, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (5. 10. 2018), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (5. 10. 2018)

termín: 5. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-09, RK-26-2018-09pr01.docx, RK-26-2018-09pr02.docx


10. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na pořádání 10. jubilejní mezinárodní jihlavské konference porodních asistentek

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, informoval radu kraje o žádosti Nemocnice Jihlava o finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pořádáním 10. jubilejní mezinárodní jihlavské konference porodních asistentek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1677/26/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 20 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 20 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 20 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním 10. jubilejní mezinárodní jihlavské konference porodních asistentek;
ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 30. 11. 2018.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 11. 2018), Odbor ekonomický (30. 11. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-10, RK-26-2018-10pr01.pdf, RK-26-2018-10pr02.pdf, RK-26-2018-10pr03.doc, RK-26-2018-10pr04.pdf


11. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1678/26/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 5 274 807 Kč (ÚZ 35019 ve výši 628 881 Kč a ÚZ 35015 ve výši 4 645 926 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 1 000 884 Kč
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 556 971 Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 939 452,50 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 1 378 125 Kč
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 399 374,50 Kč

  určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-26-2018-11, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-11, RK-26-2018-11pr01.xls, RK-26-2018-11pr02.pdf


12. Akce Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – podpora celoroční výstavní činnosti

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh zařazení akce „Celoroční výstavní činnost Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě“ do zásobníku akcí k realizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1679/26/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s Čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě „Celoroční výstavní činnost Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě“, dle materiálu RK-26-2018-12, př. 1, do zásobníku akcí k realizaci;

ukládá

řediteli Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě připravit neprodleně pro zařazenou akci „Celoroční výstavní činnost Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě“ projektovou žádost.

odpovědnost: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (1. 10. 2018), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (1. 10. 2018)

termín: 1. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-12, RK-26-2018-12pr01.doc, RK-26-2018-12pr02.docx


13. 28. Podzimní knižní veletrh – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí finančního daru autorovi a nakladateli knihy, vybrané odbornou porotou soutěže „O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1680/26/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury finanční dary ve výši 30 000 Kč autorovi a 30 000 Kč nakladateli knihy, která byla vyhodnocena odbornou porotou jako nejkrásnější kniha Vysočiny a které bude udělena Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny v rámci 28. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, dle materiálů RK-26-2018-13, př. 1 a RK-26-2018-13, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-13, RK-26-2018-13pr01.doc, RK-26-2018-13pr02.doc, RK-26-2018-13pr03.pdf


14. Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení přípravu žádosti o poskytnutí podpory z Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1681/26/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

přípravu žádosti o poskytnutí podpory projektu II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351 do Integrovaného regionálního operačního programu;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství připravit žádost o poskytnutí podpory projektu II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351 do Integrovaného regionálního operačního programu.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-14, RK-26-2018-14pr01.pdf


15. Uzavření smluv o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí stavby "II/128 Salačova Lhota - obchvat" pro přeložky vedení společnosti E.ON

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem uzavření smluv o převodu práv a povinností. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1682/26/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí stavby "II/128 Salačova Lhota - obchvat" pro stavební objekt SO 401 Úprava nadzemního vedení VN v km 1,940 dle materiálu RK-26-2018-15, př. 1 a pro SO 411 Přeložka trafostanice a kabelu NN E.ON a.s. dle materiálu RK-26-2018-15, př. 2

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-15, RK-26-2018-15pr01.docx, RK-26-2018-15pr02.docx


16. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o zařazení jmenovitých akcí do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1683/26/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit jmenovité akce:

II/406 Telč - přeložka silnice

II/406 Telč - průtah, odvodnění komunikace ul. 9. května

II/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská

do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 10. 2018), Odbor ekonomický (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-16


17. Návrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 a seznamu jmenovitých akcí na opravu škod po zimě KSÚSV na rok 2018

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženou aktualizací seznamu akcí zařazených v kapitole Doprava a seznamu jmenovitých akcí na zajištění oprav škod po zimě KSÚSV na rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1684/26/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • vyřazení, zařazení, úpravu názvů a staničení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálu RK-26-2018-17, př. 2;
 • zařazení jmenovité akce do seznamu akcí oprav škod po zimě realizovaných Krajskou správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-26-2018-17, př. 4;
bere na vědomí
 • aktualizovanou přílohu D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů realizované Krajskou správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-26-2018-17, př. 3;
 • aktualizovaný seznam jmenovitých akcí na zajištění oprav po zimě dle materiálu RK-26-2018-17, př. 5.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-17, RK-26-2018-17pr01.pdf, RK-26-2018-17pr02.pdf, RK-26-2018-17pr03.pdf, RK-26-2018-17pr04.pdf, RK-26-2018-17pr05.pdf


18. Zpráva o stavu přípravy stavby: „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat“

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o současném stavu přípravy akce "II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1685/26/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o průběhu a současném stavu přípravy akce "II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat" dle materiálu RK-26-2018-18.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (26. 9. 2018)

termín: 26. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-18


19. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – srpen 2018

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje na vědomí pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v uplynulém období. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1686/26/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – srpen 2018.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-19, RK-26-2018-19pr01.xls


20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření z důvodu přijetí účelové dotace z Ministerstva financí, určené na činnost krajského úřadu v souvislosti s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1687/26/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 200 000 Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 12. 2018), Oddělení hospodářské správy (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-20


21. Přihláška do soutěže Úřad roku „Půl na Půl“ – respekt k rovným příležitostem

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, požádal radu kraje o souhlasné stanovisko k přihlášení Kraje Vysočina, krajského úřadu do soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1688/26/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o přihlášení Kraje Vysočina, krajského úřadu, do soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem;

ukládá

řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina podat přihlášku do soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem.

odpovědnost: Oddělení řízení lidských zdrojů (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-21


22. Stanovení platu ředitelce Domova Ždírec, příspěvkové organizace

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložila radě kraje návrh stanovení platu ředitelce výše uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1689/26/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana soukromí a osobních údajů dotčených osob vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ochrana důvěrných informací podle § 276 odst. 3 zákoníku práce.

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-22, RK-26-2018-22pr01.xls, RK-26-2018-22pr02.doc


23. Vyhlášení dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb na rok 2019

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1690/26/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

vyhlásit „Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb na rok 2019“ dle materiálu RK-26-2018-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (26. 9. 2018)

termín: 26. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-23, RK-26-2018-23pr01.doc


24. Oznámení příjemce o změnách v období udržitelnosti projektu Transformace ÚSP Jinošov III.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, předložili radě kraje ke schválení Oznámení o změnách v období udržitelnosti projektu Transformace ÚSP Jinošov III. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1691/26/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

Oznámení o změně v projektu dle materiálu RK-26-2018-24, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí podat Oznámení o změně v projektu dle materiálu RK-26-2018-24, př. 1 dle podmínek Integrovaného operačního programu.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-24, RK-26-2018-24pr01.doc


25. 4. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, seznámili radu kraje s předloženým hlášením o udržitelnosti projektu. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1692/26/2018/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-26-2018-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (1. 10. 2018)

termín: 1. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-25, RK-26-2018-25pr01.doc


26. Monitorovací zpráva a žádost o platbu projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, předložili radě kraje ke schválení Zprávu o realizaci a Zjednodušenou žádost o platbu k výše uvedenému projektu. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1693/26/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-26-2018-26, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-26-2018-26, př. 2 k projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit ve spolupráci s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina Zprávu o  realizaci a Zjednodušenou žádost o platbu, včetně požadovaných příloh, řídícímu orgánu na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-26, RK-26-2018-26pr01.pdf, RK-26-2018-26pr02.pdf


27. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti rodinné politiky (mateřská a rodinná centra) – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, informovali radu kraje o návrhu poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti rodinné politiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1694/26/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v celkové výši 443 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu RK-26-2018-27, př. 1;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu RK-26-2018-27, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle materiálu RK-26-2018-27, př. 3.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-27, RK-26-2018-27pr01.pdf, RK-26-2018-27pr02.pdf, RK-26-2018-27pr03.pdf


28. Dodatky č. 1 ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, seznámili radu kraje s předloženým návrhem uzavření dodatků ke smlouvám o partnerství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1695/26/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy 30_18_008 dle materiálů RK-26-2018-28, př. 1 a RK-26-2018-28, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-28, RK-26-2018-28pr01.doc, RK-26-2018-28pr02.doc


29. Podání projektové žádosti „Transformace Domova Háj IV.“ do výzvy č. 82 IROP

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, předložili radě kraje návrh opětovného podání zpracované projektové žádosti „Transformace Domova Háj IV.“ do IROP v rámci výzvy č. 82 Rozvoj sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1696/26/2018/RK

Rada kraje
ukládá

odboru sociálních věcí podání projektové žádosti „Transformace Domova Háj IV.“ dle materiálu RK-26-2018-29, př. 1, a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 82.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (29. 11. 2018)

termín: 29. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-29, RK-26-2018-29pr01.pdf, RK-26-2018-29pr02.doc


30. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1697/26/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z  Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 511 985,29 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2018), Odbor ekonomický (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-30


31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociální práce

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, informovali radu kraje o návrhu přijetí účelové dotace z MPSV. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1698/26/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a  sociálních věcí ve výši 1 153 716 Kč na zabezpečení činnosti sociální práce Kraje Vysočina v roce 2018 (ÚZ 13015);
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172) o částku 843 300 Kč.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Oddělení hospodářské správy (31. 12. 2018), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-31, RK-26-2018-31pr01.pdf


32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování činnosti ZDVOP při Dětském domově, Nová Ves u Chotěboře 1

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1699/26/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3133 - Dětské domovy o částku 930 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 930 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 930 000 Kč Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období leden – červenec 2018, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2018), Odbor ekonomický (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-32, RK-26-2018-32pr01.doc, RK-26-2018-32pr02.xls


33. Uzavření smluv na účast Kraje Vysočina na přehlídkách škol v roce 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, seznámili radu kraje s návrhem rozhodnutí o uzavření smluv na účast Kraje Vysočina na přehlídkách škol v roce 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1700/26/2018/RK

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-33, RK-26-2018-33pr01.doc, RK-26-2018-33pr02.doc, RK-26-2018-33pr03.doc, RK-26-2018-33pr04.doc, RK-26-2018-33pr05.doc


34. Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, informovali radu kraje o předloženém návrhu uzavření smlouvy o nájmu pro Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1701/26/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu delší než jeden rok dle materiálu RK-26-2018-34, př. 1.

odpovědnost: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 (1. 10. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (1. 10. 2018)

termín: 1. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-34, RK-26-2018-34pr01.doc


35. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, předložili radě kraje návrh uzavření darovací smlouvy pro výše uvedenou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1702/26/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-26-2018-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-35, RK-26-2018-35pr01.doc


36. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium a Obchodní akademii Pelhřimov

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, informovali radu kraje o žádosti Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov o udělení souhlasu s uzavřením dvou darovacích smluv, týkajících se přijetí finančních účelových darů do vlastnictví organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1703/26/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních darů pro Gymnázium a Obchodní akademii Pelhřimov dle materiálů RK-26-2018-36, př. 1 a RK-26-2018-36, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-36, RK-26-2018-36pr01.doc, RK-26-2018-36pr02.doc


37. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, předložili radě kraje návrh uzavření darovací smlouvy pro výše uvedenou organizaci, jíž předmětem je nabytí věcného daru do vlastnictví organizace. Rada kraje po rozsáhlé diskuzi projednání materiálu odložila z důvodu jeho dalšího dopracování. V průběhu jednání odešel P. Franěk.

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-37, RK-26-2018-37pr01.doc


38. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, seznámili radu kraje s návrhem úpravy plánu investic příspěvkových organizací za odvětví školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1704/26/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2018 dle materiálů RK-26-2018-38, př. 1 a RK-26-2018-38, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-38, RK-26-2018-38pr01.xls, RK-26-2018-38pr02.xls


39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, předložili radě kraje ke schválení návrh zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Základní škole a Praktické škole  Velké Meziříčí. V průběhu jednání přišel P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1705/26/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 80 705,20 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Základní škole a Praktické škole  Velké Meziříčí, IČO 70831432, o částku 80 705,20 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-26-2018-39.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2018), Odbor ekonomický (30. 9. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-39


40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí finančního daru na realizaci Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, předložili radě kraje návrh poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Gaudeamus. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1706/26/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže ve výši 5 000 Kč Nadačnímu fondu Gaudeamus, Nerudova 7, 350 02 Cheb, dle  materiálu RK-26-2018-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-40, RK-26-2018-40pr01.pdf
41. Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Moravské Budějovice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem prodeje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1707/26/2018/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo nespravedlivě způsobit podstatnou újmu (ekonomickou i neekonomickou) jiné osobě (právnické i fyzické) a ohrozit její oprávněné zájmy.

termín: 1. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-41, RK-26-2018-41pr01.pdf, RK-26-2018-41pr02.doc, RK-26-2018-41pr03.doc


42. Veřejná zakázka na stavební práce „VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - rekonstrukce stavebních konstrukcí, elektroinstalace a venkovní kanalizace"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1708/26/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč – rekonstrukce stavebních konstrukcí, elektroinstalace a venkovní kanalizace“ dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-26-2018-42, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka ESTING GROUP spol. s r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč, IČO 292 32 864 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč – rekonstrukce stavebních konstrukcí, elektroinstalace a venkovní kanalizace“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

odpovědnost: Odbor majetkový (4. 10. 2018)

termín: 4. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-42, RK-26-2018-42pr01.pdf, RK-26-2018-42pr02.pdf


43. Návrh na změnu názvu akce zařazené v kapitole Nemovitý majatek, v příloze M3 - Kultura

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh změny názvu akce zařazené v kapitole Nemovitý majetek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1709/26/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit název akce zařazené v kapitole Nemovitý majetek, příloze M3 - Kultura z původního názvu "Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Obnova kaple P. M. Bolestné" na  nový název "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné".

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-43


J. Běhounek navrhl projednání bodů 44, 45 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání odešel J. Hyliš.


44. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1710/26/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o  zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-26-2018-44, př. 1 a RK-26-2018-44, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-44, RK-26-2018-44pr01.xlsx, RK-26-2018-44pr02.xlsx


45. Souhlas se stavebním záměrem na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 1711/26/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

vydat souhlas se stavebním záměrem na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-26-2018-45, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-45, RK-26-2018-45pr01.xls


46. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu prodeje. V  průběhu jednání přišel J. Hyliš. Po rozsáhlé diskuzi rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty III.

Usnesení 1712/26/2018/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 9. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-46, RK-26-2018-46pr01.pdf, RK-26-2018-46pr02.pdf, RK-26-2018-46pr03.xls, RK-26-2018-46pr04.pdf, RK-26-2018-46pr05.pdf, RK-26-2018-46pr06.pdf, RK-26-2018-46pr07.pdf, RK-26-2018-46pr08.pdf, RK-26-2018-46pr09.pdf, RK-26-2018-46pr10.pdf, RK-26-2018-46pr11.pdf


47. Darování pozemků v k. ú. a obci Polná

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o zveřejnění záměru darování pozemků v k. ú. Polná. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1713/26/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemků v k. ú. Polná uvedených v materiálu RK-26-2018-47, př. 1 z  vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná na úřední desce krajského úřadu;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky v k. ú. Polná uvedené v materiálu RK-26-2018-47, př. 1 z  vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná;
 • nabýt darem pozemky v k.ú. Polná uvedené v materiálu RK-26-2018-47, př. 2 z vlastnictví města Polná do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-47, RK-26-2018-47pr01.xlsx, RK-26-2018-47pr02.xlsx


48. Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - Přístavba“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem uzavření výše uvedené Smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1714/26/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - Přístavba“ mezi budoucím uživatelem stavby a investorem stavby dle smlouvy dle materiálu RK-26-2018-48, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (1. 10. 2018)

termín: 1. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-48, RK-26-2018-48pr01.doc


52. Návrh na řešení při dokončování akce Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1715/26/2018/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 10. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-52


49. Zpráva o realizaci č. 1 a zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložil radě kraje na vědomí  zprávu o realizaci a zjednodušenou žádost o platbu výše uvedeného projektu. V průběhu jednání odešli M. Hyský a M. Kukla. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1716/26/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci dle materiálu RK-26-2018-49, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu dle materiálu RK-26-2018-49, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-26-2018-49, př. 1;

ukládá

odboru regionálního rozvoje předložit Zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ dle materiálů RK-26-2018-49, př. 1 a RK-26-2018-49, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (1. 10. 2018)

termín: 1. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-49, RK-26-2018-49pr01.pdf, RK-26-2018-49pr02.pdf


50. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámil radu kraje s předloženými návrhy dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. V průběhu jednání přišli M. Hyský a M. Kukla. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1717/26/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-26-2018-50, př. 7, RK-26-2018-50, př. 8 a RK-26-2018-50, př. 9.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-50, RK-26-2018-50pr01.pdf, RK-26-2018-50pr02.pdf, RK-26-2018-50pr03.pdf, RK-26-2018-50pr04.pdf, RK-26-2018-50pr05.pdf, RK-26-2018-50pr06.pdf, RK-26-2018-50pr07.docx, RK-26-2018-50pr08.doc, RK-26-2018-50pr09.doc, RK-26-2018-50pr10.pdf


51. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, požádal radu kraje o vyjádření souhlasu s uzavřením Smlouvy o úvěru v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1718/26/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o úvěru na nemovitost, ve které dojde k výměně zdroje tepla, a to za podmínek uvedených v materiálu RK-26-2018-51, př. 2

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2018-51, RK-26-2018-51pr01.doc, RK-26-2018-51pr02.pdf


53. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 26/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 2. 10. 2018, v 7:00 hod.

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:Ing. Jana Fischerová, CSc.                        …..………………………………….……

 

 

 

Ing. Bc. Martin Hyský                               …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 26/2018 dne 25. 9. 2018.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 25. 9. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz