Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 26/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 26/2020, které se konalo dne 1. 9. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 25/2020

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 1. 9. 2020. 

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast P. Pacala v úvodu jednání.

P. Franěk požádal, z důvodu nutného dopracování, o stažení bodu 28. Závěrečná zpráva o realizaci projektu a zjednodušená žádost o platbu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“ (Zdrojové materiály: RK-26-2020-28, RK-26-2020-28pr01.pdf, RK-26-2020-28pr02.pdf) z programu jednání.

Radě kraje byl dále předložen návrh zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:

43. Návrh na uzavření smluv o zajištění správy rozestavěných staveb investiční akce „Transformace Domova Háj II“

Rada kraje návrh zařazení akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 25/2020
02.  Souhlas s výpůjčkou pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
03.  Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
04.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání konference: 11. jihlavská onkogynekologická konference: KARCINOM ENDOMETRIA
05.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na pořízení pipetovací robotické linky (sestavy) k dovybavení laboratoří pro navýšení počtu vyšetření PCR Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a návrh na schválení zařazení akce
06.  Návrh na poskytnutí věcného daru – Stavba Vysočiny 2019
07.  Podpora Kraje Vysočina připravovanému investičnímu záměru výstavby Horácké multifunkční arény v Jihlavě
08.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru (učebnice českého jazyka)
09.  Poskytnutí dotace na akci Pro autismus kolem nás II – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
10.  Návrh na úpravu plánu investic u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 na rok 2020
11.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
12.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na projekty „BIG“ a „C4PE“
13.  FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
14.  95. výzva IROP
15.  Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy – změna kupních cen
16.  Žádost o prodej pozemků v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda
17.  Poskytnutí bezdůvodného obohacení za užívání pozemku v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a obci Jabloňov
18.  Změna usnesení 1253/21/2020/RK
19.  Dodatek Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvková organizace, a Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
20.  Majetkoprávní příprava akce "II/360, II/354 Nové Město na Moravě - okružní křižovatka"
21.  Darování pozemku v k.ú. a obci Netín
22.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí"
23.  Veřejná zakázka na stavební práce "Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů Gynpor"
43.  Návrh na uzavření smluv o zajištění správy rozestavěných staveb investiční akce „Transformace Domova Háj II“
24.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekty „Connecting Regions AT-CZ“ a „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“
25.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
26.  Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace
27.  Smlouvy s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina
28.  Závěrečná zpráva o realizaci projektu a zjednodušená žádost o platbu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“
29.  Svěření rozhodování o uzavření nájemních smluv na vzdělávací akce realizované v rámci evropského projektu
30.  Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - žádost Kraje Vysočina na MPO
31.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V.“
32.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19
33.  Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a podpora mobilní specializované paliativní péče - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
34.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro čtvrté kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI
35.  Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - II. kolo - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
36.  Návrh na změnu usnesení 1371/23/2020/RK
37.  Hodnocení plnění úkolů ředitelky Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, návrh odměny
38.  Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky
39.  Dynamický nákupní systém na dodávky propagačních předmětů
40.  Návrh na stanovení odměny
41.  Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
42.  Informace o personálním zajištění činností souvisejících s pandemií virové choroby COVID-19, změny ve využití dočasně schválených pracovních míst, prodloužení
44.  Rozprava členů rady

Usnesení 1604/26/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 1. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 25/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Souhlas s výpůjčkou pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem uzavření smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1605/26/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce s vítězným uchazečem pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-26-2020-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 9. 2020), Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-02, RK-26-2020-02pr01.docx, RK-26-2020-02pr02.doc, RK-26-2020-02pr03.doc


03. Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu vyřazení nepotřebného majetku ZZS KV. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1606/26/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího nepotřebného majetku do vlastnictví kraje: 

 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter, RZ 4J6 2102, inventární číslo 006-000-009-307, r. pořízení 2012, pořizovací cena 1 859 763,- Kč, zůstatková cena 3,- Kč;
 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter, RZ 4J4 6845, inventární číslo 006-000-009-199, r. pořízení 2012, pořizovací cena 1 859 813,- Kč, zůstatková cena 3,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následným převodem, nebo prodejem nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace: 

 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter, RZ 4J6 2102, inventární číslo 006-000-009-307, r. pořízení 2012, pořizovací cena 1 859 763,- Kč, zůstatková cena 3,- Kč;
 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter, RZ 4J4 6845, inventární číslo 006-000-009-199, r. pořízení 2012, pořizovací cena 1 859 813,- Kč, zůstatková cena 3,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (1. 9. 2020), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-03


04. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání konference: 11. jihlavská onkogynekologická konference: KARCINOM ENDOMETRIA

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje žádost Nemocnice Jihlava o příspěvek na pořádání výše uvedené konference. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1607/26/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 15 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 15 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 15 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním konference: 11. jihlavská onkogynekologická konference: KARCINOM ENDOMETRIA;

ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 30. 10. 2020.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 10. 2020), Odbor ekonomický (30. 10. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-04, RK-26-2020-04pr01.pdf, RK-26-2020-04pr02.pdf, RK-26-2020-04pr03.docx


05. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na pořízení pipetovací robotické linky (sestavy) k dovybavení laboratoří pro navýšení počtu vyšetření PCR Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a návrh na schválení zařazení akce

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 1608/26/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • zařazení akce Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-26-2020-05, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522- Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 000 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 5 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 5 000 000 Kč za účelem úhrady výdajů spojených s pořízením pipetovací robotické linky (sestavy);

ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku určeného na pořízení pipetovací robotické linky (sestavy) včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (14. 9. 2020), Odbor ekonomický (14. 9. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (14. 9. 2020)

termín: 14. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-05, RK-26-2020-05pr01.pdf, RK-26-2020-05pr02.pdf


06. Návrh na poskytnutí věcného daru – Stavba Vysočiny 2019

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí věcného daru přihlašovatelům vítězné stavby výše uvedené soutěže. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1609/26/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar dle materiálu RK-26-2020-06, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (9. 10. 2020)

termín: 9. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-06, RK-26-2020-06pr01.doc, RK-26-2020-06pr02.doc


07. Podpora Kraje Vysočina připravovanému investičnímu záměru výstavby Horácké multifunkční arény v Jihlavě

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh podpory investičního záměru výstavby Horácké multifunkční arény v Jihlavě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1610/26/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • podpořit investiční záměr  na výstavbu Horácké multifunkční arény v Jihlavě s celokrajským dopadem včetně přiměřeného podílu kraje na případném financování;
 • žádat statutární město Jihlava o pravidelné informování o jednáních o vícezdrojovém financování Horácké multifunkční arény v Jihlavě a o podmínkách jejího následného provozování tak, aby byl v dostatečné míře respektován požadavek na využívání pro celokrajsky významné aktivity.

odpovědnost: Rada Kraje Vysočina, Zastupitelstvo Kraje Vysočina (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-07, RK-26-2020-07pr01.pdf, RK-26-2020-07pr02.docx, RK-26-2020-07pr03.pdf, RK-26-2020-07pr04.pdf, RK-26-2020-07pr05.pdf, RK-26-2020-07pr06.PDF, RK-26-2020-07pr07.pdf, RK-26-2020-07pr08.docx


08. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru (učebnice českého jazyka)

J. Běhounek informoval radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí věcného daru. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1611/26/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce Užhorodské specializované škole I. – III. stupně č. 3 dle materiálu RK-26-2020-08, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-08, RK-26-2020-08pr01.pdf, RK-26-2020-08pr02.doc


09. Poskytnutí dotace na akci Pro autismus kolem nás II – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje

P. Franěk seznámil radu kraje s návrhem rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory akci Pro autismus kolem nás II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1612/26/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci organizaci INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú., se sídlem Telečská 1720/7, 586 01 Jihlava, IČO: 26652935 ve výši 40 000 Kč na pořádání akce Pro autismus kolem nás II dle materiálu RK-26-2020-09, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-26-2020-09, př. 3;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 40 000 Kč při současném zvýšení § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 40 000 Kč.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-09, RK-26-2020-09pr01.pdf, RK-26-2020-09pr02.xls, RK-26-2020-09pr03.doc


10. Návrh na úpravu plánu investic u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 na rok 2020

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh změny čerpání fondu investic u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1613/26/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s úpravou použití fondu investic u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 na rok 2020 dle materiálu RK-26-2020-10, př. 1;
 • s použitím prostředků fondu investic a realizací vyjmenované investiční akce dle materiálu RK-26-2020-10, která je z uvedených důvodů nutno realizovat bez zbytečného odkladu, i při aktuálním pozastavení realizace všech investičních akcí uloženém usnesením rady kraje č. 0885/16/2020/RK.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-10, RK-26-2020-10pr01.xls


11. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1614/26/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením: 

 • počítačové učebny - soubor 18 ks počítačů PC Fujitsu Celsius W350 včetně programů MS Office, inventární číslo Z-VT-668, rok pořízení 2006, pořizovací cena 776 019 Kč, zůstatková cena 1 Kč;
 • počítačové učebny – soubor 17 ks počítačových sestav (počítače FSC Celsius W360 včetně operačního systému, 1 scanner, ozvučení, programy MS Office), inventární číslo Z-VT-688, rok pořízení 2008, pořizovací cena 599 233 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední průmyslovou školou stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, dle materiálu RK-26-2020-11.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2020), Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-11


12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na projekty „BIG“ a „C4PE“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1615/26/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR v celkové výši 127 096,08 Kč na realizaci projektů „BIG“ – Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu (ve výši 81 838,59 Kč - ÚZ 110117051) a C4PE“ – Concepts for Prof. Education in Border Regions (ve výši 45 257,49 Kč - ÚZ 110117051) určenou pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci, IČO 75140349, o částku 127 096,08 Kč na realizaci projektů“ „BIG“ – Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu (ve výši 81 838,59 Kč - ÚZ 110117051) a „C4PE“ – Concepts for Prof. Education in Border Regions (ve výši 45 257,49 Kč - ÚZ 110117051).

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-12


13. FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnutí dotace z programu Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2020. Na jednání se dostavil P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1616/26/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2020 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-26-2020-13, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-26-2020-13, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-13, RK-26-2020-13pr01.pdf, RK-26-2020-13pr02.pdf


14. 95. výzva IROP

R. Handa, vedoucí oddělení projektového řízení, požádal radu kraje o schválení přípravy předložených projektových žádostí pro 95. výzvu Integrovaného regionálního operačního programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1617/26/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

přípravu žádostí o poskytnutí podpory projektů:  

 • II/152 Hrotovice - Dukovany, 1. stavba
 • II/353 Stáj - Zhoř, 2. stavba
 • II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
 • II/152 Jemnice - průtah 

do Integrovaného regionálního operačního programu;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství připravit žádosti o poskytnutí podpory projektů: 

 • II/152 Hrotovice - Dukovany, 1. stavba
 • II/353 Stáj - Zhoř, 2. stavba
 • II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
 • II/152 Jemnice - průtah 

do Integrovaného regionálního operačního programu.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (26. 2. 2021)

termín: 26. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-14, RK-26-2020-14pr01.pdf, RK-26-2020-14pr02.pdf, RK-26-2020-14pr03.pdf, RK-26-2020-14pr04.pdf


15. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy – změna kupních cen

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu majetkoprávního vypořádání. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1618/26/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • změnit ceny nabývaných pozemků vykupovaných dle usnesení 0120/02/2016/ZK ze dne 29. 3. 2016 ve znění usnesení 0227/03/2016/ZK ze dne 10. 5.  2016 v rozsahu dle materiálu RK-26-2020-15, př. 1 na částku 125 Kč/m2;
 • změnit cenu nabývaného pozemku vykupovaného dle usnesení 0439/05/2016/ZK ze dne 13. 9. 2016 v rozsahu dle materiálu RK-26-2020-15, př. 2 na částku 125 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-15, RK-26-2020-15pr01.xls, RK-26-2020-15pr02.xls


16. Žádost o prodej pozemků v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí o prodej pozemků v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1619/26/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 10. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-16, RK-26-2020-16pr01.pdf


17. Poskytnutí bezdůvodného obohacení za užívání pozemku v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a obci Jabloňov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1620/26/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-17, RK-26-2020-17pr01.pdf


18. Změna usnesení 1253/21/2020/RK

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh změny výše uvedeného usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1621/26/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 1253/21/2020/RK ze zasedání Rady Kraje Vysočina č. 21/2020, konaného dne 30.6.2020 tak, že materiál RK-21-2020-44,  př. 1 se nahrazuje materiálem RK-26-2020-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-18, RK-26-2020-18pr01.xls


19. Dodatek Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvková organizace, a Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem schválení dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1622/26/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-26-2020-19, př. 1;
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, dle materiálu RK-26-2020-19, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-19, RK-26-2020-19pr01.doc, RK-26-2020-19pr02.doc


20. Majetkoprávní příprava akce "II/360, II/354 Nové Město na Moravě - okružní křižovatka"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem majetkoprávní přípravy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1623/26/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • zveřejnit záměr výpůjčky pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina par. č. 136/4, 1086 a 1058/1 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 002 94 900, na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce v rozsahu a ve znění dle materiálu RK-26-2020-20, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele a městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 002 94 900, na straně půjčitele smlouvu o výpůjčce, v rozsahu a ve znění dle materiálu RK-26-2020-20, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-20, RK-26-2020-20pr01.doc, RK-26-2020-20pr02.doc, RK-26-2020-20pr03.pdf, RK-26-2020-20pr04.pdf


21. Darování pozemku v k.ú. a obci Netín

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o žádosti obce Netín o darování pozemků. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1624/26/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek  par. č. 1520/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2 v k.ú. a obci Netín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek  par. č. 1520/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2v k.ú. a obci Netín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-21, RK-26-2020-21pr01.pdf


22. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1625/26/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-26-2020-22, př. 1 a dle Protokolu o posouzení splnění podmínek účasti dle materiálu RK-26-2020-22, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČO 608 38 531, jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "SPŠ a SOU Pelhřimov - Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (4. 9. 2020)

termín: 4. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-22, RK-26-2020-22pr01.pdf, RK-26-2020-22pr02.pdf


23. Veřejná zakázka na stavební práce "Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů Gynpor"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1626/26/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů Gynpor";

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-26-2020-23, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-26-2020-23, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (7. 9. 2020)

termín: 7. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-23, RK-26-2020-23pr01.doc, RK-26-2020-23pr02.docx


43. Návrh na uzavření smluv o zajištění správy rozestavěných staveb investiční akce „Transformace Domova Háj II“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnutí o uzavření smluv o zajištění správy rozestavěných staveb. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1627/26/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby „Transformace Domova Háj II - Světlá nad Sázavou - stavební práce“ a Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby „Transformace Domova Háj II - Ledeč nad Sázavou - stavební práce“ mezi budoucím uživatelem stavby a investorem stavby dle materiálů RK-26-2020-43, př. 1 a RK-26-2020-43, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (2. 9. 2020)

termín: 2. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-43, RK-26-2020-43pr01.doc, RK-26-2020-43pr02.doc


24. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekty „Connecting Regions AT-CZ“ a „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh přijetí dotace ze strany Ministerstva pro místní rozvoj v rámci výše uvedených projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1628/26/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 29 323,68 Kč (1 121,15 €);
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2 259,53 Kč (86,39 €).

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2020), Odbor ekonomický (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-24


25. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu uzavření dohod ke smlouvám o poskytnutí dotace, uzavřeným v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1629/26/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-26-2020-25, př. 10, RK-26-2020-25, př. 11, RK-26-2020-25, př. 12 a RK-26-2020-25, př. 13.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-25, RK-26-2020-25pr01.pdf, RK-26-2020-25pr02.pdf, RK-26-2020-25pr03.pdf, RK-26-2020-25pr04.pdf, RK-26-2020-25pr05.pdf, RK-26-2020-25pr06.pdf, RK-26-2020-25pr07.pdf, RK-26-2020-25pr08.pdf, RK-26-2020-25pr09.pdf, RK-26-2020-25pr10.docx, RK-26-2020-25pr11.docx, RK-26-2020-25pr12.docx, RK-26-2020-25pr13.docx


26. Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o podání Žádosti o změnu podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1630/26/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat žádost o změnu podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D285000002 na realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“ dle materiálu RK-26-2020-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (8. 9. 2020)

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-26, RK-26-2020-26pr01.pdf


27. Smlouvy s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1631/26/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace dle materiálu RK-26-2020-27.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (29. 1. 2021), Odbor ekonomický (29. 1. 2021)

termín: 29. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-27, RK-26-2020-27pr01.doc, RK-26-2020-27pr02.xls


28. Závěrečná zpráva o realizaci projektu a zjednodušená žádost o platbu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-28, RK-26-2020-28pr01.pdf, RK-26-2020-28pr02.pdf


29. Svěření rozhodování o uzavření nájemních smluv na vzdělávací akce realizované v rámci evropského projektu

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, požádali radu kraje o svěření rozhodování o uzavření nájemních smluv na vzdělávací akce realizované v rámci evropského projektu odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala po rozsáhlé diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 1632/26/2020/RK

Rada kraje
svěřuje

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina rozhodování o uzavírání nájemních smluv na akce realizované v rámci projektu „Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina“;

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit radě kraje jedenkrát za půl roku přehled uzavřených nájemních smluv.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2022)

termín: 30. 6. 2022

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-29


30. Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - žádost Kraje Vysočina na MPO

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje ke schválení žádost o dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1633/26/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

žádost o dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2  v celkové výši 1 022 880 Kč dle materiálů RK-26-2020-30, př. 1 a RK-26-2020-30, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí Kraje Vysočina podat žádost o dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2  v celkové výši 1 022 880 Kč dle materiálů RK-26-2020-30, př. 1 a RK-26-2020-30, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (10. 9. 2020)

termín: 10. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-30, RK-26-2020-30pr01.docx, RK-26-2020-30pr02.docx


31. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V.“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s návrhem přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1634/26/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 6 025 553,10 Kč určenou na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2020), Odbor ekonomický (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-31


32. Návrh na provedení rozpočtového opatření – zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informovali radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1635/26/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva zdravotnictví v celkové výši 10 885 862,12 Kč na odměňování zdravotnických pracovníků v souvislosti s pandemií COVID-19 v příspěvkových organizacích provozujících sociální služby, které zřizuje Kraj Vysočina dle materiálu RK-26-2020-32, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro příspěvkové organizace zřizované krajem, o částku 10 885 862,12 Kč na odměňování zdravotnických pracovníků v souvislosti s pandemií COVID-19 v příspěvkových organizacích provozujících sociální služby, které zřizuje Kraj Vysočina dle materiálu RK-26-2020-32, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2020), Odbor ekonomický (30. 9. 2020), Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, Domov Lidmaň, příspěvková organizace, Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace, Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Domov ve Věži, příspěvková organizace, Domov ve Zboží, příspěvková organizace, Domov Ždírec, příspěvková organizace (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-32, RK-26-2020-32pr01.pdf, RK-26-2020-32pr02.xlsx


33. Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a podpora mobilní specializované paliativní péče - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcía J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s návrhem dofinancování provozních nákladů poskytovatelům sociálních služeb a podporou mobilní specializované paliativní péče na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení dle předloženého upraveného materiálu.

Usnesení 1636/26/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 13 718 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 13 718 000 Kč;

 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb a mobilní paliativní péče v celkové výši 19 189 000 Kč dle materiálů RK-26-2020-33, př. 1upr1 a RK-26-2020-33, př. 2;

 • rozhodnout uzavřít smlouvy a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-26-2020-33, př. 3upr1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-33, RK-26-2020-33pr01.xlsx, RK-26-2020-33pr02.xlsx, RK-26-2020-33pr03.pdf


34. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro čtvrté kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informovali radu kraje o předloženém návrhu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro čtvrté kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1637/26/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro čtvrté kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI dle materiálu RK-26-2020-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-34, RK-26-2020-34pr01.doc


35. Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - II. kolo - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1638/26/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 721 784 Kč dle materiálu RK-26-2020-35, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 721 784 Kč pro poskytovatele sociálních služeb na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 715 590 Kč na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2 dle materiálu RK-26-2020-35, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 21 899 Kč při současném snížení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 21 899 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkové organizace Domov Kopretina Černovice ve výši 21 899 Kč o vratku příspěvku na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 6 194 Kč dle materiálu RK-26-2020-35, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-26-2020-35, př. 2;

ukládá

příspěvkovým organizací za odvětví sociální péče dodržovat povinnosti příjemců dotace dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování finanční podpory na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2, včetně povinností stanovených v přílohách těchto pravidel.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (10. 9. 2020), Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Domov Ždírec, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-35, RK-26-2020-35pr01.xls, RK-26-2020-35pr02.pdf


36. Návrh na změnu usnesení 1371/23/2020/RK

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozhodnutí o změně usnesení 1371/23/2020/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1639/26/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 1371/23/2020/RK ze dne 28. 7. 2020 tak, že materiál RK-23-2020-26, př. 1 se nahradí materiálem RK-26-2020-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 8. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-36, RK-26-2020-36pr01.xls, RK-26-2020-36pr02.xls


37. Hodnocení plnění úkolů ředitelky Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, návrh odměny

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádaly radu kraje o stanovení odměny ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1640/26/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-37, RK-26-2020-37pr01.docx


38. Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o způsobu zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1641/26/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít Smlouvu o centralizovaném zadávání dle materiálu RK-26-2020-38, př. 2;
 • o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávky „Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-26-2020-38, př. 1;

stanoví

že osobami oprávněnými činit elektronické úkony nezbytné pro zavedení a fungování „Dynamického nákupního systému na dodávky výpočetní techniky“ (zavedení „Dynamického nákupního systému na dodávky výpočetní techniky“, vyhlašování jednotlivých výzev, posouzení podmínek účasti v  „Dynamickém nákupním systému na dodávky výpočetní techniky“, apod.) jsou zaměstnanci Odboru analýzy a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky“ zaměstnance Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

 • ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina řídit se podmínkami Smlouvy o centralizovaném zadávání dle materiálu RK-26-2020-38, př. 2
 • Odboru analýz a podpory řízení a Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky dodávky „Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a  v termínech stanovených zákonem;

vydává

pokyn dle materiálu RK-26-2020-38, př. 4.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2022), Odbor informatiky (31. 12. 2022), Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace, Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, Dětský domov, Humpolec, Libická 928, Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748, Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284, Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, Dětský domov, Rovečné 40, Dětský domov, Senožaty 199, Dětský domov, Telč, Štěpnická 111, Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, Domov Lidmaň, příspěvková organizace, Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace, Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Domov ve Věži, příspěvková organizace, Domov ve Zboží, příspěvková organizace, Domov Ždírec, příspěvková organizace, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, Gymnázium Havlíčkův Brod, Gymnázium Chotěboř, Gymnázium Jihlava, Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Gymnázium Třebíč, Gymnázium Velké Meziříčí, Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, Gymnázium Žďár nad Sázavou, Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, Krajská knihovna Vysočiny, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina, Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Střední odborná škola Nové Město na Moravě, Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, Střední průmyslová škola Třebíč, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice, Střední škola stavební Jihlava, Střední škola stavební Třebíč, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace, Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, Vysočina Tourism, příspěvková organizace, Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina, Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11, Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 154, Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí, Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106, Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326, Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš, Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22, Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-38, RK-26-2020-38pr01.doc, RK-26-2020-38pr02.docx, RK-26-2020-38pr03.xlsx, RK-26-2020-38pr04.doc


39. Dynamický nákupní systém na dodávky propagačních předmětů

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o způsobu zadání veřejné zakázky "Dynamický nákupní systém na dodávky propagačních předmětů". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1642/26/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávky „Dynamický nákupní systém na dodávky propagačních předmětů“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-26-2020-39, př. 1;

stanoví

že osobami oprávněnými činit elektronické úkony nezbytné pro zavedení a fungování „Dynamického nákupního systému na dodávky ochranných prostředků“ (zavedení „Dynamického nákupního systému na dodávky propagačních předmětů“, vyhlašování jednotlivých výzev, posouzení podmínek účasti v  „Dynamickém nákupním systému na dodávky propagačních předmětů“, apod.) jsou zaměstnanci Odboru analýzy a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Dynamický nákupní systém na dodávky propagačních předmětů“ zaměstnance Odboru sekretariátu hejtmana  Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru analýz a podpory řízení a Odboru sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky dodávky „Dynamický nákupní systém na dodávky propagačních předmětů“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a  v termínech stanovených zákonem;

vydává

pokyn dle materiálu RK-26-2020-39, př. 2.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2023), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2023)

termín: 31. 12. 2023

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-39, RK-26-2020-39pr01.doc, RK-26-2020-39pr02.doc


40. Návrh na stanovení odměny

I. Hamáčková, vedoucí oddělení kultury a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 1643/26/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 1. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-40, RK-26-2020-40pr01.docx


41. Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace

I. Hamáčková, vedoucí oddělení kultury, předložila radě kraje ke schválení úpravu čerpání fondu investic na rok 2020 u Muzea Vysočiny Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1644/26/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizaci použití fondu investic v roce 2020 u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-26-2020-41, př. 1;

stanoví

u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2020: 

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-41, RK-26-2020-41pr01.xls, RK-26-2020-41pr02.pdf


42. Informace o personálním zajištění činností souvisejících s pandemií virové choroby COVID-19, změny ve využití dočasně schválených pracovních míst, prodloužení

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje na vědomí informaci o personálním zajištění činností související s pandemií virové choroby COVID-19. Projednávání se zúčastnili I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení a M. Hadrava, úředník na úseku statistiky, metodiky, koncepce a řízení PO. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1645/26/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • informaci o personálním zajištění činností související s pandemií virové choroby COVID-19, která je uvedena v materiálu RK-26-2020-42, př. 1
 • informaci o změně ve využití schváleného pracovního místa na odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, k realizaci projektu Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina, nově pro realizaci inovativního mezioborového projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina na odboru sociálních věcí, oddělení sociální správy, a to s účinností od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2022;
 • informaci o změně ve využití schváleného pracovního místa na odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, 0,3 úvazku k realizaci projektů Učit se společně, růst individuálně a Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina, nově pro realizaci Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina, a to od 1. 9. 2021 do 31. 7. 2022;
 • informaci o změně v dočasném schválení počtu zaměstnanců zařazených do odboru regionálního rozvoje, oddělení grantových programů, prodloužení stávající doby určité 5 pracovních míst od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2023 a 1 pracovního místa od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2023 pro realizaci kotlíkových dotací.

odpovědnost: Oddělení řízení lidských zdrojů (14. 9. 2020), Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (14. 9. 2020), Odbor ekonomický (14. 9. 2020), Odbor sociálních věcí (14. 9. 2020), Odbor regionálního rozvoje (14. 9. 2020), Odbor analýz a podpory řízení (14. 9. 2020), Odbor informatiky (14. 9. 2020)

termín: 14. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2020-42, RK-26-2020-42pr01.doc


44. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 26/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 15. 9. 2020, v 8:00 hod. 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman Kraje Vysočina 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Jana Fischerová, CSc.                               ..................……………..……

 

 

 

Ing. Jana Fialová, MBA                                     …………...……………..……

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 26/2020 dne 1. 9. 2020. 

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 1. 9. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz