Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 26/2019 - 17. 9. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina – soutěž škol
3 Kraje pro bezpečný internet 2019
4 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“
5 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“
6 Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
7 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
8 Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
9 Souhlas s Nájemní smlouvou pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
10 Rezignace a jmenování člena Dopravní komise Rady Kraje Vysočina za politický klub ODS
11 Informace k výkonu činnosti ředitele
12 Přihláška do soutěže „Úřad na cestě k rovnosti“
13 Veřejná zakázka na stavební práce: II/360 Oslavička - Rudíkov
14 Informace o náhradním projektu předloženém do IROP
15 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí třetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
16 Vývoz a prezentace horkovzdušného balónu ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na putovní výstavě v Rakousku
17 Návrh na změnu názvu akce v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Školství v roce 2019
18 Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.
19 Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
20 Výmaz předkupního práva v k. ú. Bohdalec
21 Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Pikárec
22 Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Štěpánov nad Svratkou
23 Prodej pozemku v k.ú. a obci Větrný Jeníkov
24 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ – pozemky ve správě SŽDC.
25 Darování pozemku v k.ú. a obci Kuklík
26 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
27 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Velké Meziříčí
28 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
29 Majetkoprávní vypořádání po stavbě III/3814 Mírovka - most ev. č. 3814-1
30 Majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ – uzavření dodatku smluv
31 Darování pozemku v k. ú. Horní Heřmanice, obec Horní Heřmanice
32 Návrh na změnu usnesení č. 0740/08/2018/ZK ze dne 11.12.2018
33 Uzavření smlouvy o zřízení práva stavby - k.ú. Doupě
34 Dohoda o postoupení práv a povinností z investorství - k.ú. Havlíčkův Brod
35 Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
36 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby - k.ú. Ledeč nad Sázavou
37 Závěrečná zpráva o realizaci projektu a zjednodušená žádost o platbu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“.
38 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka nábytku pro Ústav sociální péče Nové Syrovice"
39 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci při realizaci systémového projektu z ESF "Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů"
40 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj"
41 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci OPZ. Název projektu: „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV“
42 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.“
43 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
44 Podání projektové žádosti Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina
45 Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
46 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
47 Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium a Obchodní akademii Pelhřimov
48 Prezentace Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2019 v Nitře - ceny hejtmana Kraje Vysočina za nejzajímavější žákovský výrobek
49 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
50 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
51 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
52 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí finančního daru na účast na MS Spartan race
53 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
54 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství
55 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)
56 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
57 Změny ve školském rejstříku
58 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
59 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
60 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
61 Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
62 Projektová žádost „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina - Havlíčkův Brod, Rovečné, Světlá nad Sázavou“ – 132. výzva OPŽP 2014-2020
63 Smlouvy s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina
65upr1 Informace o náhradním projektu předloženém do IROP

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz