Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 26/2020 - 1. 9. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Souhlas s výpůjčkou pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
3 Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
4 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání konference: 11. jihlavská onkogynekologická konference: KARCINOM ENDOMETRIA
5 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na pořízení pipetovací robotické linky (sestavy) k dovybavení laboratoří pro navýšení počtu vyšetření PCR Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a návrh na schválení zařazení akce
6 Návrh na poskytnutí věcného daru – Stavba Vysočiny 2019
7 Podpora Kraje Vysočina připravovanému investičnímu záměru výstavby Horácké multifunkční arény v Jihlavě
8 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru (učebnice českého jazyka)
9 Poskytnutí dotace na akci Pro autismus kolem nás II – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
10 Návrh na úpravu plánu investic u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 na rok 2020
11 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
12 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na projekty „BIG“ a „C4PE“
13 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
14 95. výzva IROP
15 Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy – změna kupních cen
16 Žádost o prodej pozemků v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda
17 Poskytnutí bezdůvodného obohacení za užívání pozemku v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a obci Jabloňov
18 Změna usnesení 1253/21/2020/RK
19 Dodatek Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvková organizace, a Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
20 Majetkoprávní příprava akce "II/360, II/354 Nové Město na Moravě - okružní křižovatka"
21 Darování pozemku v k.ú. a obci Netín
22 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí"
23 Veřejná zakázka na stavební práce "Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů Gynpor"
24 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekty „Connecting Regions AT-CZ“ a „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“
25 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
26 Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace
27 Smlouvy s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina
28 Závěrečná zpráva o realizaci projektu a zjednodušená žádost o platbu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“
29 Svěření rozhodování o uzavření nájemních smluv na vzdělávací akce realizované v rámci evropského projektu
30 Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - žádost Kraje Vysočina na MPO
31 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V.“
32 Návrh na provedení rozpočtového opatření – zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19
33 Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a podpora mobilní specializované paliativní péče - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
33upr1 Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a podpora mobilní specializované paliativní péče - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
34 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro čtvrté kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI
35 Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - II. kolo - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
36 Návrh na změnu usnesení 1371/23/2020/RK
37 Hodnocení plnění úkolů ředitelky Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, návrh odměny
38 Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky
39 Dynamický nákupní systém na dodávky propagačních předmětů
40 Návrh na stanovení odměny
41 Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
42 Informace o personálním zajištění činností souvisejících s pandemií virové choroby COVID-19, změny ve využití dočasně schválených pracovních míst, prodloužení
43 Návrh na uzavření smluv o zajištění správy rozestavěných staveb investiční akce „Transformace Domova Háj II“

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz