Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 26/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 26/2019, které se konalo dne 17. 9. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 25/2019

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 17. 9. 2019.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 25/2019
02.  Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina – soutěž škol
03.  Kraje pro bezpečný internet 2019
04.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“
05.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“
06.  Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
07.  Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
08.  Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
09.  Souhlas s Nájemní smlouvou pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
10.  Rezignace a jmenování člena Dopravní komise Rady Kraje Vysočina za politický klub ODS
11.  Informace k výkonu činnosti ředitele
12.  Přihláška do soutěže „Úřad na cestě k rovnosti“
13.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/360 Oslavička - Rudíkov
14.  Informace o náhradním projektu předloženém do IROP
15.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí třetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
16.  Vývoz a prezentace horkovzdušného balónu ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na putovní výstavě v Rakousku
17.  Návrh na změnu názvu akce v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Školství v roce 2019
18.  Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.
19.  Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
20.  Výmaz předkupního práva v k. ú. Bohdalec
21.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Pikárec
22.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Štěpánov nad Svratkou
23.  Prodej pozemku v k.ú. a obci Větrný Jeníkov
24.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ – pozemky ve správě SŽDC.
25.  Darování pozemku v k.ú. a obci Kuklík
26.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
27.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Velké Meziříčí
28.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
29.  Majetkoprávní vypořádání po stavbě III/3814 Mírovka - most ev. č. 3814-1
30.  Majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ – uzavření dodatku smluv
31.  Darování pozemku v k. ú. Horní Heřmanice, obec Horní Heřmanice
32.  Návrh na změnu usnesení č. 0740/08/2018/ZK ze dne 11.12.2018
34.  Dohoda o postoupení práv a povinností z investorství - k.ú. Havlíčkův Brod
35.  Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
33.  Uzavření smlouvy o zřízení práva stavby - k.ú. Doupě
36.  Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby - k.ú. Ledeč nad Sázavou
37.  Závěrečná zpráva o realizaci projektu a zjednodušená žádost o platbu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“.
38.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka nábytku pro Ústav sociální péče Nové Syrovice"
39.  Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci při realizaci systémového projektu z ESF "Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů"
40.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj"
41.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci OPZ. Název projektu: „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV“
42.  Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.“
43.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
44.  Podání projektové žádosti Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina
45.  Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
46.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
47.  Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium a Obchodní akademii Pelhřimov
48.  Prezentace Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2019 v Nitře - ceny hejtmana Kraje Vysočina za nejzajímavější žákovský výrobek
49.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
50.  FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
51.  FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
52.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí finančního daru na účast na MS Spartan race
53.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
54.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství
55.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)
56.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
57.  Změny ve školském rejstříku
58.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
59.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
60.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
61.  Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
62.  Projektová žádost „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina - Havlíčkův Brod, Rovečné, Světlá nad Sázavou“ – 132. výzva OPŽP 2014-2020
63.  Smlouvy s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina
64.  Rozprava členů rady

Usnesení 1501/26/2019/RK

Rada kraje

schvaluje 

navržený program jednání. 

odpovědnost: rada kraje 

termín: 17. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


02. Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina – soutěž škol

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje návrh realizovat soutěže pro školy v Kraji Vysočina v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1502/26/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • realizaci soutěže pro školy v Kraji Vysočina v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet a soutěže pro školy v rámci kreativní soutěže „S VYSOČINOU BEZPEČNĚ NA INTERNETU" na téma závislosti na IT technologiích;
 • poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč vítězným školám z rozpočtu odboru informatiky, celkem tedy 40 000 Kč;

schvaluje

uzavření darovacích smluv (RK-26-2019-02, př. 3) s vítěznými školami.

odpovědnost: Odbor informatiky (1. 6. 2020)

termín: 1. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-02, RK-26-2019-02pr01.docx, RK-26-2019-02pr02.doc, RK-26-2019-02pr03.doc


03. Kraje pro bezpečný internet 2019

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o návrhu uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s některými kraji v rámci mezikrajského projektu Kraje pro bezpečný internet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1503/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými kraji dle materiálů RK-26-2019-03, př. 1; RK-26-2019-03, př. 2; RK-26-2019-03, př. 3; RK-26-2019-03, př. 4; RK-26-2019-03, př. 5; RK-26-2019-03, př. 6; RK-26-2019-03, př. 7

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-03, RK-26-2019-03pr01.docx, RK-26-2019-03pr02.doc, RK-26-2019-03pr03.DOCX, RK-26-2019-03pr04.doc, RK-26-2019-03pr05.doc, RK-26-2019-03pr06.docx, RK-26-2019-03pr07.doc


04. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1504/26/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 589 535 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 20 951 Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 568 584 Kč na realizaci Projektů v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost“;
 • změnu závazných ukazatelů příspěvek na provoz a investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných krajem na krytí výdajů spojených s financováním projektů v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost“ dle materiálu RK-26-2019-04, př. 2.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-04, RK-26-2019-04pr01.pdf, RK-26-2019-04pr02.xlsx


05. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1505/26/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 38 404 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 38 404 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 38 404 Kč u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Pořízení SW licencí a zvýšení dostupnosti a integrity SW“ v rámci dotačního programu „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-05, RK-26-2019-05pr01.pdf


06. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1506/26/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-26-2019-06, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (27. 9. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (27. 9. 2019)

termín: 27. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-06, RK-26-2019-06pr01.pdf


07. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – financování provozu pracovišť Národního onkologického registru

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s předloženým návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1507/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Zdravotnictví, § 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče poskytovateli zdravotních služeb Klinická onkologie Třebíč, s.r.o., Třebíč, Obránců míru 491/51, IČO 292 99 667 ve výši 64 272 Kč na provoz okresního pracoviště Národního onkologického registru;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-26-2019-07, př. 3;

schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o celkovou částku 235 728 Kč, a to pro: 

 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČO 00179540 o částku 52 664 Kč,
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČO 00090638 o částku 69 909 Kč,
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČO 00511951 o částku 36 281 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČO 00842001 o částku 76 874 Kč 

s určením na zajištění provozu pracovišť Národního onkologického registru včetně vybavení pracovišť a pokrytí mzdových nákladů.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (31. 12. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 12. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (31. 12. 2019), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-07, RK-26-2019-07pr01.doc, RK-26-2019-07pr02.pdf, RK-26-2019-07pr03.doc


08. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1508/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví kraje: 

 • Chladnička Hoover, r. v. 1994, inventární číslo 002-000-000-664, pořizovací cena (PC) 10 260,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • UTZ přístroj, r. v. 1991, inv. č. 002-000-000-165, PC 917 737,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Televizor Tesla, r. v. 1994, inv. č. 002-000-000-507, PC 14 094,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Nukleární magnetická rezonance, r. v. 2010, inv. č. 002-000-002-086, PC 24 999 150,- Kč, ZC 5 813 829,- Kč;

souhlasí

 • s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a následnou odbornou ekologickou likvidací: 
 • Chladnička Hoover, r. v. 1994, inventární číslo 002-000-000-664, pořizovací cena (PC) 10 260,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • UTZ přístroj, r. v. 1991, inv. č. 002-000-000-165, PC 917 737,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Televizor Tesla, r. v. 1994, inv. č. 002-000-000-507, PC 14 094,- Kč, ZC 0,- Kč; 

 • s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a následným prodejem za cenu dle odborného posudku: 
 • Nukleární magnetická rezonance, r. v. 2010, inv. č. 002-000-002-086, PC 24 999 150,- Kč, ZC 5 813 829,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (17. 9. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-08


09. Souhlas s Nájemní smlouvou pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením Nájemní smlouvy pro danou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1509/26/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Nájemní smlouvy pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-26-2019-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 9. 2019), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-09, RK-26-2019-09pr01.doc


10. Rezignace a jmenování člena Dopravní komise Rady Kraje Vysočina za politický klub ODS

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí rezignaci člena dopravní komise a jmenovat do této komise člena nového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1510/26/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 17. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-10, RK-26-2019-10pr01.pdf


11. Informace k výkonu činnosti ředitele

J. Běhounek podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1511/26/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-11, RK-26-2019-11pr01.doc


12. Přihláška do soutěže „Úřad na cestě k rovnosti“

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s přihlášením Kraje Vysočina, krajského úřadu do soutěže „Úřad na cestě k rovnosti“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1512/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o přihlášení Kraje Vysočina, krajského úřadu do soutěže „Úřad na cestě k rovnosti“;

ukládá

řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina podat přihlášku do soutěže „Úřad na cestě k rovnosti“.

odpovědnost: Oddělení řízení lidských zdrojů (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-12


13. Veřejná zakázka na stavební práce: II/360 Oslavička - Rudíkov

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 1513/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku II/360 Oslavička - Rudíkov formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-26-2019-13, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-26-2019-13, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/360 Oslavička - Rudíkov dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-26-2019-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-13, RK-26-2019-13pr01.pdf, RK-26-2019-13pr02.docx


14. Informace o náhradním projektu předloženém do IROP

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, zdůvodnila radě kraje úpravu předloženého materiálu. Projednávání se zúčastnili I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, P. Kolář, vedoucí odboru majetkového. Závěrem diskuze rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1514/26/2019/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 24. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-14, RK-26-2019-14pr01.pdf


15. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí třetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1515/26/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 267 021,25 Kč v souvislosti s třetí splátkou  části zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-15, RK-26-2019-15pr01.xls


16. Vývoz a prezentace horkovzdušného balónu ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na putovní výstavě v Rakousku

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu vzít na vědomí vývoz a prezentaci horkovzdušného balónu ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč na putovní výstavě v Rakousku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1516/26/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

vývoz a prezentaci horkovzdušného balónu s košem a hořákem ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-26-2019-16, př. 1, na výstavě „Překonej stěnu smrti“ v Rakousku konané od 10. 9. do 22. 11. 2019 (s vývozní lhůtou od udělení souhlasu s vývozem do zahraničí od Ministerstva kultury ČR do 30. 11. 2019).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (19. 9. 2019), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-16, RK-26-2019-16pr01.doc

 

K navrhovaným bodům 17 – 32, 34, 35, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


17. Návrh na změnu názvu akce v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Školství v roce 2019

Usnesení 1517/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit název akce „SŠ stavební Třebíč - Rekonstrukce tělocvičen“, zařazené v rozpočtu kraje v kapitole Nemovitý majetek, příloze M1 – Školství, na nový název „SŠ stavební Třebíč - Rekonstrukce tělocvičen a nádvoří“.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019), Odbor ekonomický (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-17


18. Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.

Usnesení 1518/26/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-26-2019-18, př. 1 z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálů RK-26-2019-18, př. 2 a RK-26-2019-18, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-18, RK-26-2019-18pr01.xlsx, RK-26-2019-18pr02.pdf, RK-26-2019-18pr03.pdf


19. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov

Usnesení 1519/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemku par. č. 1667/14 o výměře 33 m2, odděleného geometrickým plánem č. 4995-501/2019 z pozemku par. č. 1667/3 v k. ú. a obci Pelhřimov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 1667/14 o výměře 33 m2, oddělený geometrickým plánem č. 4995-501/2019 z pozemku par. č. 1667/3 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za kupní cenu 49 500 (1 500 Kč/m2) + DPH v sazbě platné při uzavírání smlouvy.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-19, RK-26-2019-19pr01.pdf, RK-26-2019-19pr02.pdf


20. Výmaz předkupního práva v k. ú. Bohdalec

Usnesení 1520/26/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout požádat o výmaz předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina na pozemku par. č. 1275/1 v k. ú. a obci Bohdalec.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-20, RK-26-2019-20pr01.pdf


21. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Pikárec

Usnesení 1521/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 842/45 o výměře 147 m2 a par. č. 842/46 o výměře 68 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pikárec;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky par. č. 842/45 o výměře 147 m2 a par. č. 842/46 o výměře 68 m2 v k. ú. a obci Pikárec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pikárec;
 • nabýt darem pozemky par. č. 842/23 o výměře 20 m2, par. č. 842/37 o výměře 34 m2, par. č. 854/36 o výměře 130 m2  a par. č. 842/29 o výměře 55 m2 z vlastnictví obce Pikárec do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-21, RK-26-2019-21pr01.pdf, RK-26-2019-21pr02.pdf, RK-26-2019-21pr03.pdf, RK-26-2019-21pr04.pdf


22. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Štěpánov nad Svratkou

Usnesení 1522/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 1089/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Štěpánov nad Svratkou do vlastnictví městyse Štěpánov nad Svratkou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemek par. č. 1089/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Štěpánov nad Svratkou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Štěpánov nad Svratkou;
 • nabýt darem části pozemků par. č. 30/3 a par. č. 1102 (dle GP par. č. st. 13/1) dle GP č. 316-10/2012 nově oddělené jako pozemky par. č. 30/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 15 m2 a par. č. 1099 - ostatní plocha, silnice o výměře 173 m2 v k. ú. a obci Štěpánov nad Svratkou  z vlastnictví městyse Štěpánov nad Svratkou do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-22, RK-26-2019-22pr01.pdf


23. Prodej pozemku v k.ú. a obci Větrný Jeníkov

Usnesení 1523/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje  pozemku par. č. 965/2 zastavěná plocha o výměře 1 m2, odděleného dle GP č. 773-84/2019 z pozemku par. č. 965 v k.ú. Větrný Jeníkov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 965/2 zastavěná plocha o výměře 1 m2, oddělený dle GP č. 773-84/2019 z pozemku par. č. 965 v k.ú. Větrný Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví firmy ZEVAR, s. r. o., Větrný Jeníkov 147, PSČ 558 42, IČO 255 44 101 za kupní cenu 100 Kč plus DPH.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-23, RK-26-2019-23pr01.pdf


24. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ – pozemky ve správě SŽDC.

Usnesení 1524/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Českou republikou - Správou železniční dopravní cesty, státní organizací na straně pronajímatele, nájemní smlouvu dle materiálu RK-26-2019-24, př. 2 na části pozemků par. č. 681/1 v k.ú. Hvězdoňovice a par. č. 5248 v k.ú. Krahulov v rozsahu dle materiálu RK-26-2019-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-24, RK-26-2019-24pr01.xls, RK-26-2019-24pr02.doc


25. Darování pozemku v k.ú. a obci Kuklík

Usnesení 1525/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 856/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 804 m2, odděleného geometrickým plánem č. 256-4/2019 z pozemku par. č. 856/1 v k.ú. a obci Kuklík z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kuklík;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 856/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 804 m2, oddělený geometrickým plánem č. 256-4/2019 z pozemku par. č. 856/1 v k.ú. a obci Kuklík z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kuklík.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-25, RK-26-2019-25pr01.pdf


26. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1526/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými  za podmínek dle materiálu RK-26-2019-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-26, RK-26-2019-26pr01.xls


27. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Velké Meziříčí

Usnesení 1527/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemní komunikace - silnice II/360 v úseku od napojení připravovaného JV obchvatu Velkého Meziříčí po napojení na silnici II/602 v místě světelné křižovatky včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Velké Meziříčí a stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby "II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat" v rozsahu materiálu RK-26-2019-27, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě dle materiálu RK-26-2019-27, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Velké Meziříčí na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace - silnice II/360 a stavebních objektů v k.ú. Velké Meziříčí v rozsahu dle materiálu dle RK-26-2019-27, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-27, RK-26-2019-27pr01.doc, RK-26-2019-27pr02.pdf, RK-26-2019-27pr03.pdf


28. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 1528/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-26-2019-28, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-26-2019-28, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-28, RK-26-2019-28pr01.xls


29. Majetkoprávní vypořádání po stavbě III/3814 Mírovka - most ev. č. 3814-1

Usnesení 1529/26/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-29, RK-26-2019-29pr01.docx, RK-26-2019-29pr02.doc, RK-26-2019-29pr03.pdf, RK-26-2019-29pr04.pdf


30. Majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ – uzavření dodatku smluv

Usnesení 1530/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít s vlastníky pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ se kterými jsou uzavřené nájemní smlouvy a u kterých je zvýšená plocha, proti již uzavřené smlouvě, uzavřít dodatky nájemních smluv na celkový rozsah pozemků dle materiálu RK-26-2019-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-30, RK-26-2019-30pr01.XLS


31. Darování pozemku v k. ú. Horní Heřmanice, obec Horní Heřmanice

Usnesení 1531/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 1551/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 351 m2, odděleného geometrickým plánem číslo 167-200/2018 z pozemku KN par. č. 1551 ostatní plocha, silnice v katastrálním území Horní Heřmanice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Heřmanice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1551/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 351 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 167-200/2018 z pozemku KN par. č. 1551 ostatní plocha, silnice v katastrálním území Horní Heřmanice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Heřmanice.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-31, RK-26-2019-31pr01.pdf


32. Návrh na změnu usnesení č. 0740/08/2018/ZK ze dne 11.12.2018

Usnesení 1532/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek par. č. 1352/32  - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 124 m2, oddělený geometrickým plánem č. 753-1299/2019 z pozemku KN par. č. 1352/15  v  katastrálním území Želiv z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0740/08/2018/ZK ze dne 11. 12. 2018 tak, že materiál ZK-08-2018-28, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-26-2019-32, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-32, RK-26-2019-32pr01.xls, RK-26-2019-32pr02.pdf


34. Dohoda o postoupení práv a povinností z investorství - k.ú. Havlíčkův Brod

Usnesení 1533/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně předávajícího investora a společností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8,  405 02 Děčín IV-Podmoky, IČO:24729035, na straně přebírajícího investora "Dohodu o postoupení práv a povinností z investorství" dle materiálu RK-26-2019-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-34, RK-26-2019-34pr01.doc


35. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací

Usnesení 1534/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina (pronajímatelem) a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací (nájemcem), dle materiálu RK-26-2019-35, př. 1, tzv. zdanitelný nájem;
 • uzavřít Dodatek č. 14 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina (pronajímatelem) a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací (nájemcem), dle materiálu RK-26-2019-35, př. 2, tzv. nezdanitelný nájem.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-35, RK-26-2019-35pr01.doc, RK-26-2019-35pr02.doc


33. Uzavření smlouvy o zřízení práva stavby - k.ú. Doupě

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu uzavřít smlouvu o zřízení práva stavby v k. ú. Doupě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1535/26/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451 na straně zatíženého z práva stavby a Krajem Vysočina, IČO: 708 907 49, na straně stavebníka smlouvu o zřízení práva stavby dle materiálu RK-26-2019-33, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-33, RK-26-2019-33pr01.pdf


36. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby - k.ú. Ledeč nad Sázavou

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1536/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího povinného z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO: 24729035, na straně budoucího oprávněného z věcného břemene smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby dle materiálu RK-26-2019-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-36, RK-26-2019-36pr01.doc


37. Závěrečná zpráva o realizaci projektu a zjednodušená žádost o platbu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit závěrečnou zprávu o realizaci projektu a žádost o platbu daného projektu. Projednávání se zúčastnila M. Nápravníková, vedoucí oddělení sociální ochrany a prevence odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1537/26/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

závěrečnou zprávu o realizaci projektu a žádost o platbu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“ dle materiálů RK-26-2019-37, př. 1 a RK-26-2019-37, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit materiály RK-26-2019-37, př. 1 a RK-26-2019-37, př. 2 řídícímu orgánu na MPSV ČR.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-37, RK-26-2019-37pr01.pdf, RK-26-2019-37pr02.pdf


38. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka nábytku pro Ústav sociální péče Nové Syrovice"

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Projednávání se zúčastnila M. Nápravníková, vedoucí oddělení sociální ochrany a prevence odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1538/26/2019/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 15. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-38, RK-26-2019-38pr01.pdf


39. Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci při realizaci systémového projektu z ESF "Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů"

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k návrhu prodloužit realizaci projektu do 31. prosince 2021. Projednávání se zúčastnila M. Nápravníková, vedoucí oddělení sociální ochrany a prevence odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1539/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci při realizaci systémového projektu z ESF "Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů" dle materiálu RK-26-2019-39, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-39, RK-26-2019-39pr01.pdf


40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj"

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Projednávání se zúčastnila M. Nápravníková, vedoucí oddělení sociální ochrany a prevence odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1540/26/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 413 833,51 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 2 159 745,77 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 254 087,74 Kč) určenou pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 2 413 833,51 Kč u Domova Háj, příspěvkové organizace, na financování projektu „"Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj".

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (20. 9. 2019), Odbor ekonomický (20. 9. 2019), Domov Háj, příspěvková organizace (20. 9. 2019)

termín: 20. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-40


41. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci OPZ. Název projektu: „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnila M. Nápravníková, vedoucí oddělení sociální ochrany a prevence odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1541/26/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • převod nevyčerpaných prostředků ve výši 7 519 770,84 Kč na zvláštním účtu projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV“, registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0004530, č. ú.: 4200176965/6800, na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710, a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
 • převod konečného zůstatku a připsaných úroků na projektovém účtu IP SOCIALNI PREVENCE do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-41, RK-26-2019-41pr01.pdf, RK-26-2019-41pr02.pdf


42. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnila M. Nápravníková, vedoucí oddělení sociální ochrany a prevence odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1542/26/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 13 274 205,72 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-42


43. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnila M. Nápravníková, vedoucí oddělení sociální ochrany a prevence odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1543/26/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z  Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 485 547,31  Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2019), Odbor ekonomický (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-43


44. Podání projektové žádosti Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnila M. Nápravníková, vedoucí oddělení sociální ochrany a prevence odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1544/26/2019/RK

Rada kraje
ukládá

odboru sociálních věcí podání projektové žádosti "Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina" v rámci Operačního programu Zaměstnanost k výzvě 007.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-44, RK-26-2019-44pr01.docx


45. Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem schválit systém odměňování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací kraje na úseku školství. Projednávání se zúčastnili I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1545/26/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

systém odměňování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství dle materiálu RK-26-2019-45, př. 1;

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu a oddělení řízení lidských zdrojů seznámit ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství s cílovými úkoly a ukazateli pro stanovení odměn dle materiálu RK-26-2019-45, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2019), Oddělení řízení lidských zdrojů (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-45, RK-26-2019-45pr01.xls


46. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro shora uvedenou školu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1546/26/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-26-2019-46, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-46, RK-26-2019-46pr01.docx


47. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium a Obchodní akademii Pelhřimov

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních darů pro shora uvedenou školu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1547/26/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních darů pro Gymnázium a Obchodní akademii Pelhřimov dle materiálů RK-26-2019-47, př. 1 a RK-26-2019-47, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-47, RK-26-2019-47pr01.docx, RK-26-2019-47pr02.docx


48. Prezentace Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2019 v Nitře - ceny hejtmana Kraje Vysočina za nejzajímavější žákovský výrobek

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh poskytnout dva věcné dary vítězům žákovské soutěže o nejzajímavější výrobek s názvem „Top produkt“ na výstavě Mladý tvorca 2019 v Nitře. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1548/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout dva věcné dary vítězům žákovské soutěže o nejzajímavější výrobek s názvem „Top produkt“ na výstavě Mladý tvorca 2019 v Nitře dle materiálu RK-26-2019-48, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-48, RK-26-2019-48pr01.doc


49. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu školy. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1549/26/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením kolového traktoru Zetor 6245, poznávací značka TRA 09-84, inventární číslo 3-29, rok výroby 1992, pořizovací cena 562 953 Kč, zůstatková cena 0 Kč, způsobem navrženým Střední školou řemesel a služeb Moravské Budějovice dle materiálu RK-26-2019-49.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-49


50. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu poskytnout dotaci z uvedeného projektu žadateli. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1550/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2019 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-26-2019-50, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-26-2019-50, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-50, RK-26-2019-50pr01.xls, RK-26-2019-50pr02.pdf


51. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu poskytnout dotace z uvedeného projektu žadatelům. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1551/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-51, RK-26-2019-51pr01.pdf, RK-26-2019-51pr02.pdf, RK-26-2019-51pr03.pdf, RK-26-2019-51pr04.pdf


52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí finančního daru na účast na MS Spartan race

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1552/26/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 18. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-52, RK-26-2019-52pr01.pdf


53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1553/26/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 – Střední odborné školy ve výši 813 276 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 1 449 207 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 2 262 483 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava – Helenín, Hálkova 42, IČO 60545976 o částku 813 276 Kč;
  • Střední škole stavební Třebíč, IČO 60418451 o částku 1 449 207 Kč,  

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-26-2019-53.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2019), Odbor ekonomický (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-53


54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1554/26/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství v celkové výši 25 196 214 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi dle materiálu RK-26-2019-54;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství dle tabulky 1 materiálu RK-26-2019-54, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu RK-26-2019-54, př. 1 a dle tabulky 2 materiálu RK-26-2019-54, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle tabulky 1 materiálu RK-26-2019-54, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (5. 11. 2019), Odbor ekonomický (30. 9. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-54, RK-26-2019-54pr01.xls, RK-26-2019-54pr02.xls


55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1555/26/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 - Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa) určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v celkové výši 2 043 760  Kč dle materiálu RK-26-2019-55, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-26-2019-55, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (5. 11. 2019), Odbor ekonomický (30. 9. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-55, RK-26-2019-55pr01.xlsx


56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1556/26/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3121 - Gymnázia, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 - Gymnázia) rozpočtu kraje o částku 400 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 400 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ o částku 400 000 Kč u Gymnázia Třebíč, IČO 60418435 na pokrytí zvýšených provozních nákladů dle materiálu RK-26-2019-56;

ukládá

 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435 ve výši 400 000 Kč dle materiálu RK-26-2019-56;
 • ředitelce Gymnázia Třebíč, IČO 60418435 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 400 000 Kč nejpozději v termínu do 31. 10. 2019.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Gymnázium Třebíč (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-56


57. Změny ve školském rejstříku

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit se záměrem změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení kraje. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1557/26/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

se záměrem změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-26-2019-57, př. 1 kódy 1A, 1B, 2A, 2B, 2D, 2C;

ukládá

OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-26-2019-57, př. 1 kódy 1A, 1B, 2A, 2B, 2D, 2C na příslušný správní orgán.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-57, RK-26-2019-57pr01.xls


58. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

Ze zasedání se omluvil V. Novotný. I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1558/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02105.0106 dle materiálu RK-26-2019-58, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-58, RK-26-2019-58pr01.pdf, RK-26-2019-58pr02.doc, RK-26-2019-58pr03.pdf


59. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1559/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-59, RK-26-2019-59pr01.pdf, RK-26-2019-59pr02.pdf, RK-26-2019-59pr03.pdf, RK-26-2019-59pr04.pdf


60. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem souhlasit s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1560/26/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-26-2019-60, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-60, RK-26-2019-60pr01.pdf, RK-26-2019-60pr02.pdf


61. Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1561/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálu RK-26-2019-61, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-61, RK-26-2019-61pr01.pdf, RK-26-2019-61pr02.pdf, RK-26-2019-61pr03.pdf


62. Projektová žádost „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina - Havlíčkův Brod, Rovečné, Světlá nad Sázavou“ – 132. výzva OPŽP 2014-2020

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložily radě kraje návrh schválit znění uvedené projektové žádosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1562/26/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

realizovat projekt „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina - Havlíčkův Brod, Rovečné, Světlá nad Sázavou“ dle materiálu RK-26-2019-62, př. 1;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit projektovou žádost dle materiálu RK-26-2019-62, př. 1 řídícímu orgánu OPŽP do 31. 10. 2019.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-62, RK-26-2019-62pr01.pdf, RK-26-2019-62pr02.doc, RK-26-2019-62pr03.doc, RK-26-2019-62pr04.doc, RK-26-2019-62pr05.doc


63. Smlouvy s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí předložený materiál.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1563/26/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace dle materiálu RK-26-2019-63.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (29. 1. 2021), Odbor ekonomický (29. 1. 2021)

termín: 29. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2019-63, RK-26-2019-63pr01.doc, RK-26-2019-63pr02.xls


64. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 26/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 24. 9. 2019, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Mgr. Pavel Franěk……...……………………………………

 

 

 

Mgr. Pavel Pacal …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 26/2019 dne 17. 9. 2019.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 19. 9. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz